Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pa­rei­gū­nu ap­si­me­tu­siam suk­čiui plun­giš­kė pi­ni­gų ne­ati­da­vė kai­my­nų dė­ka (0)

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės die­ną A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jai su­si­dū­ri­mas su ap­si­me­tė­liu, ku­ris bu­vo per­si­ren­gęs pa­rei­gū­nu, ga­lė­jo baig­tis la­bai liūd­nai – jei ne kai­my­nai, mo­te­ris grei­čiau­siai bū­tų pra­ra­du­si vi­sus sa­vo pi­ni­gus, mat suk­čius no­rė­jo jos ban­kno­tus „pa­tik­rin­ti“. Ta­čiau ne­abe­jin­gų žmo­nių dė­ka vis­kas bai­gė­si sėk­min­gai – nu­si­kal­tė­lis jau po ke­lių mi­nu­čių bu­vo su­lai­ky­tas. Pa­aiš­kė­jo, jog tai – daug kar­tų pra­ei­ty­je teis­tas kau­nie­tis Sau­lius Stri­pei­kis (gim. 1988 m.). Sau­sio 10 die­ną iš įka­li­ni­mo įstai­gos jis bu­vo at­vež­tas į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

Penk­ta­da­lis ci­ga­re­čių Plun­gė­je – ne­le­ga­lios (0)

Mū­sų mies­tas at­si­dū­rė sep­tin­to­je vie­to­je Lie­tu­vo­je pa­gal ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos mas­tą – taip skel­bia tuš­čių pa­ke­lių ty­ri­mą at­li­ku­si ben­dro­vė „Niel­sen“. Ke­tu­rių ta­ba­ko kom­pa­ni­jų už­sa­ky­mu ty­ri­mas at­lik­tas dvi­de­šim­ty­je Lie­tu­vos mies­tų, ne­ap­imant kai­miš­kų vie­to­vių.

So­cia­li­niai tin­klai – už­dels­to vei­ki­mo bom­ba (0)

So­cia­li­niai tin­klai dau­ge­liui ta­po ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi, be ku­rio ne­be­ga­lima ap­si­ei­ti. Daž­nas ja­me pa­sa­ko­ja­me apie pa­tir­tus nuo­ty­kius, pa­ste­bė­tas ne­ge­ro­ves, da­li­na­mės įvai­rio­mis nuo­trau­ko­mis iš ke­lio­nių, šei­mos ir drau­gų šven­čių, ko­men­tuo­ja­me, su­pa­žin­di­na­me su sa­vo kū­ry­ba ir pan. Be jų neap­si­ei­na­ma nei die­ną, nei nak­tį – so­cia­li­niai tin­klai tar­si koks nar­ko­ti­kas už­val­dė dau­ge­lį tau­tie­čių. At­ro­do, jei, grį­žę po pie­tų į dar­bą, ne­pa­ko­men­tuos val­gy­to mais­to, bus ka­muo­ja­mi trau­ku­lių…
Iš pir­mo žvilgs­nio so­cia­li­niai tin­klai – šau­nus da­ly­kas. Tik ma­žai kas su­si­mąs­to, ko­kia už­dels­to vei­ki­mo bom­ba tik­si pa­vie­ši­nus in­for­ma­ci­ją apie sa­ve, ypač nuo­trau­kas. Bai­siau­sia, kad apie tai, vie­šin­da­mi sa­vo ir drau­gų at­vaiz­dus, ne­gal­vo­ja ne­pil­na­me­čiai… Ką be­kal­bė­ti apie tuos, ku­rie skir­da­mie­si teis­me aiš­ki­na, kad vai­kui iš­lai­ky­ti ne­tu­ri pi­ni­gų, nes ne­už­dir­ba, o po ge­ro pus­me­čio gi­ria­si atos­to­go­mis kur nors Sei­še­lių sa­lo­se ar sma­giai lei­džia­mu lai­ku ka­zi­no Is­pa­ni­jo­je!

Šal­tą­jį sa­vait­ga­lį plun­giš­kiai ko­jų ne­nu­ša­lo, pa­sto­gės pa­si­pra­šė vie­nas be­na­mis (0)

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai šal­tu­kas spus­te­lė­jo maž­daug iki dvi­de­šimties laips­nių že­miau nu­lio, plun­giš­kiai el­gė­si pa­vyz­din­gai – nei kur su­ša­lo, nei įkri­to, nei su­si­ža­lo­jo, nei gais­rą su­kė­lė. Bu­vo ne­įti­kė­ti­nai ra­mus sa­vait­ga­lis. Tik Plun­gės kri­zių cen­tre gy­ven­to­jų pa­dau­gė­jo vie­nu vy­riš­kiu – penk­ta­die­nį žmo­gus at­ėjo pra­šy­da­mas pri­im­ti jį čia pa­gy­ven­ti.

Kaip gyvena Seimo naujokai? (0)

Bai­gian­tis 2016-ie­siems, dirb­ti į Sei­mą iš­ly­dė­ti du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai – li­be­ra­las Jo­nas Var­ka­lys ir „vals­tie­tis“ An­drie­jus Stan­či­kas. Sim­bo­liš­ka, kad abu Sei­mo nau­jo­kai sa­vo pa­dė­jė­jais Plun­gė­je pa­si­rin­ko par­ti­jos ko­le­gas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius. Sei­mo na­rio J. Var­ka­lio pa­dė­jė­ju ta­po Al­gir­das Pe­čiu­lis, Sei­mo na­rio A. Stan­či­ko pa­dė­jė­ja – Dai­na Mar­ti­šie­nė. Kiek­vie­ną pir­ma­die­nį abu Sei­mo na­rius ga­li­ma su­tik­ti ir Plun­gė­je. Skai­ty­to­jų dė­me­siui – ke­le­tas jų iš­sa­ky­tų pa­ste­bė­ji­mų apie pir­mą­sias dar­bo sa­vai­tes Vil­niu­je.

Už 10 do­le­rių gimtadieniui iš­si­nuo­mo­jo... sa­lą Ka­ri­buo­se (0)

Iš Rie­ta­vo ki­lęs Jus­tas Rė­ka­šius vie­ną die­ną pa­bu­dęs su­pra­to, kad lai­kas įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę – su kup­ri­ne ant pe­čių leis­tis į nuo­ty­kiais al­suo­jan­čią ke­lio­nę. Pir­ma­jai sa­vo ke­lio­nei jis pa­si­rin­ko Cen­tri­nės Ame­ri­kos re­gio­ną, ku­ria­me – Ma­jų pi­ra­mi­dės, ne­gy­ve­na­mos Ka­ri­bų sa­los, tro­pi­nės džiun­glės, vul­ka­nai, bal­tas smė­lis ir skaid­raus van­dens pa­plū­di­miai. Svar­biau­si kri­te­ri­jai, ku­rių lai­kė­si ke­liau­to­jas, bu­vo per die­ną iš­leis­ti ne dau­giau kaip 25 do­le­rius, ap­lan­ky­ti kuo dau­giau tu­ris­ti­nių (ir ne tik) vie­tų, kiek­vie­no­je ša­ly­je pra­leis­ti apie 3–4 sa­vai­tes ir, svar­biau­sia, nie­kur ne­sku­bė­ti, nes jo bi­lie­tas – be at­ga­li­nės da­tos. Vai­ki­nas už­tru­ko be­veik pus­an­trų me­tų (7 mė­ne­sius ke­lia­vo, ki­tą lai­ką dir­bo Ame­ri­ko­je ir Ka­na­do­je), pa­bu­vo­jo dvy­li­ko­je vals­ty­bių, o tai – tik ma­ža pa­sau­lio da­le­lė.

Mo­ky­to­ja, my­lė­ju­si mo­ki­nius ir Lie­tu­vą (0)

Vy­res­ni plun­giš­kiai pri­si­me­na ger­bia­mą pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją, kraš­to­ty­ri­nin­kę, ke­liau­to­ją, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rę Jad­vy­gą Če­ka­vi­čiū­tę. Gruo­džio 27 d. jai bū­tų su­ėję 85 me­tai.

Drau­gi­jai „Sau­lu­tė“ – 100 me­tų (0)

Gruo­džio 10 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta pa­mi­nė­ti 1916–1920 m. vei­ku­sios ka­ta­li­kiš­kos, švie­tė­jiš­kos drau­gi­jos „Sau­lu­tė“ 100 me­tų su­kak­čiai. Ren­gi­nio ini­cia­to­riai – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas ir Lie­tu­vos at­gi­mi­mo me­tais at­kur­ta drau­gi­ja „Sau­lu­tė“.

Be siu­vi­nė­ji­mo – nė die­nos (0)

Į de­vin­tą de­šim­tį įko­pu­si plun­giš­kė Bi­ru­tė Dau­kan­tie­nė – tik­ra siu­vi­nė­ji­mo meist­rė. Įvai­rias­pal­vių siū­lų jos na­muo­se pil­na ir pin­tuo­se krep­šiuo­se, ir ko­mo­dos stal­čiuo­se, mai­še­liuo­se ša­lia lo­vos – kur tik akis suk­si, ten jų pa­ma­ty­si. O kas iš siū­lų da­ro­ma, ne­rei­kia to­li ieš­ko­ti: kam­ba­rių sie­nos nu­ka­bi­nė­tos mo­ters kur­tais pa­veiks­lais, bal­dus den­gia jos siu­vi­nė­tos stal­tie­ses, ta­kai, pa­gal­vė­lės. Įė­jęs iš­kart su­pra­si, kas čia gy­ve­na. B. Dau­kan­tie­nė – pra­ėju­sių me­tų res­pub­li­ki­nio tau­to­dai­li­nin­kų kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ re­gio­ni­nio tu­ro tre­čios vie­tos lai­mė­to­ja, įvai­rių liau­dies kū­ry­bos pa­ro­dų da­ly­vė, su­ren­gu­si jau ne vie­ną sa­vo dar­bų pri­sta­ty­mą.

Pir­mas aki­vaiz­džiai gir­tas vai­ruo­to­jas krau­jo ne­da­vė... (0)

Kai­my­ni­nia­me Ma­žei­kių ra­jo­ne jau pir­mo­sios nau­jų­jų me­tų die­nos po­pie­tę „ki­bo“ du ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, ku­rie už vi­du­ti­nį gir­tu­mo laips­nį pa­trauk­ti ne­be ad­mi­nist­ra­ci­nėn, o bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Tuo tar­pu pas mus pir­mas toks at­ve­jis šiais me­tais ga­lė­jo bū­ti sau­sio 4-osios va­ka­re, ta­čiau A. Ju­cio gat­vė­je su au­to­mo­bi­liu „VW Pas­sat“ „pri­si­vai­duok­lia­vęs“ plun­giš­kis M. N. (gim. 1978 m.) pa­si­el­gė ki­taip – ar ži­no­da­mas apie įsta­ty­mo spra­gas, o gal iš „man­dru­mo“, jis nei į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pū­tė, nei krau­jo me­di­kams da­vė, tad bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės iš­vengs.

Tak­si vai­ruo­to­ją nu­žu­dę plun­giš­kiai ma­lo­nės ne­su­lau­kė (0)

Ti­kė­ję­si, kad Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bus gai­les­tin­ges­nis, trys tak­si vai­ruo­to­jo žu­di­kai – Vy­tau­tas Jog­mi­nas, Vi­lius Uz­nys ir Ju­lius Ge­čas tu­rė­jo nu­si­vil­ti. Pir­ma­die­nį šio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­skel­bė, kad tri­ju­lė už gro­tų liks sė­dė­ti tiek me­tų, tiek anks­čiau sky­rė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas.

Įta­ria­ma, jog Var­ka­liuo­se va­sar­na­mis bu­vo pa­deg­tas ty­čia (0)

Gruo­džio 18-osios nak­tį, apie 3 va­lan­dą, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai pra­neš­ta apie gais­rą Var­ka­lių kai­me, Ber­žų gat­vė­je.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius – moks­lei­vių lėkš­tė­se (0)

Tin­ka­mai, svei­ka­tą tau­so­jan­čiai mi­ty­bai pas­ta­ruo­ju me­tu ski­ria­mas vis di­des­nis dė­me­sys. Ypač kal­bant apie vai­kus. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ma­žai te­ga­lė­da­mos da­ry­ti po­vei­kį šei­mų val­gy­mo įpro­čiams, griež­tą žvilgs­nį yra nu­krei­pu­sios į ša­lies mo­kyk­lų val­gyk­las – ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ne tik tam, kas pa­tie­kia­ma ant sta­lų mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, bet ir iš ko­kių pro­duk­tų ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai.

Lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dai – 30 me­tų (0)

2016 metų pabaigoje Pla­te­lių dva­ro svir­ne su­si­rin­ko lie­tu­viš­ko ri­ti­nio ko­man­dos „Pla­te­liai“ bu­vę ir da­bar žai­džian­tys rip­ki­nin­kai. 2016 me­tai pla­te­liš­kiams bu­vo ju­bi­lie­ji­niai – ko­man­dą prieš 30 me­tų, 1986 m. pa­va­sa­rį, įkū­rė Pla­te­lių ko­lū­kis. Su­si­rin­ku­sie­ji pri­si­mi­nė Pla­te­lių rip­kos ko­man­dos is­to­ri­ją, per­ga­les ir pra­lai­mė­ji­mus, per­žiū­rė­jo nuo­trau­kas. Kal­bė­ta ir apie at­ei­ties pla­nus, apie tai, kad lie­tu­viš­kas ri­ti­nys – vie­nin­te­lė tra­di­ci­nė ko­man­di­nė spor­to ša­ka – ne­su­lau­kia pa­kan­ka­mai dė­me­sio.

P. Ge­nio gat­vė sken­dė­jo tam­so­je (0)

„Jau ket­vir­ta pa­ra pas mus tam­su kaip kai­me“, – guo­dė­si sau­sio 3-osios ry­tą į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs P. Ge­nio gat­vės gy­ven­to­jas. Žmo­gus pa­pa­sa­ko­jo, kad re­konst­ruo­to­je P. Ge­nio gat­vė­je ir kai­my­ni­nė­je Kran­to gat­vė­je Nau­jų­jų iš­va­ka­rė­se dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių din­go ap­švie­ti­mas – už­ge­so lem­pos nau­juo­se gat­vės švies­tu­vuo­se, ir nie­kas esą ne­si­sku­bi­na ge­di­mo lik­vi­duo­ti!

(NE) SVETIMAS SKAUSMAS (0)

Ši is­to­ri­ja liūd­na ir ne­pa­to­gi. Gal ne­tin­kan­ti po gra­žių šven­čių šur­mu­lio. Spran­gi kaip su­džiū­vu­sios duo­nos kąs­nis be­da­lio bur­no­je. De­ja, toks gy­ve­ni­mas...

Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je (0)

Spa­lio 28 d., penk­ta­die­nį, gim­na­zi­jo­je nuo pat ry­to pra­si­dė­jo ren­gi­niai. Pa­tal­pos bu­vo pa­puoš­tos ži­bin­tais, pa­ga­min­tais iš mo­liū­gų, o per il­gą­ją per­trau­ką vy­ko gim­na­zis­tų krikš­ty­nos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama