Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Žiau­ri ava­ri­ja ne­to­li Plun­gės: trys žu­vę, ke­tu­ri su­žeis­ti (0)

Dviems šei­moms sek­ma­die­nio va­ka­ras bai­gė­si tra­giš­kai: ke­ly­je Šiau­liai – Pa­lan­ga, ne­to­li Plun­gės, su­si­dū­rus BMW 520 ir „Hy­un­dai Gal­lo­per“, žu­vo trys vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no – ma­ma, 3-me­tė mer­gai­tė ir tė­tis. Dar vie­na šios šei­mos 11-me­tė mer­gai­tė sun­kios būk­lės iš­vež­ta į li­go­ni­nę. Klaipėdiečių šeima iš kito automobilio – trys as­me­nys – taip pat li­go­ni­nė­je.

Vaiz­do ka­me­ros se­niai li­ko be ste­bė­to­jų ir mo­ra­liš­kai pa­se­no, bet mies­tas – sau­ges­nis (0)

„Mies­tas ste­bi­mas vaiz­do ka­me­ro­mis“ – toks už­ra­šas jau ke­le­tą me­tų pa­si­tin­ka įva­žiuo­jan­čius į Plun­gę. Ta­čiau ne­re­tai ten­ka iš­girs­ti, jog mū­sų mies­te iš­dės­ty­tos „akys“ ne ka­žin kiek te­ma­to, daž­nai gen­da, o tam­so­je esą iš jų vi­sai nė­ra nau­dos. Be to, po­li­ci­jos bu­dė­to­jų da­ly­je į mo­ni­to­rius akis įbe­du­sių nuo­la­ti­nių ste­bė­to­jų ne­li­ko dar 2011-ai­siais, tad ka­me­rų fik­suo­ja­mų vaiz­dų se­niai nie­kas nuo­lat ne­be­ste­bi. Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas ir Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė su­tin­kan­tys, kad vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų sis­te­ma mū­sų mies­te mo­ra­liš­kai pa­se­no, ta­čiau ne­rei­kia pa­mirš­ti, jog ka­me­ros nau­din­gos ir pre­ven­ci­jai.

Kur galės skrai­dy­ti dro­nai? (0)

Spa­lio 1 die­ną vy­ku­sia­me Eks­tre­ma­liųjų si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis, po­sė­dy­je kal­bė­ta apie tam tik­rų tar­ny­bų pa­si­ruo­ši­mą žie­mos se­zo­nui. Po­sė­dy­je taip pat rink­tos vie­tos, virš ku­rių ne­pa­gei­dau­ja­mas be­pi­lo­čių skrai­dyk­lių dūz­gi­mas. Am­ži­na te­ma – pra­stė­jan­ti ra­jo­no hid­ro­tech­ni­nių sta­ti­nių būk­lė.

Ban­kru­ta­vo bu­vęs „vis­pa­ris“ (0)

Ne vie­nus me­tus cen­tri­nė­je Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je vei­ku­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Pal­sa­na“, la­biau ži­no­ma kaip Rai­mon­do Žli­bi­no „vis­pa­ris“, – už­da­ry­ta. Tiks­liau – ban­kru­ta­vo. Apie tai skel­bia­ma įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to pus­la­py­je.

Ne­ran­da spren­di­mo dėl so­cia­li­nio būs­to plėt­ros (0)

Rugsėjo 24 dieną vykusiame Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo ir nenumatytų darbotvarkėje procedūrų. Skubaus sprendimo pareikalavo Senamiesčio mokykloje įvykusi vandentiekio avarija – politikai pritarė, kad reikia pirkti šios mokyklos pastato inžinerinių tinklų ekspertizės paslaugą. Prakalbus apie kaimo mokyklų ateitį (nuo kitų mokslo metų dauguma taps miesto mokyklų skyriais), skirtingas nuomones ėmė reikšti opozicijos atstovai. Štai Robertas Endrikas siūlė paaukoti (suprask – uždaryti) vieną kitą mokyklą, kad kitos, esančios šalia, sustiprėtų. Judita Stankutė kalbėjo priešingai – palikti struktūrą, kokia yra, ir derinti sprendimus su vietos bendruomenėmis. Astos Beierle-Eigirdienės supratimu, reikia pasirūpinti pedagogų integracija, nes pedagogas esą gali būti tik pedagogu! Tačiau tarybos dauguma nėra nusiteikusi likviduoti kaimo mokyklų, nes supranta, kad žemesniųjų klasių mokiniams patogiausia mokytis kuo arčiau namų, bet dėl 30–50 mokinių išlaikyti visą mokyklėlės administracinį aparatą – per didelė prabanga. Susierzinusi tarybos opozicija priimant sprendimus posėdyje ne kartą balsavo prieš, o dviem atvejais apskritai nebalsavo, nors ir sėdėjo salėje. Reglamente sakoma: jei tarybos narys nebalsuoja, nors posėdyje dalyvauja, laikoma, kad tarybos narys posėdyje nedalyvavo priimant atitinkamą sprendimą. Kaip čia išeina? Jei opozicija posėdyje buvo, kodėl porą kartų nebalsavo? Ar jie nebesutaria tarpusavyje, o gal neturi aiškios nuomonės konkrečiu klausimu?

Ki­ni­ja – ne sil­pnų ner­vų žiū­ro­vams (1)

Kai prieš ket­ve­rius me­tus plun­giš­kė Sau­lė Bu­la­vai­tė bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ren­kan­tis to­li­mes­nį ke­lią, akys už­kliu­vo už si­no­lo­gi­jos stu­di­jų Vil­niaus uni­ver­si­te­te (tai tarp­dis­cip­li­ni­nė moks­lo ša­ka, ty­ri­nė­jan­ti Ki­ni­ją – aut. past.). Ne­įpras­tas pa­va­di­ni­mas, o ir pa­ti spe­cia­ly­bė su­do­mi­no. Ir nors iš pra­džių mer­gi­na ma­nė pa­si­mo­ky­ti tik me­tus, ta­čiau ki­nų kal­bos ir kul­tū­ros stu­di­jos įtrau­kė. Pa­si­mo­kiu­si dve­jus me­tus, pui­kiai iš­lai­kiu­si ki­nų kal­bos ly­gio nu­sta­ty­mo tes­tą bei ga­vu­si Kon­fu­ci­jaus ins­ti­tu­to sti­pen­di­ją, plun­giš­kė pra­ėju­sią va­sa­rą vie­nuo­li­kai mė­ne­sių iš­vy­ko mo­ky­tis į Ki­ni­ją...

Pra­si­dė­jo X Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis (0)

Rug­pjū­čio 29-ąją Plun­gė­je star­ta­vo jau de­šim­ta­sis kas­me­ti­nis kul­tū­ros fes­ti­va­lis, šį­kart skir­tas M. Ogins­kio se­ne­lio, gar­sio­jo po­li­ti­ko ir kom­po­zi­to­riaus My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio 250-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Šven­tės da­ly­vių lau­kia įspū­din­gi kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tai, įvai­rios pa­ro­dos, ki­ti ren­gi­niai.

Pa­mo­ka su M. K. Čiur­lio­niu (0)

Vie­na pra­smin­giau­sių ir, ko ge­ro, la­biau­siai jau­di­nan­čių Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los tra­di­ci­jų – kiek­vie­ną rug­sė­jo ly­gia­die­nį pa­si­ner­ti į Lie­tu­vos ge­ni­jaus M. K. Čiur­lio­nio gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos pa­sau­lį, pa­jus­ti jo erd­vių ne­ap­rė­pia­mą di­dy­bę, iš­ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti di­džio­jo kū­rė­jo, dar tik pra­dė­ju­sio mu­zi­kan­to ke­lią, nu­vaikš­čio­tais ru­de­nė­jan­čio Plun­gės par­ko ta­kais, jau­kiai pri­si­min­ti jį, kaip me­ni­nin­ką ir žmo­gų, pa­ka­bin­ti ru­de­ni­nių gė­lių vai­ni­ką prie se­no na­me­lio, ku­ria­me M. K. Čiur­lio­nis pra­lei­do vie­nas lai­min­giau­sių sa­vo gy­ve­ni­mo die­nų su žmo­na So­fi­ja Ky­man­tai­te.

Kiek ver­ta gy­vy­bė: val­di­nin­kai stum­do stal­čius, o Ve­ro­ni­ka iš lė­to mirš­ta (0)

Jei bū­tu­mė­te pa­ži­no­ję Ve­ro­ni­ką iki li­gos, tur­būt ne­įsi­vaiz­duo­tu­mė­te jos be akor­de­o­no. Jis – be­ne di­džiau­sia Ve­ro­ni­kos mei­lė. Akor­de­o­no Ve­ro­ni­ka ne­pa­lie­ka ir da­bar. Tie­sa, jė­gų gro­ti taip, kaip anks­čiau, ne­be­už­ten­ka. Tei­sy­bę sa­kant, šian­dien 24 me­tų mer­gi­nai net sun­ku su­si­šu­kuo­ti plau­kus ar vie­nai iš­ei­ti į gat­vę. Kar­tais su­dė­tin­ga ry­ti mais­tą ir nau­do­tis sta­lo įran­kiais. Ve­ro­ni­ka – vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je, ku­riai diag­no­zuo­ta la­bai re­ta ge­ne­ti­nė Nie­mann-Pick li­ga. Jai su­stab­dy­ti yra vais­tas, bet Ve­ro­ni­ka jo ne­gau­na dėl svei­ka­tos ins­ti­tu­ci­jų ci­niz­mo.

Prie Tve­rų tven­ki­nio vy­riš­kis žve­jo­jo pen­kio­mis meš­ke­rė­mis (0)

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, jog Tel­šių ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai, vyk­dy­da­mi ak­ci­ją „La­ši­ša“, rug­sė­jo pa­bai­go­je tik­ri­no trans­por­to prie­mo­nes ir žve­jus. Ga­vus pra­ne­ši­mą apie pa­žei­di­mą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, prie Tve­rų tven­ki­nio bu­vo su­lai­ky­tas žve­jys, ku­ris nau­do­da­mas pen­kias meš­ke­res su­ga­vo net ke­lio­li­ka ki­log­ra­mų žu­vies.

Iš Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pi­ni­gų no­rin­tis gau­ti A. Ka­vec­kas pa­var­go by­li­nė­tis (1)

Daž­nas teis­mų lan­ky­to­jas plun­giš­kis An­drius Ka­vec­kas tre­čia­die­nį ci­vi­li­nės by­los po­sė­dy­je dėl ne­tei­sė­to su­lai­ky­mo, ne­tei­sė­tos by­los iš­kė­li­mo, kal­ti­ni­mų pa­lai­ky­mo LR vals­ty­bės var­du ir dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo ne­be­pa­si­ro­dė. Pa­na­šu, kad pats pa­var­go by­li­nė­tis – pa­ra­šė laiš­ką, kad pa­gei­dau­tų spren­di­mo už akių, ki­taip sa­kant, jam ne­da­ly­vau­jant.

Iš­vir­tus kro­vi­niui, alus te­kė­jo upe­liais (0)

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę žie­di­nė­je san­kry­žo­je prie Plun­gės iš­vir­to alaus kro­vi­nys. Ant ke­lio pa­ži­ro alaus bu­te­lių du­že­nos, su­tri­ko eis­mas, o al­ko­ho­li­nis gė­ri­mė­lis upe­liais te­kė­jo į pa­ke­lės grio­vį...

Vis­kas gra­žu, kas žmo­gui tin­ka (0)

Gro­žio stu­di­jai „Gus­tė“ šį ru­de­nį su­kaks tre­ji me­tai. Kaip sa­kė stu­di­jos įkū­rė­ja Man­tė Ge­lum­bic­kė, ko­lek­ty­vas dar tik for­muo­ja­si, ta­čiau aki­vaiz­du, kad čia gro­žio in­dust­ri­ją vys­to jau­nos ir per­spek­ty­vios, mo­der­nios ir ma­din­gos vai­kų, mo­te­rų ir vy­rų kir­pė­jos, ma­ni­kiū­ri­nin­kės ir gro­žio te­ra­peu­tės. „Gus­tė“ jau siū­lo ir at­ei­ty­je ren­gia­si klien­tams pa­siū­ly­ti to­kių pa­slau­gų, ku­rių kol kas ne­si­ryž­ta teik­ti ki­ti mū­sų mies­to gro­žio sa­lo­nai.

Per­ga­lin­gi pa­si­ro­dy­mai orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­tuo­se (0)

Rug­sė­jo 26 die­ną Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės Si­po­nių apy­lin­kė­se vy­ko Lie­tu­vos vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių ko­man­di­nis orien­ta­vi­mo­si spor­to čem­pio­na­tas, skir­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės spor­to klu­bo tau­rei lai­mė­ti.

Kas lei­džia­ma „džon­dy­rui“ – ne­ga­li­ma miš­ka­ve­žiui? (0)

„Kam su­teik­ta tei­sė kai­mo ke­liu­kuo­se su­sta­ty­ti ke­lio žen­klus, ir kas su­gal­vo­jęs ga­li juos nuim­ti?“ – klau­sė į „Plun­gės ži­nias“ pa­skam­bi­nęs vy­riš­kis, pa­pa­sa­ko­jęs, kad tu­rė­jo di­de­lių rū­pes­čių iš sa­vo miš­ko, esan­čio Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, ga­ben­da­mas su­kirs­tą me­die­ną. Esą pa­va­sa­rį iš vi­sų miš­ko pu­sių bu­vo su­sta­ty­ti žen­klai, drau­džian­tys eis­mą sun­kes­nei nei 8 to­nų trans­por­to prie­mo­nei. „O štai trak­to­riai, vi­so­kie „džon­dy­rai“ ir ta­da su kro­vi­niais va­žia­vo, ir da­bar pro ko­lek­ty­vi­nius so­dus va­ži­nė­ja“, – at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

„Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis 2015“ (0)

Sau­lė­tas ir gra­žus ket­vir­ta­die­nio ry­tas Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je pra­si­dė­jo šven­tiš­kai. Vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­nė rin­ko­si į „Ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gį 2015“, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo ben­druo­me­nę nau­jai at­vy­ku­sius gim­na­zi­jos pir­mo­kus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama