Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Įvertino: esame antri tarp Lietuvos savivaldybių (0)

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, su­rin­ku­si 68 ba­lus iš 100, už­ėmė an­trą vie­tą iš 53 ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių. Kas­met Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to skel­bia­mas Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių in­dek­sas ver­ti­na, kiek sa­vi­val­dy­bė­se už­tik­ri­na­ma žmo­nių eko­no­mi­nė lais­vė, kaip efek­ty­viai val­do­mos sa­vi­val­dy­bės. Ver­tin­to­jai rė­mė­si 2013 me­tų duo­me­ni­mis.

Tarp ge­riau­sių­jų – plun­giš­kių pro­jek­tai (0)

Bai­gian­tis 2007–2013-ųjų me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piui, Ūkio mi­nis­te­ri­ja ini­ci­ja­vo ge­riau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis pa­si­nau­do­ju­sių pro­jek­tų rin­ki­mus kiek­vie­na­me Lie­tu­vos re­gio­ne. No­mi­nan­tai bu­vo ap­do­va­no­ti Tel­šių ap­skri­ties ver­slo in­ku­ba­to­riu­je. Su­si­rin­ku­sius sve­čius, pro­jek­tų vyk­dy­to­jus svei­ki­no Šiau­lių pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­fre­das Jo­nuš­ka, Tel­šių ra­jo­no me­ras Vy­tau­tas Klei­va ir Plun­gės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Lan­ko­mo­ji prie­žiū­ra se­niū­ni­jo­se „įsi­va­žiuo­ja“, bet kas ap­mo­kės trans­por­to iš­lai­das? (0)

Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras šie­met lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kia jau pen­kio­se se­niū­ni­jo­se, o ki­tą­met mi­nė­ta pa­slau­ga tu­rė­tų iš­plis­ti ir ki­to­se se­niū­ni­jo­se. Tai, kad pa­gal­ba į na­mus vie­ni­šiems ir ser­gan­tiems žmo­nėms yra rei­ka­lin­ga – nie­kas ne­abe­jo­ja, ta­čiau so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pra­dė­jo pyk­ti, jog ne­be­dirbs! Prie­žas­tis – nie­kas jiems ne­kom­pen­suo­ja trans­por­to iš­lai­dų. Ką da­ry­ti, gruo­džio 9 die­ną spren­dė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Taip pat kal­bė­ta apie vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą ir apie nau­ją Plun­gės trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro tvar­kos ap­ra­šą, su­si­ju­sį su so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mu.

Ieš­kos bū­dų, kaip mo­kyk­lo­se pa­ge­rin­ti mo­ky­mo ko­ky­bę (0)

„Tu­ri­me pa­gal­vo­ti, ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad mo­ky­mo ko­ky­bė mo­kyk­lo­se pa­ge­rė­tų“, – toks siū­ly­mas nu­skam­bė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te. Tai jau ki­tų me­tų dis­ku­si­jų te­ma, ku­rią į dar­bot­var­kę įsi­ra­šė ko­mi­te­tas. Taip pat nu­ma­ty­ta ap­žvelg­ti tu­riz­mo si­tu­a­ci­ją, ak­cen­tuo­ti vai­kų po­il­sį ir iš­si­aiš­kin­ti dar­že­lių dar­bo po­rei­kį va­sa­ros me­tu.

Kur pa­suks są­jun­gos, ku­riai Plun­gė­je va­do­va­vo V. Ne­kra­šas, na­riai? (3)

Lap­kri­čio 29 die­ną pen­kio­li­ka me­tų gy­va­vu­si Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­ga (LSDS) nu­trau­kė sa­vo veik­lą. Di­de­lį sta­žą tu­rin­tys šios są­jun­gos na­riai ne­at­si­sa­ko po­li­ti­nių am­bi­ci­jų ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus pla­nuo­ja štur­muo­ti su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Įdo­mu, kaip pa­si­elgs Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­gos, ku­riai va­do­va­vo me­di­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Vis­val­das Ne­kra­šas, na­riai?

Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­nas ir­kluo­ti pra­dė­jo Plun­gės jū­ro­je (1)

Dar prieš ke­le­tą me­tų Hen­ri­kas Žus­tau­tas lan­kė Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir ir­kla­vo ka­no­ją va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je. Šian­dien 20-me­tis že­mai­tis jau yra ta­pęs pa­sau­lio jau­ni­mo ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­nu ir la­bai rim­tai ruo­šia­si pa­ko­vo­ti dėl „ke­lia­la­pio“ į 2016-ųjų me­tų olim­pi­nes žai­dy­nes Rio De Ža­nei­re. „Vis­kas yra įma­no­ma“ – bu­vu­sio sa­vo auk­lė­ti­nio sie­kiais ti­ki bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas, pri­si­min­da­mas, jog Hen­ri­kas vi­sa­da no­rė­jo lai­mė­ti ir bū­ti pats ge­riau­sias.

Plun­giš­kė akor­de­o­nis­tė – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so lau­re­a­tė (0)

Šį ru­de­nį Šiau­liai ta­po akor­de­o­no mies­tu, mat ja­me nu­ai­dė­jo X tarp­tau­ti­nis akor­de­o­no mu­zi­kos fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Links­ma­sis akor­de­o­nas“, gy­vuo­jan­tis nuo 1997 me­tų. Ka­dan­gi šis kon­kur­sas-fes­ti­va­lis šie­met ju­bi­lie­ji­nis, fes­ti­va­lio pro­gra­ma bu­vo iš­plė­to­ta, ir „Links­mo­jo akor­de­o­no“ ren­gi­niai Šiau­liuo­se vy­ko vi­są ru­de­nį. Sa­vo tu­ri­niu ir ypa­tin­ga nuo­tai­ka in­tri­ga­vo tra­di­ci­niu ta­pęs die­nos truk­mės akor­de­o­nų an­sam­blių pa­ra­das „Cra­zy ac­cor­dion“ bei ma­si­nio tarp­tau­ti­nio akor­de­o­nis­tų or­kest­ro „Bal­tic Tre­mo­lo“, su­da­ry­to iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos akor­de­o­no mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų, ne­įti­kė­ti­nas kon­cer­tas Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Na, o lap­kri­čio 20-oji iš­si­sky­rė sa­vo ypa­tin­ga mu­zi­kos dva­sia ir aka­de­mi­ne nuo­tai­ka. Kon­kur­se-fes­ti­va­ly­je var­žė­si, ma­lo­niai ben­dra­vo, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi akor­de­o­no so­lis­tai, an­sam­bliai ir jų mo­ky­to­jai. Vien so­lis­tų, at­vy­ku­sių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos, įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se čia kon­ku­ra­vo per de­vy­nias­de­šimt at­li­kė­jų. Tad ir da­ly­viams, ir jų mo­ky­to­jams ši die­na bu­vo la­bai at­sa­kin­ga ir ku­pi­na įtam­pos. Ne­pai­sant jos, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Lai­mos Jun­du­lie­nės pa­ruoš­ta 1 kla­sės mo­ki­nė Emi­li­ja Pau­laus­kai­tė ap­len­kė dau­gy­bę už sa­ve vy­res­nių var­žo­vų ir ta­po X tarp­tau­ti­nio akor­de­o­no mu­zi­kos fes­ti­va­lio-kon­kur­so „Links­ma­sis akor­de­o­nas“ III vie­tos lai­mė­to­ja.

Fol­klo­ro šven­tė Pla­te­liuo­se (0)

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Pla­te­lių kul­tū­ros na­muo­se įvy­ko Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko fol­klo­ro an­sam­blio „Pla­telē“ ju­bi­lie­ji­nis ren­gi­nys. Su­si­ė­ji­mo pra­džio­je pri­si­min­ta an­sam­blio įkū­ri­mo is­to­ri­ja, ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti ana­pi­lin iš­ėję fol­klo­ro an­sam­blio da­ly­viai (mu­zi­kan­tai Juo­zas Ber­žons­kas, Vac­lo­vas Al­mi­nas, Jus­ti­nas Pet­raus­kas).

Ita­las, pa­mi­lęs lie­tu­vai­tę ir Lie­tu­vą (0)

Si­ci­li­ja – sau­lės nu­my­lė­ta Vi­dur­že­mio jū­ros sa­la. Vė­jų nu­gai­rin­tam ir lie­taus nu­praus­tam lie­tu­viui ji lyg ro­jaus kam­pe­lis: žyd­ras ir šil­tas jū­ros van­duo, Ape­ni­nų kal­nų vir­šu­kal­nės, vy­nuo­gy­nai, švel­nus kli­ma­tas. Ly­gi­nant su Ita­li­ja Lie­tu­va ga­li at­ro­dy­ti ga­na pil­ka, ra­mi ir nuo­bo­di ša­lis, ta­čiau Fa­bio Ca­ni­no, jau ku­rį lai­ką gy­ve­nan­čiam Rie­ta­ve, mū­sų ša­lis ne­at­ro­do nei niū­ri, nei nuo­bo­di.

Vaikš­čio­ji­mas tam­so­je be at­švai­tų ga­li kai­nuo­ti gy­vy­bę (0)

Pa­si­trauk­da­mas ru­duo nu­si­ne­šė ir vie­no žmo­gaus gy­vy­bę – lap­kri­čio 26-osios va­ka­re Pa­uoš­nių kai­me žu­vo be at­švai­tų ėjęs 60-me­tis plun­giš­kis. Be šios ne­lai­mės ke­ly­je „pri­si­dir­bo“ ne­blai­vus 26 m. Ka­dai­čių kai­mo gy­ven­to­jas, taip pat su „ži­gu­liu­ku“ Plun­gė­je rim­tų ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė 60-me­tis, o ties san­kry­ža į Ša­tei­kius 20-me­tis Sė­le­nių kai­mo gy­ven­to­jas pa­spru­ko iš ava­ri­jos vie­tos.

Nu­teis­ė už pa­gal­bi­nin­ko nu­žu­dy­mą (0)

Aš­tuo­ne­ri me­tai ne­lais­vės. Tiek skir­ta Al­sė­džių se­niū­ni­jos Šo­nių kai­mo gy­ven­to­jai Da­nai Vi­šins­kie­nei (gim. 1950 m.), ku­ri per­nai ru­de­nį po bul­via­ka­sio taip pa­si­švais­tė ka­pok­liu, kad pa­gal­bi­nin­kas Ri­man­tas Ubar­tas (gim. 1970 m.) ne­iš­gy­ve­no.

Ne­to­li Plun­gės ver­tė­si vil­ki­kas (0)

Sek­ma­die­nio, gruo­džio 7-osios, ry­te lai­min­gai pa­si­bai­gu­si ne­lai­mė įvy­ko ke­ly­je Palanga–Šiauliai, 46-aja­me ki­lo­met­re. Ru­si­jos pi­lie­čio O. B. vai­ruo­ja­ma sun­kias­vo­rė trans­por­to prie­mo­nė nu­sly­do nuo ke­lio ir ver­tė­si ant šo­no.

Apklausa parodė – mokiniai patenkinti mokyklos maistu (1)

Jau ne­ma­žai me­tų Plun­gės ug­dy­mo įstai­goms mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ svei­kai pa­ga­min­tais pa­tie­ka­lais mo­ki­niai yra pa­ten­kin­ti. Taip tei­gia ap­klau­sos re­zul­ta­tus iš­ana­li­za­vęs Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius.

Tin­kli­nio tur­ny­ras „Plun­gės mies­to se­niū­no tau­rė 2014“ (0)

Gruo­džio pir­mą šeš­ta­die­nį Plun­gė­je, „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je, penk­tą kar­tą vy­ko tin­kli­nio tur­ny­ras Plun­gės mies­to se­niū­no tau­rei lai­mė­ti. Be šei­mi­nin­kų – „Ver­smės“ klu­bo tin­kli­nin­kų – į tur­ny­rą bu­vo pa­kvies­tos dar pen­kios ko­man­dos: Klai­pė­dos „Gi­ta­na“ bei ko­man­dos iš Tel­šių, Ma­žei­kių, Pa­lan­gos ir Ši­la­lės.

Vie­nus po­li­ci­ja bau­džia, o į ki­tų nu­si­žen­gi­mus dė­me­sio net ne­krei­pia? (1)

„Kaip ga­li bū­ti, kad vie­nus, pa­žei­du­sius ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), po­li­ci­ja iš­kart nu­bau­džia, o į ki­tus net dė­me­sio ne­krei­pia? Ir tai vyks­ta po pat po­li­ci­jos lan­gais!“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją po bau­dos sky­ri­mo at­sku­bė­jęs klau­sė plun­giš­kis Mar­ty­nas Ki­ri­lo­vas. Anot jo, jis il­gai tu­rė­jo laks­ty­ti po po­li­ci­jos ka­bi­ne­tus, kol iš­si­rei­ka­la­vo, kad to­kį pat KET pa­žei­di­mą pa­da­ręs ki­tas as­muo ir­gi bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Šiuos plun­giš­kio prie­kaiš­tus Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas at­me­ta teig­da­mas, kad pa­žei­dė­jas bu­vo nu­sta­ty­tas iš­kart, o mi­nė­ta­sis M. Ki­ri­lo­vas per daug įsi­jau­tė į pa­rei­gū­no vaid­me­nį, nes ėmė ki­tiems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­di­nė­ti, ką jie tu­ri da­ry­ti...

Plungės „Saulės“ gimnazijos kultūrinė-pažintinė diena viešojoje bibliotekoje (0)

Lapkričio 7 dieną „Saulės“ gimnazijos mokiniai šurmuliavo visose Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai buvo pakviesti praleisti pusdienį kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikti su psichologe Asta Blande.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama