Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Po gim­tų­jų na­mų sto­gu – pen­kios kar­tos (0)

Šeš­ta­die­nį Lio­lių kai­me gy­ve­nan­čios Bar­bo­ros Da­ra­tos Vir­žin­tie­nės na­muo­se ki­lo ne­men­kas su­ju­di­mas: ga­ra­vo ka­ti­luo­se ce­pe­li­nai, kep­tu­vė­je spir­gė­jo la­ši­nu­kai, kve­pė­jo na­mi­nė duo­na, o mal­ko­mis kū­re­na­ma kros­nis sklei­dė ma­lo­nią ši­lu­mą. Taip aš­tuo­nias­de­šimt sep­ty­ne­rių me­tų na­mų šei­mi­nin­kė, pa­de­da­ma ar­ti­mų­jų, ruo­šė­si pa­žin­čiai su pir­mą­ją sa­vo pro­pro­a­nū­ke Ka­ri­na, ku­riai įžen­gus pro du­ris, po tė­vų na­mų sto­gu su­si­ti­ko pen­kių kar­tų šei­mos mo­te­rys.

Nuo slie­kų au­gi­ni­mo iki kul­tū­ros na­mų grio­vi­mo… (1)

Ar dėl ku­ria­mo aso­cia­ci­jos „Vi­zi­ja“ ver­slo – bio­hu­mu­so ga­my­bos – ver­ta iš pri­va­ti­za­vi­mo są­ra­šo iš­brauk­ti Alek­san­dra­vo mo­kyk­los pa­sta­tą ir jį ati­duo­ti ben­druo­me­nės po­rei­kiams? Su to­kiu pra­šy­mu spa­lio 20 d. po­sė­dy­je su­si­dū­rę Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai bu­vo lin­kę pri­tar­ti to­kiam no­rui, nes, kaip tei­gia­ma ben­druo­me­nės pra­šy­me, kai­me bus su­kur­tos ir ke­lios dar­bo vie­tos. Ne­ap­si­ken­tę dėl ava­ri­nės būk­lės ne­be­nau­do­ja­mų Glau­džių kai­mo cen­tre esan­čių kul­tū­ros na­mų, vie­tos gy­ven­to­jai pra­šo lei­di­mo pa­sta­tą nu­griau­ti. Se­niū­nė ko­mi­te­to na­rius pa­ti­ki­no, kad nu­grio­vi­mui ne­rei­kia jo­kių lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės, tik rei­kė­tų iš­nuo­mo­ti tech­ni­ką sto­gui nu­ar­dy­ti…

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Ku­lių ug­dy­mo įstai­gų re­mon­tui rei­kės mi­li­jo­nų (0)

Kol kas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas spren­dė klau­si­mą tik dėl tech­ni­nės do­ku­men­ta­ci­jos – pri­tar­ta, jog ją bū­ti­na reng­ti jau da­bar, jei at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma tvar­ky­ti Že­mai­čių Kal­va­ri­jos lop­še­lio-dar­že­lio ir Ku­lių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­sta­tus. Vien do­ku­men­ta­ci­jos pa­ren­gi­mui iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bus pra­šo­ma apie 250 tūkst. Lt, o pa­sta­tų re­mon­tas kai­nuos ne vie­ną mi­li­jo­ną li­tų.

Ad­vo­ka­to na­me­ly­je no­rė­tų įkur­ti fo­to­gra­fi­jos ga­le­ri­ją (0)

Plun­gės ir Rie­ta­vo kraš­to fo­to­klu­bas „Žybt“, ku­riam va­do­vau­ja Man­tas Vir­žin­tas, sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui įtei­kė krei­pi­mą­si dėl va­di­na­mojo Ad­vo­ka­to na­me­lio pa­nau­do­ji­mo. Me­no žmo­nės no­rė­tų, kad at­ei­ty­je čia bū­tų įkur­ta fo­to­gra­fi­jos ga­le­ri­ja. Pra­ėju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį šiuo klau­si­mu kal­bė­ję Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai sa­kė, jog bu­vęs vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tas de­šim­čiai me­tų yra „per­leis­tas“ smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­jai „Plun­gės ver­slas“. Tie­sa, už­si­min­ta, kad aso­cia­ci­ją rei­kės „kli­bin­ti“, nes ši ne­vyk­do su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

„Rei­kia nu­si­lau­žy­ti ra­gus ir nu­si­im­ti ka­rū­nas“ (0)

Trukt už va­džių, vėl iš pra­džių. Pri­jung­ti Plun­gės trum­pa­lai­kės glo­bos cen­trą prie so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ar ne? Po to, kai pra­ėju­sį mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiam spren­di­mui ne­pri­ta­rė, klau­si­mas „grį­žo“ į ko­mi­te­tus. Tie­sa, ne į vi­sus.

Me­ro ir ži­niask­lai­dos va­lan­da: apie tai, kas ak­tu­a­lu (0)

Ant­ra­die­nio ry­tą sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvie­tė ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vus. Kal­bė­ta apie ak­tu­a­lius pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kius, pa­si­džiaug­ta ge­rais dar­bais, už­si­min­ta apie su­si­rū­pi­ni­mą ke­lian­čius klau­si­mus. Po­kal­by­je da­ly­va­vo ir vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius.

1938 me­tų Li­go­nių kon­gre­sas Plun­gė­je (0)

Šis Li­go­nių kon­gre­sas vy­ko Plun­gės ka­pu­ci­nų vie­nuo­ly­ne. Bu­vo ge­riau pa­si­rū­pin­ta jo tvar­ka ir ser­gan­čių­jų prie­žiū­ra nei 1937-ai­siais.

Toks il­gas, su­dė­tin­gas 95-erių me­tų ke­lias (0)

Spa­lio 18-ąją ap­žvelg­ti se­niau­sios Plun­gės mo­kyk­los ke­lią į Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą rin­ko­si, kaip pa­va­din­tų ra­šy­to­jas, bu­vęs mo­ki­nys, vė­liau Pre­ky­bos mo­kyk­los di­rek­to­rius Alek­san­dras Pa­kal­niš­kis, „ge­ne­ra­ci­ja po ge­ne­ra­ci­jos, lai­da po lai­dos“, bai­gę šią is­to­ri­nę mo­kyk­lą mo­ki­niai, bu­vę mo­ky­to­jai, gar­bin­gi sve­čiai.

„Pa­si­vaikš­čio­ji­mai po sti­liaus ir di­zai­no la­bi­rin­tus“ (0)

„Ry­to“ pa­grin­di­nės moks­lei­viai ga­li pa­si­gir­ti ne tik eks­tre­ma­lius po­jū­čius su­te­kian­čia ram­pa jų mo­kyk­los kie­me. Mo­kyk­los ma­dos stu­di­ja „Ažū­rė“ vai­kams lai­mę tei­kia jau aš­tuo­nio­lik­ti me­tai. Už­si­ė­mi­mais stu­di­jo­je džiau­gia­si dau­ge­lis mer­gai­čių, ku­rias į šią veik­lą įtrau­kia mo­ky­to­ja Ire­na Pla­ta­kie­nė.

Ka­dai­čiuo­se plė­ši­kai su­ri­šo šei­mi­nin­kus ir pa­gro­bė pi­ni­gus (0)

Penk­ta­die­nio (spa­lio 24-osios) va­ka­re Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Ka­dai­čių kai­mo gy­ven­to­jus už­puo­lė plė­ši­kai. Kau­kė­ti as­me­nys pa­purš­kė vy­riš­kiui ir jo se­nu­tei ma­mai į akis du­jų, šei­mi­nin­kui tren­kė į gal­vą me­ta­li­niu daik­tu, iš­ver­tė na­mą, abu su­ri­šo ir, pa­gro­bę žmo­nių san­tau­pas, pa­spru­ko.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos muš­ty­nių by­la jau ant­rą­kart grą­ži­na­ma pro­ku­ra­tū­rai (0)

Po šio įvy­kio pra­ėjo jau dau­giau kaip trys me­tai, ta­čiau pen­kiems kal­ti­na­mie­siems iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos su­trik­dy­mo ir fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ma­ža­me­čiui taip ir nepa­si­stū­mė­jo nė per na­go juo­dy­mą. Net­gi prie­šin­gai – jau ant­rą­kart by­la iš teis­mo grą­ži­na­ma į anks­tes­nę sta­di­ją, t. y., pro­ku­ra­tū­rai. Vis pa­ste­bi­ma spra­gų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je.

Gan­din­gos gat­vė­je su­pleš­kė­jo ne­gy­ve­na­mas na­mas (0)

Spa­lio 9-osios va­ka­re Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie de­gan­tį na­mą Gan­din­gos gat­vė­je. Lieps­na vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį, ap­leis­tą na­mą.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių! (2)

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

Po 17 me­tų per­trau­kos fut­bo­lo klu­bas „Bab­run­gas“ iš­ko­vo­jo me­da­lius (0)

Pra­si­de­dant nau­jam se­zo­nui, fut­bo­lo klu­bui „Bab­run­gas”, kaip ir kas­met, bu­vo ke­lia­mas tiks­las iš­ko­vo­ti pri­zi­nę vie­tą LFF Va­ka­rų zo­nos pir­me­ny­bė­se. Klu­bo va­do­vai Ado­mas Za­muls­kis, Ro­mas Re­mė­za ir Kęs­tu­tis Bui­vi­das no­rė­jo su­for­muo­ti dar­nią ir sta­bi­lią ko­man­dą. Pra­dė­jo nuo to, kad ko­man­dos tre­ne­riu pa­sky­rė Al­vy­dą Vir­ši­lą, ku­ris „Bab­run­go“ ko­man­dai va­do­va­vo 1998 m. Nau­ja­sis tre­ne­ris kar­tu pa­siū­lė dirb­ti bu­vu­siam ko­man­dos tre­ne­riui Al­vy­dui Mic­ke­vi­čiui.

Vie­nus po­li­ci­ja bau­džia, o į ki­tų nu­si­žen­gi­mus dė­me­sio net ne­krei­pia? (0)

„Kaip ga­li bū­ti, kad vie­nus, pa­žei­du­sius ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), po­li­ci­ja iš­kart nu­bau­džia, o į ki­tus net dė­me­sio ne­krei­pia? Ir tai vyks­ta po pat po­li­ci­jos lan­gais!“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją po bau­dos sky­ri­mo at­sku­bė­jęs klau­sė plun­giš­kis Mar­ty­nas Ki­ri­lo­vas. Anot jo, jis il­gai tu­rė­jo laks­ty­ti po po­li­ci­jos ka­bi­ne­tus, kol iš­si­rei­ka­la­vo, kad to­kį pat KET pa­žei­di­mą pa­da­ręs ki­tas as­muo ir­gi bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Šiuos plun­giš­kio prie­kaiš­tus Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas at­me­ta teig­da­mas, kad pa­žei­dė­jas bu­vo nu­sta­ty­tas iš­kart, o mi­nė­ta­sis M. Ki­ri­lo­vas per daug įsi­jau­tė į pa­rei­gū­no vaid­me­nį, nes ėmė ki­tiems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­di­nė­ti, ką jie tu­ri da­ry­ti...

Į Šve­di­ją no­rė­tų su­grįž­ti dar ne kar­tą (0)

Spa­lio 12-18 die­no­mis de­vy­nio­li­ka Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ki­nių tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­sve­čiuo­ti Šve­di­jos Ka­ra­lys­tė­je. Kar­tu ke­lia­vo ir gru­pės va­do­vai – mo­ky­kos di­rek­to­rius Al­gir­das Ser­va, pro­jek­to ini­cia­to­rė ir ko­or­di­na­to­rė Li­gi­ta Er­mi­nai­tė bei lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Rū­ta Pau­li­kie­nė. Ši ke­lio­nė – mai­nų su Vad­ste­nos gim­na­zi­ja pro­gra­mos, be­si­tę­sian­čios jau try­lik­tus me­tus, da­lis. Per sa­vai­tę pro­jek­to da­ly­viai ben­dra­vo su Vad­ste­nos gim­na­zis­tais, ku­rie vie­šė­jo Plun­gė­je dar pa­va­sa­rį, su­si­pa­ži­no su ki­tais sa­vo ben­dra­am­žiais, o da­ly­vau­da­mi įvai­rio­se veik­lo­se dau­giau su­ži­no­jo apie Vad­ste­nos ir vi­sos Šve­di­jos is­to­ri­ją bei kul­tū­rą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama