Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Vai­kų žiau­ru­mas: ne­to­li mo­kyk­los 13-me­tę spar­dė kla­sio­kas ir trys jo drau­gai (0)

Ke­tu­ri prieš vie­ną. Pa­si­ty­čio­ti, par­griau­ti ir su­spar­dy­ti. Ši­taip Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai spa­lio 5 die­ną nu­ta­rė „pa­mo­ky­ti“ svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čią 13-me­tę, ku­ri vie­nam iš jų brūkš­te­lė­jo mai­še­liu per no­sį.

Aplinkos ministras: „Diskusijas dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo palikime is­to­ri­jai“ (1)

Spa­lio 6 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ra­jo­no gy­ven­to­jais, at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus, po to ap­žiū­rė­jo ben­dro­vės „Plun­gės van­de­nys“ va­ly­mo įren­gi­nius ir dum­blo kau­pi­mo aikš­te­les, pa­bu­vo­jo Pla­te­liuo­se bei su­si­rin­ku­sie­siems as­me­niš­kai per­da­vė ži­nią, jog bran­di­na­mas sau­go­mų te­ri­to­ri­jų op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas ne­tu­rė­tų pa­lies­ti na­cio­na­li­nių par­kų sta­tu­so ir struk­tū­ros. „Pa­li­ki­me dis­ku­si­jas, ku­rios bu­vo ki­lu­sios dėl Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­so kei­ti­mo, is­to­ri­jai“, – sa­kė Pla­te­liuo­se K. Na­vic­kas.

Met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui – „Vil­ties žvaigž­dė“ (0)

Spa­lio 10 die­ną kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­rių su­si­rin­ki­me Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lau­kė staig­me­na – plun­giš­kiui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ben­dri­jos me­da­lis „Vil­ties žvaigž­dė“, ku­rį iš sos­ti­nės į Plun­gę par­ve­žė ben­dri­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ani­ce­ta Grik­šie­nė.

Apie „ūkį ir bi­tes“ – iš se­niū­nų lū­pų (1)

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ap­si­spren­dė iki žie­mos pra­džios iš­klau­sy­ti vi­sus mies­to ir kai­mo se­niū­nus, kad bū­tų leng­viau su­dė­lio­ti pri­ori­te­tus pla­nuo­jant ki­tų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Pir­mie­ji rug­sė­jį į po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti Bab­run­go, Žli­bi­nų ir Plun­gės mies­to se­niū­nai.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis – su ait­ro­ku po­li­ti­ka­vi­mo prie­sko­niu (0)

Po va­sa­ros atos­to­gų rug­sė­jo 21 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Iš­se­kus gau­siai dar­bot­var­kei, vie­tos po­li­ti­kai ne­pra­lei­do pro­gos pa­po­li­ti­kuo­ti ir vie­šai pa­si­aiš­kin­ti san­ty­kių.

Kai ne­si­no­ri lai­ko leis­ti vel­tui (0)

Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je mo­ko­si As­ta Ru­gi­ny­tė. Ši aš­tuo­nio­lik­me­tė, be abe­jo­nės, yra vie­na ak­ty­viau­sių moks­lei­vių. Rei­kia ve­dė­jo ren­gi­niui? As­ta ga­li pa­gel­bė­ti. Trūks­ta min­čių, kaip įgy­ven­din­ti ko­kį pro­jek­tą? Rei­kia, kad kas gra­žiai pa­dai­nuo­tų? As­ta vėl­gi jū­sų ne­nu­vils. Jos pil­na vi­sur ir vi­sa­da. „Man pa­tin­ka bū­ti ap­sup­tai žmo­nių“, – pri­si­pa­žįs­ta mer­gi­na. Abi­tu­rien­tė tu­ri tiks­lą – iš gy­ve­ni­mo kiek­vie­ną die­ną iš­peš­ti kiek įma­no­ma dau­giau, nes ne­ga­li ži­no­ti, ka­da koks įgū­dis pra­vers.

Tarp pa­ro­dos eks­po­na­tų – net Ma­žo­sios Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas! (0)

Iki spalio 6 die­nos Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks se­nų do­ku­men­tų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui. Tar­pu­ka­rio ir po­ka­rio Lie­tu­vos do­ku­men­tus iš as­me­ni­nių ar­chy­vų rug­sė­jo 5-ąją pri­sta­tė pa­tys pa­ro­dos au­to­riai – kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­riai Bro­nis­lo­vas Po­cius ir Al­gir­das Ma­tas Duob­lys.

Mo­ky­to­jų die­nai – pa­dė­kos ir šven­ti­nis kon­cer­tas (0)

Spa­lio 5-ąją, mi­nint Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jų die­ną, Plun­gės kul­tū­ros cen­tre bu­vo lau­kia­mi vi­si esa­mi ir bu­vę pe­da­go­gai. Čia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius or­ga­ni­za­vo šven­tę mo­ky­to­jams.

Gar­di ka­va, už­kan­džiai ir drau­giš­kas vei­das už pre­kys­ta­lio (1)

Vi­da Zu­bie­lė yra 31 me­tų klai­pė­diš­kė, šiuo me­tu gy­ve­nan­ti ir ban­dan­ti įsi­tvir­tin­ti Rie­ta­ve. Da­bar­ti­nė jos veik­la – dar­bas vos prieš 4 mė­ne­sius ati­da­ry­to­je ka­vi­nu­kė­je, į ku­rią su­dė­jo vi­są sa­vo šir­dį. Nors yra įgi­ju­si dai­na­vi­mo spe­cia­ly­bę, šiuo me­tu ver­da ka­vą, ke­pa ki­bi­nus ir ben­drau­ja su už­su­ku­siais rie­ta­viš­kiais.

Kau­kė­ti as­me­nys nak­tį „iš­šla­vė“ te­le­fo­nus iš par­duo­tu­vės „To­po cen­tras“ (0)

Nak­tį iš spa­lio 4-osios į 5-ąją, pra­ėjus maž­daug va­lan­dai po vi­dur­nak­čio, su­vei­kė sig­na­li­za­ci­ja UAB „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Žal­ta­kal­nio g. 20 A. Pa­aiš­kė­jo, jog čia įvyk­dy­ta va­di­na­mo­ji žai­biš­ka va­gys­tė.

Nuo po­li­ci­jos spru­kęs ir drau­gus su­ža­lo­jęs jau­nas vy­ras gai­lė­jo­si pats pra­bu­dęs... (0)

Skau­di ava­ri­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, Ka­la­ku­tiš­kės kai­mo ri­bo­se, įvy­ko kiek se­niau nei prieš po­rą me­tų – 2015 me­tų lie­pos 5-osios nak­tį. Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis gir­tas Ed­ga­ras Sku­žins­kas (gim. 1993 m.) spru­ko nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir, nu­lė­kęs nuo ke­lio, ap­si­ver­tė. Li­go­ni­nė­je at­si­dū­rė ir pats, ir du drau­gai. Vos pa­svei­kęs, spru­ko į An­gli­ją, tad tei­sė­sau­gi­nin­kams te­ko jį par­si­vež­ti. Jau pen­kis kar­tus teis­tas ir re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas vy­ras spa­lio 6 die­ną dėl ava­ri­jos sto­jo prieš teis­mą Plun­gė­je.

Gal­vos trau­mą pa­ty­ru­si pus­am­žė plun­giš­kė ne­iš­gy­ve­no (0)

Anks­ty­vą rug­sė­jo 21-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je mi­rė 1965 m. gi­mu­si plun­giš­kė. Mo­te­ris į uos­ta­mies­tį bu­vo at­vež­ta ma­žiau nei prieš pa­rą dėl sun­kaus gal­vos su­ža­lo­ji­mo.

Sko­nin­gai tvar­ko­moms so­dy­boms pa­puoš­ti – po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį (0)

Po me­tų per­trau­kos at­gi­mė Plun­gės mies­to gra­žių so­dy­bų kon­kur­sas. Šie­met iš 46 pui­kiai tvar­ko­mų so­dy­bų ko­mi­si­ja spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mui iš­rin­ko 21 na­mų val­dą. Va­sa­rai bai­gian­tis, pen­kių so­dy­bų šei­mi­nin­kus ap­lan­kė Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Jie dė­ko­jo už pui­kų tvar­ky­mo­si pa­vyz­dį ir pa­do­va­no­jo po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį bei ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti Plun­gę skren­dant oro ba­lio­nu.

Plun­giš­kės krep­ši­nin­kės Lat­vi­jo­je iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (1)

Rug­sė­jo 8–10 die­no­mis Daug­pi­ly­je vy­ko tarp­tau­ti­nis krep­ši­nio tur­ny­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ko­man­dos.

Kur iš mies­to din­go uo­siai ir ki­ti me­džiai? (0)

Aky­las plun­giš­kis iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Plun­gė, jo žo­džiais ta­riant, šiais me­tais ėmė spar­čiai... „plik­ti“, o kal­ta dėl to esanti pra­dė­ta tam tik­rų mies­to da­lių re­konst­ruk­ci­ja. „Kur din­go lie­pos iš re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lies, kur din­go uo­siai iš per­sta­to­mo cen­tri­nio sta­dio­no te­ri­to­ri­jos?“, – klau­sia vy­riš­kis.

„Sta­tu­lo­ma­ni­ja“ ne­ap­len­kia ir Plun­gės (9)

XII tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo me­tu Plun­gės jau­ni­mas (sa­va­no­riai?) rin­ko lė­šas pa­min­klui, skir­tam įam­žin­ti Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio at­mi­ni­mą. Ka­dan­gi ne­bu­vau ma­čiu­si pa­siū­ly­mo, pa­si­do­mė­jau. Ra­dau spau­dos pra­ne­ši­mą laik­raš­ty­je „Plun­gė“ (tie­sa, gal esa­ma „švie­žes­nių“, nes mi­nė­ta­sis iš­spaus­din­tas ge­gu­žės 5 die­nos nu­me­ry­je). Per­skai­čius ki­lo min­čių, tad nu­spren­džiau jo­mis pa­si­da­lin­ti. Šios min­tys – sie­kis pa­mąs­ty­ti, kad ir te­ori­nia­me lyg­me­ny­je, apie siū­lo­mą pa­min­klo pro­jek­tą.

Jau­nie­ji iš­ra­dė­jai ren­ka­si ir Plun­gė­je (0)

Ro­bo­ti­kos už­si­ė­mi­mai Plun­gė­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja. Tik šių me­tų va­sa­rį pra­dė­jęs veik­ti bū­re­lis šian­dien do­mi­na ne vie­ną de­šim­tį vai­kų. Kaip juo­kau­ja ro­bo­ti­kos bū­re­lio va­do­vė Ali­na Gau­du­tie­nė, iš le­go ka­la­dė­lių su­konst­ruo­ti ju­dan­tys ro­bo­tu­kai ne­re­tai be ža­do pa­lie­ka ne tik pa­čius ma­žiau­sius, bet ir jų tė­ve­lius. Tai­gi ga­li­my­bė pa­čiam su­kur­ti ką nors pa­na­šaus, o gal ir dar įspū­din­ges­nį ob­jek­tą ir trau­kia vai­kus po pa­mo­kų į ro­bo­ti­kos bū­re­lį Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama