Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mir­ties baus­mė: jūs už ar prieš? (1)

Tra­ge­di­ja, su­krė­tu­si Lie­tu­vą, vėl iš­ju­di­no klau­si­mą dėl mir­ties baus­mės grą­ži­ni­mo. Ar žiau­rias kan­čias mū­sų kraš­tie­tei su­kė­lę žu­di­kai nu­si­pel­no ne­mo­ka­mo gy­ve­ni­mo iki gy­vos gal­vos? Už tai, kad už­mu­šė jau­ną mer­gi­ną, da­bar jie daug me­tų už mū­sų pi­ni­gus vel­tui val­gys, nau­do­sis elek­tra ir van­de­niu, ne­mo­kės už šil­dy­mą ir mie­gos šva­rio­je pa­ta­ly­nė­je. Ar tai bus tei­sin­ga baus­mė? Dau­ge­lis lie­tu­vių tuo la­bai abe­jo­ja ir ke­lia abi ran­kas už mir­ties baus­mės grą­ži­ni­mą. Ta­čiau mir­ties baus­mė Lie­tu­vo­je pa­nai­kin­ta be­veik prieš de­vy­nio­li­ka me­tų, jos sky­ri­mas nu­teis­tie­siems prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Be to, nė vie­no­je Eu­ro­pos są­jun­gos vals­ty­bė­je to­kia baus­mė nė­ra tai­ko­ma, nes „mir­ties baus­mė yra žiau­rus ir ne­žmo­niš­kas baus­mės bū­das, pa­žei­džian­tis tei­sę į gy­vy­bę“ (taip sa­ko­ma Eu­ro­pos Par­la­men­to pri­im­to­je re­zo­liu­ci­jo­je – aut. past.). Šios baus­mės pa­nai­ki­ni­mas yra vie­nas pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų ir na­rys­tės sie­kian­čioms ša­lims. To­dėl siekis, kad Lie­tu­vos tei­sės ak­tuo­se kaip vie­na iš baus­mių rū­šių vėl at­si­ras­tų mir­ties baus­mė, – su­dė­tin­gas pro­ce­sas. Ki­ta ver­tus, ar mir­ties baus­mė bū­tų veiks­min­ga prie­mo­nė? Ar at­gra­sin­tų nuo žiau­rių nu­si­kal­ti­mų? Ka­žin. Lie­tu­vo­je su­kur­ta daug prie­mo­nių ko­vai su blo­gy­bė­mis, ta­čiau jos nė­ra tin­ka­mai ir iki ga­lo tai­ko­mos prak­ti­ko­je, nė­ra itin veiks­min­gos. Tad kiek­vie­ną kar­tą, kai įvyk­do­mas ne­žmo­niš­kai žiau­rus nu­si­kal­ti­mas, vis grįž­ta­ma prie mir­ties baus­mės te­mos. „Plun­gės ži­nios“ apie šią baus­mę pa­pra­šė pa­si­sa­ky­ti skir­tin­gų pro­fe­si­jų at­sto­vų.

Ap­vog­ti kul­tū­ros na­mai Stal­gė­nuo­se (0)

Il­ga­pirš­čiai pra­si­su­ko Ku­lių kul­tū­ros cen­trui pri­klau­san­čia­me Stal­gė­nų fi­lia­le. Va­gys­tė pa­ste­bė­ta ko­vo 15 die­ną – bu­vo iš­muš­tas lan­gas, iš­lauž­tos gro­tos, iš­neš­ta apa­ra­tū­ra.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja (0)

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ak­tu­a­liais ver­slo klau­si­mais – čia vy­ko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ver­slo plėt­ra Že­mai­ti­jos kai­miš­ko­se vie­to­vė­se“. Ren­gi­nio da­ly­viai klau­sė­si pra­ne­ši­mų apie ver­slo plėt­rą ir ga­li­my­bes mū­sų ša­ly­je, ypač re­gio­nuo­se, su­si­pa­ži­no su Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma šio­je sri­ty­je, tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­girs­ti, ko­kią pa­tir­tį yra su­kau­pę kai­me sa­vo ver­slus vys­tan­tys ver­sli­nin­kai ir pan.

Supainiojęs pe­da­lus, vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo švie­so­fo­rą (0)

Vie­to­je stab­džio pa­spau­dė grei­čio pe­da­lą ir, ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, rė­žė­si į švie­so­fo­ro sto­vą. Nuo smū­gio švie­so­fo­ro dė­žė su vi­so­mis tri­mis spal­vo­mis nu­bil­dė­jo že­myn ir pa­ži­ro į ši­pu­lius. Ši­taip Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. E. (gim. 1968 m.) ko­vo 14-osios ry­te porai dienų su­trik­dė eis­mą A. Ju­cio, V. Ma­čer­nio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žo­je.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai (0)

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė se­ka kai­my­ni­nių – Tel­šių, Klai­pė­dos ra­jo­nų, Pa­lan­gos – sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir nuo šių me­tų dau­giau dė­me­sio skirs vie­ša­jai tvar­kai ra­jo­ne pa­lai­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riu­je net dvi pa­rei­gy­bės skir­tos tam, kad Plun­gės ra­jo­ne bū­tų la­biau pai­so­ma nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų.

Jo­nas Nor­ke­vi­čius: „Ra­di­jas – ma­no gy­ve­ni­mo aist­ra“ (0)

Plun­giš­kis Jo­nas Nor­ke­vi­čius ne­daž­nai grįž­ta į gim­tą mies­tą, nors, kaip pats sa­ko, čia ap­si­lan­ky­ti vi­sa­da ma­lo­nu. Mėgs­ta­mas dar­bas, pa­pil­do­ma veik­la įtrau­kė Jo­ną į dar­bų sū­ku­rį, tad iš­trūk­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ar­ti­muo­sius pa­vyks­ta re­tai ir tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Jo­nas – ra­di­jo sto­ties „Ra­dio­cen­tras“ lai­dų ve­dė­jas. O bu­vo lai­kas, kai su klau­sy­to­jais jis svei­ki­no­si Plun­gė­je įsi­kū­ru­sios ra­di­jo sto­ties „Spin­du­lys“ ban­go­mis. Va­sa­rio 13-oji – Pa­sau­li­nė ra­di­jo die­na. Ta pro­ga – po­kal­bis su J. Nor­ke­vi­čiu­mi.

Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si ska­tin­ti už pui­kius pa­sie­ki­mus (0)

Ko­vo pra­džio­je su­si­rin­ku­si Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­riai va­do­vau­ja Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, svars­tė tvar­ką, kaip pa­ska­tin­ti sa­vo dar­bu kul­tū­rai ir me­nui nu­si­pel­niu­sius žmo­nes ar aukš­tų įver­ti­ni­mų res­pub­li­ki­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se pa­sie­ku­sius ko­lek­ty­vus. Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met tam nu­ma­ty­ta skir­ti 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai (0)

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko kon­kur­so „Ma­no kla­sės mankš­ta“ ap­do­va­no­ji­mų šven­tė. Kon­kur­sas vyk­dy­tas kaip vie­nas iš URBACT II pro­gra­mos pro­jek­to „4D mies­tai. Ke­tu­ri mies­tų vys­ty­mo­si veiks­niai: svei­ka­ta, ino­va­ci­jos, vie­šo­ji-pri­va­čio­ji part­ne­rys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veiks­mų pla­no da­lių, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­kų ir mo­ki­nių ge­bė­ji­mus sau­go­ti bei stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, ska­tin­ti moks­lei­vius dau­giau ju­dė­ti ir mankš­tin­tis.

Pla­te­lių jau­ni­mą su­vie­ni­jo „In­di­go“ (0)

Kai yra no­ro, ga­li­ma kal­nus nu­vers­ti. Tai įro­dė Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­tis jau­ni­mas. Min­tis tu­rė­ti sa­vo klu­bą ne­tru­ko virs­ti tik­ru reiš­ki­niu – jau­ni žmo­nės, su­si­tel­kę krū­von, pui­kiai lei­džia lai­ką, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius. Jau­ni­mo klu­bas „In­di­go“ – lyg šei­ma, vie­ni­jan­ti ben­dra­min­čius. Taip tvir­ti­na klu­bo va­do­vė Ai­da Ru­pei­kie­nė ir vie­ni iš klu­bo ly­de­rių Man­tas Kau­nas bei Eg­lė Za­bi­ty­tė.

Eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys (0)

Va­sa­rio mė­ne­sį, Plun­gės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Vai­do Kur­mio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, už­re­gist­ruo­ta de­šimt ava­ri­jų, iš ku­rių dvi bu­vo įskai­ti­nės. Nu­ken­tė­jo pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta plun­giš­kė ir sli­džia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lio ne­su­val­džiu­si Geg­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Ne­trū­ko su­si­dū­ri­mų ir su lau­ki­niais gy­vū­nais, taip pat ieš­ko­mas iš eis­mo įvy­kio pa­si­ša­li­nęs „Nis­san Al­me­ra“ pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Plun­giš­kių links­my­bės: „Įdū­riau su pei­liu ir to­liau gė­rėm“ (0)

„Ne­no­rė­čiau, kad jį nu­skriaus­tu­mėt. Ne­baus­ki­te jo ...“ – to­kiais žo­džiais į teis­mą krei­pė­si nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis Kor­ne­li­jus Bo­ru­se­vi­čius (gim. 1963 m.), gai­lė­da­mas tei­sia­mo­jo Arū­no Ta­mo­šaus­ko (gim. 1970 m.), nors pas­ta­ra­sis ir su­va­rė jam į šlau­nį pei­lį. Iš­ger­ti mėgs­tan­čių vy­rų links­my­bės per­nai lap­kri­tį vy­ko vie­na­me bu­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, o va­sa­rio 28 die­ną teis­me jau kal­bė­ta apie pa­sek­mes.

Žie­mai bai­gian­tis, au­to­mo­bi­liai skrie­jo nuo ke­lio (0)

At­ro­do, žie­ma jau trau­kia­si, bet vis dar už­klo­ja ke­lius šla­piu snie­gu. Va­žiuo­da­mos sli­džiu ke­liu, dvi vai­ruo­to­jos at­si­dū­rė grio­viuo­se, vie­na, ne­su­val­džiu­si au­to­mo­bi­lio, at­si­tren­kė į stul­pą.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė (0)

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms (0)

Iš vi­so – 40 tūkst. eu­rų. Tiek iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met bu­vo skir­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui, nors lė­šų po­rei­kis bu­vo dau­giau nei tris kar­tus di­des­nis. Kaip iš­da­lin­ti pi­ni­gai, ko­kių iš­sa­ky­ta pa­sta­bų ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mų, apie tai ko­vo 9 die­ną kal­bė­ta Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų (0)

„Du pjo­vė, aš­tuo­ni žiū­rė­jo! Ma­tyt, koks nors jų pa­žįs­ta­mas iš mū­sų na­mo pa­pra­šė, kad nu­pjau­tų po lan­gais au­gan­čias lie­pas. Me­džiai mums ne­truk­dė, kam rei­kė­jo pjau­ti?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo gy­ven­to­jas.
Kur žiū­ri me­džių būk­lę vie­to­je tu­rin­ti įver­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja?

Vėl triukš­min­ga Rie­ta­vo že­mė­je (0)

Va­sa­rio 21-osios ry­tą iš vi­sos Lie­tu­vos į Že­mai­ti­ją rin­ko­si Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių rė­mė­jų są­jun­gos na­riai. Or­ga­ni­za­ci­jos bu­vei­nė­je – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je – vy­ko me­ti­nė ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja.

Nau­juo­sius Plun­gės skau­tus svei­ki­no net sau­lė (0)

Šių me­tų Ko­vo 11-oji bu­vo la­bai reikš­min­ga Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei. Tą die­ną Skau­tų slė­ny­je, esan­čia­me prie Plun­gės vai­kų bib­lio­te­kos, vy­ko iš­kil­min­ga įžo­džio da­vi­mo su­ei­ga.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama