Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Žuvų uo­de­gos skar­di­nė­je – sko­nio rei­ka­las? (2)

Kon­ser­vuo­tas mais­tas – sko­nio rei­ka­las. Vie­ni per­ka, ki­ti ne, vie­ni val­go ga­na daž­nai, ki­ti – tik iš­si­ruo­šę į tu­ris­ti­nį žy­gį. Skar­di­nė skumb­rės sa­vo­se sul­ty­se šį kar­tą bu­vo ir mais­to pro­duk­tų krep­še­ly­je, da­li­ja­ma­me so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms. Dė­žu­tę ati­da­ręs plun­giš­kis ne­ma­lo­niai nu­ste­bo, kai drums­ta­me skys­ty­je ap­ti­ko plau­kio­jan­čias tik... tris ne­aiš­kių žu­ve­lio­kų uo­de­gė­les! „Tai to­kia da­li­ja­ma pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais“, – liūd­nai šyp­te­lė­jo žmo­gus. Iš­ties dė­žu­tė­je bu­vęs skys­ti­mas ir tos men­kos uo­de­gos ape­ti­to ne­su­kė­lė, var­gu ar šią žu­vį ės­tų ir iš­ba­dė­jęs be­na­mis ka­ti­nas... Par­duo­tu­vė­je to­kių kon­ser­vų taip pat ne­ras­tum, nes an­trą kar­tą jų nie­kas pirk­tų, o štai rem­ti­niems žmo­nėms kaž­ko­dėl da­li­ja­ma! Ne­gi vals­ty­bė vi­sai pra­ra­do oru­mą, kad ši­taip ne­ger­bia sa­vo žmo­nių?

Li­go­ni­nei ir toliau vadovaus Antanas Mar­tu­se­vi­čius, greitajai – Rasa Mončienė (0)

Bir­že­lio 8 die­ną prieš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją sto­jo ke­tu­ri pre­ten­den­tai už­im­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rių pa­rei­gas. Li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­se da­ly­va­vo An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, Grei­to­sios pa­gal­bos – Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė, Ta­das Šet­kaus­kis ir Ra­sa Mon­čie­nė.

Skelb­ta­me auk­cio­ne pir­kė­jų ne­su­lau­kė (7)

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bė, kad vie­ša­me auk­cio­ne, ku­ris tu­rė­jo įvyk­ti bir­že­lio 14 die­ną, siū­lo pirk­ti A. Vaiš­vi­los gat­vė­je esan­tį prieš­gais­ri­nį re­zer­vu­a­rą su jam pri­skir­tu že­mės skly­pu, taip pat – 12 san­dė­liu­kų Vy­tau­to gat­vė­je ir 6 bu­tus ava­ri­niu pri­pa­žin­ta­me na­me Auš­ros g. 8.

Ini­cia­ty­va „At­verk du­ris va­sa­rai“ Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dė­me­sio ne­su­lau­kia (0)

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja jau ant­rus me­tus or­ga­ni­zuo­ja ini­cia­ty­vą „At­verk du­ris va­sa­rai“, ku­rios me­tu švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­gos kvie­čia­mos su­teik­ti vi­siems mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ga­li­my­bę pra­smin­gai leis­ti atos­to­gas. Ben­druo­me­nių cen­trai, bib­lio­te­kos, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo įstai­gos, mo­kyk­los, mu­zie­jai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos ra­gi­na­mos va­sa­rą pri­im­ti atos­to­gau­jan­čius moks­lei­vius ir pa­siū­ly­ti jiems už­si­ė­mi­mų. Vi­si ren­gi­niai skel­bia­mi Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro edu­ka­ci­nių erd­vių ž­e­mė­la­py­je, ku­ria­me ga­li­ma iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­teik­tais pa­siū­ly­mais. Ap­mau­du, kad ties Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be vis dar „pui­kuo­ja­si“ skai­čius 0 (bir­že­lio 6 die­nos duo­me­ni­mis).

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 0,5 pro­c. vi­sų ša­lies pa­ja­mų (0)

Ge­gu­žės 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, prieš pri­im­da­mi ra­jo­nui ir jo žmo­nėms svar­bius spren­di­mus, iš­klau­sė Klai­pė­dos AVMI Prie­vo­lių de­par­ta­men­to Plun­gės po­sky­rio ve­dė­jos Vai­dos Ka­zo­nie­nės ap­žval­gą, kaip šie­met ren­ka­mi mo­kes­čiai ra­jo­no biu­dže­tui. Me­tų pra­džia, kaip pa­ste­bė­jo me­ras, nu­tei­kia ga­na op­ti­mis­tiš­kai.

Gim­na­zis­tė iš Al­sė­džių: „Jau­čiu, kad ma­ne ly­di sėk­mė“ (0)

Ir dai­nuo­ja, ir spor­tuo­ja, ir taik­liai šau­do, ir mo­ki­nių sa­vi­val­do­je bei įvai­rio­je pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja, ak­ty­vi Šau­lių są­jun­gos jau­no­ji na­rė. Kas? Ogi bū­si­ma Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Ive­ta Sil­kaus­kai­tė. Tai mer­gi­na, ku­rią, kaip sa­ko­ma, kur dė­si, ten pa­dė­si. „Šau­nuo­lė mū­sų, Al­sė­džių ly­de­rė, ge­riau­sia vi­so­se sri­ty­se“, – to­kie ir pa­na­šūs epi­te­tai skren­da Ive­tos ad­re­su iš ją pa­žįs­tan­čių žmo­nių lū­pų. Laks­ty­ti kaip pa­šė­lu­siai iš vie­nos vie­tos į ki­tą, kad tik su­spė­tų vi­sur su­da­ly­vau­ti, Ine­tai įpras­ta. „Svar­biau­sia – rei­kia no­ro, už­si­de­gi­mo, ta­da veik­los tik­rai įma­no­ma su­ras­ti ir kai­mo mo­kyk­lo­je“, – sa­ko jau­no­ji al­sė­diš­kė.

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą (0)

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

Mu­zie­jų nak­tį nu­švi­to Ogins­kio rū­mai (0)

Ge­gu­žės 20-ąją vi­so­je ša­ly­je bu­vo mi­ni­ma Mu­zie­jų nak­tis. Tai kas­me­ti­nis Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų ta­ry­bos ini­ci­juo­ja­mas ren­gi­nys, ku­rio me­tu Lie­tu­vos mu­zie­jai kar­tu su ki­tais ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čiais Eu­ro­pos mies­tais at­ve­ria du­ris lan­ky­to­jams va­ka­re ir nak­tį – to­kiu me­tu, kai pa­pras­tai mu­zie­jų eks­po­na­tai il­si­si tam­so­je. Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus taip pat jau daug me­tų pa­lai­ko šią ini­cia­ty­vą ir kas­kart plun­giš­kiams bei mies­to sve­čiams siū­lo įdo­mią ir iš­skir­ti­nę pro­gra­mą. Kon­cer­tai, šiuo­lai­ki­nio šo­kio mi­nia­tiū­ra, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dos ati­da­ry­mas, ga­liau­siai įspū­din­gas My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ap­švie­ti­mas – tai, kuo pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vi­lio­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus.

Gra­fi­kės dar­buo­se – mei­lė Plun­gei (0)

Tau­to­dai­li­nin­kė Eri­ka Smul­kie­nė sa­ko la­bai my­lin­ti gim­tą­jį mies­tą Plun­gę. Čia ji jau­čia gy­ve­ni­mo pil­nat­vę: dir­ba mėgs­ta­mą dar­bą, au­gi­na my­li­mus sū­nus, čia sklei­džia­si jos, kaip me­ni­nin­kės, ta­len­tas. Nors į plun­giš­kių tau­to­dai­li­nin­kų gre­tas Eri­ka įsi­lie­jo vi­sai ne­se­niai, mo­ters kū­ry­bi­nis ba­ga­žas – ne vie­ne­ri me­tai. Dar vai­kys­tė­je bu­vo aiš­ku, kad Eri­ka tu­ri me­ni­nin­kės gys­le­lę – pieš­ti pra­dė­jo vos iš­mo­ku­si lai­ky­ti pieš­tu­ką.

Po au­to­mo­bi­lių ra­tais kri­to stir­nos (0)

Ge­gu­žės mė­ne­sį ra­jo­no ke­liuo­se įvy­ko daug eis­mo įvy­kių, ku­riuos su­kė­lė lau­ki­niai gy­vū­nai – dažniausiai stir­nos, ne­ti­kė­tai pul­da­vu­sios tie­siai po au­to­mo­bi­lių ra­tais. Tie­sa, žmo­nės dėl to ne­nu­ken­tė­jo, bu­vo ap­ga­din­tos tik trans­por­to prie­mo­nės, o kri­tu­sius gy­vū­nus iš­ve­žė me­džio­to­jai.

„Se­niai bu­vo lai­kas mes­ti ger­ti“ (0)

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­me kal­bė­jo pla­te­liš­kis To­mas Mar­kaus­kas. Bū­tent vel­nio la­šai ir at­ve­dė jį į kal­ti­na­mų­jų suo­lą. T. Mar­kaus­kas (gim. 1976 m.) kal­ti­na­mas pa­gal LR BK 135 str. 1 da­lį – sun­kus ki­to as­mens svei­ka­tos su­trik­dy­mas. „Esa­me pa­žįs­ta­mi, iki tol nie­ka­da ne­si­pyk­da­vo­me, ne­ži­nau, dėl ko taip pa­si­el­giau, ne­pri­si­me­nu“, – by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu kal­bė­jo tei­sia­ma­sis, ku­ris nie­kaip ne­ra­do pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl su­va­rė pei­lį ki­tam pla­te­liš­kiui į nu­ga­rą.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas pen­si­nin­kas žu­vo vie­to­je (0)

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė mū­sų mies­te įvy­ko pa­čią pir­mą va­sa­ros die­ną – per pės­čių­jų per­ėją ėjęs pen­si­nio am­žiaus plun­giš­kis par­trenk­tas mini furgono. At­sku­bė­ję me­di­kai sun­kiai su­ža­lo­tam žmo­gui jau nie­kuo ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti.

Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą (0)

Ne­ban­ki­nis ver­slo fi­nan­sa­vi­mas įgau­na pa­grei­tį vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je to­kią veik­lą vyk­do tik ke­lios įmo­nės. Vie­na iš jų – są­skai­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti DEBIFO, ku­ri siū­lo ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms at­lais­vin­ti gau­ti­no­se su­mo­se įšal­dy­tą apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.

Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais (0)

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, ku­riam va­do­vau­ja Ri­čar­das Jo­cys, džiau­gia­si sėk­min­gai už­baig­tu ju­bi­lie­ji­niu – de­šim­tuo­ju – Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tu „Že­mai­ti­jos le­das“. Ja­me plun­giš­kiams pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti tre­čio­sios vie­tos me­da­liais.

In­struk­ci­ja, kas aikš­te­lė­je lei­džia­ma, o kas – drau­džia­ma (0)

„No­rė­čiau pa­pra­šy­ti, kad pa­gal ga­li­my­bes or­ga­ni­zuo­tu­mė­te įspė­ja­mų­jų žen­klų pa­sta­ty­mą vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­je. Yra ti­ki­my­bė, kad ku­rią die­ną ten įvyks ne­lai­mė, nes 12–13 me­tų vai­kai, va­ži­nė­da­mi dvi­ra­čiais, ga­di­na aikš­te­lės dan­gą, be to, ga­li par­trenk­ti ten žai­džian­čius ma­žy­lius. Vie­ną įspė­jau, tai pa­reiš­kė, gir­di, kur pa­ra­šy­ta, kad čia va­ži­nė­ti ne­ga­li­ma! Ma­nau, ši aikš­te­lė nė­ra skir­ta triu­kams su dvi­ra­čiais. Rei­kė­tų ir len­te­lės dėl šu­nų ve­džio­ji­mo, nes jie gąs­di­na vai­kus“, – prieš ku­rį lai­ką „Plun­gės ži­nioms“ pa­ste­bė­ji­mus dės­tė vie­nas plun­giš­kis.

Da­rom! (1)

Pa­ga­liau pa­va­sa­ris. Puo­šia­si gam­ta, ir mes vi­si tvar­ko­mės, šva­ri­na­mės kiek be­ga­lė­da­mi. Per de­šimt­me­tį ak­ci­ja DAROM pa­da­rė di­de­lį po­vei­kį žmo­nių są­mo­nin­gu­mui. Pa­me­nu, kar­tą mo­te­ry­tė, iš­si­vy­nio­ju­si sal­dai­niu­ką, po­pie­rė­lį pa­lei­do pa­vė­jui. Ne­iš­ken­tu­si pri­si­vi­jau ir pa­ste­bė­jau, kad taip ne­de­rė­tų, juk ne tik šiukš­li­na­me, bet ir ne­ko­kį pa­vyz­dį jau­ni­mui ro­do­me. O ši su­ne­ri­mu­si at­sa­kė, jog ne­ma­niu­si, kad kas pa­ma­tys. Nu­skren­da ir da­bar koks po­pie­rė­lis, bet ne­pa­ly­gi­na­mai re­čiau, nes ir ak­ci­jos DAROM sa­va­no­riai ma­žiau šiukš­lių be­su­ren­ka. Žo­džiu, au­gam.

Ne­pa­kar­to­ja­mi aš­tun­to­kų šei­mų iš­šū­kiai ar­ba Pa­mo­kos prie Bab­run­go upės (0)

Se­na­mies­čio mo­kyk­los 8c (jau 9c) nuo 5 kla­sės va­sa­rą pa­si­tin­ka ne­įpras­tai – iš­ei­da­mi į žy­gį. Pra­ėju­siais me­tais jie tris die­nas pra­lei­do In­dė­nia­dos sto­vyk­lo­je, o šie­met ry­žo­si „Šei­mų iš­šū­kiams“ ar­ba pa­mo­koms ne mo­kyk­lo­je. Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, esa­me dė­kin­gi te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės sa­vi­nin­kui Al­vy­dui Pa­plaus­kui už lei­di­mą sto­vyk­lau­ti jo že­mė­je bei Nau­so­džio se­niū­ni­jos se­niū­nui Da­riui Prei­biui – už pa­sko­lin­tą di­džiu­lę pa­la­pi­nę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama