Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

At­stu­mas ne­truk­do nei drau­gys­tei, nei ben­drai veik­lai (0)

Nė­ri­mas vą­še­liu tu­ri la­bai se­nas, 200 me­tų tra­di­ci­jas. Šiuo me­tu vis la­biau po­pu­lia­rė­ja nė­ri­mas iš vir­vių, tra­di­ci­nis nė­ri­mas pri­tai­ko­mas žmo­nių in­ter­je­re, ner­ti ga­mi­niai vis daž­niau puo­šia žmo­nių na­mus. Ne­nuos­ta­bu, kad pa­laips­niui at­si­ran­da vis dau­giau ne­rian­čių žmo­nių. Ga­mi­nių, ner­tų iš vir­vės, ga­li­ma ras­ti ir Rie­ta­ve. Dvi rie­ta­viš­kės siū­lo ran­kų dar­bo ga­mi­niais pa­si­puoš­ti ir „at­švie­žin­ti“ sa­vo na­mų in­ter­je­rą.

Rengs pa­raiš­ką Plun­gės jū­ros pa­kran­tei su­tvar­ky­ti (0)

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė pre­ten­duo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų in­ves­ti­ci­jas, nu­ma­ty­tas kraš­to­vaiz­džių ap­sau­gai, ir svars­to, ką pa­si­rink­ti iš tri­jų plo­tų: ar Gan­din­gos pi­lia­kal­nį, ar Plun­gės dva­ro par­ką, ar va­di­na­mo­sios Plun­gės jū­ros pa­kran­tes. Vis la­biau links­ta­ma prie pas­ta­ro­jo plo­to.

Tu­ber­ku­lio­zė bu­vo ir bus (0)

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis gir­di­me apie nau­jus tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jus įvai­rio­se ša­lies mo­kyk­lo­se – su­ser­ga mo­ky­to­jai, už­si­kre­čia vai­kai. Pas mus kol kas pa­kan­ka­mai ra­mu, ta­čiau il­ga­me­tė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Eu­ge­ni­ja Gau­die­šie­nė ra­gi­na vi­sus bū­ti bud­rius ir di­des­nį dė­me­sį skir­ti pro­fi­lak­ti­kai. Apie tai kal­bė­ta ba­lan­džio 19 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja: ne vi­sų pa­rink­tų ran­go­vų gy­ven­to­jai pa­gei­dau­ja (0)

Į Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį pa­kvies­tas „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la pa­pa­sa­ko­jo apie dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų mo­der­ni­za­vi­mo ei­gą mū­sų ra­jo­ne.

„Kas da­bar bal­suos ir gers per mies­to šven­tę, tą fo­to­gra­fuo­siu!“ (3)

Draus­ti ar ne­draus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu per įvai­rias šven­tes ir ren­gi­nius? At­ro­do, šis klau­si­mas bu­vo ak­tu­a­liau­sias ko­vo 31 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Jį pri­sta­čiu­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė siū­lė be­są­ly­giš­kai draus­ti, nes tau­ta „blai­vio­mis aki­mis la­biau ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mus įver­tins...“ Tuo tar­pu Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas siū­lė leis­ti žmo­nėms pa­si­vai­šin­ti bo­ka­lu alaus, o prieš­ta­rau­jan­tiems ta­ry­bos na­riams „pa­gra­si­no“, kad jei šie bal­suos už drau­di­mą, o per mies­to šven­tę gers, tai nu­fo­tog­ra­fuos ir pa­skelbs vie­šai...

Smur­tą pa­ty­ru­siems plun­giš­kiams į pa­gal­bą at­ei­na ir Tel­šių kri­zių cen­tras (0)

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­za­vo Spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­są, ku­rio me­tu bu­vo at­rink­ti pa­reiš­kė­jai, 2016 me­tais teik­sian­tys spe­cia­li­zuo­tą kom­plek­si­nę pa­gal­bą (psi­cho­lo­gi­nę, so­cia­li­nę, tei­si­nę) smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­ty­ru­siems as­me­nims. Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jams to­kią pa­gal­bą teiks Tel­šių kri­zių cen­tras. Pla­čiau apie tai pa­pa­sa­ko­jo įstai­gos di­rek­to­rė Van­da Be­nai­tie­nė.

Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dva­ras – ne tik Plun­gės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos pa­si­di­džia­vi­mas (0)

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro so­dy­bos an­sam­blis – vie­nas iš ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­sių XIX am­žiaus ant­ro­sios pu­sės dva­rų Lie­tu­vo­je. Ša­lia dva­ro esan­tis par­kas – vie­nas di­džiau­sių ir gra­žiau­sių vi­so­je ša­ly­je.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro at­sto­vų pui­kūs įver­ti­ni­mai tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se (0)

Ba­lan­džio 16 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tro miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Hel­lo“ ir so­lis­tas To­mas Gai­liū­nas, ku­riuos dai­nuo­ti mo­ko Ri­ta Ur­nie­žie­nė, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos kon­kur­se „To­nis, pus­to­nis“ Tu­ku­me (Lat­vi­ja).

Įvertino „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu (0)

Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­jos at­kur­tu prieš­ka­rio ap­do­va­no­ji­mu – „Dar­bo žvaigž­dės“ me­da­liu – įver­tin­tas sta­lius, bal­džius ir šaukš­čius, ta­len­tin­gas Plun­gės tau­to­dai­li­nin­kas ir pe­da­go­gas Vik­to­ras Rai­bu­žis.

Plun­gės teis­mas iš­nag­ri­nė­jo dau­giau nei tris tūks­tan­čius įvai­rių by­lų (0)

Pra­ėju­siais me­tais Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta 3 381 by­la: 2 170 ci­vi­li­nių, 276 bau­džia­mo­sios ir 935 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­los. Be­je, mū­sų teis­mo veik­la ap­ima ne tik Plun­gės ra­jo­no, bet ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jas.

Au­to­mo­bi­lį nuo rie­ta­viš­kio pa­vo­gęs vy­ras to­li ne­nu­va­žia­vo – at­si­dū­rė grio­vy­je (0)

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros ry­tą rie­ta­viš­kis Val­das Mi­šei­kis ne­be­ra­do sa­vo au­to­mo­bi­lio „Au­di 100“. Su­dau­žy­ta ma­ši­na bu­vo pa­ste­bė­ta „be­si­il­sin­ti“ grio­vy­je prie Tve­rų. Kal­ti­nin­kas – 13-ika kar­tų teis­tas Ro­lan­das Pranc­kus ba­lan­džio 26 die­ną bu­vo at­vež­tas į teis­mą tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos.

Du automobiliai vertėsi, kiti – susidūrė (0)

Nors avarijos vyksta dažnokai, tačiau pastaroji savaitė Rietavo savivaldybėje jomis ypač paženklinta: per keletą dienų du automobiliai vertėsi, dar keletas susidūrė. Dėl saugaus greičio nepaisymo ant stogo atsidūrė pelaitiškio „Opel Vectra“, toks pat likimas ištiko ir Gargždų gyventojo vairuojamą „Toyota Avensis“. Mažiau skausminga avarija ištiko Lenkijos pilietį, kuris vairavo vilkiką su puspriekabe: į jį atsitrenkė priešinga kryptimi važiavęs „Nissan F-Trail“ su lentų prikrauta priekaba. Nelaimės neišvengta ir Rietave: vienas vairuotojas sankryžoje nepraleido kito ir rezultatas – aiškus...

„Ir savęs parodyti, ir į kitus pažiūrėti“ (0)

Taip pa­klaus­tas, ko va­žiuo­ja į ba­lan­džio 14–17 die­no­mis Klai­pė­do­je vyk­sian­čią di­džiau­sią Va­ka­rų Lie­tu­vo­je pa­ro­dą, pu­siau juo­kais at­sa­kė Šve­di­jos dra­bu­ži­nių įran­ga ir čiu­ži­niais pre­kiau­jan­čios įmo­nės sa­vi­nin­kas Da­rius Šker­ba. To­mis die­no­mis į šį, net tri­jų pa­ro­dų – „In­di­vi­du­a­li sta­ty­ba“, „In­ter De­co“, „Ma­no so­das“ – ren­gi­nį va­žiuo­ja ne tik jis, bet ir ne­ma­žai ki­tų mū­sų mies­to įmo­nių at­sto­vų. Ir ko gi ne­va­žiuo­ti, jei tik čia, vie­no­je vie­to­je, tau­pant lai­ką ga­li gau­ti ob­jek­ty­vių nau­jau­sių ži­nių bei pi­giau įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų daik­tų? Pa­ro­do­je lau­kia­mi vi­si, ku­rie ke­ti­na sta­ty­ti na­mą, re­mon­tuo­ti ar ori­gi­na­liai įsi­reng­ti bu­tą, no­ri skly­pe pa­si­so­din­ti nau­din­gų vais­me­džių ar vaisk­rū­mių, ieš­ko in­for­ma­ci­jos, kaip efek­ty­viau­siai pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką...

Man­tas Žu­kaus­kas ta­po Bal­ti­jos ša­lių MMA mė­gė­jų čem­pio­nu (0)

„Plun­gės Ri­te­rio“ ko­man­dos ko­vo­to­jas Man­tas Žu­kaus­kas pra­ei­tą sa­vait­ga­lį ta­po Bal­ti­jos ša­lių MMA mė­gė­jų čem­pio­nu. Ra­sei­nių ra­jo­ne, Kar­py­nė­je, vy­ku­sia­me MMA Jiu-Jit­su Fight 10 tur­ny­re jis lai­mė­jo dvi­ko­vą bei ap­si­juo­sė nu­ga­lė­to­jo dir­žu.

Ar Sa­vi­val­dy­bė­je ne­rei­kia du­ri­nin­ko? (0)

„No­rė­čiau, kad žur­na­lis­tai tru­pu­tį pa­ju­din­tų Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gus as­me­nis. Kaip pa­tek­ti į Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą? Pa­pa­sa­ko­siu jums sa­vo pa­tir­tį, tu­rė­jau ne­ma­lo­nią si­tu­a­ci­ją. Ir la­bai py­kau. No­rė­jau pri­re­gist­ruo­ti trak­to­rių. Man rei­kė­jo pa­tek­ti pas spe­cia­lis­tus, pri­sta­ty­ti jiems do­ku­men­tus. Rei­kia gau­ti ban­ko są­skai­tos nu­me­rį, su­ži­no­ti su­mą, kiek mo­kė­ti už pri­re­gist­ra­vi­mą ir nu­me­rių iš­ėmi­mą. Ta­da rei­kia nu­ei­ti į ban­ką ap­mo­kė­ti ir vėl at­gal – pri­sta­ty­ti iš­ra­šą su ap­mo­kė­ji­mu. At­li­kus šias pro­ce­dū­ras, rei­kia pa­si­im­ti nu­me­rius bei pa­si­ra­šy­ti žur­na­le, kad bu­vo įteik­ti nu­me­riai ir tech­ni­nis trak­to­riaus pa­sas. Vie­nu žo­džiu, pas spe­cia­lis­tą no­ri ne­no­ri rei­kia pa­tek­ti du kar­tus. Ta­čiau, nu­ė­jęs į Ben­drą­jį sky­rių, su­lau­kiau at­sa­ky­mo, kad du­rys man ne­bus ati­da­ry­tos. Ne­gi tu­riu lauk­ti prie du­rų, kol koks nors val­di­nin­kas eis, kad kaip koks va­gis pri­si­ka­bin­čiau jam prie nu­ga­ros ir pra­smuk­čiau? Vi­sų pir­ma, ma­ne tai la­bai že­mi­na, an­tra, aš ne­tu­riu ir ne­pri­va­lau kaip koks kvai­lys sto­vė­ti prie du­rų ir lauk­ti, kol kaž­kas teik­sis ei­ti. Jei jūs sa­ky­si­te, kad rei­kia pa­lik­ti do­ku­men­tus Ben­dra­jam sky­riui, tuo­met pa­aiš­kin­kit, kaip man rei­kės pa­si­ra­šy­ti žur­na­le? Ar­ba, pa­vyz­džiui, nu­si­pir­kus trak­to­rių, jį pri­va­lo­ma pri­re­gist­ruo­ti per 15 die­nų. Aš tu­riu tei­sę pri­sta­ty­ti do­ku­men­tus 15-ąją die­ną, bet kas ga­ran­tuo­ja, kad tie do­ku­men­tai tą pa­čią die­ną pa­teks pas spe­cia­lis­tą ir jis įves duo­me­nis į sis­te­mą? Kas bus at­sa­kin­gas, jei do­ku­men­tai ne­pa­teks pas jį lai­ku, bus pra­ėjęs ter­mi­nas ir už pri­re­gist­ra­vi­mą rei­kės mo­kė­ti dvi­gu­bai? Ar Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja pa­deng­ti skir­tu­mą? Ir tre­čias da­ly­kas: jei jau bus su­gal­vo­ta sis­te­ma, kaip pri­duo­ti do­ku­men­tus per Ben­drą­jį sky­rių, tai ar bus su­gal­vo­ta, kad žmo­gui ne­rei­kė­tų į Sa­vi­val­dy­bę va­ži­nė­ti kas ke­lias die­nas pa­si­ra­ši­nė­ti ar dar kaž­ko, ir pri­re­gist­ra­vi­mas įvyk­tų tą pa­čią die­ną, nes žmo­nės iš kai­mo į mies­tą va­žiuo­ja au­to­bu­sais, o daž­nai – ir pen­si­nin­kai? Ma­no ma­ny­mu, val­di­nin­kai tu­ri tar­nau­ti vi­suo­me­nei, kol kas aš ma­tau tik at­si­ri­bo­ji­mą nuo vi­suo­me­nės. Jei ne­su­ge­ba kon­tro­liuo­ti šio pro­ce­so, tai te­gu pa­so­di­na prie du­rų žmo­gų, ku­ris at­rink­tų, ką įleis­ti, o ko ne­įleis­ti, jei jau taip bi­jo te­ro­ris­tų ar žur­na­lis­tų. Kaip pa­vyz­dį ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se prie pat du­rų sė­di žmo­gus, ku­ris pa­si­tei­rau­ja, ko­kiu tiks­lu no­ri­ma pa­tek­ti į pa­sta­tą ir pas ką. Ta­da bu­dė­to­jas pa­skam­bi­na val­di­nin­kui, gau­na pa­tvir­ti­ni­mą, kad tik­rai lau­kia­mas – ir du­rys at­si­da­ro.
Man yra te­kę ei­ti į Sa­vi­val­dy­bę pa­si­ra­šy­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­ties, de­rin­ti ki­tus klau­si­mus ir do­ku­men­tus. Nė vie­ną kar­tą ne­be­su įlei­džia­mas. To­kiu at­ve­ju Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas vi­sas su­tar­tis ar ki­tus do­ku­men­tus tu­ri pri­sta­ty­ti į Ben­drą­jį sky­rių, bet klau­si­mas, ka­da tam Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jui dirb­ti, jei jis, pa­vyz­džiui, iš ket­vir­to aukš­to ne­šio­ja la­pu­kus į apa­čią?“ – to­kio laiš­ko su­lau­kė „Plun­gės ži­nios“.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je (0)

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Sa­vai­tė be pa­ty­čių (0)

Kiek­vie­nais me­tais ko­vo pa­bai­go­je „Vai­kų li­ni­ja“ ini­ci­juo­ja „Veiks­mo sa­vai­tę BE PATYČIŲ“, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – keis­ti vi­suo­me­nės nuo­sta­tas iš pa­lan­kių pa­ty­čioms į ne­pa­lan­kias.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama