Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pasipelnyti iš vogtų vinių nepavyko (0)

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bai­gė­si va­di­na­moji „Lit­nag­lio“ by­la – ge­gu­žės 12 d. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pa­skelb­tas nuosp­ren­dis trims, su vi­nių va­gys­te su­si­ju­siems, vy­rams: Ma­riui Ne­stec­kiui (gim. 1978 m.), Ri­čar­dui Ži­le­vi­čiui (gim. 1974 m.) ir Val­dui Bui­vy­dui (gim. 1970 m.). Šie asmenys, veikdami kaip bendrininkų grupė, 2014 ir 2015 metais vogė vinis iš UAB „Litnaglis“ gamyklos.

Iš­aiš­kin­ta, kas pa­vo­gė plun­giš­kio au­to­mo­bi­lį (0)

Ant­ra­die­nį Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją „Grei­tai at­skleis­ta ir teis­mui per­duo­ta plun­giš­kio au­to­mo­bi­lio va­gys­tė“. Pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no, kas šių me­tų ba­lan­džio 28 die­ną pa­vo­gė au­to­mo­bi­lį „VW Tou­ran“, sto­vė­ju­sį V. Ma­čer­nio gat­vė­je. Pa­vog­tą trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vęs nu­si­kal­tė­lis – taip pat plun­giš­kis – bu­vo už­speis­tas Ma­ri­jam­po­lė­je.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė: pa­grin­di­niai pa­žei­di­mai įvyks­ta dėl ne­ži­no­ji­mo (0)

Pa­pras­tas dar­bo skel­bi­mas, ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog reikalinga bar­me­nė iki 25 m., dau­gu­mai mū­sų, ko ge­ro, net ne­už­kliū­va, o štai Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ja­me įžvel­gia net du pa­žei­di­mus – dėl ly­ties ir dėl am­žiaus. Tai, kad į šį dar­bą ne­ga­li pre­ten­duo­ti vy­rai bei vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, jau reiš­kia ki­tų as­me­nų dis­kri­mi­na­ci­ją, darb­da­vys už tai ga­li ti­kė­tis įspė­ji­mo, o jei ne­re­a­guo­ja – ga­li bū­ti nu­baus­tas pi­ni­gi­ne bauda. Ge­gu­žės 16 die­ną pas mus ap­si­lan­kiu­si Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čev­sky­tė iš pra­džių su­si­ti­ko su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, o vė­liau apie ly­gias ga­li­my­bes, pa­teik­da­ma kon­kre­čius pa­vyz­džius, kal­bė­jo su Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, se­niū­ni­jų bei ki­tų įstai­gų at­sto­vais.

Se­niū­no dar­bo vie­ta – Plun­gės mies­tas (0)

Il­gus me­tus jis jau bu­vo Plun­gės mies­to se­niū­nas, po to ta­po se­niū­no pa­va­duo­to­ju, lai­ki­nai ei­nan­čiu se­niū­no pa­rei­gas, o šie­met po pa­ga­liau įvy­ku­sio kon­kur­so – vėl Plun­gės se­niū­nas, nes ge­res­nių už jį per tuos pa­ieš­kų me­tus taip ir ne­at­si­ra­do. Iš 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių cen­trų Plun­gė pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių tvir­tai sto­vi 16 vie­to­je, tai­gi, mies­to se­niū­nui ir vi­sai se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­man­dai veik­los – per akis. Ei­li­nės dar­bo die­nos po­pie­tę su se­niū­nu Gin­ta­ru Do­mar­ku ap­su­ko­me Plun­gė­je vie­ną di­de­lį gar­bės ra­tą. Dar­bų – be­ga­lė, rū­pes­čių – per akis, ir toks tem­pas – kas­dien, nes plun­giš­kiai no­ri gy­ven­ti šva­riau, tvar­kin­giau, gra­žiau.

Siū­lo ki­tiems me­tams pa­lik­ti tuos pa­čius mo­kes­čių ta­ri­fus (0)

Ge­gu­žės 16 die­ną po­sė­džia­vę Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai ap­ta­rė, ko­kie 2017 me­tais bus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, že­mės mo­kes­čio ir nuo­mos už vals­ty­bi­nę že­mę mo­kes­čio ta­ri­fai bei ter­mi­nai. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai – Dai­na Mar­ti­šie­nė, An­drie­jus Stan­či­kas ir Vai­do­tas Skie­rus – siū­lo pa­lik­ti to­kius pat ta­ri­fus, ko­kie bu­vo pa­tvir­tin­ti 2016 me­tams.

Ilo­na Bal­ti­kaus­kai­tė: „Su­var­tu­ko“ kolektyvas – kaip šeima ir gyvenimo mokykla“ (0)

Tarp­tau­ti­nė Šo­kio die­na Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ba­lan­džio pa­bai­go­je bu­vo pa­mi­nė­ta „Su­var­tu­ko“ kon­cer­tu. Pil­nu­tė­lė sa­lė žiū­ro­vų, aud­rin­gi plo­ji­mai šau­nie­siems šo­kė­jams, jų va­do­vėms, pui­kiai pro­gra­mai.

Šokių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“ (1)

Pro­jek­tas „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – Lie­tu­vos ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė 2016“ ba­lan­džio pabaigoje su­kvie­tė gau­sų bū­rį tiek da­ly­vių, tiek žiū­ro­vų. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko šo­kių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“, kar­tu pa­mi­nė­tas ir kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų šo­kio ko­lek­ty­vo „Šo­kio vi­zi­ja“ 10-me­tis, ku­rių va­do­vė – San­dra Jaz­daus­kie­nė.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre lie­jo­si te­at­ro kū­ry­bos šal­ti­nis (0)

u­gy­bė jau­nų, en­tu­zias­tin­gų ir te­at­ru gy­ve­nan­čių žmo­nių vie­no­je sa­lė­je, nuo­šir­džios šyp­se­nos vi­sų fes­ti­va­lio da­ly­vių vei­duo­se, įkve­pian­tys jau­nų­jų ak­to­rių ir jų va­do­vų at­si­lie­pi­mai apie „Ma­žą­ją Mel­po­me­nę“, emo­cio­na­liai vi­siems kar­tu at­lie­ka­ma, fes­ti­va­lio him­nu ta­pu­si dai­na „Mes pa­sau­lio vai­kai“ – tai tik ke­le­tas ak­cen­tų iš tarp­tau­ti­nio vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų fes­ti­va­lio-kū­ry­bi­nės la­bo­ra­to­ri­jos „Ma­žo­ji Mel­po­me­nė“ už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos…

Ta­len­tin­goji mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ei­dim­tai­tė-Ged­vi­lie­nė (0)

„Bu­vo vi­sa pa­si­nė­ru­si į mo­ki­nu­kų mo­ky­mą, jų są­mo­nės ug­dy­mą, su­pra­to jų rū­pes­čius ir var­gus. Jei ko mo­kyk­lai pri­trūk­da­vo, ėjo pas val­džią, rei­ka­la­vo per mo­kyk­los tė­vų su­si­rin­ki­mus, kau­li­jo, pra­šė ir gau­da­vo. Mo­ky­to­jai Adol­fi­nai rū­pė­jo kiek­vie­nas jau­nas ir su­au­gęs mo­ki­nys.“
Ie­va Lu­ko­šiū­tė, 15-me­tė, slau­giu­si mo­ky­to­ją pas­ku­ti­niais jos gy­ve­ni­mo me­tais
„Vi­suo­met klausk sa­vęs: koks Tu esi žmo­gus be raš­to ir kny­gos skai­ty­mo? Ir kur Tu, žmo­gau, to­liau nu­ei­si, kai Tau sep­ty­ne­ri me­tu­kai, o Tu dar ne­mo­ki prie sep­ty­nių pri­dė­ti de­vy­nis.“
Mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ged­vi­lie­nė

„Ne­be­įma­no­ma gy­ven­ti – pra­dė­jo dyg­ti na­mi­nės deg­ti­nės fab­ri­kai“, – (0)

tai sa­ki­nys iš ano­ni­mi­nio laiš­ko, ku­rį šios sa­vai­tės pra­džio­je ga­vo „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja. Laiš­ke pik­ti­na­ma­si, jog Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je net dvie­jo­se vie­to­se ver­da­ma na­mi­nė deg­ti­nė, o „vi­rė­jų“ kaž­ko­dėl nie­kas „ne­su­tvar­ko“. In­for­ma­ci­ją per­da­vė­me Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui, ku­ris šį dar­bą pa­ve­dė at­lik­ti sa­vo pa­val­di­niams. Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Pa­lu­bins­kas pa­ti­ki­no, jog pats bu­vo iš­vy­kęs ieš­ko­ti tų „fab­ri­kė­lių“, ta­čiau ano­ni­mi­niu laiš­ku gauta in­for­ma­ci­ja nepa­si­tvir­ti­no. Pa­vy­ko už­klup­ti ki­to­je vie­to­je, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Pa­pie­vių kai­mo miš­ke, na­mi­nu­kę va­ry­ti be­si­ruo­šian­tį vy­riš­kį.

Ne­įga­lų vy­rą du­si­no pa­gal­ve, pa­vo­gė du te­le­fo­nus, deš­rą ir šo­ko­la­dą... (0)

„Aš ir da­bar vie­nas bi­jau bū­ti na­muo­se“, – teis­me kal­bė­jo nu­ken­tė­jęs 60-me­tis plun­giš­kis Juo­zas Moc­kus, pri­si­min­da­mas, kaip vie­ną šių me­tų sau­sio die­ną į jo bu­tą pro ne­už­ra­kin­tas du­ris įžen­gė du plė­ši­kai ir už­spau­dė jam bur­ną. Ne­įga­lus vy­ras bu­vo nu­temp­tas į kam­ba­rį, jam ant gal­vos už­spaus­ta pa­gal­vė, rei­ka­lau­ta pi­ni­gų. Vie­nas iš už­puo­li­kų – Er­lan­das Kvei­nys (gim. 1991 m.) – ge­gu­žės 11-ąją į teis­mą bu­vo at­vež­tas tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos, o ki­tas slaps­to­si, tad jo by­la at­skir­ta.

Kan­tau­čių kai­me tė­vas ir sū­nus li­ko be na­mų – vis­ką pra­ri­jo ug­nis (0)

Prieš sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, di­de­lė ne­lai­mė iš­ti­ko Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jus – su­de­gė jų gy­ve­na­ma­sis na­mas. Įta­ria­ma, jog dėl ne­tvar­kin­go dūm­trau­kio.

„Ir savęs parodyti, ir į kitus pažiūrėti“ (0)

Taip pa­klaus­tas, ko va­žiuo­ja į ba­lan­džio 14–17 die­no­mis Klai­pė­do­je vyk­sian­čią di­džiau­sią Va­ka­rų Lie­tu­vo­je pa­ro­dą, pu­siau juo­kais at­sa­kė Šve­di­jos dra­bu­ži­nių įran­ga ir čiu­ži­niais pre­kiau­jan­čios įmo­nės sa­vi­nin­kas Da­rius Šker­ba. To­mis die­no­mis į šį, net tri­jų pa­ro­dų – „In­di­vi­du­a­li sta­ty­ba“, „In­ter De­co“, „Ma­no so­das“ – ren­gi­nį va­žiuo­ja ne tik jis, bet ir ne­ma­žai ki­tų mū­sų mies­to įmo­nių at­sto­vų. Ir ko gi ne­va­žiuo­ti, jei tik čia, vie­no­je vie­to­je, tau­pant lai­ką ga­li gau­ti ob­jek­ty­vių nau­jau­sių ži­nių bei pi­giau įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų daik­tų? Pa­ro­do­je lau­kia­mi vi­si, ku­rie ke­ti­na sta­ty­ti na­mą, re­mon­tuo­ti ar ori­gi­na­liai įsi­reng­ti bu­tą, no­ri skly­pe pa­si­so­din­ti nau­din­gų vais­me­džių ar vaisk­rū­mių, ieš­ko in­for­ma­ci­jos, kaip efek­ty­viau­siai pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką...

Dei­vi­das Žu­kaus­kas iš­ko­vo­jo Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rę (0)

Ge­gu­žės 14–15 die­no­mis Lat­vi­jos sos­ti­nė­je Ry­go­je vy­ku­sio­se Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rės var­žy­bo­se pui­kiai se­kė­si „Plun­gės ri­te­rio“ klu­bo at­sto­vams. Iš 200 var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių spor­ti­nin­kų (Lie­tu­vai at­sto­va­vo 5 klu­bų spor­ti­nin­kai) ge­riau­siai pa­si­se­kė Dei­vi­dui Žu­kaus­kui – jis iš­ko­vo­jo Pa­sau­lio pan­kra­tio­no tau­rę (svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 82 kg).

„To­kio vaiz­do Ku­liuo­se ne­no­ri­me ma­ty­ti!“ (0)

„Ne­se­niai laik­raš­ty­je „Plun­gės ži­nios“ bu­vo straips­nis „Ku­liuo­se „kru­vi­nai“ nu­ge­nė­tos lie­pos“. To­je pa­čio­je gat­vė­je yra ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vė, kie­me – se­niai griū­van­tis san­dė­lis, prie jo (ir ja­me) ga­ly­bė „bon­kių“, ap­link ša­kų ir la­pų kal­nai. Ne­to­lie­se yra Min­dau­gui Ku­bi­liui pri­klau­san­tys pa­sta­tai ir ja­me esan­čios šiukš­lės. Mes, Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­jai, to­kio vaiz­do ne­be­no­ri­me ma­ty­ti. Vi­sa tai – mies­te­lio cen­tre ir jau daug me­tų. Dar ir prie ke­tur­bu­čio – ne­tvar­ka“, – re­dak­ci­jai ad­re­suo­tą skun­dą pa­si­ra­šė Ku­lių mies­te­lio gy­ven­to­jai.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je (0)

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Ama­tų die­na Ša­tei­kiuo­se (0)

Pas­ku­ti­nį ba­lan­džio penk­ta­die­nį Ša­tei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko ne­tra­di­ci­nė Ama­tų die­na. Se­nuo­sius liau­dies ama­tus pri­sta­tė Ša­tei­kių ir ap­lin­ki­nių kai­mų ama­ti­nin­kai, su­reng­ta jų dar­bų pa­ro­da.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama