Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pau­li­nai Vir­žin­tie­nei – nuo­šir­džiau­si svei­ki­ni­mai šim­to me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga (0)

Rug­pjū­čio 25 die­ną sa­vo na­muo­se sve­čius pri­im­da­ma gar­bin­go ju­bi­lie­jaus – 100 me­tų – pro­ga jos pa­svei­kin­ti į Nar­vai­šius at­vy­ku­sius sve­čius Pau­li­na Stu­pe­ly­tė-Ma­ci­jaus­kie­nė-Vir­žin­tie­nė sa­kė su­si­jau­di­nu­si taip, kaip jau­nys­tė­je te­kę, kai ne­šė ar­ba­tą pa­čiam Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai. Švie­saus pro­to ir ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­jan­čią ju­bi­lia­tę svei­ki­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, „Sod­ros“ Ma­žei­kių sky­riaus di­rek­to­rė Lai­ma Na­gie­nė, Ša­tei­kių se­niū­nas Zig­man­tas Stru­my­la, o Nar­vai­šių ben­druo­me­nės var­du – Vi­li­ja Ged­gau­die­nė ir Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sas ne­ap­lenks ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to (0)

Plun­gės rajono sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui pa­siū­lius, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus, šie­met ap­si­spręs­ta svar­bioms per­mai­noms Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­te. Nau­jų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų at­ran­ka vyk­do­ma pa­gal vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

Kai ben­druo­me­nė stip­ri lyg kumš­tis – vis­kas įma­no­ma (0)

Sta­ne­liai – ne­di­de­lis kai­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau jo gy­ven­to­jai tik­rai tu­ri kuo di­džiuo­tis – stip­ria ir vie­nin­ga ben­druo­me­ne. Sta­ne­liuo­se ben­druo­me­nės vie­nin­gu­mą ska­ti­na ten esan­tis kul­tū­ros cen­tras bei, ži­no­ma, pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Gai­la, bet pas­ta­ro­ji rug­sė­jo 1-ąją pa­si­tiks jau kaip Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­rius...

Nak­ti­nis jau­nuo­lių pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si smū­giu į sie­ną (0)

Apie ką gal­vo­jo jau­nas ap­svai­gęs vai­ruo­to­jas, pri­si­so­di­nęs į au­to­mo­bi­lį drau­gų ir di­de­liu grei­čiu lė­kęs per nak­ti­nę Plun­gę, ko ge­ro, ne­be­pri­si­me­na nė jis pats – vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis tu­rė­jo ge­ro­kai ap­tem­dy­ti ir pro­tą, ir at­min­tį... Tai pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio, rug­pjū­čio 6-osios įvy­kis, kai po smū­gio į par­duo­tu­vės sie­ną ke­tu­ri jau­ni žmo­nės at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks (0)

Nors apie reorganizuojamas kaimų mokyklas kalbama jau seniai, tačiau kiek mokytojų neteks darbo, praėjusį ket­vir­ta­die­nį vy­kusiame Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dyje atsakymo niekas taip ir neišgirdo. Viena tikrai aišku – visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks. Tai vienas iš kelių klausimų, dėl kurio kirtosi valdančiųjų ir opozicijos nuomonės.

Kol ma­tė, tol skai­tė! (0)

Kiek­vie­ną, at­ėju­sį ir iš­ei­nan­tį, ji pa­ly­di mie­la šyp­se­na, lin­kė­da­ma vi­siems vi­so ko ge­riau­sio. To­kia yra Pau­li­na Vir­žin­tie­nė, gy­ve­nan­ti Plun­gės ra­jo­ne, Nar­vai­šių kai­me, šių me­tų rug­pjū­čio 27 die­ną pra­de­dan­ti an­trą sa­vo šimt­me­tį. Ne, ne, ne­ap­si­ri­ko­te, ge­rai su­pra­to­te! Dar ei­da­ma 99 me­tus ji per­skai­ty­da­vo po 50–90 kny­gų per me­tus, at­si­mi­nė smul­kiau­sius įvy­kius, da­tas, dau­gy­bę ei­lė­raš­čių... Kny­gas, žur­na­lus iš bib­lio­te­kos par­ne­ša ją slau­gy­ti at­si­kė­lu­si duk­tė Ire­na iš Klai­pė­dos, ku­ri ir pa­ti la­bai daug skai­to. Ei­da­ma į par­duo­tu­vę pir­miau­sia už­su­ka į bib­lio­te­ką pa­im­ti kny­gų sau ir ma­mai, o tik po to – į par­duo­tu­vę, nes kiek mais­to be­tilps į ran­ki­nę, tiek bus ge­rai – svar­bu, kad kny­gos tilp­tų. Duk­ra Ire­na ne tik daug skai­tan­ti, bet re­tą ren­gi­nį ar kon­cer­tą, vyks­tan­tį kai­mo kul­tū­ros na­muo­se, pra­lei­džian­ti. Šiais me­tais mie­lai lan­kė bib­lio­te­ko­je or­ga­ni­zuo­tus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus.
Prieš ge­rus me­tus pa­tei­kiau ke­le­tą klau­si­mų mie­lai Pau­li­nai, o ji bė­rė at­sa­ky­mus tar­si žir­nius, tik spėk ra­šy­ti.

7-oji Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­da (0)

Lie­pos 9-ąją Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je jau šeš­tą kar­tą ati­da­ry­ta pa­sau­li­nė že­mai­čių pro­fe­sio­na­lio­sios dai­lės pa­ro­da (pir­mo­ji 1989 m. bu­vo su­reng­ta Klai­pė­do­je). Na, o lie­pos 15 d. Bir­žu­vė­nų dva­re (Tel­šių r.) pri­sta­ty­ta ir že­mai­čių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių eks­po­zi­ci­ja.

Fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“ tę­sia­si (0)

Plun­gė­je tę­sia­si dar bir­že­lį pra­si­dė­jęs, pir­mą kar­tą mū­sų mies­te vyks­tan­tis gat­vės me­no fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“. Mies­to gy­ven­to­jai bei sve­čiai jau tu­ri ga­li­my­bę įvai­rio­se mies­to erd­vė­se gro­žė­tis me­niš­kais gra­fi­čiais, ku­rie pa­gy­vi­na niū­rias pa­sta­tų sie­nas.

Žoli­nės šven­tę žad­vai­niš­kiai pa­mi­nė­jo es­ta­fe­tė­mis ir ap­do­va­no­ji­mais (0)

o­jus že­mė­je. Taip 38 me­tų plun­giš­kė Ra­sa Lu­ko­šiu­tė sa­ko ga­lin­ti pa­va­din­ti Gi­li Air sa­lą, kur gy­ve­no ir dir­bo sa­va­no­re vie­na­me jo­gos mo­ky­mo cen­tre. Kva­li­fi­kuo­ta jo­gos in­struk­to­rė da­bar il­si­si Plun­gė­je, ta­čiau kur ki­tą die­ną at­si­durs ma­mos var­le ke­liau­nin­ke va­di­na­ma mo­te­ris, ne­ži­no nė ji pa­ti. Pa­siū­ly­mą vėl at­vyk­ti į In­do­ne­zi­ją Ra­sa jau tu­ri, ta­čiau vis daž­niau ky­la min­tys apie jo­gos kla­sės įkū­ri­mą ir sa­vo gim­ta­ja­me mies­te.

Žmo­nai – plak­tu­ku į gal­vą (0)

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pus­am­žė pla­te­liš­kių po­ra san­ty­kius aiš­ki­no­si... plak­tu­ku. Vy­riš­kis at­ėmė įran­kį nuo žmo­nos ir taukš­te­lė­jo jai į gal­vą. Pri­rei­kė kvies­ti me­di­kus.

Jau­ni su­tuok­ti­niai įta­ria­mi iš lom­bar­do pa­vo­gę auk­so dir­bi­nių (0)

Rug­pjū­čio 8 d. dėl va­gys­tės į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kiai In­gri­da (gim. 1992 m.) ir Pau­lius (gim. 1991 m.) Ba­za­rai. Nie­kur ne­dir­ban­tys, ne­teis­ti, vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys jau­ni žmo­nės kal­ti­na­mi iš lom­bar­do, esan­čio J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 35, nu­gvel­bę tris auk­si­nes gran­di­nė­les, ku­rių ver­tė – dau­giau nei 700 eu­rų.

Spanguolių rinkti išvykusį vyrą mirtis užklupo pelkėse (0)

Gydomosiomis savybėmis pasižyminčių spanguolių ketinusi prisirinkti vyresnių plungiškių pora amžiams atsisveikino miško viduryje. Silpnumą pajutęs 68 metų A. M. staiga prisėdo ant kupsto ir mirė. Kūną iš tyrų išnešė ugniagesiai gelbėtojai.

Pie­vag­ry­bių plan­ta­ci­ja mies­to pa­kraš­ty (0)

Plun­gės pa­kraš­tyje esan­čius Sa­lan­tų gat­vės 11 nu­me­riu pa­žy­mė­tus pa­sta­tus plun­giš­kiai ne­re­tai pa­va­di­na „dang­ti­ne“ ar gry­by­nu. Ir vi­sai pel­ny­tai – šiuo­se pa­sta­tuo­se yra įsi­kū­ru­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eme­ga“, ku­rio­je, be trans­por­to pa­slau­gų, me­ta­li­nių kon­ser­va­vi­mo dang­te­lių ga­my­bos, au­gi­na­mi ir dau­gu­mos go­mu­rius le­pi­nan­tys ke­lių rū­šių pie­vag­ry­biai. Tie­sa, dang­te­lių ga­mi­ni­mo ce­cho įren­gi­niai jau nu­si­tei­kę il­sė­tis – la­bai su­ma­žė­jo pa­klau­sa, ta­čiau pie­vag­ry­bių po­rei­kis, pa­sak ben­dro­vės ga­my­bos di­rek­to­riaus Eval­do Mont­vi­lo, ne­ma­žė­ja – žmo­nės vis daž­niau jais įvai­ri­na sa­vo pa­tie­ka­lus.

Iš Eu­ro­pos jau­nu­čių krep­ši­nio čem­pio­na­to plun­giš­kis grįž­ta su si­dab­ro me­da­liu (0)

Len­ki­jo­je, Ra­do­me mies­te, vy­ko Eu­ro­pos U16 vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos vai­ki­nai. Rink­ti­nei at­sto­va­vo ir Plun­gės SRC krep­ši­nin­kas Lau­ry­nas Vaiš­ta­ras (tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis), ku­ris pa­gal am­žių bu­vo jau­niau­sias rink­ti­nės na­rys!

„Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu?“ (0)

Laik­raš­čio skai­ty­to­jai krei­pia­si į re­dak­ci­ją ne tik no­rė­da­mi pa­si­gir­ti, pa­si­skųs­ti ar pa­bė­do­ti – kar­tais jie, pa­si­telk­da­mi spau­dą, sie­kia ras­ti žmo­nių šir­dy­se bent kris­lą są­ži­nės. „Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu? Juk yra ir ki­tų ve­lio­nės vai­kų, anū­kų. Gal ga­lė­tu­mė­te tru­pu­tį su­gė­din­ti, kad pri­si­min­tų, jog tu­rė­jo tė­vus, se­ne­lius, ir nu­ei­tų ap­lan­ky­ti jų ka­pų“, – pra­šė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Klai­pė­do­je gy­ve­nan­ti Zo­fi­ja Vil­kie­nė.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je (0)

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Kūrybinė stovykla Plateliuose (0)

Žemaitijos nacionaliniame parke rugpjūčio pradžioje vyko kūrybinė stovykla. Jaunimas mokėsi amatų: kalvystės, medžio drožybos (skaptavo klumpes, kaukes, prieverpstes), pynimo, audimo, lankstymo iš popieriaus, žvakių liejimo, keramikos, juostų pynimo, riešinių mezgimo, restauravo mažosios architektūros objektus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama