Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Ita­las, pa­mi­lęs lie­tu­vai­tę ir Lie­tu­vą (0)

Si­ci­li­ja – sau­lės nu­my­lė­ta Vi­dur­že­mio jū­ros sa­la. Vė­jų nu­gai­rin­tam ir lie­taus nu­praus­tam lie­tu­viui ji lyg ro­jaus kam­pe­lis: žyd­ras ir šil­tas jū­ros van­duo, Ape­ni­nų kal­nų vir­šu­kal­nės, vy­nuo­gy­nai, švel­nus kli­ma­tas. Ly­gi­nant su Ita­li­ja Lie­tu­va ga­li at­ro­dy­ti ga­na pil­ka, ra­mi ir nuo­bo­di ša­lis, ta­čiau Fa­bio Ca­ni­no, jau ku­rį lai­ką gy­ve­nan­čiam Rie­ta­ve, mū­sų ša­lis ne­at­ro­do nei niū­ri, nei nuo­bo­di.

Ma­tyk. At­pa­žink. Ne­ty­lėk! Ne­bū­ki­me pa­kan­tūs jo­kioms smur­to for­moms! (0)

Lapkričio 25-ąją, Tarptautinę kovos prieš moterų prievartą dieną, star­tuo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­ta kam­pa­ni­ja „16 die­nų be smur­to“, skir­ta smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jai.

Gim­na­zi­jos di­rek­to­rių su­trik­dė prie­kaiš­tai dėl ko­re­pe­ti­to­rių (0)

Sa­vo mies­te tu­ri­me vie­nin­te­lę gim­na­zi­ją, tad nie­ko keis­to, kad ši moks­lo šven­to­vė sie­ja­ma su pa­čio­mis ge­riau­sio­mis dar­bo ir moks­lo są­ly­go­mis. Apie pa­sie­ki­mus ir pro­ble­mas lap­kri­čio 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te kal­bė­jęs „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys, ko ge­ro, ne­si­ti­kė­jo klau­si­mo apie pa­pil­do­mai už­dar­biau­jan­čius mo­ky­to­jus – ko­re­pe­ti­to­rių te­ma įstai­gos va­do­vą trum­pam iš­mu­šė iš vė­žių.

Vie­toj ga­ra­žų bus... ga­ra­žai! (0)

Iki lap­kri­čio 21 die­nos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riu­je vi­si su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su ga­ra­žų (Pa­prū­džio g. 22A) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu, pa­teik­ti sa­vo pre­ten­zi­jas ar pa­siū­ly­mus.

Po­li­ti­ko­je nuo drau­gys­tės iki ne­apy­kan­tos – vie­nas žings­nis (3)

La­bai tra­pus rei­ka­las yra po­li­ti­nė drau­gys­tė: šian­dien ko­le­ga ga­li bū­ti ko­a­li­ci­jos part­ne­ris, o ryt – ar­šus opo­nen­tas. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je vi­sais lai­kais be­veik vi­sos po­li­ti­nės jė­gos no­ri ne­no­ri tu­rė­jo drau­gau­ti su ki­tais į ta­ry­bą pa­te­ku­siais po­li­ti­niais part­ne­riais, ta­čiau toks įspū­dis, kad san­ty­kiai nie­kaip ne­si­klos­to tarp li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių, ypač – pas­ta­ruo­ju me­tu, po vie­tos val­džios per­ver­smo. Žai­bais tran­ky­ta­si ir per spa­lio 30 die­ną vy­ku­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.

Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­nas ir­kluo­ti pra­dė­jo Plun­gės jū­ro­je (0)

Dar prieš ke­le­tą me­tų Hen­ri­kas Žus­tau­tas lan­kė Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir ir­kla­vo ka­no­ją va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je. Šian­dien 20-me­tis že­mai­tis jau yra ta­pęs pa­sau­lio jau­ni­mo ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­nu ir la­bai rim­tai ruo­šia­si pa­ko­vo­ti dėl „ke­lia­la­pio“ į 2016-ųjų me­tų olim­pi­nes žai­dy­nes Rio De Ža­nei­re. „Vis­kas yra įma­no­ma“ – bu­vu­sio sa­vo auk­lė­ti­nio sie­kiais ti­ki bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas, pri­si­min­da­mas, jog Hen­ri­kas vi­sa­da no­rė­jo lai­mė­ti ir bū­ti pats ge­riau­sias.

Žemai­čių kal­ba (0)

Dėl sa­vo ge­og­ra­fi­nės pa­dė­ties že­mai­čiai tu­rė­jo ki­to­kį nei li­ku­sio­­ji Lie­tu­vos da­lis vi­suo­me­ni­nį ir po­li­ti­nį vys­ty­mą­si. Ben­dro­je Len­ki­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bė­je že­mai­čiai sa­vaip tvar­kė sa­vo rei­ka­lus. Že­mai­ti­jos ba­jo­rų vi­suo­me­nę su­da­rė dau­giau­sia vi­du­ti­niai ir smul­kūs ba­jo­rai, ku­rie ben­dro­je Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je ma­žiau už ki­tus da­ly­va­vo. Že­mai­ti­jos ba­jo­ri­ja pa­pras­tiems žmo­nėms bu­vo daug ar­ti­mes­nė ne­gu li­ku­sio­je Lie­tu­vos da­ly­je, nes bu­vo de­mok­ra­tiš­kes­nė. Nors Že­mai­ti­jo­je taip pat vis daž­niau bu­vo var­to­ja­ma len­kų kal­ba, bet sa­vą­ja, „pras­ta“ kal­ba že­mai­čių ba­jo­rai kal­bė­jo ne tik su pa­pras­tais žmo­nė­mis, bet ir tar­pu­sa­vy­je.

„Rek ke­ra­vuo­tė že­mai­tiu ruo­da“ (0)

Lap­kri­čio 12 d. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko jau tra­di­ci­nis ren­gi­nys – kon­kur­sas „Skai­ty­ma že­mai­tėš­ka“. To­kia po­pie­tė su­reng­ta tre­čią kar­tą. Ją pra­dė­jo bib­lio­te­ki­nin­kė Edi­ta An­dri­jaus­kie­nė Ed­mun­do Bu­to žo­džiais: „Mon svar­bu, a be­sop­ras mo­na šne­ka anū­ka mo­na“. Bib­lio­te­ki­nin­kė at­sa­kė, jog su­pras, jei vyks to­kie ren­gi­niai, jei puo­se­lė­si­me sa­vo šnek­tą. Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo Ro­lan­do Rai­bu­žio svei­ki­ni­mus da­ly­viams ir or­ga­ni­za­to­riams per­da­vė šio sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Gri­ce­vi­čie­nė.

Jie – „Džen­tel­me­nai“, tik­ri že­mai­čiai iš Plun­gės (0)

Še­šiems vai­ki­nams iš Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos tur­būt rei­kė­jo ne­ma­žai drą­sos ren­kant pa­va­di­ni­mą sa­vo gru­pei. „Džen­tel­me­nai“ – skam­bu! Kiek pre­ten­zin­ga? Nors šis žo­dis ir skam­ba ne­lie­tu­viš­kai, bet dau­gu­ma ži­no jo reikš­mę. Pa­va­di­ni­mas tar­si įpa­rei­go­ja vai­ki­nus bū­ti ga­lan­tiš­kais. Ko­kie jie?

Al­sė­džių moks­lei­viams – bau­džia­mo­sios by­los ins­ce­ni­za­ci­ja (0)

Lap­kri­čio 17 d. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me įvy­ko pa­ro­do­ma­sis bau­džia­mo­sios by­los pro­ce­sas Al­sė­džių vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viams. By­los ei­ga pa­rem­ta tik­rais įvy­kiais – nu­si­kals­ta­mos vei­kos „au­to­riui“ šiek tiek anks­čiau iš tie­sų bu­vo pa­skir­ta baus­mė.

Iš ka­lė­ji­mo ne­iš­ei­nan­čio tė­vo pė­do­mis pa­se­kė ir sū­nus (0)

Plun­giš­kiai Da­rius (gim. 1974 m.) ir Gvi­das (gim. 1994 m.) Šim­kai – tė­vas ir sū­nus, die­nas lei­džian­tys už gro­tų. Lap­kri­čio 13-osios po­pie­tę iš ne­lais­vės vie­tos juos abu į teis­mą at­ve­žė po­li­ci­jos kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai. Vy­rai kal­ti­na­mi suk­čia­vi­mu, ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu elek­tro­ni­nė­mis mo­kė­ji­mo prie­mo­nė­mis ir ne­tei­sė­tu jų pa­nau­do­ji­mu.

Neteko viso užgyvento turto (0)

Vė­lų šeš­ta­die­nio va­ka­rą į Paukš­ta­kius iš­sku­bė­jo Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos eki­pa­žai – bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas. At­vy­kus gais­ri­nin­kams, pa­sta­tas jau sken­dė­jo di­džiu­lė­je lieps­no­je.

Už­sie­nio stu­den­tai mo­kė­si Rie­ta­vo kraš­to įmo­nė­se: iš­šū­kiams pa­kvie­tė Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP) (0)

Pie­tų Bal­ti­jos mo­ky­mo pro­gra­ma (SBTP), re­mian­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo in­ter­na­cio­na­li­za­ci­ją ir tarp­vals­ty­bi­nį ver­slą, pro­fe­si­nį mo­ky­mą ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų stu­den­tus, sie­kian­ti ug­dy­ti jau­ni­mo dar­bo jė­gą Pie­tų Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, ug­dan­ti su­pra­ti­mą apie tarp­tau­ti­nio ver­slo kul­tū­rą ir ją ska­ti­nan­ti tarp ša­lių, yra sėk­min­ga ne tik Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Mū­sų ša­ly­je drau­ge su part­ne­riais jai va­do­vau­ja Rie­ta­vo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Tad ne­nuos­ta­bu, kad Rie­ta­vo kraš­to įmo­nės prak­ti­kai pri­ėmė ne­ma­žai už­sie­nio ša­lių stu­den­tų.
Kai už­da­ro­sioms ak­ci­nėms ben­dro­vėms PLUNGĖS LAGŪNA ir BRUŽTĖ bu­vo pa­siū­ly­ta sa­vo įmo­nė­se prak­ti­kai pri­im­ti stu­den­tus iš už­sie­nio ša­lių, at­sa­ky­mas bu­vo tei­gia­mas, ta­čiau tai ne­reiš­kė, kad ne­kė­lė abe­jo­nių. Idė­ja nau­ja, įmo­nės to­kios pa­tir­ties dar ne­tu­rė­jo. Tai – ir at­sa­ko­my­bė, ir sa­vos įmo­nės pres­ti­žas, ir, ži­no­ma, nau­jas iš­šū­kis.

„Olim­pas“ iš­brauk­tas iš rep­re­zen­ta­ci­nių ko­man­dų są­ra­šo (0)

Praėjusios sa­vai­tės pra­džio­je į po­sė­dį rin­ko­si Spor­to ta­ry­bos na­riai. Ap­tar­ti du klau­si­mai: dėl spor­to rep­re­zen­ta­ci­nių ko­man­dų, ku­rios tu­ri tei­sę ne­mo­ka­mai nau­do­tis spor­to ba­zė­mis są­ra­šo bei dėl Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mo ir li­ku­čio per­skirs­ty­mo.

Vie­nus po­li­ci­ja bau­džia, o į ki­tų nu­si­žen­gi­mus dė­me­sio net ne­krei­pia? (0)

„Kaip ga­li bū­ti, kad vie­nus, pa­žei­du­sius ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), po­li­ci­ja iš­kart nu­bau­džia, o į ki­tus net dė­me­sio ne­krei­pia? Ir tai vyks­ta po pat po­li­ci­jos lan­gais!“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją po bau­dos sky­ri­mo at­sku­bė­jęs klau­sė plun­giš­kis Mar­ty­nas Ki­ri­lo­vas. Anot jo, jis il­gai tu­rė­jo laks­ty­ti po po­li­ci­jos ka­bi­ne­tus, kol iš­si­rei­ka­la­vo, kad to­kį pat KET pa­žei­di­mą pa­da­ręs ki­tas as­muo ir­gi bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Šiuos plun­giš­kio prie­kaiš­tus Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas at­me­ta teig­da­mas, kad pa­žei­dė­jas bu­vo nu­sta­ty­tas iš­kart, o mi­nė­ta­sis M. Ki­ri­lo­vas per daug įsi­jau­tė į pa­rei­gū­no vaid­me­nį, nes ėmė ki­tiems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­di­nė­ti, ką jie tu­ri da­ry­ti...

Plungės „Saulės“ gimnazijos kultūrinė-pažintinė diena viešojoje bibliotekoje (0)

Lapkričio 7 dieną „Saulės“ gimnazijos mokiniai šurmuliavo visose Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai buvo pakviesti praleisti pusdienį kūrybinėse dirbtuvėse ir susitikti su psichologe Asta Blande.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama