Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Li­go­ni­nė: at­ly­gi­ni­mai ma­ži, spe­cia­lis­tų trūks­ta, rei­kia blai­vyk­los (0)

Kaip šian­dien gy­ve­na ir su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė – apie tai kal­bė­ta lap­kri­čio 17 d. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Gy­dy­mo įstai­gos veik­lą pri­sta­tė li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė.

Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras tu­rė­tų bū­ti biu­dže­ti­nė ar vie­šo­ji įstai­ga? (0)

Nuo ki­tų me­tų pra­džios pla­nuo­ja­ma įsteig­ti Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trą (TIC). Pa­gal pro­jek­tą siū­lo­ma kur­ti biu­dže­ti­nę įstai­gą, ta­čiau Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs lap­kri­čio 16 d., iš­kė­lė klau­si­mą, ko­dėl TIC-as ne­ga­lė­tų bū­ti vie­šo­ji įstai­ga?

Jė­ru­bai­čių są­var­ty­nas – per­pil­dy­tas, at­lie­kos nau­jai pa­sta­ty­ta­me įren­gi­ny­je dar ne­rū­šiuo­ja­mos (0)

Į jung­ti­nį Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį pa­kal­bė­ti apie veik­los po­ky­čius at­ėjęs TRATC-o di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti nie­ko džiu­gi­nan­čio, nes re­gio­ni­nis Jė­ru­bai­čių są­var­ty­nas tuoj bus per­krau­tas. Nors me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­niai jau pa­sta­ty­ti, at­lie­kos, pa­sak R. Ado­mai­čio, dar ne­rū­šiuo­ja­mos. Aki­vaiz­du, kad Plun­gės pa­šo­nė­je pa­ma­žu ėmė tik­sė­ti eko­lo­gi­nė bom­ba.

Kon­tro­lie­riai aiški­na­si, ar pre­ten­den­tai Se­na­miesčio mo­kyk­lo­je ver­tin­ti ob­jek­ty­viai (0)

„Jei kon­kur­so re­zul­tatų ne­apskųs, pa­va­duo­to­ja dirb­ti pradės nuo gruodžio 1 die­nos“, – taip prieš porą sa­vaičių „Plungės žinioms“ sakė Se­na­miesčio mo­kyk­los di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va. Ma­tyt, di­rek­to­rius turėjo ne­gerą nuo­jautą, nes po gau­to skun­do dėl kon­kur­so da­ly­vių ver­ti­ni­mo ob­jek­ty­vu­mo ty­rimą at­lie­ka Sa­vi­val­dybės kon­trolės ir au­di­to tar­ny­ba.

Kuo opo­zi­ci­jai nu­si­kal­to Nar­vai­šiai? (1)

Spa­lio 29 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ei­li­nį kar­tą ie­tys su­si­kry­žia­vo spren­džiant ga­li­mus so­cia­li­nio būs­to plėt­ros va­rian­tus. Pa­gal pa­reng­tą spren­di­mo pro­jek­tą siū­ly­ta de­vy­nis to­kius bu­tus įreng­ti bu­vu­sia­me Nar­vai­šių mo­kyk­los pa­sta­te, ku­ria­me vie­tos dar už­tek­tų ir ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mams, bib­lio­te­kai bei me­di­ci­nos punk­tui. Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja su to­kiu siū­ly­mu ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko ir siū­lė plės­ti so­cia­li­nio būs­to fon­dą per­kant bu­tus Plun­gės mies­te. „Nar­vai­šiai nuo pat 1990 me­tų nė­ra ga­vę nė li­to, ar jie kaž­kuo nu­si­kal­tę kon­ser­va­to­riams, kad taip juos puo­la?“ – klau­sė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

„Mo­tok­ro­sas – ma­no aist­ra“ (0)

Taip sa­ko daug pa­si­ekęs ir vis dar pro­gre­suo­jan­tis mo­tok­ro­so at­le­tas Do­man­tas Jaz­daus­kas. Šis spor­ti­nin­kas, gy­ve­nan­tis vi­sai ne­to­li Plungės, Žemaičių Kal­va­ri­jo­je, su­ge­ba meist­riškai val­dy­ti mo­to­ciklą ir vi­sa­da būna ge­riau­siųjų tre­je­tu­ke, o dažniau­siai – varžybų nu­galėto­jas.

Čeki­jos si­dab­ras – in­stru­men­ti­niam an­sam­bliui iš Plun­gės! (0)

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­vių in­stru­men­ti­nis an­sam­blis – Ga­bi­ja Šar­kaus­kai­tė (akor­de­o­nas), Aman­da Sau­kai­tė (for­te­pi­jo­nas), Gre­ta Til­vi­kai­tė (flei­ta), Ig­nas Bal­tuo­nė (smui­kas), – va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se „Pra­ha 2015“, vy­ku­sia­me spa­lio 27–lap­kri­čio 2 die­no­mis. Iš Če­ki­jos plun­giš­kiai grį­žo pui­kiai įver­tin­ti ir ap­do­va­no­ti.

Ūki­nin­kams linkėjo pa­lan­kes­nių metų ir daug ge­res­nių su­pir­ki­mo kainų (0)

Penk­ta­dienį po darbų iš visų ra­jo­no pu­sių į Plungės kultūros centrą rin­ko­si ūki­nin­kai – čia vy­ko tra­di­cinė žem­dir­bių šventė. Iš pradžių – svei­ki­ni­mai, padėkos ir ap­do­va­no­ji­mai darbščiau­siems ir ino­va­ty­viau­siems, po to – links­ma va­ka­ronė su vaišėmis ir šokiais.

Šim­ta­mečio Vla­dis­lo­vo duk­roms kiek­vie­na jo die­na – di­de­lis džiaugs­mas ir laimėji­mas (0)

Spa­lio 22 dieną Stalgėnuo­se gy­ve­nančiam Vla­dis­lo­vui Ma­si­liaus­kui su­ka­ko šim­tas metų! Su­laukęs gau­saus būrio svei­kin­tojų ir jam pa­ro­dy­to dėme­sio su­kak­tu­vi­nin­kas la­bai su­si­jau­di­no, tačiau po va­landėlės, jau at­gavęs amą, kuk­liai ištarė: „Šir­din­gai vi­siems ačiū!“

Pa­reigūnai ne tar­ny­bos me­tu su­laikė girtą vai­ruo­toją (0)

Di­de­le tra­ge­di­ja pažen­klin­tas spa­lio mėnuo: ne­to­li Plungės įkaušęs klaipėdiškis su­sidūrė su rad­vi­liškiečio vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu ir pražudė tris vie­nos šei­mos as­me­nis. Ki­tas gir­tas vai­ruo­to­jas iš Jo­vaišiškės kai­mo galbūt ir­gi būtų pražudęs žmo­nes, jei ne pa­reigūnų To­mo Laučio ir Da­liaus Pečiu­lio po­el­gis.

Prieš pa­reigūnus „pa­sišako­ju­siems“ jau­nuo­liams už tai teks užsi­mokėti (0)

Teis­mo salėje plun­giškis Re­mi­gi­jus Žilins­kas (gim. 1993 m.) ir trui­kiškis Mar­ty­nas Izi­do­rius Smil­ge­vičius (gim. 1991 m.) ne­be­bu­vo to­kie smarkūs kaip tą žie­mos naktį, kai gir­ti keikė ir kumščiais „auklėjo“ pa­reigūnus, trankė tar­ny­bi­nio po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio lan­gus ir priešino­si su­lai­ko­mi. Nuo šių pi­liečių nu­kentėję pa­tru­liai Vla­das Pušins­kas ir Ramūnas Vai­nu­tis pa­prašė at­ly­gin­ti jiems ir mo­ra­linę, ir ma­te­ria­linę skriaudą.

Iš de­gančio ūki­nio pa­sta­to na­miškiai spėjo išgelbėti kiau­les (0)

Net ke­lios dešim­tys tonų šie­no su­pleškėjo anks­tyvą šešta­die­nio rytą Alsėdžių se­niūni­jos Dišlių kai­me. Ūki­nis pa­sta­tas su­degė vi­siškai, išgelbėtos tik kiaulės.

Prem­je­ras ap­žiū­rė­jo nau­jau­sius „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės fab­ri­kus, bio­ka­ti­li­nę ir kom­pre­so­ri­nę (0)

Lap­kri­čio 13-osios po­pie­tę Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, ly­di­mas „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čio Liu­do Skie­raus, ap­žiū­rė­jo vie­na­me kom­plek­se ša­lia Plun­gės vei­kian­čius sep­ty­nis mais­to per­dir­bi­mo ce­chus, ener­gi­jai ga­min­ti pa­sta­ty­tą bio­ka­ti­li­nę ir kom­pre­so­ri­nę. Kiek il­giau Prem­je­ras už­tru­ko kiau­ši­nių rū­šia­vi­mo ir per­dir­bi­mo įmo­nė­je.

„Bab­run­gas“ trium­fa­vo LFF III ly­gos Klai­pė­dos re­gio­no Tau­rės var­žy­bų fi­na­le (0)

Lap­kri­čio 7 d. Plun­gės cen­tri­nia­me sta­dio­ne vy­ko LFF III ly­gos Klai­pė­dos re­gio­no Tau­rės var­žy­bų fi­na­las, ku­ria­me su­si­ti­ko Plun­gės FK „Bab­run­gas“ su Klai­pė­dos FK „Sa­re­ma“.

Spor­tuo­jan­tys gim­na­zi­jos salėje ne­pa­ten­kin­ti dušais (0)

Praėju­sią sa­vaitę su­laukėme plun­giškio nu­si­skun­di­mo dėl ne­tvar­kingų „Saulės“ gim­na­zi­jos dušų. Esą va­ka­rais spor­to salę nuo­mo­jan­tys as­me­nys ne­tu­ri kur nor­ma­liai nu­si­plau­ti pra­kai­to, mat dušai ne­tvar­kin­gi, gal­vutės aplūžusios. „Gim­na­zi­ja juk gau­na lėšų už spor­to salės nuomą, tai kodėl ne­ga­li pa­sirūpin­ti tvar­ka? Yra tik dvi prau­si­mo­si vie­tos, bet ir tų jie ne­su­ge­ba prižiūrėti, nie­kaip ne­pa­keičia su­ski­lu­sių dušų gal­vučių. Juk ne tik mes, su­au­gu­sie­ji, to­kio­mis sąly­go­mis tu­ri­me praus­tis, bet ir vai­kai!“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sy­sis.

„Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis 2015“ (0)

Sau­lė­tas ir gra­žus ket­vir­ta­die­nio ry­tas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pra­si­dė­jo šven­tiš­kai. Vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė rin­ko­si į „Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gį 2015“, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo ben­druo­me­nę nau­jai at­vy­ku­sius gim­na­zi­jos pir­mo­kus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama