Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Solidarumas pagal TRATC-ą: sąžiningai mokantys mokės ir... už nemokančius? (0)

2007 me­tais ke­tu­rios sa­vi­val­dy­bės – Plun­gės, Tel­šių, Ma­žei­kių ir Rie­ta­vo – su­da­rė su­tar­tį dėl Tel­šių re­gio­no ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos su­kū­ri­mo ir eks­plo­a­ta­vi­mo. Nuo to lai­ko, kaip sa­ko­ma, daug van­dens nu­te­kė­jo, tarp Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) da­li­nin­kių bu­vo ki­lę vi­so­kių nesu­si­pra­ti­mų ir pyk­čių, ta­čiau at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma re­gio­ne vei­kia ir, pa­na­šu, veiks, jei ke­tu­rios da­li­nin­kės su­ge­bės pa­si­ra­šy­ti vi­soms vie­no­dai ga­lio­jan­čią su­tar­tį dėl to­li­mes­nio at­lie­kų sis­te­mos eks­plo­a­ta­vi­mo, tai­kant re­gio­niš­ku­mo, so­li­da­ru­mo ir ki­tus tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus prin­ci­pus. Pir­mą kar­tą skai­tant nau­jos su­tar­ties pro­jek­tą Plun­gė­je, Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ki­lo ne­men­kas er­ze­lis, mat mū­sų po­li­ti­kų vi­siš­kai ne­ten­ki­no, kaip TRATC pa­sam­dy­tas ad­vo­ka­tas Li­nas Son­gai­la jiems iš­aiš­ki­no TRATC da­li­nin­kių so­li­da­ru­mo prin­ci­pą.

Sa­vi­val­dy­bė ir ka­riū­nai ska­tins la­biau my­lė­ti ir gin­ti sa­vo ša­lį (0)

Lie­pos 16 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės šta­bo vir­ši­nin­kas, vyk­dan­tis rink­ti­nės va­do funk­ci­jas, ma­jo­ras Min­dau­gas Stat­kus pa­si­ra­šė sa­va­no­rių pa­jė­gų ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

Į gy­ve­ni­mą iš­ly­dė­ta pir­mo­ji Al­sė­džių gim­na­zis­tų lai­da (0)

Lie­pos vi­du­ry­je Al­sė­džių gim­na­zi­jo­je vy­ko bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tė. Al­sė­džių gim­na­zi­ja, per­nai at­si­svei­ki­nu­si su 60-ąja vi­du­ri­nės mo­kyk­los lai­da, šie­met iš­lei­do pir­mą­ją gim­na­zi­jos lai­dą. Mo­kyk­lą šie­met bai­gė 19 abi­tu­rien­tų.

47-osios „Sau­lės“ gim­na­zi­jos lai­dos abi­tu­rien­tams įteik­ti bran­dos ates­ta­tai (0)

Dvy­li­ka me­tų be­si­tę­su­si moks­lo ke­lio­nė – jau baig­ta. Džiaugs­mas, liū­de­sys, nos­tal­gi­ja – to­kie dvi­pras­miš­ki jaus­mai ap­lan­ko abi­tu­rien­tus, ku­riems bai­gė­si ne­rū­pes­tin­gas gy­ve­ni­mo eta­pas ir teks ženg­ti pir­muo­sius sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo žings­nius.

Ta­ry­bos na­riai ver­žia­si į ko­mi­si­jas (0)

Šios ka­den­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai itin ak­ty­vūs: pa­tys reiš­kia no­rą įtrauk­ti juos į vie­nos ar ki­tos ko­mi­si­jos su­dė­tį. No­rin­čių­jų po­sė­džiau­ti to­se ko­mi­si­jo­se tiek daug, kad ko­mi­si­jų na­rius ten­ka rink­ti pa­si­tel­kus bal­sa­vi­mą – lai­mi tas, kas su­ren­ka dau­giau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sų. Dėl ne­iš­rink­tų į ko­mi­si­jas kan­di­da­tų jų ben­dra­par­tie­čiai reiš­kia di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nors bal­sa­vi­mas – vie­na iš de­mok­ra­ti­nių rin­ki­mų ap­raiš­kų.

Ša­tei­kiuo­se gy­ve­nan­čius se­ne­lius ap­lan­kė trys po­ros dvy­nu­kų (4)

Tur­būt nė­ra daug se­ne­lių, ku­rie ga­lė­tų pa­si­gir­ti tu­rin­tys net tris po­ras anū­kų – dvy­nu­kų. Ši­to­kiu tur­tu di­džiuo­ja­si Ša­tei­kių mies­te­lio gy­ven­to­jai Vik­to­ras ir Bro­nis­la­va Mom­kai – iš pen­kių jų vai­kų net trys duk­ros yra su­si­lau­ku­sios dvy­nių. Prieš pat Tė­vo die­ną iš vi­so de­vy­nis anū­kus tu­rin­čių Mom­kų na­mai tie­siog „už­vi­rė“ – čia ne­trū­ko vai­kiš­ko kle­ge­sio, links­mo juo­ko, ma­žiau­sių­jų krykš­ta­vi­mo ir, ži­no­ma, ma­lo­nios be­tvar­kės...

Pa­ro­do­je „Plun­gei apie Plun­gę“ – net 97 sub­ti­lūs kū­rė­jų dar­bai (0)

Praėjusį penk­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ati­da­ry­ta Da­lios Čes­nie­nės flo­ris­ti­kos dar­bų pa­ro­da, ir ap­do­va­no­ti kon­kur­si­nės pa­ro­dos „Plun­gei apie Plun­gę“ lau­re­a­tai.

Kap­sū­diš­kiai „su­skri­do“ pa­ben­drau­ti (0)

Šeš­ta­die­nį, lie­pos 11 d., Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Kap­sū­džių kai­mo gy­ven­to­jai ar iš čia ki­lu­sie­ji an­trą kar­tą su­si­bū­rė pa­ben­drau­ti. Nors per­mai­nin­gas lie­tu­viš­kos va­sa­ros oras šiek tiek pa­ko­re­ga­vo pla­nus, ta­čiau nuo­tai­kos ne­su­ga­di­no. Kap­sū­diš­kiai ben­dra­vo, klau­sė­si dai­nų, pa­ger­bė il­ga­am­žius kai­mo gy­ven­to­jus – pa­puo­šė sa­vo gy­ve­ni­mą ge­ro­mis emo­ci­jo­mis.

Ta­len­tą rei­kia at­ras­ti (2)

Kai ki­ti Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai žiū­ri te­le­vi­zo­rių, 17-me­tis Ma­rius Mic­kus sve­tai­nė­je už­si­da­ro du­ris ir pra­de­da gro­ti. Nuo pa­pras­tų, liau­diš­kų kū­ri­nių, iki kla­si­kos. Vi­sa įstai­ga ta­da tie­siog skam­ba nuo jo mu­zi­kos. Be tė­vų au­gęs jau­nuo­lis į gar­sų pa­sau­lį pa­si­nė­rė prieš ke­le­tą me­tų ir šian­dien jau gro­ja net ke­tu­riais in­stru­men­tais – pui­kiai val­do akor­de­o­ną, gro­ja pia­ni­nu, gi­ta­ra ir būg­nais, pats dai­nuo­ja, ku­ria mu­zi­ką ir žo­džius...

Nuo pa­tru­lių ne­pa­spru­ko (0)

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro pa­rei­gū­nai, anks­tų lie­pos 14-osios ry­tą (5.15 va­lan­dą) pa­tru­liuo­da­mi Plun­gės ra­jo­ne, Vieš­to­vė­nų kai­me, pa­ste­bė­jo va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį „Opel Ka­dett“, ku­rio vai­ruo­to­jas, pa­ma­tęs pa­rei­gū­nus, stai­giai pa­kei­tė ju­dė­ji­mo kryp­tį ir pa­di­di­no grei­tį.

Plun­giš­kis pa­da­vė į teis­mą Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą (0)

Ne­ei­li­nė ci­vi­li­nė by­la pa­sie­kė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą. Ieš­ko­vas – „už­kie­tė­jęs“ tei­sy­bės ieš­ko­to­jas plun­giš­kis An­drius Ka­vec­kas jau by­li­nė­jo­si ir su Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tru, ir su Sa­vi­val­dy­be, o šį­kart nu­ta­rė „su­si­im­ti“ ir su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra – ti­ki­si iš šios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos „iš­gręž­ti“ net ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų...

Laz­de­nių kai­me iki pa­ma­tų su­de­gė me­di­nis na­mas (0)

Bir­že­lio 5-osios ry­te, apie 9 va­lan­dą, lieps­na įsi­su­ko į Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Laz­de­nių kai­mą. Čia su­de­gė me­di­nis na­mas.

Pa­de­da iš­mok­ti vai­ruo­ti (0)

Kaip šiais lai­kais vyks­ta mo­ky­mas vai­ruo­ti, į ką rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį no­rin­tiems mo­ky­tis, kas svar­bu be­si­mo­kan­tiems? Kiek in­for­ma­ci­jos tu­ri­me, ar vis­ką ga­li­me su­ži­no­ti iš in­ter­ne­to ar pa­skam­bi­nę te­le­fo­nu, ar ži­no­me, ko klaus­ti ir ko ti­kė­tis?
Jau dvy­lik­tus veik­los me­tus skai­čiuo­ja vai­ra­vi­mo mo­kyk­la „Kos­po­ri­ta“, ren­gian­ti bū­si­muo­sius B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jus.
To­dėl at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus klau­si­mus pa­pra­šė­me dau­ge­liui ge­rai pa­žįs­ta­mo ir dau­giau kaip dvi­de­šimt vai­ra­vi­mo mo­ky­mo me­tų pa­tir­ties tu­rin­čio šios sri­ties mo­ky­to­jo Kos­to Pot­ko­čy­mo.

Plun­gės tin­kli­nio is­to­ri­ja ra­šo­ma to­liau (0)

Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos iš­va­ka­rė­se vy­ko pir­mo­sios po 1990 me­tų, o gal­būt ir ap­skri­tai pir­mo­sios Plun­gės is­to­ri­jo­je, ra­jo­no pa­plū­di­mio tin­kli­nio pir­me­ny­bės. 2009-ai­siais, po la­bai il­gos per­trau­kos, Plun­gė­je pra­dė­ta kal­bė­ti apie tin­kli­nį, ir ne tik kal­bė­ti, bet ir po­pu­lia­rin­ti šį žai­di­mą. Nuo to lai­ko Plun­gės tin­kli­nio is­to­ri­jos pus­la­piai pil­nė­ja, nu­veik­tų dar­bų dau­gė­ja.

Iš­mau­jo­jo ga­nyk­lą, pa­si­ty­čio­jo ir dar ap­kal­ti­no no­ru pa­si­pel­ny­ti (0)

2015 me­tų pra­džia Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jui Ani­ce­tui Sun­gai­lai bei jo gar­baus am­žiaus tė­vams ta­po pra­džia be­si­tę­sian­čio kon­flik­to su AB LESTO bei jos pa­ve­di­mu dar­bus at­lie­kan­čiu ran­go­vu UAB „El­ti­re­ma“. Pastaroji ne tik be jo­kio įspė­ji­mo sun­ki­ą­ja tech­ni­ka bar­ba­riš­kai iš­mau­jo­jo be­veik 1 ha ga­nyk­los ir neat­si­pra­šė už pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę bei ma­te­ria­li­nę ža­lą, bet vie­nas jos at­sto­vų dar ir ci­niš­kai ap­kal­ti­no A. Sun­gai­lą sie­ki­mu pa­si­pel­ny­ti ben­dro­vės są­skai­ta: esą tei­sy­bės pra­dė­jęs ieš­ko­ti žmo­gus jų dėka no­ri pa­si­ge­rin­ti že­mės skly­po būk­lę! Dėl su­dar­ky­tos nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios že­mės ir po to ki­lu­sio kon­flik­to pa­šli­jo A. Sun­gai­los tė­vų svei­ka­ta.

Ma­no šei­ma ga­li (0)

Nors Šei­mos die­na pa­skelb­ta ge­gu­žės 15-oji, Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų šei­mos į šiai die­nai skir­tą ren­gi­nį rin­ko­si ge­gu­žės 16-ąją, šeš­ta­die­nį. Sep­ty­nių šei­mų, iš­drį­su­sių su­si­rung­ti var­žy­bo­se „Ma­no šei­ma ga­li“, lau­kė kū­ry­bi­niai, pro­ti­niai ir spor­ti­niai iš­šū­kiai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama