Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Vie­ną me­rą „nu­ra­šė la­pėms“... ir iš­rin­ko ki­tą (3)

„Me­re, Jus pa­pras­čiau­siai „nu­ra­šys la­pėms“ ir pa­da­rys at­pir­ki­mo ožiu“, – per­nai lap­kri­čio 28 die­ną taip ir ne­įvy­ku­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio pra­džio­je dvy­li­ka opo­zi­ci­jos at­sto­vų įspė­jo Al­bi­ną Kli­mą apie gre­sian­tį li­ki­mą. Toks li­ki­mas Sa­vi­val­dy­bės va­do­vą ir iš­ti­ko, bet tik po ge­ro pus­me­čio ir tik iš tre­čio kar­to – rug­pjū­čio 14-osios ta­ry­bos po­sė­dy­je. Už me­ro at­sta­ty­di­ni­mą bal­sa­vo ne tik dvy­li­ka opo­zi­ci­jos na­rių, bet ir trys val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai (du iš jų – ko­a­li­ci­jos „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­riai Ro­ber­tas En­dri­kas ir Rai­mon­das Do­vil­tis – opo­zi­ci­jos pu­sėn bu­vo per­ėję prieš po­rą sa­vai­čių, o kas tre­čia­sis bal­sa­vo už A. Kli­mo at­sta­ty­di­ni­mą – ne­aiš­ku, nes bal­sa­vi­mas slap­tas). De­vy­ni biu­le­te­niai bu­vo su­ga­din­ti.

Prieš pla­nuo­ja­mą tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu sta­ty­bą – žie­di­nė san­kry­ža (0)

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė per­kan­ti du tech­ni­nius pro­jek­tus: Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės, ku­ri su­tam­pa su ra­jo­ni­niu ke­liu Truikiai–Prūsaliai, san­kry­žos su Lent­pjū­vės gat­ve re­konst­ra­vi­mo ir nau­jos gat­vės tarp Da­riaus ir Gi­rė­no bei Alan­to gat­vių tie­si­mo. Įreng­ti žie­di­nę san­kry­žą ir iš to žie­do pro „Bab­run­go“ mo­kyk­los šo­ną nu­ties­ti nau­ją gat­vę link bu­vu­sio­se ka­rei­vi­nė­se įsi­kū­ru­sių ver­slo įmo­nių bū­ti­na prieš pra­de­dant iš es­mės pla­nuo­ti tu­ne­lio po ge­le­žin­ke­liu sta­ty­bą.

„Plun­gės būs­to“ va­do­vy­bė – apsnūdusi? (0)

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „Plun­gės būs­tas“, ku­riai va­do­vau­ja Zig­man­tas Dau­gė­la, bu­vo at­lik­tas fi­nan­si­nis au­di­tas. Kon­tro­lie­rė Lai­ma Jur­gu­tie­nė tik­ri­no, ar įmo­nės 2013 me­tų fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė pa­ro­do tik­rą­ją fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Taip pat pa­si­žiū­rė­ta, kaip „Plun­gės būs­te“ tei­kia­mos vie­šo­sios pa­slau­gos, kaip val­do­mas Sa­vi­val­dy­bės tur­tas. Apie iš­va­das kal­bė­ta lie­pos 30 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Par­duo­tu­vės „Do­bi­lė­lis“ sa­vi­nin­ką pik­ti­na ne­draus­min­gi vai­ruo­to­jai (0)

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Do­bi­lė­lis“, ku­riai va­do­vau­ja Čes­lo­vas Bo­les­lo­vas Mlins­kas, pra­šy­mą. Sa­vi­nin­kas sa­kė ne­be­ap­si­ken­či­ąs ne­draus­min­gais vai­ruo­to­jais, ku­rie ša­lia par­duo­tu­vės, esan­čios Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, ant ve­jos pa­sta­to au­to­mo­bi­lius ir kar­tais pa­lie­ka juos net ne ke­lioms va­lan­doms, bet ke­lioms die­noms. Taip truk­do ir tie­kė­jams, ir ki­tiems pir­kė­jams. Plun­giš­kis pra­šė leis­ti pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą Nr. 529, reiš­kian­tį sto­vė­ji­mo vie­tą, ku­rio­je ga­li­ma sto­vė­ti ne il­giau nei nu­ro­dy­ta.

Vie­ną die­ną at­si­sta­ty­di­na, ki­tą – grįž­ta at­gal (0)

Me­ras Al­bi­nas Kli­mas, ma­tyt, įkvėp­tas nu­ša­lin­to­jo pre­zi­den­to Ro­lan­do Pa­kso blaš­ky­mo­si pa­vyz­džio, kai vie­ną die­ną at­lei­do sa­vo pa­ta­rė­ją ir pa­grin­di­nį rė­mė­ją Ju­ri­jų Bo­ri­so­vą, o ki­tą die­ną pri­ėmė at­gal, nu­ta­rė elg­tis pa­na­šiai: ket­vir­ta­die­nį pa­ra­šė at­si­sta­ty­di­ni­mo iš Sa­vi­val­dy­bės va­do­vo pa­rei­gų pra­šy­mą, o jau penk­ta­die­nį – nu­ta­rė grįž­ti at­gal...

Sa­va­no­ris iš Pran­cū­zi­jos: „Plun­gė pa­tin­ka, nes čia daug lie­tu­viš­ku­mo“ (0)

„Vaikš­čio­da­mas gat­vė­mis ma­tau žmo­nių, ku­rie įni­kę į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Ma­no drau­gai Pran­cū­zi­jo­je taip pat daug nau­do­ja­si mo­bi­liai­siais ar „Fa­ce­bo­o­k‘u“. Tai pro­ble­ma. Jau­ni­mas per daug lai­ko pra­lei­džia prie kom­piu­te­rio ar mo­bi­lių­jų ir per ma­žai lai­ko ski­ria tik­ram ben­dra­vi­mui“, – su „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jais sa­vo įspū­džiais apie Plun­gę, žmo­nes, mais­tą ir kul­tū­ri­nius skir­tu­mus da­li­ja­si sa­va­no­ris iš Pran­cū­zi­jos Ro­mai­nas Asen­sio.
Links­mas, kal­bus, jau ke­tu­ris mė­ne­sius Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je sa­va­no­riau­jan­tis jau­nuo­lis Lie­tu­vą pa­si­rin­ko to­dėl, kad nie­ko apie ją ne­ži­no­jo. „Vil­nius la­bai ar­ti Pa­ry­žiaus – tik trys va­lan­dos skry­džio lėk­tu­vu, ta­čiau tarp šių mies­tų la­bai daug kul­tū­ri­nių skir­tu­mų. Bū­tent šie skir­tu­mai ir bu­vo įdo­mūs, nes stu­di­ja­vau is­to­ri­ją ir ma­ne do­mi­no Lie­tu­vos so­vie­ti­nė pra­ei­tis“, – sa­vo spren­di­mą mo­ty­va­vo pran­cū­zas ir pri­dū­rė, kad tik­rą lie­tu­viš­ku­mą ga­li­ma pa­jus­ti tik ma­ža­me – to­kia­me kaip Plun­gė – mies­te­ly­je.

Žemai­ti­ja ir 1863 m. su­ki­li­mas (0)

Po 1831 m. su­ki­li­mo Že­mai­ti­jo­je daug kas pa­si­kei­tė. Ca­ro val­džia mė­gi­no re­for­muo­ti ūki­nį gy­ve­ni­mą. Ji ban­dė pa­trauk­ti į sa­vo pu­sę vals­tie­čius, to­dėl įve­dė pri­va­čių dva­rų vals­tie­čių, jų tu­ri­mos že­mės ir prie­vo­lių są­ra­šus. Pa­nai­ki­nus Lie­tu­vos Sta­tu­tą 1840 m., bu­vo už­draus­ta ofi­cia­liai var­to­ti Že­mai­ti­jos pa­va­di­ni­mą. Tau­ti­nis ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo po 1861 m. že­mės re­for­mos. Se­no­sios tvar­kos pa­kei­ti­mas, ne­pai­sant as­me­ni­nės lais­vės su­tei­ki­mo vals­tie­čiams, ne nu­ra­mi­no, bet pa­kė­lė žmo­nes į ko­vą. Že­mai­čiai bruz­dė­jo – di­džiau­sių ne­ra­mu­mų bu­vo Plun­gės dva­re, ku­ris pri­klau­sė A. Zu­bo­vui. Ju­dė­ji­mui va­do­va­vo An­ta­nas Vaiš­vi­la, ku­rį vals­tie­čiai iš­si­rin­ko sa­vo vals­čiaus vir­šai­čiu, kad gin­tų jų in­te­re­sus. A. Vaiš­vi­la su­tel­kė apie 4000 Plun­gės ir jos apy­lin­kių vals­tie­čių. Jis bu­vo raš­tin­gas ir pats ver­tė ca­ro įsa­ky­mus į lie­tu­vių kal­bą ir aiš­ki­no žmo­nėms. A. Vaiš­vi­la ir jo drau­gai Dau­lius, Ast­rei­kis, Ged­gau­das bu­vo su­im­ti ir su šei­mo­mis iš­va­ry­ti į Si­bi­rą.

Žemai­čių Kal­va­ri­jos šven­tė – lyg me­ti­nė ata­skai­ta (0)

Lie­pos 26-ąją, šeš­ta­die­nį, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos cen­tri­nė­je gat­vė­je pa­mi­nė­tos mies­te­lio 761-osios me­ti­nės. Kait­rią va­sa­ros die­ną į ren­gi­nį su­si­rin­ko gau­sus bū­rys sve­čių, da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės ir seniūnijos val­džios at­sto­vai, gro­jo ka­pe­los, vy­ko įvai­rios var­žy­bos ir rung­tys.

„Ine­sos“ pa­cien­tų re­ga rū­pin­sis nau­ja akių li­gų gy­dy­to­ja (0)

Akys – be­ne vie­nas le­piau­sių ir šiais lai­kais (ypač kal­bant apie jau­nus žmo­nes) la­biau­siai ken­čian­čių or­ga­nų. Į pa­gal­bą ra­jo­no gy­ven­to­jų akims at­ėjo nau­ja spe­cia­lis­tė: nuo rug­pjū­čio pir­mo­sios kli­ni­kos „Ine­sa“ pa­cien­tų re­ga rū­pi­na­si Kau­no kli­ni­ko­se moks­lus bai­gu­si of­tal­mo­lo­gė So­na­ta Lu­bie­nė, kiek­vie­ną žmo­gų pa­si­tin­kan­ti nuo­šir­džia šyp­se­na. Nau­jas me­di­kas – ir nau­ji gy­dy­mo me­to­dai, ir dau­giau ko­ky­biš­kai ap­tar­nau­tų pa­cien­tų.

Vi­dur­va­sa­ris ke­liuo­se: su­ža­lo­ta mo­te­ris ir vai­kas (0)

Lie­pos mė­nuo bū­tų pra­ėjęs be įskai­ti­nių ava­ri­jų mū­sų sa­vi­val­dy­bės ke­liuo­se, jei ne vie­nas skau­dus įvy­kis ne­to­li Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, kai į trak­to­riaus tem­pia­mą šie­no pre­są įsi­rė­žė jau­no vy­ro vai­ruo­ja­ma „Au­di A4“. Ta­da nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris ir ma­žas ber­niu­kas. Be šios ne­lai­mės, už­re­gist­ruo­ta try­li­ka ir ki­tų eis­mo įvy­kių, į ke­le­tą jų „įsi­pai­nio­jo“ gir­ti vai­ruo­to­jai. Iš vi­so lie­pos mė­ne­sį už­fik­suo­ta vie­nuo­li­ka trans­por­to prie­mo­nes vai­ra­vu­sių ne­blai­vių as­me­nų.

„Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pė sko­lą tu­rės grą­žin­ti ir plun­giš­kiui (0)

Prieš ke­le­tą die­nų Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti ben­dro­vė „Bal­tic fish ex­port“, vei­kian­ti Kau­no ra­jo­ne, pa­jus par­da­vu­siems as­me­nims pri­va­lo ati­duo­ti šim­ta­tūks­tan­ti­nes sko­las. Dau­giau­sia pri­teis­ta plun­giš­kiui Sta­siui Pie­pa­liui, ku­ris va­do­va­vo Anu­lė­nų paukš­ty­nui.

Už­si­de­gus prie­sta­tui, nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris (0)

Šeš­ta­die­nio va­ka­re Prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog de­ga ūki­nis pa­sta­tas Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vė­je, prie 26-ojo na­mo. Šios ne­lai­mės me­tu nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris – jai pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

„Ker­tus“ rū­bai nuo šiol puoš ir Plun­gės mo­te­ris (0)

Lie­pos 10-oji taps įsi­min­ti­na die­na ko­mer­ci­nės ir ga­my­bi­nės įmo­nės „Ker­tus“ veik­los is­to­ri­jo­je. Tą­dien ati­da­ry­tas dar vie­nas jos mo­te­riš­kų rū­bų par­duo­tu­vės fi­lia­las. Šį kar­tą – Plun­gė­je. Tai­gi nuo šiol Plun­gės kraš­to mo­te­rys tu­rės di­des­nį pa­si­rin­ki­mą, kur ieš­ko­ti puoš­nių dra­bu­žių.

Orien­ta­ci­nin­kas R. Al­mi­nas pa­kvies­tas į Pa­sau­lio čem­pio­na­tą Bul­ga­ri­jo­je (0)

Lie­pos 21–28 die­no­mis Bul­ga­ri­jo­je vyks orien­ta­vi­mo­si spor­to Pa­sau­lio čem­pio­na­tas, į ku­rį su Lie­tu­vos jau­ni­mo rink­ti­ne pa­kvies­tas ir tre­ne­rės Da­nu­tės Za­les­kie­nės auk­lė­ti­nis Rim­vy­das Al­mi­nas.

Vi­si ly­gūs, ta­čiau kai ku­rie ly­ges­ni (0)

Plun­gės so­dų ben­dri­jo­je „Ąžuo­liu­kas“ dau­ge­lis skly­pų gra­žūs, su­tvar­ky­ti, o jų sa­vi­nin­kai są­ži­nin­gai mo­ka mo­kes­čius. Ta­čiau ne vi­siems tai pri­im­ti­na – trys ben­dri­jo­je esan­tys skly­pai ap­leis­ti, tad ša­lia esan­čių so­dų sa­vi­nin­kai tu­ri ne tik sa­vo te­ri­to­ri­ja rū­pin­tis, bet ir ne­tvar­kin­gų kai­my­nų pa­lik­tas žo­les ar me­džių sėk­las iš sa­vo že­mių šalin­ti. Vi­si skly­pų sa­vi­nin­kai mo­ka mo­kes­čius, iš­sky­rus šią tri­ju­lę: vi­si ly­gūs, tik kai ku­rie kaž­ko­dėl ly­ges­ni.

Plun­giš­kiai džiu­gi­no Ma­ke­do­ni­ją (0)

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ras, va­do­vau­ja­mas Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, ir šo­kė­jų gru­pė, va­do­vau­ja­ma Ai­dos Braz­dei­kie­nės, ke­lia­vo į tarp­tau­ti­nį pu­čia­mų­jų or­kest­rų ir šo­kių fes­ti­va­lį „,In­ter­na­tio­nal fes­ti­val of ma­jo­ret­te teams, brass bands and mo­dern dan­ces“, ku­ris vy­ko Ma­ke­do­ni­jo­je, Oh­ri­do mies­te, bir­že­lio 25–29 die­no­mis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama