Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

„Ki­tos to­kios gra­žios mo­ters aš gy­ve­ni­me ne­be­ma­čiau“ (0)

Per gied­rą ir dar­ga­ną, džiaugs­mus ir rū­pes­čius dau­gė­diš­kiai Al­ma ir Vik­to­ri­mas Mo­tė­jaus­kai at­ke­lia­vo į rau­donsk­ruos­čiais obuo­liais, mar­gas­pal­viais la­pais ir vo­ra­tin­kliais pa­si­puo­šu­sį dei­man­ti­nį san­tuo­kos ru­de­nį. Kiek kan­try­bės, su­pra­ti­mo, at­jau­tos, įsi­klau­sy­mo įaus­ta į ju­bi­lie­ji­nę juos­tą, kiek mei­lės vie­nas ki­tam ati­duo­ta ben­dra­me ke­ly­je, ne­iš­ma­tuo­si jo­kiais ma­tais. Daug leng­viau su­skai­čiuo­ti su­tuok­ti­nių už­gy­ven­tą tur­tą – še­šis vai­kus, de­vy­nis anū­kus ir aš­tuo­nis pro­anū­kius, ku­rie kar­tu su ju­bi­lia­tais džiau­gė­si tvir­tos kaip pats kie­čiau­sias bran­gak­me­nis san­tuo­kos 60-me­čiu.

Apie gel­bė­ji­mą ir grio­vi­mą (0)

Ant­ra­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je vie­tos po­li­ti­kai su­kry­žia­vo ie­tis dėl Plun­gės trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro (va­do­vas Gin­ta­ras Ar­ma­lis) pri­jun­gi­mo prie Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro (va­do­vė Ode­ta Mi­siū­nie­nė). „Ką gel­bė­jat, ką griau­nat?“ – ko­mi­te­to na­rių klau­sė G. Ar­ma­lis. „Nors šis cen­tras eu­ro­pi­nio ly­gio, bet Sa­vi­val­dy­bei jis per di­de­lė pra­ban­ga, ypač dėl per di­de­lio ap­tar­nau­jan­čio­jo per­so­na­lo eta­tų skai­čiaus“, – opo­na­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis rė­žė dar griež­čiau: kai­muo­se ke­lio­li­ka kar­tų dau­giau vie­ni­šų, be­glo­bių žmo­nių, ku­rie ne­ga­li vaikš­čio­ti, ele­men­ta­riai ap­si­tar­nau­ti, tad, re­or­ga­ni­za­vus mi­ni­mą įstai­gą, bū­tų ga­li­ma įsteig­ti pa­pil­do­mų so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tų se­niū­ni­jo­se...

Kie­no stal­čiu­je gu­li spor­to kom­plek­so pro­jek­tas? (0)

Pir­ma­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ne­ma­žai kal­bė­ta apie ra­jo­no spor­to rei­ka­lus. Be to, kad bu­vo ap­žvelg­ta Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro veik­la, iš­rink­tam nau­jam ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Aud­riui Mi­siū­nui rū­pė­jo iš­girs­ti at­sa­ky­mą ir į vi­siems ak­tu­a­lų klau­si­mą dėl pla­nuo­ja­mos spor­to kom­plek­so sta­ty­bos. Šis jau ne vie­ne­rius me­tus links­niuo­ja­mas pro­jek­tas pas­ta­ruo­ju me­tu kaž­ko­dėl yra vi­siš­kai už­stri­gęs...

Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nai skir­ta pa­ro­da (0)

Kas­met rug­sė­jo mė­ne­sį vie­na die­na yra ski­ria­ma Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­rai, kai žmo­nės kvie­čia­mi pri­si­min­ti ar iš nau­jo at­ras­ti žy­dų kul­tū­ros pa­vel­dą. Šiais me­tais šios die­nos, ku­ri mi­ni­ma rug­sė­jo 14-ąją, te­ma – „Mo­te­ris ju­daiz­me“.

Per­mai­nos ta­ry­bo­je tę­sis (0)

Pas­ku­ti­nia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­to­je į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tą pa­skir­to so­cial­de­mok­ra­to Al­ber­to Krau­lei­džio ir į me­ro pa­ta­rė­jus per­ėju­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus at­ėjo dvi nau­jos ta­ry­bos na­rės – Ma­rė Va­lai­tie­nė ir Ire­na Tau­čie­nė. Ta­čiau rug­sė­jo 25-osios po­sė­dy­je nu­ma­to­mas dar vie­nas ta­ry­bos na­rių per­si­ri­kia­vi­mas.

„Kuo dau­giau da­rai, tuo dau­giau pa­da­rai“ (0)

Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti sep­ty­nio­lik­me­tė Eg­lė Vi­liū­tė – ne­ei­li­nė mer­gi­na. Ga­li­ma sa­ky­ti, la­bai eu­ro­pie­tiš­ka. Iš pir­mo žvilgs­nio gal­būt ji to­kia pat, kaip ir jos ben­dra­am­žiai – kas­dien ei­na į pa­mo­kas mies­te­lio gim­na­zi­jo­je, pas­kui ruo­šia na­mų dar­bus, su­si­tin­ka su drau­gais, bet la­biau pa­ben­dra­vęs su­pran­ti, jog ši moks­lei­vė sa­vo ži­nio­mis, veik­la, idė­jo­mis ir en­tu­ziaz­mu len­kia dau­gu­mą ki­tų. „Yra te­kę ves­ti pa­mo­kas apie Eu­ro­pos Są­jun­gą ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, šian­dien mo­ki­niams kal­bė­jau apie Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dą ir jos veik­lą, pa­sa­ko­jau apie sa­vo ke­lio­nę į Briu­se­lį. Šį penk­ta­die­nį Vil­niu­je da­ly­vau­siu „Eu­ro­pos na­muo­se“ vyk­sian­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie eu­ro įve­di­mą Lie­tu­vo­je...“ – tai tik ke­le­tas vie­nuo­lik­to­kės Eg­lės už­si­ė­mi­mų, ku­rių jai nie­ka­da ne­trūks­ta. Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė, aktyviai dalyvaujanti Europos socialinio fondo (ESF) veikloje, mo­ki­nių sa­vi­val­dos ir ly­de­rių gru­pės pir­mi­nin­kė, Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dos (JEK) na­rė, įvai­rių ren­gi­nių ir pro­jek­tų su­ma­ny­to­ja – ši šau­ni mer­gi­na tie­siog ste­bi­na sa­vo veik­lu­mu.

Žemai­ti­ja ir žy­dų ben­druo­me­nė (0)

La­bai di­de­lis skir­tu­mas Že­mai­ti­jo­je bu­vo tarp kai­mo ir mies­to ar mies­te­lio gy­ven­to­jų. Tai lė­mė et­no­de­mog­ra­fi­nė mies­te­lių pa­dė­tis. 1846 m. ap­skri­ties mies­te Tel­šiuo­se iš 4371 gy­ven­to­jo 2908 bu­vo žy­dai. Be­veik toks pat pro­cen­tas žy­dų gy­ve­no Plun­gė­je ir ki­tuo­se Že­mai­ti­jos mies­tuo­se. Ta­čiau da­lis žy­dų gy­ve­no ir kai­muo­se, nors ca­ro val­džia įvai­riais bū­dais sten­gė­si su­va­ry­ti juos į mies­te­lius. Is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jas Ig­nas Bu­šins­kis ra­šė: „Mies­tai ir mies­te­liai di­des­ne da­li­mi yra ap­gy­ven­din­ti žy­dų ir jie su re­to­mis iš­im­ti­mis sa­vo ran­ko­se lai­ko vi­są pre­ky­bą ir ama­tus. Tik Tau­ra­gė­je yra vo­kie­čių pir­kliai, ku­rie iš­im­ti­nai pre­kiau­ja ja­vais. Nuo se­nų lai­kų vi­sa smul­ki pre­ky­ba ir pa­lū­ki­nin­ka­vi­mas bu­vo žy­dų ran­ko­se. Kaip ga­būs fi­nan­si­nin­kai jie daž­nai pa­dė­da­vo Lie­tu­vos mag­na­tams.“ I. Bu­šins­kis pa­ste­bė­jo, kad mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se gy­ve­nan­tys žy­dai bu­vo la­biau pa­si­tu­rin­tys nei tie, ku­rie gy­ve­no kai­muo­se. Dau­gu­ma žy­dų sun­kiai ver­tė­si sa­vo už­da­ra­me pa­sau­ly­je.

Me­di­kai – apie svei­ka­tos stip­ri­ni­mą li­go­ni­nė­se (0)

Į nuo­sta­bų gam­tos kam­pe­lį prie Pla­te­lių eže­ro rug­sė­jo 11-osios ry­tą su­va­žia­vo me­di­kai iš įvai­riau­sių ša­lies gy­dy­mo įstai­gų. Tą­dien Pa­pla­te­lės kai­me esan­čiuo­se sve­čių na­muo­se vy­ko kas­me­ti­nė, jau 17-oji, na­cio­na­li­nė Lie­tu­vos svei­ka­tą stip­ri­nan­čių li­go­ni­nių aso­cia­ci­jos (LSSLA) kon­fe­ren­ci­ja. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir Plun­gės li­go­ni­nės va­do­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius su sa­vo ko­lek­ty­vo na­riais, taip pat vi­sų da­ly­vių pa­svei­kin­ti bu­vo at­vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Jau­nų­jų plun­giš­kių drau­gi­jos tiks­las – ne vien tik sie­kis pa­žin­ti gim­tą­jį kraš­tą (0)

Švie­saus at­mi­ni­mo Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­to, eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ro Bro­nis­lo­vo Lu­bio ir vi­ce­pre­zi­den­tės, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rės Ge­no­vai­tės Žio­ba­kie­nės ini­cia­ty­va 2006 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo įkur­ta Jau­nų­jų plun­giš­kių drau­gi­ja. Į jos veik­lą įsi­trau­kė Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio ir Se­na­mies­čio pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­viai.

Vi­dur­va­sa­ris ke­liuo­se: su­ža­lo­ta mo­te­ris ir vai­kas (0)

Lie­pos mė­nuo bū­tų pra­ėjęs be įskai­ti­nių ava­ri­jų mū­sų sa­vi­val­dy­bės ke­liuo­se, jei ne vie­nas skau­dus įvy­kis ne­to­li Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, kai į trak­to­riaus tem­pia­mą šie­no pre­są įsi­rė­žė jau­no vy­ro vai­ruo­ja­ma „Au­di A4“. Ta­da nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris ir ma­žas ber­niu­kas. Be šios ne­lai­mės, už­re­gist­ruo­ta try­li­ka ir ki­tų eis­mo įvy­kių, į ke­le­tą jų „įsi­pai­nio­jo“ gir­ti vai­ruo­to­jai. Iš vi­so lie­pos mė­ne­sį už­fik­suo­ta vie­nuo­li­ka trans­por­to prie­mo­nes vai­ra­vu­sių ne­blai­vių as­me­nų.

Drau­gą pa­de­gę jau­nuo­liai su­lau­kė baus­mės (0)

Kiek dau­giau nei prieš po­rą me­tų – 2012-ųjų ge­gu­žės 25-ąją – trys Plun­gės Se­na­mies­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, ta­da dar 15–16 me­tų de­vin­to­kai, Van­den­tie­kio gat­vė­je ben­zi­nu ap­lie­jo ir pa­de­gė sa­vo ben­dra­am­žį. Du iš kal­ti­nin­kų – Dai­nius Kes­mi­nas ir Vis­val­das Na­vic­kas – jau pil­na­me­čiai, G. P. aš­tuo­nio­li­kos su­lauks gruo­dį. Iki pat Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nu­ke­lia­vu­si by­la pa­ga­liau bu­vo už­vers­ta šių me­tų rug­sė­jo 5 die­ną, kai pri­im­ta pa­tiks­lin­ta nu­tar­tis.

Lau­kuo­se su­pleš­kė­jo kom­bai­nas (0)

Į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Sė­le­nių kai­mą gais­ri­nin­kai iš­sku­bė­jo rug­sė­jo 4-osios po­pie­tę. Ug­nis įsi­plies­kė va­žiuo­jan­čia­me kom­bai­ne.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių! (0)

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

Ant­ro­ji tarp mer­gai­čių (0)

Rug­pjū­čio 27–rug­sė­jo 4 die­no­mis Če­ki­jos mies­te Koun­ty nad Des­nu vy­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos įvai­rių am­žiaus gru­pių jau­nu­čių šach­ma­tų čem­pio­na­tas.

Ko­dėl Ku­lių se­niū­nė va­ži­nė­ja į na­mus val­diš­ku au­to­mo­bi­liu? (0)

Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį „Plun­gės ži­nias“ pa­sie­kė pa­si­pik­ti­nu­sios ku­liš­kės laiš­kas. Ja­me ra­šo­ma, jog Ku­lių se­niū­no pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Zi­ta Za­bo­rie­nė kiek­vie­ną die­ną, ir ne po kar­tą, va­ži­nė­ja val­diš­ku au­to­mo­bi­liu į na­mus.

Nau­jų moks­lo me­tų pra­džios šven­tė bu­vo ku­pi­na ste­buk­lų (0)

Rug­sė­jo 1-ąją Sta­ne­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai ieš­ko­jo prie­žas­čių, ko­dėl ši die­na tūks­tan­čiams Lie­tu­vos vai­kų yra šven­tė. Ir, ži­no­ma, ra­do: prieš Rug­sė­jo 1-ąją vi­siems tė­ve­liai nu­per­ka nau­jų dra­bu­žių, kup­ri­nę, vi­so­kių reik­me­nų mo­kyk­lai, tą die­ną su­tin­ki per va­sa­rą ne­ma­ty­tus drau­gus ir mo­ky­to­jus. Be to, kiek­vie­nas vai­kas tu­ri mėgs­ta­mų pa­mo­kų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama