Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Dvi­gu­bos dei­man­ti­nės ves­tu­vės (1)

Re­tai su­tin­ka­mos po­ros, ku­rios kar­tu pra­gy­ve­na še­šias­de­šimt me­tų. Ta­čiau toks at­ve­jis, kad tą pa­čią die­ną bū­tų su­si­tuo­ku­sios dvi drau­gų po­ros ir abi nu­ė­ju­sios to­kį pat il­gą gy­ve­ni­mo ke­lią, ap­skri­tai at­ro­do ne­įti­kė­ti­nas. Plun­giš­kiams Pra­nui ir Va­le­ri­jai Ged­vi­lams bei Pet­rui ir Pet­rei Glo­biams šian­dien iš­skir­ti­nė šven­tė – jie dar kar­tą pa­si­ža­dės vie­nas ki­tam kaip ir 1955-ųjų ba­lan­džio 16-ąją, kai bu­vo vie­ni ki­tiems liu­di­nin­kais.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai „iššu­ka­vo“ pa­kran­tes: ką rado? (0)

Tris die­nas – penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį ir pir­ma­die­nį – upių, eže­rų ir tven­ki­nių pa­kran­tė­mis vaikš­čio­jo ap­lin­kos ap­sau­gos dar­buo­to­jai, ieš­ko­da­mi tvo­ro­mis už­tver­tų pra­ėji­mų. Nors jau se­niai kal­ba­ma, kad van­dens tel­ki­nių pa­kran­tės tu­ri bū­ti lais­vai pra­ei­na­mos vi­siems, pa­lie­kant nu­sta­ty­tą 5 met­rų ap­sau­gos juos­tą, ta­čiau žmo­nės vis tiek pa­žei­di­nė­ja įsta­ty­mus. Iki pat van­dens pri­ei­nan­čių tvo­rų ap­tik­ta Kum­žai­čių, Nu­ga­rių ir Gin­ta­liš­kės kai­muo­se, taip pat vie­nas pi­lie­tis bu­vo už­tvė­ręs pra­ėji­mą ir Plun­gė­je, pa­lei Bab­run­go upę.

Plun­gės li­go­ni­nė­je – Kau­no kli­ni­kų spe­cia­lis­tų vi­zi­tas (0)

Ba­lan­džio 10 die­ną Plun­gė su­lau­kė jau tra­di­ci­ja ta­pu­sio kas­me­ti­nio Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų vi­zi­to. Iš pat la­bo ry­to į Plun­gės li­go­ni­nę at­vy­ku­si gau­si me­di­ci­nos pro­fe­so­rių, dak­ta­rų, do­cen­tų, gy­dy­to­jų ko­man­da plun­giš­kiams me­di­kams su­ren­gė moks­li­nę-prak­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją iš­emi­nės šir­dies li­gos gy­dy­mo, ra­cio­na­laus prieš­mik­ro­bi­nių vais­tų de­ri­nių nau­do­ji­mo, pa­cien­tų su ūmi­niu mio­kar­do in­fark­tu ir ūmi­niu iš­emi­niu in­sul­tu lo­gis­ti­kos or­ga­ni­za­vi­mo te­mo­mis. Kiek­vie­nas Kau­no kli­ni­kų spe­cia­lis­tas taip pat kon­sul­ta­vo po ke­le­tą įvai­rio­mis li­go­mis ser­gan­čių pa­cien­tų. Po pie­tų Ogins­kio rū­muo­se vy­ko Kau­no kli­ni­kų dar­buo­to­jų su­si­ti­ki­mas su ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viais, ku­rie ruo­šia­si rink­tis me­di­ko ke­lią.

Gė­da „Švie­so­fo­rui“ (0)

Šią sa­vai­tę ben­dri­jos „Švie­so­fo­ras“, esan­čios Miš­kų gat­vė­je, na­riai ant sa­vo ga­ra­žų du­rų tu­rė­tų ras­ti la­pe­lį su pa­ra­gi­ni­mu iki ba­lan­džio 23 die­nos iš­si­kuop­ti ša­lia už­veis­tą šiukš­ly­ną. Ki­tos la­biau ap­si­lei­du­sios ga­ra­žų ben­dri­jos šiuo me­tu vi­so­je Plun­gė­je nė­ra!

Prie­sa­kas me­rui ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai: dir­bant tau­py­ti lai­ką, rink­tis žo­dį, iš­nau­do­ti ga­li­my­bes (0)

„Pri­sie­kiu gerb­ti ir vyk­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai at­lik­ti vi­sas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus“, – lai­ky­da­mi ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos, ste­bint gau­siam bū­riui su­si­rin­ku­sių­jų, iš­kil­min­gai pri­sie­kė 24 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir tie­sio­giai žmo­nių me­ru iš­rink­tas ta­ry­bos na­rys Aud­rius Kli­šo­nis. Iš­kil­min­gas pir­ma­sis nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dis įvy­ko ba­lan­džio 9 die­ną itin iš­kil­min­go­je ap­lin­ko­je – po vi­daus pa­tal­pų res­tau­ra­ci­jos du­ris lan­ky­to­jams vėl at­vė­ru­siuo­se ku­ni­gaikš­čio Ogins­kio rū­muo­se.

Ja­po­nų kal­bos kon­kur­se gim­na­zis­tas bu­vo ne­pra­len­kia­mas (0)

Ry­tie­tiš­ka kul­tū­ra Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja. Ko­vo 5 die­ną Kau­ne, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te, vy­ko jau penk­ta­sis ja­po­nų šne­ka­mo­sios kal­bos kon­kur­sas. Sma­gu, jog ab­so­liu­čiu kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju ir pra­de­dan­čių­jų gru­pės pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ju ta­po mū­siš­kis Aud­rius Kum­pis, 17-me­tis Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas. Pa­klaus­tas, ar ti­kė­jo­si su­lauk­ti to­kio įver­ti­ni­mo, Ka­dai­čių kai­me gy­ve­nan­tis jau­nuo­lis bu­vo at­vi­ras: „Apie tai ne­drį­sau nė pa­sva­jo­ti.“

Nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2015“ (0)

Ko­vo 25 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko VIII tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2015”. Pa­sak pro­jek­to va­do­vo ir ko­or­di­na­to­riaus, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų sky­riaus ve­dė­jo Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, šis kon­kur­sas-fes­ti­va­lis ta­po po­pu­lia­riu tarp pu­čia­mų­jų in­tru­men­tų ko­lek­ty­vų, nes su­da­ro ga­li­my­bes ko­lek­ty­vi­niam mu­zi­ka­vi­mui, ko­lek­ty­vų ir jų va­do­vų ben­dra­dar­bia­vi­mui, pro­fe­si­niam au­gi­mui ir ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­dai.

LIONS klu­bo vy­rai pa­si­slė­pė po mu­zi­ki­nė­mis kau­kė­mis (0)

Di­de­lė ge­ros nuo­tai­kos por­ci­ja ir pa­ki­lus jaus­mas, tar­si pats as­me­niš­kai bū­tum pri­si­dė­jęs prie kil­naus dar­bo, pa­rem­da­mas įvai­rių ne­ga­lių tu­rin­čius vai­kus – to­kie po­jū­čiai apė­mė ne vie­ną plun­giš­kį, šeš­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ste­bė­ju­sį Plun­gės LIONS klu­bo vy­rų ir jų tal­ki­nin­kių pa­do­va­no­tą kon­cer­tą „Mu­zi­ki­nė kau­kė“. Vi­sos už re­gi­nį gau­tos lė­šos, kaip jau įpras­ta, bu­vo skir­tos lab­da­rai.

„Gy­ve­ni­mas sve­čio­je ša­ly­je – lyg sė­dė­ji­mas sve­ti­ma­me ve­ži­me...“ (0)

Per di­dži­ą­sias šven­tes lyg paukš­čiai į gim­tą­jį liz­dą – į Lie­tu­vą – su­grįž­ta emig­ran­tai. Atos­to­gas jie ga­lė­tų leis­ti ži­no­muo­se, po­il­siau­to­jų pa­mėg­tuo­se ku­ror­tuo­se, ta­čiau šei­mos, ar­ti­mų­jų il­ge­sys trauk­te trau­kia į gim­ti­nę. Vi­sa­da, kai tik ga­li, į Rie­ta­vą su­grįž­ta ir An­gli­jo­je dir­ban­tis Vy­tau­tas Bud­gi­nas: dvi­de­šimt ket­ve­rių me­tų vy­rui pa­sau­ly­je nė­ra mie­les­nio kam­pe­lio už tą, ku­ria­me li­kę jo ar­ti­mie­ji. Emig­ran­tas pui­kiai įsi­kū­rė sve­čio­je ša­ly­je – iš­mo­ko kal­bą, tu­ri ge­rą dar­bą, su­si­ra­do drau­gų, bet jo šir­dis vis dar gim­ti­nė­je.

Keis­ta ten­den­ci­ja – pa­si­ša­lin­ti iš eis­mo įvy­kio vie­tos (0)

Ko­vo mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no ke­liuo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­re­gist­ra­vo 11 eis­mo įvy­kių, ta­čiau tik dvie­jo­se ava­ri­jo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės, ki­to­se dau­giau ar ma­žiau ap­lam­dy­tos trans­por­to prie­mo­nės – au­to­bu­sas, leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, mo­to­cik­las ir dvi­ra­tis. Per ko­vą iš­ryš­kė­jo keis­ta vai­ruo­to­jų ten­den­ci­ja po ava­ri­jos pa­si­ša­lin­ti iš eis­mo įvy­kio vie­tos. Ta­čiau pa­si­ša­li­ni­mas – sun­ki­nan­ti, o ne leng­vi­nan­ti ap­lin­ky­bė ava­ri­jos kal­ti­nin­kui.

Nu­ken­tė­ju­sie­ji muš­ty­nių Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ne­pa­mir­šo iki šiol, tei­sia­mie­ji kal­tės kra­to­si (0)

Jau­na mo­te­ris su siau­bu pri­si­mi­nė, kaip du vy­rai tal­žė ją beis­bo­lo laz­do­mis, kaip iš iš­gąs­čio kly­kė iš ran­kų iš­plėš­tas ir ant lo­vos nu­mes­tas jos vai­ke­lis. Kaip bi­jo­jo dėl sa­vo my­li­mo žmo­gaus gy­vy­bės, nes įsi­bro­vė­liai šau­kė jį už­mu­šian­tys. Kaip vie­nas iš drau­gų nuo smū­gių kri­to, o ki­tas taip pat bu­vo dau­žo­mas laz­do­mis. Prieš pen­ke­rius me­tus šiuos bai­su­mus pa­ty­rę nu­ken­tė­ju­sie­ji kal­bė­jo ba­lan­džio 7-ąją teis­me, kai bu­vo at­vers­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos su­trik­dy­mo ir fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ma­ža­me­čiui. Kal­ti­na­mų­jų suo­le sė­dė­jo pen­ki sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­tan­tys vy­rai: kal­va­riš­kiai Ma­rius Braz­daus­kas ir Da­nė­lius Venc­lo­va, uos­ta­mies­ty­je gy­ve­nan­tis pas­ta­ro­jo sū­nus Ro­lan­das Venc­lo­va ir plun­giš­kiai Gin­tau­tas Ten­ze­gols­kis bei Al­gi­man­tas Le­sys.

Bab­run­go kai­me mo­ti­na ra­do su­de­gu­sį sū­nų (0)

Dėl nuo­la­ti­nio gir­tuok­lia­vi­mo ir ne­at­sar­gaus rū­ky­mo Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jas G. D. (1967 m.) bu­vo už­si­de­gęs jau ne vie­ną kar­tą, ta­čiau ant­ra­die­nis žmo­gui bu­vo lem­tin­gas. Dar smilks­tan­tį sū­naus kū­ną tą ry­tą ap­ti­ko mo­ti­na.

Per pa­rą iš­rū­šiuo­ja­ma mi­li­jo­nas kiau­ši­nių (0)

„Vi­čiū­nų gru­pė“ spar­čiai ple­čia sa­vo veik­lą ir žen­gia į nau­ją ver­slo rin­ką. Dar vi­sai ne­se­niai, va­sa­rio pa­bai­go­je, Plun­gė­je bu­vo ati­da­ry­tas 4 mln. eu­rų ver­tės džiū­vė­sių fab­ri­kas, o pra­ėju­sią sa­vai­tę dirb­ti pra­dė­jo du nau­ji kiau­ši­nių rū­šia­vi­mo ir kiau­ši­nių pro­duk­tų ga­my­bos fab­ri­kai, į ku­riuos in­ves­tuo­ta net 17 mln. eu­rų.

Pui­kus Plun­gės mo­tok­ro­si­nin­kų star­tas (0)

Ba­lan­džio dvy­lik­tą die­ną, sek­ma­die­nį, Šiau­lių mo­tok­ro­so tra­so­je „Alek­san­dri­ja“ vy­ko pir­ma­sis Šiau­lių tau­rės var­žy­bų eta­pas, ku­ria­me su­bliz­gė­jo Plun­gės „Že­mai­ti­jos“ klu­bo spor­ti­nin­kai.

Iš­kir­tęs mau­me­džius Ku­lių kle­bo­nas su­pyk­dė vie­tos ben­druo­me­nę (0)

„No­rė­čiau jus in­for­muo­ti, kad Ku­lių mies­te­lio cen­tre šių me­tų ko­vo 8 die­ną bu­vo nu­kirs­ti du šim­ta­me­čiai mau­me­džiai, tik­ra mies­te­lio puoš­me­na, taip pat uo­sis prie Lais­vės pa­min­klo, su­dar­ky­tas kaš­to­nas ki­to­je gat­vės pu­sė­je, prie­šais baž­ny­čią, ir kle­vas prie kop­ly­čios, par­ke­lio te­ri­to­ri­jo­je. Me­džiai bu­vo vi­siš­kai svei­ki, ga­lė­jo aug­ti dar ko­kį šim­tą me­tų, jie nie­kam ne­truk­dė.
Me­džiai nu­kirs­ti ne­pa­klau­sus mies­te­lio ben­druo­me­nės nuo­mo­nės. Pra­šo­me pa­si­do­mė­ti, kas da­vė lei­di­mą to­kiam bar­ba­riš­kam el­ge­siui“, – pik­ti­na­ma­si ku­liš­kių „Plun­gės ži­nioms“ at­siųs­ta­me laiš­ke.

Gim­na­zis­tai Eu­ro­pos Par­la­men­te at­sto­va­vo Lie­tu­vai (0)

Spa­lio pa­bai­go­je su­reng­ta­me „Eu­ros­co­los“ kon­kur­se „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių ko­man­da – Do­vy­das Auš­kal­nis, Faus­tas Do­mar­kas, Gi­ta­na Stal­mo­kai­tė, Jur­gi­ta Ta­mo­ly­tė ir Taut­vy­das Vai­nu­šis – už­ėmė ant­rą­ją vie­tą ir lai­mė­jo ke­lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­bū­re 24 mo­kyk­los mo­ki­niams ir dviems ly­din­tiems mo­ky­to­jams.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama