Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kan­klės ar fut­bo­las? Aiš­ku, kan­klės! (0)

1:0 kan­klių nau­dai. To­kiu san­ty­kiu pa­si­bai­gė plun­giš­kio Er­lan­do Gri­ciaus ban­dy­mas tap­ti fut­bo­li­nin­ku. Vie­nuo­li­ka­me­tis šian­dien ski­na lau­rus liau­dies in­stru­men­tų kon­kur­suo­se ir sa­vo pa­sie­ki­mais dar kar­tą tiek sau, tiek ap­lin­ki­niams įro­do, kad jo pa­si­rin­ki­mas gro­ti kan­klė­mis bu­vo tei­sin­gas. Tai, kad ber­niu­kas ga­li bū­ti kan­kli­nin­kas, nu­ste­bi­na ne vie­ną, ta­čiau bū­tent toks už­si­ė­mi­mas Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je Er­lan­dui tei­kia džiaugs­mą.

Li­go­ni­nė vargs­ta su gir­tais pa­cien­tais, grei­to­ji ra­gi­na pa­gal­bą kvies­ti nu­me­riu 033 (0)

Apie dvie­jų val­diš­kų įstai­gų – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) – veik­los ata­skai­tas kal­bė­ta ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Už­si­min­ta, jog abi įstai­gos per­nai dir­bo pel­nin­gai, iš­var­din­tos pro­ble­mos, taip pat šne­kė­ta apie su­teik­tas pa­slau­gas ir kai ku­rias nau­jie­nas.

At­ei­na nau­jo­vė – bu­din­tys glo­bo­to­jai (0)

Plun­gė­je pra­de­da­ma bu­din­čių glo­bo­to­jų, ku­rie rū­pin­sis iš šei­mų pa­im­tais vai­kais, pa­ieš­ka. To­kie žmo­nės lau­ki­mo lai­ko­tar­piu gaus 285 eu­rus, o kai at­si­ras vai­kų, ku­riuos rei­kės pri­im­ti į šei­mą, – už kiek­vie­ną po 304 eu­rus. Jei ma­žy­lis bus iki 3 me­tų ar su ne­ga­lia – po 380 eu­rų. Bu­din­tis glo­bo­to­jas tu­rės tu­rė­ti ga­li­my­bę lai­ki­nai į sa­vo šei­mą pri­im­ti tris ir dau­giau vai­kų. Tai bus dar­bas, už ku­rį net bus su­tei­kia­mos atos­to­gos. Apie bu­din­čio glo­bo­to­jo veik­los or­ga­ni­za­vi­mą ir jau pa­ruoš­tą tvar­ką ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė.

Pa­gal nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos tai­syk­les die­na truks nuo 7 iki 19 val. (0)

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ruo­šia­si pa­tvir­tin­ti nau­jas Triukš­mo pre­ven­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les. Apie po­ky­čius ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė.

STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado... (0)

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko ri­bo­tą tik­ri­ni­mą dėl Makš­čių gat­vės (Al­sė­džiuo­se) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų.

Žyd­rū­nas Pu­raus­kis: „Nuo vai­kys­tės kul­tū­ros cen­tras man bu­vo ant­rie­ji na­mai“ (0)

Ba­lan­džio 15-oji – Tarp­tau­ti­nė kul­tū­ros die­na. Nuo 1935 me­tų į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą įtrauk­ta die­na ska­ti­na la­biau sau­go­ti žmo­ni­jos kul­tū­ri­nes ver­ty­bes, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­čius žmo­nes. Ta pro­ga kal­bi­na­me Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro va­do­vą Žyd­rū­ną Pu­raus­kį, ku­ris, kaip pats sa­ko, jau vai­kys­tė­je su­pra­to, kad kul­tū­ros cen­tras jam – lyg an­tri gim­tie­ji na­mai, to­dėl dirb­ti kul­tū­ros cen­tre šian­dien jam ypa­tin­gai ma­lo­nu, jau­čia­si sa­vo­se vė­žė­se.

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą (0)

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

„Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“ (0)

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ne­įpras­tas. Tai die­na, do­va­no­ju­si jiems daug sma­gių įspū­džių ir šyp­se­nų. Die­na, kai mo­kyk­lo­je su­lau­kė ypač bran­gių sve­čių – mo­čiu­čių. Gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“.

Drau­gys­tė su ak­me­niu (0)

„Dar­bas meist­rą gi­ria“, – skel­bia se­no­lių iš­min­tis. Šis po­sa­kis ypač tin­ka An­ta­nui Va­lins­kui. Vy­ras – ak­mens ap­dir­bi­mo meist­ras. Dau­giau nei tris de­šimt­me­čius su ak­me­niu drau­gau­jan­tis An­ta­nas sa­ko, kad tai jam „at­va­da dū­šiai“. Ypač ma­lo­nu, kad veik­la su­lau­kė ir se­kė­jo – iš tė­vo pa­tir­ties se­mia­si jau­nė­lis sū­nus Sau­lius.

Nu­ken­tė­jo vė­lia­vė­les prie švie­so­fo­rų par­da­vi­nė­ję Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai (0)

Ba­lan­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­ne nu­ken­tė­jo du Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. Pa­rei­gū­nams jie nu­ro­dė, jog per prie­var­tą bu­vo įso­din­ti į au­to­mo­bi­lį, nu­vež­ti į ki­tą vie­tą ir api­plėš­ti.

„Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ iš bu­vu­sio va­do­vo pri­si­tei­sė 28,5 tūkst. eu­rų (0)

Bio­ku­ru ši­lu­mą ga­mi­nan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­da­vė į teis­mą bu­vu­sį di­rek­to­rių Ri­man­tą Ša­daus­ką dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo. Jis kal­tin­tas su­da­ręs fik­ty­vius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­li­kęs ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus ki­tai ben­dro­vei. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš me­tus ieš­ki­nį pa­ten­ki­no ir pri­tei­sė iš bu­vu­sio va­do­vo net 82,7 tūkst. eu­rų bei areš­ta­vo tur­tą, ta­čiau prieš tris sa­vai­tes Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas spren­di­mą pa­kei­tė, mi­nė­tą su­mą su­ma­žin­da­mas be­veik dviem treč­da­liais.

De­gė ben­dra­bu­čio ti­po kam­ba­rys, gy­ven­to­jams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos (0)

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis „gar­sio­jo“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-io­jo na­mo gy­ven­to­jams vėl pra­ėjo su „nuo­ty­kiais“. Šį­kart nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį vie­na­me penk­to­jo aukš­to kam­ba­ry­je ki­lo gais­ras – pri­rei­kė ne tik ug­nia­ge­sių, bet ir me­di­kų. Vie­nas vy­riš­kis Ve­ly­kų nak­tį at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Vie­ti­nio tu­riz­mo ska­ti­ni­mas: nuo siū­ly­mo pa­ra­vė­ti iki ga­li­my­bės lai­mė­ti... au­to­mo­bi­lį! (0)

Ne­tru­kus įsi­bė­gės tu­riz­mo se­zo­nas. Ko­kius po­ky­čius jis at­neš, ką įdo­maus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir su­ži­no­ti ap­si­lan­kius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ko­kios edu­ka­ci­nės pro­gra­mos siū­lo­mos, do­mė­jo­si pra­ėju­sį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas. Tu­riz­mo sri­tį ku­ruo­jan­tys spe­cia­lis­tai su­si­du­ria su ne­men­ku iš­šū­kiu – tiek vie­ti­niams, tiek at­vyks­tan­tiems žmo­nėms įro­dy­ti, kad mū­sų kraš­tas pa­trauk­lus tu­riz­mui, kad čia ga­li­ma pui­kiai pra­leis­ti lai­ką. To­dėl spe­cia­lis­tai nuo­la­tos ben­drau­ja su mū­sų kraš­to tu­riz­mo pa­slau­gų tei­kė­jais, kad čia at­vy­ku­siems tu­ris­tams ga­lė­tų pa­teik­ti kuo įdo­mes­nių pa­slau­gų pa­ke­tą. Kai ku­rie siū­lo­mi da­ly­kai kiek keis­to­ki. Pa­vyz­džiui, tarp nau­jo­jo tu­riz­mo se­zo­no at­rak­ci­jų – ga­li­my­bė „iš­ra­vė­ti“ blo­gas min­tis ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų par­ke ar net šan­sas lai­mė­ti au­to­mo­bi­lį. Tie­sa, apie pas­ta­rą­ją ga­li­my­bę dar tik dis­ku­tuo­ja­ma.

Bai­gė­si leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“ (0)

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ko fi­na­li­niai leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų „Že­mai­ti­jos tau­rė 2017“ vai­kų, jau­nu­čių ir jau­nių eta­pai, ku­riuo­se sėk­min­gai fi­ni­ša­vo Ma­riaus Ru­džio, Eu­ge­ni­jaus Jur­gu­čio ir Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės tre­ni­ruo­ja­mi Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro leng­va­at­le­čiai.

Iš kur kle­bo­nas ga­vo to­kį pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį? (4)

Prieš ke­le­tą die­nų „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, jog Stal­gė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Eduardas Steponavičius, ku­ris taip pat ap­tar­nau­ja Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų baž­ny­čias, va­ži­nė­ja la­bai jau praš­mat­niu, į akis krin­tan­čiu au­to­mo­bi­liu „Maz­da 6“. Tai nau­jas mo­de­lis, ga­mi­na­mas tik nuo 2014 me­tų. To­kios ma­ši­nos kai­na (pri­klau­so­mai nuo me­tų) ga­li siek­ti 18–22 tūks­tan­čius eu­rų. Tad iš kur pas dva­si­nin­ką to­kia pra­ban­ga?

Že­mės die­nos pa­mi­nė­ji­mas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ (0)

Ko­vo 20 die­ną Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti. Be šei­mi­nin­kų, šven­tė­je da­ly­va­vo pe­da­go­gai iš „Rū­te­lės“, „Sau­lu­tės“ ir „Vy­tu­rė­lio“ iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų. Tą­dien dar­že­lio ap­lin­ka bu­vo ki­to­kia – pa­puoš­ta iš ant­ri­nių ža­lia­vų pa­ga­min­tais paukš­čiais ir gė­lė­mis.

Mo­ki­niai mo­kė­si ne­to­le­ruo­ti pa­ty­čių (0)

Jau ke­le­ri me­tai ko­vo pa­bai­go­je ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta „Vai­kų li­ni­jos“ or­ga­ni­zuo­ja­ma ini­cia­ty­va „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šių me­tų „Veiks­mo sa­vai­tė­je be pa­ty­čių“ da­ly­va­vo 1230 mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų, ku­rios sa­vo ben­druo­me­nėms pa­siū­lė įvai­rių ren­gi­nių ir veik­lų, skir­tų pa­ty­čių stab­dy­mui ir pre­ven­ci­jai. Džiu­gu, kad ak­ty­viai prie šios ini­cia­ty­vos kas­kart pri­si­de­da ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gos. Dau­ge­ly­je mo­kyk­lų vy­ko ren­gi­niai, dis­ku­si­jos šia ak­tu­a­lia ir skau­džia te­ma. Ne pa­slap­tis, kad pa­ty­čios mo­kyk­lo­se eg­zis­tuo­ja, tad apie jas kal­bė­ti bū­ti­na.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama