Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pri­gė­rė, bet, lai­mei, ne­nu­sken­do! (0)

Anks­tų lie­pos 9-osios ry­tą Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, au­to­mo­bi­lio „Re­nault“ ne­su­val­džiu­si Kre­tin­gos ra­jo­no gy­ven­to­ja S. A. (g. 1988 m.) nu­va­žia­vo nuo ke­lio sta­čiu žo­lė­mis ap­au­gu­siu šlai­tu iki pat tven­ki­nio kraš­to.

Feisbuke sukūrė kunigo profilį ir... pridėjo merginų nuotraukų (0)

Ką pa­gal­vo­tu­mė­te, jei in­ter­ne­to pla­ty­bė­se, tiks­liau – so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, pa­ste­bė­tu­mė­te dva­si­nin­ką, vie­ši­nan­tį nu­ogų mer­gi­nų nuo­trau­kas ir ra­šan­tį vi­so­kius „vė­jus“? Grei­čiau­siai, nie­ko ge­ro... To­kio­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­ręs Pa­ku­tu­vė­nų Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos ir vie­nuo­ly­no vi­ka­ras, bro­lis pran­ciš­ko­nas Ge­di­mi­nas Num­gau­dis (gim. 1964 m.) sa­ko nie­ka­da ne­si­nau­do­jęs feisbuku, ta­čiau, kai ki­ti žmo­nės ėmė tei­rau­tis, ko­dėl jis so­cia­li­nia­me tin­kle taip keis­tai el­gia­si, dėl šmeiž­to krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Gra­si­nęs vi­sus iš­šau­dy­ti senolis išgąsdino ligoninės pacientus (0)

De­vin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis se­no­lis ne juo­kais iš­gąs­di­no li­go­ni­nės pa­cien­tus ir slau­gy­to­jas, kai pra­dė­jo kal­bė­ti apie tu­ri­mus gin­klus, ku­riais ža­dė­jo vi­sus iš­šau­dy­ti. Su­ne­ri­mę žmo­nės pa­skam­bi­no po­li­ci­jai, o pa­rei­gū­nai grei­tai nu­vy­ko į senolio na­mus ir vis­ką su­rin­ko. Ras­ti du šau­tu­vai ir dau­giau nei pen­ki šim­tai įvai­rių šo­vi­nių.

Plun­gę ima puoš­ti fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“ (0)

Šią va­sa­rą pir­mą kar­tą Plun­gės mies­te star­tuo­ja gat­vės me­no fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“. Šio fes­ti­va­lio tiks­las – gra­fi­čių pie­ši­niais pa­puoš­ti įvai­rias mies­to erd­ves, kad jos tap­tų pa­trauk­les­nės tiek mies­tie­čiams, tiek sve­čiams. Taip pat sie­kia­ma iš­ju­din­ti pri­mirš­tas ar­ba ma­žiau lan­ko­mas mies­to vie­tas bei ug­dy­ti me­no ir kul­tū­ros plėt­rą Plun­gė­je. Pa­grin­di­nės fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rės – Na­cio­na­li­nės Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los abi­tu­rien­tė Ug­nė Pi­li­taus­kai­tė ir ne­vy­riau­sy­bi­nės vi­suo­me­ni­nės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“ va­do­vė Vik­to­ri­ja Ga­ba­ly­tė. Joms tal­ki­na jau­ni me­ni­nin­kai, dau­giau­sia iš M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los.

Atgal į praeitį: už vi­suo­me­nės švie­ti­mą kny­go­mis, ta­čiau prieš gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mą! (0)

Ket­vir­ta­die­nį vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo ga­na emo­cin­gas: opo­zi­ci­jos at­sto­vai sto­jo mū­ru prieš spren­di­mą už­da­ry­ti vie­ną Sa­vi­val­dy­bės įsteig­tą ko­mer­ci­nę įmo­nę – kny­gy­ną „Var­pas“ ir pro­tes­tuo­da­mi net pa­li­ko po­sė­džių sa­lę! Opo­zi­ci­ja taip pat ne­no­rė­jo pri­tar­ti in­ves­ti­ci­niam Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gat­vių ap­švie­ti­mo ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­jek­tui, tuo pa­pik­tin­da­ma pa­si­sa­ky­ti už gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mą at­vy­ku­sius ra­jo­no ben­druo­me­nių at­sto­vus. Iš­ties, kar­tais vie­no ar dvie­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sai le­mia, kad bū­tų pri­im­tas vie­noks ar ki­toks plun­giš­kių gy­ve­ni­mui įta­kos tu­rin­tis spren­di­mas, to­dėl į sa­vo pa­rei­gą at­sto­vau­ti rin­kė­jams vie­tos po­li­ti­kai tu­rė­tų žiū­rė­ti itin at­sa­kin­gai.

Ju­lius An­glic­kas: apie ko­vas Ame­ri­kos rin­ge ir vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mus Plun­gė­je (1)

Di­de­lis na­mas, ku­ria­me da­bar yra Plun­gės svei­ka­tos cen­tras, kaž­ka­da va­di­no­si „An­ge­lo“ vieš­bu­čiu – čia prieš ke­lio­li­ka me­tų gy­ve­no sa­vi­nin­kai An­dže­la ir Al­gir­das An­glic­kai bei jų vai­kai – vy­res­nė­lis Gab­rie­lius ir jau­nė­lis Ju­lius. Gy­ve­ni­mas šią šei­mą iš­sky­rė ir nu­bloš­kė už At­lan­to. Da­bar „ma­ža­jam“ Ju­liui jau 25-eri, jis Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV) bai­gė moks­lus, čia dir­ba, tre­ni­ruo­ja­si ir sie­kia tap­ti pro­fe­sio­na­liu rin­go ko­vo­to­ju. Kaip jam se­ka­si ir ko­kie pri­si­mi­ni­mai kar­tais už­plūs­ta – apie vi­sa tai in­ter­viu su bu­vu­siu plun­giš­kiu.

Jau­nie­ji mu­zi­kan­tai – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ita­li­ja Award“ pri­zi­nin­kai (0)

Va­sa­ros atos­to­gos – tai lai­kas, kai mo­ki­nių lau­kia įvai­rūs ne­pa­tir­ti įspū­džiai, nau­ji vei­dai, įdo­mios pa­žin­tys. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­lų mo­ki­niai šių me­tų atos­to­gas pra­dė­jo ke­lio­ne į Ita­li­ją.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je – Ma­žo­jo­je Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė­je – ati­deng­ta skulp­tū­ra Že­mai­čių Mo­ti­noms (0)

Lie­pos 10 die­ną, Di­džio­sios Kal­va­ri­jos, Šei­mų ir pa­sau­lio že­mai­čių die­ną, kal­va­riš­kiai pa­si­ti­ko sve­čius sak­so­fo­no gar­sais ir že­mai­tiš­kais po­smais apie mo­ti­ną. Skve­re­ly­je už Ba­zi­li­kos ati­deng­tas pa­min­klas Že­mai­čių Mo­ti­noms, ku­ria­me vaiz­duo­ja­ma mo­ti­na su van­dens ąso­čiu, tai yra mo­ti­na, ku­ri nuo­lat lau­kia sa­vo vai­kų, su­grįž­tan­čių iš įvai­rių pa­sau­lio kam­pe­lių. Skulp­tū­ros au­to­rius – liau­dies me­ni­nin­kas An­ta­nas Vaš­kys, pa­min­klo fun­da­to­rius – Vid­man­to Jo­ni­kos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das.

Sim­fo­ni­nis or­kest­ras – pra­smin­ga jau­nos šei­mos do­va­na Plun­gei (0)

Plun­gė – ne­di­de­lis mies­tas, ga­lin­tis pa­si­gir­ti gau­sy­be nuo­sta­bių da­ly­kų, o nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mū­sų mies­tas su­ži­bo dar vie­nu dei­man­tu: jau­na ir en­tu­ziaz­mo ne­sto­ko­jan­ti Ie­vos ir Pau­liaus Lyg­nu­ga­rių šei­ma įgy­ven­di­no sa­vo (o tur­būt ir dau­gu­mos) sva­jo­nę – įkū­rė pir­mą­jį re­gio­ni­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nį or­kest­rą. Apie idė­ją, ak­tu­a­li­jas bei pla­nus ir kal­bė­jo­me su or­kest­ro sie­lo­mis.

Nu­ken­tė­jo va­žia­vę mo­to­cik­lu ir mo­pe­du, au­to­mo­bi­lį su­mai­to­jo brie­dis (0)

Per pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se su­si­ža­lo­jo trys žmo­nės – du va­žia­vę mo­to­cik­lu ir vie­nas – mo­pe­du. Ga­na daž­nai vai­ruo­to­jams kliu­dė ­ir lau­ki­niai žvė­rys – nu­dauž­tas brie­dis bei ke­tu­rios stir­nos.

Kal­ti­na­mi al­sė­diš­kiai ti­ki­no, kad ty­rė­ja pri­si­gal­vo­jo... (0)

Bir­že­lio 23 die­ną bu­vo tę­sia­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­ję ke­tu­ri al­sė­diš­kiai – Egi­di­jus Rau­do­nius (gim. 1986 m.), Ge­di­mi­nas Be­re­nis (gim. 1982 m.), Kęs­tu­tis Be­re­nis (gim. 1978 m.) ir pas­ta­rų­jų tė­vas Po­vi­las Be­re­nis (gim. 1959 m.) sa­vo kal­tę nei­gė ti­kin­da­mi, kad ty­rė­ja po įvy­kio „pri­ra­šė vė­jų“.

Degė ūkinis pastatas, svilo maistas (0)

Savaitgalį Plungės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai nuobodžiauti neteko: Narvaišių kaime pleškėjo ūkinis pastatas, o Plungės mieste, A. Vaišvilos ir A. Jucio gatvių daugiabučiuose, svilo maistas.

Teatrinės aprangos bei aksesuarų nuoma – jau ir Plungėje (0)

Artėja ypatinga šeimos šventė ar teminis vakarėlis? Spektaklis, kuriame teks vaidinti jūsų vaikui? O gal norite sukurti nepakartojamą gimtadienį savo mažyliui, bet nežinote, kur gauti jo mėgstamo personažo kostiumą? Tai ne bėda! Jums į pagalbą ateina Loretos Čiuželienės teatrinės aprangos ir aksesuarų nuomos salonas, visai neseniai atidarytas Plungėje, J. Tumo-Vaižganto gatvėje.

Se­na­mies­čio mo­kyk­los krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo dvi per­ga­les (0)

e­gu­žės 27–28 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko mo­kyk­lų žai­dy­nių fi­na­li­nės krep­ši­nio var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo ir Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mer­gai­čių bei vai­ki­nų ko­man­dos.

Dešimt dienų gy­ve­no be van­dens (0)

„Kaž­kur trū­ko vamz­dis, ir nuo lie­pos 1 die­nos sep­ty­nios šei­mos gy­ve­na be van­dens“, – toks pa­gal­bos šauks­mas „Plun­gės ži­nias“ iš Ku­lių, Lie­pų gat­vės 22 na­mo, pa­sie­kė lie­pos 11-osios ry­tą. Sa­vo ir duk­ters vai­kus au­gi­nan­ti mo­te­ris kal­bė­jo, kad mais­tui ga­min­ti van­dens par­si­ne­ša iš kai­mo šu­li­nių, ta­čiau kaip skalb­tis, praus­tis, pri­žiū­rė­ti bu­tuo­se esan­čius tu­a­le­tus? Ku­liš­kė guo­dė­si, kad per karš­čius me­di­nia­me dau­gia­bu­ty­je tvy­ran­ti smar­vė jau grau­žia akis.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je (0)

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Pur­vai­čiuo­se – skau­tų sto­vyk­la ne­skau­tams (0)

Šių me­tų lie­pos 3–9 die­no­mis Plun­gės ra­jo­ne, Pur­vai­čių kai­me, vyks­ta sto­vyk­la „Skau­tai ne­skau­tams“. Toks pro­jek­tas vyk­do­mas jau ne vie­ne­rius me­tus. Sto­vyk­lą Ig­no Kon­čiaus so­dy­bo­je or­ga­ni­zuo­ja Tel­šių tun­to skau­tai. Sto­vyk­los pa­grin­di­nis tiks­las – už­im­ti vai­kus tu­ri­nin­ga veik­la, skie­py­ti jiems skau­tiš­kas bei pi­lie­tiš­kas tra­di­ci­jas, su­pa­žin­din­ti su skau­tų veik­la.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama