Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Dėl gaisro daugiabutyje, ko gero, kaltas senas šaldytuvas... (0)

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį A. Ju­cio gat­vė­je ki­lo di­džiu­lis su­ju­di­mas – prie 16-ojo na­mo at­lė­kė net ke­tu­rios ug­nia­ge­sių ma­ši­nos, grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ir po­li­ci­ja. Pa­aiš­kė­jo, jog pir­ma­me aukš­te de­gė bu­tas.

Plun­giš­kiai svei­ka­tos pro­fi­lak­tiš­kai tik­rin­tis ne­no­ri (0)

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) at­li­ko vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos ana­li­zę ir ne­se­niai pri­sta­tė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui. Ak­cen­tuo­tas ma­žė­jan­tis gy­ven­to­jų skai­čius, su­sir­gi­mai tu­ber­ku­lio­ze, ne­no­ras da­ly­vau­ti pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir tik­rin­tis dėl vė­žio. Pa­tei­kia­mi 2014 m. duo­me­nys.

Už spor­tuo­jan­čius vai­kus, ku­rie at­leis­ti nuo mo­kes­čio, mo­kės Sa­vi­val­dy­bė (0)

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) ne­ten­ka ke­lių tūks­tan­čių eu­rų per me­tus vien dėl to, jog ne­ima pi­ni­gų iš tų spor­tuo­jan­čių vai­kų, ku­rie gy­ve­na so­cia­liai rem­ti­no­se šei­mo­se ar yra naš­lai­čiai, taip pat nuo mo­kes­čio at­leis­tos tos šei­mos, ku­rių du ir dau­giau vai­kų lan­ko cen­tro tre­ni­ruo­tes. Ma­ty­da­ma, kad „nu­plau­kia“ ne­ma­ži pi­ni­gai, Plun­gės SRC va­do­vy­bė nu­ta­rė pra­šy­ti kom­pen­sa­ci­jos iš Sa­vi­val­dy­bės.

Plun­gė­je – dar vie­nas nau­jas au­to­bu­sas „Isu­zu No­vo Ci­ti“ (4)

Plun­gės mies­to va­do­vams bei vežėjams pri­sta­ty­tas jau ant­ras „Isu­zu No­vo Ci­ti“. Pir­ma­sis vi­du­ti­nės kla­sės au­to­bu­sas at­vy­ko į Plungę pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­te – vals­ty­bės tar­nau­to­jų „ro­ki­ruo­tė“ (5)

Nau­ji me­tai – nau­ji ra­tai. Šis po­sa­kis tin­ka api­bū­din­ti per­mai­nas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je, nes kai ku­rie Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos apa­ra­to dar­buo­to­jai pra­de­da ei­ti jau ki­tas, nei bu­vo­me įpra­tę ma­ty­ti, pa­rei­gas.

Iš ka­ro ali­na­mos ša­lies į Plun­gę at­vy­ku­si Anas­ta­sia: „Čia jau­čiuo­si ge­riau nei gim­ta­ja­me mies­te“ (1)

Vi­sa­da links­ma ir darbš­ti, tu­rin­ti daug idė­jų ir sva­jo­nę. Sva­jo­nę pa­si­lik­ti gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, Vil­niu­je. To la­biau­siai no­rė­tų iš ka­ro ali­na­mos ša­lies Uk­rai­nos, mi­li­jo­ni­nio mies­to Dnep­ro­pet­rov­sko, į ma­žą mies­te­lį – Plun­gę – at­vy­ku­si sa­va­no­rė Anas­ta­sia Ilias­he­vych. „Čia aš jau­čiuo­si ge­riau nei sa­vo gim­ta­ja­me mies­te“, – sa­ko Anas­ta­sia, ku­ri pir­mą kar­tą į mū­sų ša­lį at­vy­ko prieš ket­ve­rius me­tus.

Šių me­tų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“ (0)

Šie – 2016-ie­ji – me­tai Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti pi­lia­kal­nių tvar­ky­mo me­tais, o Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­si­rink­ta šiais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mų Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų te­ma – „Kul­tū­ros pa­vel­das ir ben­druo­me­nės“. Toks pa­si­rin­ki­mas ypa­č nu­džiu­gi­no Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­min­klo­sau­gi­nin­kę Vi­ta­li­ną Šid­laus­kie­nę. Sau­siui dar ne­įsi­bė­gė­jus, no­rą su­reng­ti Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ren­gi­nius sa­vo ben­druo­me­nė­je pa­reiš­kę šar­ne­liš­kiai jau bai­gia su­dė­lio­ti ir rug­sė­jį nu­ma­ty­tų ren­gi­nių pro­gra­mą.

Pa­dė­kos ren­gi­ny­je pa­ger­bė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ge­ra­da­rius (0)

Sau­sio 15-oji – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­liui iš­skir­ti­nė die­na. Tą die­ną kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia­me Pa­dė­kos ren­gi­ny­je „Ačiū Tau...“ ne tik dė­ko­ta ben­druo­me­nės žmo­nėms už nu­veik­tus ge­rus dar­bus, už nuo­šir­du­mą, at­jau­tą, ge­rą žo­dį, bet ir pa­skelb­ta, kad Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – 2016-ųjų me­tų Ma­žo­ji Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė.

Por­tu­ga­lo Vi­to­ro įspū­džiai apie Lie­tu­vą ir Plungę: šalis su keis­ta sil­ke, ne­pa­pras­tu gam­tos grožiu ir... žie­ma, ku­rios me­tu ly­ja (4)

Ką ga­lė­tu­mė­te pa­pa­sa­ko­ti apie Por­tu­ga­li­ją? Tai šil­tu kli­ma­tu, vai­siais ir žu­vi­mi gar­sė­jan­ti vals­ty­bė, pa­sa­ky­si­te ne vie­nas. Ki­ti pri­dur­si­te, jog tai kraštas, ga­lin­tis pa­si­gir­ti pir­mai­siais didžiais ke­liau­to­jais: jū­rų ke­lio į In­di­ją at­ra­dė­ju Vas­ku da Ga­ma, pir­muo­ju Ra­mų­jį van­de­ny­ną per­plau­ku­siu Fer­nan­du Ma­ge­la­nu. Tre­ti – kad ši šalis taip pat yra Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė, be­je, ji la­biau­siai nu­to­lu­si nuo Lie­tu­vos vals­ty­bė Eu­ro­po­je. Por­tu­ga­li­jo­je, ku­rios plo­tas 92 391 kv. km (Lie­tu­vos – 65 300 kv. km) gy­ve­na be­veik ke­tu­ris­kart dau­giau žmo­nių nei Lie­tu­vo­je – be­veik 11 mln. Štai iš šios ša­lies į Lie­tu­vą, į Plun­gę, pa­gal sa­va­no­rys­tės pro­gra­mą ne­se­niai ir at­vy­ko Vi­tor Hu­go de Pin­ho Mar­qu­es ar­ba, kaip sa­ko Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai, tie­siog Vi­to­ras.

Vi­du­ry die­nos siau­tė­ję plė­ši­kai jau su­lai­ky­ti (0)

Sau­sio pa­bai­go­je ra­šė­me apie nu­si­kal­ti­mą I. Kon­čiaus gat­vė­je, kai į J. M. (gim. 1956 m.) bu­tą už­ėję du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys smur­ta­vo prieš šei­mi­nin­ką ir jį ap­vo­gė. Va­sa­rio 2 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog plė­ši­kai ne­liks ne­nu­baus­ti.

Kir­viu šu­nį už­ka­po­jęs vy­ras su­lau­kė at­pil­do (2)

Koks bai­sus žvė­ris vie­to­je tai­kaus šu­ne­lio ga­lė­jo pa­si­vai­den­ti per­gė­ru­siam 35-erių Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jui Eli­gi­jui Rai­bu­žiui, kad jis grie­bė­si kir­vio, taip ir li­ko ne­aiš­ku. Grei­čiau­siai tai bu­vo bal­tas ar­klys...

Bi­ru­tės gat­vė­je trys žmo­nės ap­si­nuo­di­jo du­jo­mis, vie­nas mirė (0)

Sek­ma­die­nio va­ka­re pas bro­lį nu­si­mau­dy­ti at­vy­ku­si se­suo, ko ge­ro, nė bai­siau­sia­me koš­ma­re ne­ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti, kad po mau­dy­nių teks ruoš­tis lai­do­tu­vėms: ap­si­nuo­di­jęs du­jo­mis mi­rė jos vy­ras, o ji pa­ti su bro­liu vos ne vos iš­trū­ko iš mir­ties gniauž­tų.

Kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ plun­giš­kiams ža­da ge­ras pa­lū­ka­nas (0)

Sėk­min­gai au­gan­ti kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ ple­čia sa­vo veik­lą – sau­sio 28 die­ną Plun­gė­je pra­dė­jo veik­ti šios fi­nan­si­nės įstai­gos nu­to­lu­si ka­sa. Ati­da­ry­mo šven­tė­je da­ly­va­vo ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Stal­gė­niš­kių per­ga­lė zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se (0)

Stal­gė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos (2003 m. gimę ir jaunesni), iš­ko­vo­ju­sios per­ga­lę ra­jo­ni­nė­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų kvad­ra­to var­žy­bo­se, sau­sio 15 d. da­ly­va­vo 2015–2016 m. Lie­tu­vos olim­pi­nio fes­ti­va­lio kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių ir ber­niu­kų zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se Tel­šiuo­se.

Nie­kaip ne­pri­pra­šo, kad su­tvar­ky­tų ke­lią į Sur­blius (0)

„Esa­me pa­si­pik­ti­nę Bab­run­go se­niū­ni­jos ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bu: ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, kad su­tvar­ky­tų ke­lią į Sur­blius ir Did­vy­čių kai­mą jun­gian­tį žvyr­ke­lį. 2015 me­tų žie­mą bu­vo su­rink­ti Sur­blių kai­me gy­ve­nan­čių žmo­nių, taip pat ap­lin­ki­nių že­mių sa­vi­nin­kų pa­ra­šai po pra­šy­mu tvar­ky­ti ke­lią. Jis iš­ties ne­pri­žiū­ri­mas ir la­biau pri­me­na miš­ko ke­lią nei į žvyr­ke­lį. Da­bar – jau 2016 me­tų žie­ma, ta­čiau ke­lias to­kios pat pra­stos būk­lės, ne­tvar­ky­tas, pa­žliu­gęs, duo­bė prie duo­bės. Jei lis dar ke­le­tą die­nų, su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu taps ne­pra­va­žiuo­ja­mas dėl te­šly­nų ir gi­lių pro­vė­žų. Gal bent taip pa­vyks at­kreip­ti val­džios dė­me­sį į pa­si­bai­sė­ti­ną Sur­blių kai­mo ke­lio būk­lę, nes grei­tai čia gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­be­iš­va­žiuos į dar­bus, mo­kyk­las, li­go­ni­nę ir pa­na­šiai“, – to­kio tu­ri­nio skun­das pa­sie­kė „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

Kar­je­ros die­na Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je (0)

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, sau­sio 22 die­ną, dūz­gė lyg bi­čių avi­lys. Čia jau penk­tus me­tus iš ei­lės vy­ko ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo ren­gi­nys – kar­je­ros die­na „Ta­vo sėk­mės trau­ki­nys – 2016“. Pa­sak die­nos ini­cia­to­rės mo­ky­to­jos Si­gi­tos Ju­zai­tie­nės, ren­gi­nio tiks­las – įkvėp­ti, mo­ty­vuo­ti, ska­tin­ti gim­na­zis­tus rink­tis pa­tin­kan­čias pro­fe­si­jas, ku­rios at­ei­ty­je ga­ran­tuo­tų mėgs­ta­mą dar­bą ar pa­ska­tin­tų kur­ti nuo­sa­vą ver­slą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama