Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Atminimo lentą galima padaryti už 200, bet galima ir už 2000 eurų! (0)

Vis dar ne­rims­ta aist­ros dėl to, kaip šie­met Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­skirs­ty­tos lė­šos įvai­riems kul­tū­ros pro­jek­tams pa­rem­ti. Džiau­gia­si tie, ku­rie ga­vo, ir vie­šai ai­ma­nuo­ja tie, ku­riems sky­rė ma­žiau, nei ti­kė­jo­si. Kul­tū­ra – toks da­ly­kas, ku­rią, be abe­jo, rei­kia ska­tin­ti ir puo­se­lė­ti, ta­čiau kai kal­ba pa­si­su­ka apie kon­kre­čius su­ma­ny­mus, tai jų fi­nan­si­nė iš­raiš­ka tu­ri bū­ti pa­grįs­ta kon­kre­čiais skai­čiais. Bū­tent to, ver­tin­da­mas šie­met Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus (ŽDM) fi­nan­suo­ti pa­teik­tus pro­jek­tus, pa­si­ge­do tiek me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, tiek ki­ti Kul­tū­ros rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos na­riai.

Dėl ad­vo­ka­to na­mo ne­pri­ežiū­ros siū­lo tai­ky­ti po­vei­kio prie­mo­nes (0)

Ad­vo­ka­to na­mo ne­pri­žiū­rin­ti Plun­gės smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­ja links­niuo­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te. Po­sė­džio da­ly­vius ver­sli­nin­kas Al­bi­nas Kli­mas ban­dė įti­kin­ti, kad taip nė­ra, ta­čiau pa­vel­do­sau­gi­nin­kų at­siųs­ta­me raš­te kal­ba­ma prie­šin­gai ir net­gi re­ko­men­duo­ja­ma im­tis griež­tų prie­mo­nių.

Lė­šų Plun­gės gat­vėms re­mon­tuo­ti ti­ki­ma­si ir per re­gio­ni­nio pla­na­vi­mo prie­mo­nes (0)

Sa­vi­val­dy­bė tu­ri ap­si­spręs­ti, ko­kius pro­jek­tus įtrauk­ti į Plun­gės mies­to (kaip Tel­šių re­gio­no da­lies) in­teg­ruo­tos te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo 2014–2020 me­tų pro­gra­mą.

Šie­met Gar­bės pi­lie­čio var­dui – vie­nin­te­lis kan­di­da­tas (0)

Ko­vo 16-oji bu­vo pas­ku­ti­nė die­na, kai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo ga­li­ma teik­ti pa­siū­ly­mus, kam šie­met su­teik­ti Gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lą. Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, šie­met po­sė­dis nu­ma­ty­tas dėl vie­nos kan­di­da­tū­ros.

Kam ir kiek kai­na­vo vie­ta ta­ry­bo­je? (0)

Pa­si­bai­gus rin­ki­mams par­ti­jos ofi­cia­liai pa­skel­bė, kas ir kiek joms pa­au­ko­jo pi­ni­gų rin­ki­mams. Tie­sa, ne vi­sos tai pa­da­rė, nes kai ku­rių par­ti­jų sky­riai ne­bu­vo sa­va­ran­kiš­ki ir au­ko­to­jų pi­ni­gai „plau­kė“ į ben­drą ka­ti­lą. Iš tų, ku­rie pa­skel­bė ata­skai­tas, aiš­ku, kad dau­giau­sia pi­ni­gų su­rin­ko Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) – 21 346,47 eu­ro, ma­žiau­siai – vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Plun­gės kraš­tas“ – 3200 eu­rų. Dos­niau­si au­ko­to­jai – Min­dau­gas Po­cius (6880,21 eu­ro) ir Aud­rius Kli­šo­nis (4470 eu­rų), ma­žiau­siai pa­au­ko­ta su­ma – 5 Eur (Ida­li­ja Al­mi­nie­nė). Bran­giau­siai vie­na kė­dė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je kai­na­vo TS-LKD (4269,29 eu­ro), ma­žiau­siai – Li­be­ra­lų są­jū­džiui (1700,35 eu­ro).

Ja­po­nų kal­bos kon­kur­se gim­na­zis­tas bu­vo ne­pra­len­kia­mas (0)

Ry­tie­tiš­ka kul­tū­ra Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja. Ko­vo 5 die­ną Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, vy­ko jau penk­ta­sis ja­po­nų šne­ka­mo­sios kal­bos kon­kur­sas. Sma­gu, jog ab­so­liu­čiu kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju ir pra­de­dan­čių­jų gru­pės pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ju ta­po mū­siš­kis Aud­rius Kum­pis, 17-me­tis Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas. Pa­klaus­tas, ar ti­kė­jo­si su­lauk­ti to­kio įver­ti­ni­mo, Ka­dai­čių kai­me gy­ve­nan­tis jau­nuo­lis bu­vo at­vi­ras: „Apie tai ne­drį­sau nė pa­sva­jo­ti.“

Ati­da­ry­ta Plun­gės ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ata­skai­ti­nė pa­ro­da (0)

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lė­je ko­vo 13 die­ną ati­da­ry­ta ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų ata­skai­ti­nė pa­ro­da „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“. Tai tęs­ti­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis pa­lai­ky­ti tau­to­dai­li­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos gy­vy­bin­gu­mą, kū­ry­bin­gu­mą.

„Amū­ro pa­ly­tė­ti“ (0)

Šv. Va­len­ti­no die­na – tai šo­ko­la­das, meš­kiu­kai, gė­lės, žva­kės, ro­man­ti­ka ir NVO „Kran­tas“ kas­me­ti­nis, jau tra­di­ci­ja ta­pęs ren­gi­nys – „Amū­ro pa­ly­tė­ti“. Šie­met va­sa­rio 15 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tras ta­po „oro uos­tu“, ku­ria­me tik­rai ne­trū­ko šo­kių, dai­nų, žai­di­mų, pri­zų, mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mų, in­tri­gų ir nuo­šir­daus juo­ko!

My­li­mas ke­tu­rių šei­mos kar­tų (0)

Ly­giai prieš šim­tą me­tų, ko­vo 7 die­ną, vie­no­je mos­tai­tiš­kių šei­mo­je gi­mė tre­čias vai­kas, ku­rį tė­vai pa­va­di­no Liu­du. Jei Die­vas leis, tas pats Liu­das su ke­tu­rio­mis sa­vo pa­li­kuo­nių kar­to­mis šį sa­vait­ga­lį švęs gar­bin­gą ju­bi­lie­jų: iš pra­džių baž­ny­čio­je bus au­ko­ja­mos mi­šios už vi­są gi­mi­nę, o jau pas­kui sės ir prie vai­šių sta­lo.

Va­sa­ris ke­liuo­se: jau­na mo­te­ris pra­žu­dė sa­vo ma­mą, jau­nuo­lis – se­nu­tę (0)

Žie­mai trau­kian­tis mū­sų ke­liuo­se įvy­ko po­ra skau­džių eis­mo ne­lai­mių. Va­sa­rio 20 d. ava­ri­jo­je su­ža­lo­tos Gi­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jos gy­vy­bė už­ge­so tą pa­tį va­ka­rą, o ki­tą die­ną įvy­kio vie­to­je žu­vo per pės­čių­jų per­ėją ėju­si se­nu­tė. Dar trys su­au­gę žmo­nės ir vie­nas vai­kas pa­ty­rė įvai­rius su­ža­lo­ji­mus.

Pe­do­fi­li­jos skan­da­lo da­ly­viai kol kas dar lais­vė­je (0)

Dvy­li­ka­me­tė iš Plun­gės ra­jo­no – ke­tu­rių vy­rų sek­su­a­li­nės prie­var­tos au­ka ar sek­su­a­li­nių san­ty­kių iš­troš­ku­si pa­aug­lė, pas ku­rią vy­rai va­žiuo­da­vo net iš ki­tų mies­tų? Tarp jos part­ne­rių yra net pa­vyz­džiu lai­ky­tas, Ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo žvaigž­de ir ki­tais ap­do­va­no­ji­mais pa­gerb­tas bu­vęs Kau­no prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos ko­man­dos vir­ši­nin­kas Vai­das Ve­lič­ka. Nors nuosp­ren­dis šio­je by­lo­je jau pa­skelb­tas, iki šiol nė­ra aiš­ku, ar ket­ver­tas pa­aug­lę prie­var­ta­vo, ar my­lė­jo­si su mer­gaite jos no­ru, ar ly­ti­nių san­ty­kių iš vi­so ne­bu­vo.

Bab­run­go kai­me mo­ti­na ra­do su­de­gu­sį sū­nų (0)

Dėl nuo­la­ti­nio gir­tuok­lia­vi­mo ir ne­at­sar­gaus rū­ky­mo Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jas G. D. (1967 m.) bu­vo už­si­de­gęs jau ne vie­ną kar­tą, ta­čiau ant­ra­die­nis žmo­gui bu­vo lem­tin­gas. Dar smilks­tan­tį sū­naus kū­ną tą ry­tą ap­ti­ko mo­ti­na.

„Vi­čiū­nų“ kom­plek­se Ma­ce­niuo­se – nau­jas džiū­vė­sių ga­my­bos fab­ri­kas (0)

Va­sa­rio 25 die­ną sta­ty­bos dar­bų ran­go­vai iš „YIT Kaus­ta“ ben­dro­vės sim­bo­li­nį džiū­vė­sių ga­my­bos pa­sta­to įkur­tu­vių rak­tą per­da­vė tie­siai šei­mi­nin­kams – „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­čiams – Vis­val­dui Ma­ti­jo­šai­čiui ir Liu­dui Skie­rui – į ran­kas. Nuo ko­vo 15 die­nos Plun­gės ra­jo­ne, Ma­ce­nių kai­me, pa­gal nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas nau­ja­ja­me fab­ri­ke bus pra­dė­ti ga­min­ti džiū­vė­sė­liai ir „ras­kas“, nau­do­ja­mas kot­le­tams pa­gar­din­ti ar­ba ke­pa­miems pro­duk­tams ap­vo­lio­ti.

Plun­gės SRC ko­man­dai – si­dab­ras (0)

Sa­vait­ga­lį Plun­gė­je vy­ko MKL jau­nių vai­ki­nų, gi­mu­sių 1997 m., krep­ši­nio čem­pio­na­to II di­vi­zio­no Fi­na­lo ket­ver­to var­žy­bos. Penk­ta­die­nį UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“ spor­to sa­lė­je pus­fi­na­ly­je dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą su­si­ti­ko Ma­ri­jam­po­lės ŽSM ir Ši­lu­tės SM ko­man­dos. Re­zul­ta­tu 64:91 per­ga­lę šven­tė ši­lu­tiš­kiai.

Į ki­tus žiū­rė­da­mi sa­vo aky­je ir rąs­to ne­pa­ste­bi (9)

„Esa­me pa­si­bai­sė­ję po­no Ro­ber­to En­dri­ko el­ge­siu vir­tu­a­lio­je erd­vė­je. Per so­cia­li­nius tin­klus „Vie­nin­gos Plun­gės“ bal­su vi­sa ger­kle rė­kia, kad Plun­gės mies­te kel­kraš­čiai nė­ra va­lo­mi. Šie­met pa­va­sa­ris anks­ty­vas, tie kel­kraš­čiai, kaip gir­dė­ti, mies­te jau va­lo­mi, tik gal ne tiek grei­tai, kaip no­rė­tų­si. O ko­dėl tie rėks­niai ne­at­krei­pia dė­me­sio į sa­vo kie­mą? Prie V. Ma­čer­nio g. 4 pa­sta­to, kur bu­vo IKI cen­tras, o da­bar vei­kia dė­vė­tų dra­bu­žių krau­tu­vė, laip­tai ir tvo­ra griū­na! Čia jau ne dul­kės gat­vės pa­kraš­ty­je, o re­a­lus pa­vo­jus gy­ven­to­jams. Ta­čiau ar tai rū­pi skly­po sa­vi­nin­kui – Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nei pre­ky­bai – ir šios įstai­gos dar­buo­to­jui R. En­dri­kui? Bai­su, kas Plun­gė­je de­da­si, kai bal­są ke­lia ak­ty­vis­tai, ku­riems „ska­nu“ ki­tam įkąs­ti, gal­vo­jant, kad jų pa­čių nie­kas ne­ma­to!“ – „Plun­gės ži­nioms“ reiš­kia nuo­mo­nę vie­tos laik­raš­čių skai­ty­to­jai.

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ūžė Šim­ta­die­nis (0)

Va­sa­rio 21-ąją Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją su­dre­bi­no vie­na svar­biau­sių moks­lo me­tų šven­čių – Šim­ta­die­nis. Tą­dien gim­na­zi­ja vir­to iš­tai­gin­gu Las Ve­ga­so „Ka­zi­no“, ku­ris bu­vo skir­tas 47-ajai abi­tu­rien­tų lai­dai. Ak­ty­viau­si vie­nuo­lik­to­kai stro­piai ruo­šė­si šiai šven­tei, au­ko­da­mi ne tik sa­vo lai­ką, bet ir šir­dis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama