Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Par­duo­tu­vės ne­si­ruo­šia bū­ti va­liu­tos kei­tyk­lo­mis (2)

Ne­tru­kus mū­sų ki­še­nė­se vie­toj li­tų skam­bės eu­rai: tam ruo­šia­si ne tik ban­kai, bet ir pre­ky­bos įmo­nės, ku­rios 15 die­nų po Nau­jų­jų pri­va­lės iš žmo­nių at­si­skai­ty­mą pri­im­ti li­tais, o grą­žą at­mes­ti... eu­rais. Nors vi­sa tai da­ro­ma žmo­nių pa­to­gu­mui – kad ne­rei­kė­tų sto­vė­ti ei­lė­se iš­si­kei­čiant va­liu­tą – pre­ky­bos įmo­nės tuo nė­ra pa­ten­kin­tos. Ypač smul­kio­sios ir dar esan­čios nuo­ša­les­nė­se vie­to­se.

Trys dau­gia­bu­čiai re­no­va­ci­jos at­si­sa­kė (1)

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­ce­sas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pa­ju­dė­jo, ta­čiau ne vis­kas vyks­ta taip sklan­džiai, kaip bu­vo su­ma­ny­ta. Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės teik­tos pro­gra­mos I eta­pą bu­vo nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti 16 dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, ta­čiau tri­jų dau­gia­bu­čių iš Prū­sa­lių gy­ven­to­jai jau at­si­sa­kė da­ly­vau­ti pro­gra­mo­je, o dar po­ros na­mų gy­ven­to­jai pa­reiš­kė no­rą re­no­vuo­ti pa­sta­tus sa­va­ran­kiš­kai. Vie­no dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai ne­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo iš ban­ko.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je se­ne­liai per­si­kraus­tė į nau­jus glo­bos na­mus (1)

Lap­kri­čio 14 die­ną daug gar­bin­gų sve­čių su­va­žia­vo į Že­mai­čių Kal­va­ri­ją. Čia vy­ko iš­kil­min­gas Šv. Jo­no Pau­liaus II glo­bos na­mų ati­da­ry­mas, o kar­tu pa­mi­nė­tos ir šios įstai­gos 20-osios me­ti­nės.

Plun­gei – pa­lan­kios ži­nios iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (0)

Lap­kri­čio 5 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis Vil­niu­je su­si­ti­ko su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Egi­di­ju­mi Skro­de­niu. Po­kal­by­je dėl spar­tes­nio Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je nu­ma­ty­tų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo da­ly­va­vo ir Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma bei VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ka­če­raus­kas.

Po­li­ti­ko­je nuo drau­gys­tės iki ne­apy­kan­tos – vie­nas žings­nis (2)

La­bai tra­pus rei­ka­las yra po­li­ti­nė drau­gys­tė: šian­dien ko­le­ga ga­li bū­ti ko­a­li­ci­jos part­ne­ris, o ryt – ar­šus opo­nen­tas. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vi­sais lai­kais be­veik vi­sos po­li­ti­nės jė­gos no­ri ne­no­ri tu­rė­jo drau­gau­ti su ki­tais į ta­ry­bą pa­te­ku­siais po­li­ti­niais part­ne­riais, ta­čiau toks įspū­dis, kad san­ty­kiai nie­kaip ne­si­klos­to tarp li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių, ypač – pas­ta­ruo­ju me­tu, po vie­tos val­džios per­ver­smo. Žai­bais tran­ky­ta­si ir per spa­lio 30 die­ną vy­ku­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.

Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­nas ir­kluo­ti pra­dė­jo Plun­gės jū­ro­je (0)

Dar prieš ke­le­tą me­tų Hen­ri­kas Žus­tau­tas lan­kė Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir ir­kla­vo ka­no­ją va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je. Šian­dien 20-me­tis že­mai­tis jau yra ta­pęs pa­sau­lio jau­ni­mo ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­nu ir la­bai rim­tai ruo­šia­si pa­ko­vo­ti dėl „ke­lia­la­pio“ į 2016-ųjų me­tų olim­pi­nes žai­dy­nes Rio De Ža­nei­re. „Vis­kas yra įma­no­ma“ – bu­vu­sio sa­vo auk­lė­ti­nio sie­kiais ti­ki bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas, pri­si­min­da­mas, jog Hen­ri­kas vi­sa­da no­rė­jo lai­mė­ti ir bū­ti pats ge­riau­sias.

Plun­gės kan­kli­nin­kės – res­pub­li­ki­nių ir re­gio­ni­nių kon­kur­sų lau­re­a­tės (0)

Tu­ri­nin­gai ir sėk­min­gai kon­kur­si­nį šių moks­lo me­tų se­zo­ną pra­dė­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los kan­kli­nin­kės, va­do­vau­ja­mos vyr. mo­ky­to­jos Ire­nos Ur­bo­nie­nės. Mer­gai­tės jau spė­jo pui­kiai pa­si­reng­ti ir nu­skin­ti lau­rus net dvie­juo­se kon­kur­suo­se.

NVO „Kran­tas“ – jau 13 me­tų! (0)

Lap­kri­čio 7 d. va­ka­rą ne tik Plun­gės ra­jo­ne, ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ri­bų ži­no­mi jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos NVO „Kran­tas“ na­riai su­kvie­tė gau­sy­bę jau­ni­mo, sve­čių, part­ne­rių, ko­le­gų į nak­ti­nį klu­bą „Ga­le­ra“, kur šven­tė sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos 13-ąjį gim­ta­die­nį. Gau­siai su­si­rin­ku­sius NVO „Kran­tas“ na­rius bei jų sve­čius svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė, Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Lo­li­ta Vait­ke­vi­čie­nė, Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Ur­šu­lė Ston­ku­tė, Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ at­sto­vai.

Jie – „Džen­tel­me­nai“, tik­ri že­mai­čiai iš Plun­gės (0)

Še­šiems vai­ki­nams iš Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tur­būt rei­kė­jo ne­ma­žai drą­sos ren­kant pa­va­di­ni­mą sa­vo gru­pei. „Džen­tel­me­nai“ – skam­bu! Kiek pre­ten­zin­ga? Nors šis žo­dis ir skam­ba ne­lie­tu­viš­kai, bet dau­gu­ma ži­no jo reikš­mę. Pa­va­di­ni­mas tar­si įpa­rei­go­ja vai­ki­nus bū­ti ga­lan­tiš­kais. Ko­kie jie?

Ar taip bū­na: pa­sko­li­no 650 tūkst. li­tų ir ne­tu­ri jo­kių pre­ten­zi­jų dėl sko­los? (1)

Bū­na! Iš ge­ro drau­go ver­sli­nin­ko pa­si­sko­li­no 650 tūkst. li­tų. Be to, pa­si­sko­li­no ir 400 tūkst. li­tų iš sa­vo aš­tuo­nio­lik­me­tės (!) duk­ros. Ir nei vie­nas, nei ki­tas, sko­li­nin­kui ban­kru­tuo­jant, ne­tu­ri pre­ten­zi­jų! Kas ta­sai ma­giš­kas – su­ge­ban­tis įti­kin­ti jam pa­sko­lin­ti ir ne­rei­ka­lau­ti grą­žin­ti pi­ni­gų – žmo­gus? Ar to­kių ga­li bū­ti? Ir dar Plun­gė­je? Pa­si­ro­do, kad ste­buk­lų pa­si­tai­ko ne vien Ru­si­jo­je ar Ki­ni­jo­je: Lie­tu­va, o ir pa­ti Plun­gė tu­ri kuo nu­ste­bin­ti blai­viu pro­tu mąs­tan­čius žmo­nes...

Už plun­giš­kio su­mu­ši­mą bu­vęs kri­mi­na­lis­tas nu­teis­tas lyg­ti­nai (0)

Prieš mė­ne­sį į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­dęs bu­vęs pa­rei­gū­nas Rai­mon­das Žli­bi­nas (gim. 1970 m.) šios sa­vai­tės ant­ra­die­nį jau iš­gir­do nuosp­ren­dį. Da­bar sa­vo įmo­nei „Pal­sa­na“ va­do­vau­jan­tis di­rek­to­rius kal­tin­tas vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mu ir ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu, t. y., jog vie­nam plun­giš­kiui sa­vo ba­re su­lau­žė no­sį ir su­dau­žė aki­nius.

Rė­žė­si į sto­vin­čius elek­tri­kus (1)

Tre­čia­die­nio (spa­lio 29-osios) ry­te, prieš pat de­šim­tą va­lan­dą, ak­ci­nės ben­dro­vės „Klai­pė­dos ener­ge­ti­ka“ dar­buo­to­jai Prū­sa­lių kai­me, Lie­pų gat­vė­je, ruo­šė­si tęs­ti prieš die­ną pra­dė­tus dar­bus, ta­čiau ne­spė­jo – į juos rė­žė­si nuo Sto­nai­čių kai­mo pu­sės at­lė­kęs sunk­ve­ži­mis „Man“. Prie mi­nė­tos ben­dro­vės au­to­mo­bi­lio sto­vė­ję ir iš prie­ka­bos rei­ka­lin­gas dar­bo prie­mo­nes ke­ti­nę iš­si­im­ti du vy­rai po smū­gio tie­siog nu­skri­do – vie­nas ke­le­tą, ki­tas dau­giau nei de­šimt met­rų. Abu nu­ken­tė­ju­sie­ji bu­vo sku­biai iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

Už­sie­nio stu­den­tai mo­kė­si Rie­ta­vo kraš­to įmo­nė­se: iš­šū­kiams pa­kvie­tė Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP) (0)

Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP), re­mian­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo in­ter­na­cio­na­li­za­ci­ją ir tarp­vals­ty­bi­nį ver­slą, pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus, sie­kian­ti ug­dy­ti jau­ni­mo dar­bo jė­gą Pie­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, ug­dan­ti su­pra­ti­mą apie tarp­tau­ti­nio ver­slo kul­tū­rą ir ją ska­ti­nan­ti tarp ša­lių, yra sėk­min­ga ne tik Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je drau­ge su part­ne­riais jai va­do­vau­ja Rie­ta­vo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Tad ne­nuos­ta­bu, kad Rie­ta­vo kraš­to įmo­nės prak­ti­kai pri­ėmė ne­ma­žai už­sie­nio ša­lių stu­den­tų.
Kai už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms PLUNGĖS LAGŪNA ir BRUŽTĖ bu­vo pa­siū­ly­ta sa­vo įmo­nė­se prak­ti­kai pri­im­ti stu­den­tus iš už­sie­nio ša­lių, at­sa­ky­mas bu­vo tei­gia­mas, ta­čiau tai ne­reiš­kė, kad ne­kė­lė abe­jo­nių. Idė­ja nau­ja, įmo­nės to­kios pa­tir­ties dar ne­tu­rė­jo. Tai – ir at­sa­ko­my­bė, ir sa­vos įmo­nės pres­ti­žas, ir, ži­no­ma, nau­jas iš­šū­kis.

Pir­mie­ji tu­rai 2014–2015 m. Lie­tu­vos ko­man­di­nia­me čem­pio­na­te (0)

Pir­mie­ji ko­vas čem­pio­na­te spa­lio 12 d. pra­dė­jo „Že­mai­te-4“ ir „Že­mai­te-5“. Tai bu­vo pirmas Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so aso­cia­ci­jos ko­man­di­nio čem­pio­na­to Re­gio­nų A ly­gos tu­ras, ku­ris vy­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sa­lė­je. „Že­mai­te-4“ (P. Nor­kus, L. Peč­kaus­kas, J. Ju­zai­tis, P. Ubar­tas) su 2 per­ga­lė­mis iš 3 ga­li­mų pra­dė­jo ne­blo­gai, o štai „Že­mai­te-5“ (A. Rim­kus, M. Len­kas, A. J. Auš­kal­nis) trys pra­lai­mė­ji­mai – ir vi­si at­kak­lio­je ko­vo­je re­zul­ta­tais 2:3 – tik­rai nė­ra tai, ko ko­man­da ti­kė­jo­si. Ko­man­dų pa­dė­tis po­gru­py­je tarp 12 ko­man­dų: „Že­mai­te-4“ – šeš­ti, „Že­mai­te-5“ – de­šim­ti.

Vie­nus po­li­ci­ja bau­džia, o į ki­tų nu­si­žen­gi­mus dė­me­sio net ne­krei­pia? (0)

„Kaip ga­li bū­ti, kad vie­nus, pa­žei­du­sius ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), po­li­ci­ja iš­kart nu­bau­džia, o į ki­tus net dė­me­sio ne­krei­pia? Ir tai vyks­ta po pat po­li­ci­jos lan­gais!“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją po bau­dos sky­ri­mo at­sku­bė­jęs klau­sė plun­giš­kis Mar­ty­nas Ki­ri­lo­vas. Anot jo, jis il­gai tu­rė­jo laks­ty­ti po po­li­ci­jos ka­bi­ne­tus, kol iš­si­rei­ka­la­vo, kad to­kį pat KET pa­žei­di­mą pa­da­ręs ki­tas as­muo ir­gi bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Šiuos plun­giš­kio prie­kaiš­tus Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas at­me­ta teig­da­mas, kad pa­žei­dė­jas bu­vo nu­sta­ty­tas iš­kart, o mi­nė­ta­sis M. Ki­ri­lo­vas per daug įsi­jau­tė į pa­rei­gū­no vaid­me­nį, nes ėmė ki­tiems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­di­nė­ti, ką jie tu­ri da­ry­ti...

Plungės „Saulės“ gimnazijos kultūrinė-pažintinė diena viešojoje bibliotekoje (0)

Lapkričio 7 dieną „Saulės“ gimnazijos mokiniai šurmuliavo visose Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai buvo pakviesti praleisti pusdienį kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikti su psichologe Asta Blande.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama