Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Nar­ko­ti­nių me­džia­gų ty­ri­mas mo­kyk­lo­se pa­šiur­pi­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tes (0)

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras praėjusios sa­vai­tės tre­čia­die­nį bai­gė nar­ko­ti­nių me­džia­gų ap­lin­kos ty­ri­mus mo­kyk­lo­se. De­ja, re­zul­ta­tai la­bai liūd­ni. Iš aš­tuo­nio­li­kos pa­tik­rin­tų įstai­gų net de­šim­ty­je mo­kyk­lų tes­tų juos­te­lės pa­ro­dė tei­gia­mus at­sa­ky­mus. Pa­aiš­kė­jo, jog mū­sų vai­kai var­to­ja dvie­jų rū­šių nar­ko­ti­nes me­džia­gas: ka­na­pes („žo­lę“) ir PCP (fen­cik­li­di­ną), pa­pras­tai va­di­na­mas „an­ge­lų dul­kes“.

Kai­mo ug­nia­ge­sius iš­stums sa­va­no­riai? (0)

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­tos po­li­ti­kai su­ži­no­jo nau­jie­ną – nuo ki­tų me­tų gais­rams ge­sin­ti Lie­tu­vo­je bus pa­si­telk­ti sa­va­no­riai, ku­rie pa­ma­žu tu­rė­tų iš­stum­ti eta­ti­nius kai­mo punk­tų gais­ri­nin­kus. Toks mo­de­lis jau vei­kia kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je.

Prie žy­din­čių krū­mų – kal­nas šiukš­lių (0)

Lau­kuo­se ir miš­kuo­se kve­pian­tis pa­va­sa­ris taip ir kvie­čia pa­bū­ti gam­to­je, pa­si­džiaug­ti su­ža­lia­vu­siais me­džiais, pa­si­gro­žė­ti ge­gu­žės žie­dais. Ta­čiau vis at­si­ran­da to­kių, ku­rie ima ir pri­der­gia vos ne ant ta­ko. Ir ką pa­sa­ky­ti to­kiam žmo­gui, ku­ris prie bal­tais žie­dais pa­si­puo­šu­sio krū­mo iš­me­ta pil­nus šiukš­lių mai­šus?

Plun­gė­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti nau­jus lai­do­ji­mo na­mus (1)

Šiuo me­tu Plun­gė­je lai­do­ji­mo pa­slau­go­mis už­si­i­ma tik vie­nas ver­sli­nin­kas, ta­čiau ne­tru­kus jam tu­rė­tų at­si­ras­ti kon­ku­ren­tas. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je at­si­ra­do skel­bi­mas apie vi­suo­me­nei svar­baus sta­ti­nio pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Skel­bia­ma, kad J. Ži­le­vi­čiaus skers­gat­vy­je, vi­sai ša­lia pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“, nu­ma­ty­tos lai­do­ji­mo na­mų sta­ty­bos.

Plun­gės me­rui ir vi­ce­me­rui – fik­suo­ti at­ly­gi­ni­mų dy­džiai (0)

Į ge­gu­žės mė­ne­sio po­sė­dį su­si­rin­ku­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dau­giau nei tris­de­šim­ties klau­si­mų dar­bot­var­kę įvei­kė vie­nu pri­sė­di­mu. Ir šia­me po­sė­dy­je rei­kė­jo at­lik­ti ne­ma­žai for­ma­lu­mų: pa­tvir­tin­ti skir­tin­gų ko­mi­si­jų su­dė­tis ir pir­mi­nin­kus, nu­sta­ty­ti rin­klia­vas ir ta­ri­fus nau­jam mo­kes­ti­niam lai­ko­tar­piui, tvir­tin­ti at­ski­rus nuo­sta­tus ir tai­syk­les. Bu­vo ir vie­nas klau­si­mas, ku­ris pri­ver­tė po­li­ti­kus su­klus­ti ir įdė­miai pa­klau­sy­ti, ko­kį at­ly­gi­ni­mą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius šią ka­den­ci­ją siū­lo mo­kė­ti me­rui Aud­riui Kli­šo­niui ir jo pa­va­duo­to­jui Min­dau­gui Jur­čiui. Ta­čiau ir čia ap­si­ei­ta be sen­sa­ci­jų, nes at­ly­gi­ni­mų ta­ri­fai bu­vo pa­skai­čiuo­ti pa­gal nu­ro­dy­tą me­to­di­ką, įvar­di­jant fik­suo­tą – nei di­des­nį, nei ma­žes­nį – pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tą.

Šim­tai ran­kų lėkš­tę ga­ruo­jan­čios sriu­bos ga­mi­na (0)

Ką reiš­kia pa­mai­tin­ti tūks­tan­čius bur­nų kas­dien? Iš kur at­ke­liau­ja mais­tas į mū­sų mo­kyk­las ir dar­že­lius, kas nu­spren­džia, ko­kius pie­tus val­gys mū­sų vai­kai? Apie tai kal­ba­mės su mais­to tie­kė­jo – VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“ – di­rek­to­re Ali­sa Nor­ku­vie­ne.

III Pla­te­lių ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis (0)

Nu­ai­dė­jo pas­ku­ti­nie­ji III Pla­te­lių ka­me­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio gar­sai. Šių me­tų fes­ti­va­lis bu­vo skir­tas iš­ki­lios as­me­ny­bės – My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio – 250-osioms me­ti­nėms.

Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to vieš­na­gė Plun­gė­je (0)

Ar ži­nai, kur ge­riau­sia stu­di­juo­ti? Kur mo­der­nios ir šiuo­lai­kiš­kos la­bo­ra­to­ri­jos? Kur vi­si stu­den­tai ga­li gy­ven­ti vie­na­me mies­te­ly­je? Kur gau­sus spe­cia­ly­bių pa­si­rin­ki­mas? At­sa­ky­mus į vi­sus šiuos klau­si­mus bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to at­vi­rų du­rų die­no­je, vy­ku­sio­je ge­gu­žės 6 d. Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je.

Se­no­je so­dy­bo­je šur­mu­liuo­ja jau­nys­tė (0)

Dau­gė­dų se­niū­ni­jos va­do­vės As­tos Glo­bie­nės pa­si­tei­ra­vus, apie ko­kią šei­mą ga­lė­tu­me pa­ra­šy­ti ar­tė­jan­čios Šei­mos die­nos pro­ga, se­niū­nė nė ne­gal­vo­ju­si pa­siū­lė: „Kal­bin­kit Vai­dą ir Edi­tą Ja­sus. Jau­ni žmo­nės, tri­jų sū­nų tė­vai. Pri­si­de­da prie ben­druo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo, darbš­tūs, vi­so­mis iš­ga­lė­mis ku­ria­si ne­se­niai nu­si­pir­ka­me na­me. Edi­ta gra­žiai siu­vi­nė­ja, da­ro pa­puo­ša­lus iš ka­ro­liu­kų. Su dau­gė­diš­kiais daž­nai pa­si­džiau­gia­me šia jau­na šei­ma, tuo la­biau, kad mer­gi­nos vai­kys­tė bu­vo tik­rai ne­leng­va“, – ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių A. Glo­bie­nė.

Leis­ti­no grei­čio pa­žei­dė­jų – kur kas dau­giau (0)

Ba­lan­džio mė­ne­sį grei­čio mė­gė­jai bu­vo tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu – po­li­ci­ja bau­dė vir­ši­jus leis­ti­ną grei­tį vos ke­liais ki­lo­met­rais. To­dėl nie­ko keis­to, jog pa­žei­dė­jų bu­vo be­veik po­rą de­šim­čių dau­giau nei ko­vą. Taip pat pra­ėju­sį mė­ne­sį įvy­ko vie­na įskai­ti­nė ava­ri­ja, ku­rios me­tu mo­to­cik­li­nin­kas par­tren­kė ir su­ža­lo­jo plun­giš­kį, į mo­ko­mą­jį au­to­mo­bi­lį at­si­tren­kė vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rė­ju­si mo­te­ris, iš eis­mo įvy­kio vie­tos pa­bė­go ke­lio ati­tva­rą ap­lam­dęs pi­lie­tis.

Se­nu­ką par­tren­kęs vy­ras ma­nė, kad į au­to­mo­bi­lį bumb­te­lė­jo ak­muo... (0)

Vie­nas – į ka­pus, ki­tas – į tei­sia­mų­jų suo­lą. Dvie­jų vy­riš­kių li­ki­mai bu­vo nu­lem­ti 2014-ųjų sau­sio 21-ąją. Tą ry­tą Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, au­to­mo­bi­liu „VW Golf“ va­žia­vęs Al­gi­man­tas Šu­link­sas (gim. 1951 m.) bu­vo leng­vai ap­gir­tęs ir sa­kė ne­pa­ste­bė­jęs per pės­čių­jų per­ėją ėju­sio gar­baus am­žiaus se­nu­ko. Par­trenk­tas Nau­so­džio se­niū­ni­jos San­ta­kio kai­mo gy­ven­to­jas Al­ber­tas Luk­šas (gim. 1936 m.) dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų tą pa­čią die­ną mi­rė li­go­ni­nė­je.

Nak­tį žve­jui te­ko pra­leis­ti van­dens ap­sup­to­je sa­le­lė­je (0)

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Pa­e­že­rės kai­mo gy­ven­to­jai tur­būt nė ne­įta­rė, kad jų kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, vi­du­ry­je Sruo­jos upės, nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį bu­vo įstri­gęs žmo­gus. O pa­čiam žve­jui A. B. (gim. 1949 m.) ku­rį lai­ką tur­būt ne­si­no­rės nei žvy­no, nei uo­de­gos...

Kar­je­ra sve­tur per pus­an­trų me­tų: nuo pa­kuo­to­jos iki pro­jek­to ko­or­di­na­to­rės (0)

Iš Vil­niaus ra­jo­no ki­lu­si Zi­ta Kuk­lie­nė nie­ka­da ne­gal­vo­jo apie gy­ve­ni­mą Vo­kie­ti­jo­je. Su­lau­ku­si pa­trauk­laus dar­bo pa­siū­ly­mo ry­žo­si ri­zi­kuo­ti, o at­ra­du­si mėgs­ta­mą veik­lą čia pa­si­li­ko il­giau, nei pla­na­vo. Da­bar mo­te­ris daug ke­liau­ja ir džiau­gia­si, kad sve­čio­je ša­ly­je su­tik­ti žmo­nės pa­ma­žu tam­pa šei­mos da­li­mi.

Ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jai – Plun­gės svei­ka­tos cen­tro krep­ši­nin­kai (0)

Ge­gu­žės 15 die­ną bai­gė­si Plun­gės ra­jo­no krep­ši­nio pir­me­ny­bės. Iki pir­me­ny­bių fi­na­lo nu­ke­lia­vo dvi ko­man­dos: Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC) ir „Bau­dė­jo“, o dėl tre­čios vie­tos li­ko ko­vo­ti Plun­gės SRC’97 ir Plun­gės SRC‘96-„An­ra-In­ves­ti­ci­ja“.

Ar­ba as­fal­tuo­kit gat­vę, ar­ba keis­kit jos pa­va­di­ni­mą! (2)

Mies­te pra­si­dė­jus gat­vių dan­gų lo­py­mo dar­bams, „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ja su­lau­kė skam­bu­čio iš J. Pa­brė­žos gat­vės. Žmo­gus pik­ti­no­si, kad daug me­tų šios gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies būk­lė tik pra­stė­ja, o iš­muš­toms gi­lioms duo­bėms grun­tuo­ti nie­kas ne­at­ve­ža nors iš­fre­zuo­tų se­no as­fal­to iš­dro­žų. „Su­tei­kė gat­vei gar­saus, moks­lui nu­si­pel­niu­sio žmo­gaus – Jur­gio Pa­brė­žos – var­dą, o gat­vę vi­sai pa­mir­šo... Tai tuo­met te­gul per­va­di­na šią gat­vę Rūgš­ty­nių, Sly­vų ar Aly­vų, kad ne­bū­tų gė­da prieš aka­de­mi­ko gi­mi­nes“, – kal­bė­jo so­duo­se jau daug me­tų gy­ve­nan­tis vy­riš­kis.

Ma­no šei­ma ga­li (0)

Nors Šei­mos die­na pa­skelb­ta ge­gu­žės 15-oji, Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų šei­mos į šiai die­nai skir­tą ren­gi­nį rin­ko­si ge­gu­žės 16-ąją, šeš­ta­die­nį. Sep­ty­nių šei­mų, iš­drį­su­sių su­si­rung­ti var­žy­bo­se „Ma­no šei­ma ga­li“, lau­kė kū­ry­bi­niai, pro­ti­niai ir spor­ti­niai iš­šū­kiai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama