Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kaitra kelia grėsmę (0)

Ant­ra­die­nio, lie­pos 22-osios, va­ka­rą va­sa­riš­ka kait­ra pri­da­rė nuos­to­lių Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Jan­kai­čių kai­mo gy­ven­to­jui A. J. – su­de­gė daug šie­no.

Lan­ky­ma­sis Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke bus apmokestintas? (0)

Prieš pra­si­de­dant va­sa­ros se­zo­nui, žiniasklaidoje pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad kai ku­rie ša­lies re­gio­ni­niai ir na­cio­na­li­niai par­kai įve­da lan­ky­to­jų bi­lie­tus, be ku­rių į sau­go­mą te­ri­to­ri­ją ne­bus ga­li­ma įženg­ti. Nau­juo­ju mo­kes­čiu par­kai esą sie­kia įgy­ven­din­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą –steng­tis kuo dau­giau lė­šų pra­gy­ve­ni­mui už­si­dirb­ti pa­tiems. Par­ko lan­ky­to­jo bi­lie­tą jau pri­va­lo įsi­gy­ti no­rin­tys ap­si­žval­gy­ti Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me ir La­ba­no­ro re­gio­ni­nia­me par­kuo­se. Pa­si­do­mė­jo­me, ar bus (o gal jau yra!) ap­mo­kes­tin­tas lan­ky­ma­sis Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je.

„Var­ka­liai ir vi­sa Plun­gė dūs­ta nuo smar­vės, – ir nė vie­no skun­do?!“ (0)

Kiau­lių au­gin­to­jo Ka­zi­mie­ro Ba­gins­ko kai­my­nys­tė gy­ven­to­jams jau se­niai len­da per ger­klę. Pa­grin­di­nė bė­da – di­džiu­lė sru­tų smar­vė, ku­rią lai­kas nuo lai­ko vė­jas at­ne­ša ir mies­to gy­ven­to­jams, o ką jau be­kal­bė­ti apie var­ka­liš­kius. Žmo­nės vis pa­triukš­mau­ja, pa­si­skun­džia val­džios at­sto­vams ar ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams, ūki­nin­kas pa­ba­ra­mas, gau­na bau­dą, ir vis­kas vėl kar­to­ja­si iš nau­jo – si­tu­a­ci­ja ne­si­kei­čia daug me­tų.
Ant­ra­die­nį po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas šiuo klau­si­mu dis­ku­ta­vo dar kar­tą, mat dėl oro tar­šos at­si­ra­do ofi­cia­lus ta­ry­bos na­rio Aud­riaus Kli­šo­nio raš­tas. Po­sė­džio da­ly­vius nu­ste­bi­no vie­nas pa­aiš­kė­jęs fak­tas: pa­si­ro­do, Tel­šių vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Plun­gės sky­rius dėl smar­vės nė­ra ga­vęs nė vie­no gy­ven­to­jo skun­do, o be gy­ven­to­jų krei­pi­mo­si cen­tras ty­ri­mo net ne­pra­de­da...

Tik­rino au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mąsias du­jos (0)

Plun­gės ra­jo­no aplinkos agen­tū­ros dar­buo­to­jai mū­sų mies­te vyk­dė iš au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų ter­ša­lų kon­tro­lę. Per ke­lias die­nas bu­vo pa­tik­rin­tos 68 trans­por­to prie­mo­nės, nu­sta­ty­ti 5 pa­žei­di­mai.

Kaip su­tvar­ky­ti pa­sta­tą ne­ri­zi­kuo­jant sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gais? (0)

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tas ant­ra­die­nį svars­tė, ar rei­kė­tų su­da­ry­ti prie­lai­das Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai gau­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui „Pla­te­lių dva­ro so­dy­bos tra­di­ci­nių ama­tų cen­tro plėt­ra“, ku­rio pa­raiš­ka pa­teik­ta Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, Pla­te­lių dva­ro so­dy­bos pa­sta­tas bū­tų pri­tai­ky­tas Ama­tų cen­tro veik­lai, bū­tų įsi­gy­ta įran­gos ama­tams de­monst­ruo­ti, bal­dų, su­tvar­ky­ta vie­šo­ji in­fra­struk­tū­ra.

„Kran­to“ jau­ni­mas sa­ve re­a­li­zuo­ja ir tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je (0)

Re­ta ku­ri or­ga­ni­za­ci­ja, ypač įkur­ta sa­va­no­rys­tės pa­grin­dais, ga­li pa­si­gir­ti sėk­min­gai gy­vuo­jan­ti dau­giau nei de­šimt me­tų. Pa­pras­tai stei­gė­jams en­tu­ziaz­mo ne­pri­trūks­ta tik pra­de­dant veik­lą, vėliau į prie­kį ve­dan­ti ug­ne­lė ne­re­tai pri­gęs­ta. To ne­pa­sa­ky­si apie Plun­gės jau­ni­mo ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją „Kran­tas“. Ki­tais me­tais 15-ąjį gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų švę­sian­ti or­ga­ni­za­ci­ja ne tik ne­ma­ži­na veik­los ap­im­čių, bet ir ne­sto­ko­ja idė­jų, kaip dar la­biau su­ak­ty­vin­ti dar­bą. Kur sly­pi „Kran­to“ sėk­mės pa­slap­tis? Pa­de­da jau­ni­mo vie­ny­bė ir sie­kis bū­ti ak­ty­viems? Ge­bė­ji­mas sa­vy­je at­ras­ti kū­ry­bi­nių ga­lių, or­ga­ni­zuo­tu­mas, o gal­būt ti­kė­ji­mas, kad ga­li bū­ti nau­din­gas ir ko nors iš­mo­ky­ti ki­tus? Apie „Kran­to“ or­ga­ni­za­ci­ją kal­ba­mės su jos pre­zi­den­te Vik­to­ri­ja Ga­ba­ly­te.

Tar­pu­ka­rio Plun­gės ug­nia­ge­sių veik­la (0)

1918 m. ru­de­nį Lie­tu­va tu­rė­jo tik 18 ug­nia­ge­sių ko­man­dų, o prieš pir­ma­jį pa­sau­li­nį ka­rą jų bu­vo 79. 1918-ai­siais Lie­tu­va vėl at­si­dū­rė 1904 m. si­tu­a­ci­jo­je, o jau 1933 m. tu­rė­jo 406 ko­man­das. Lie­tu­vos pi­lie­čių ran­ko­mis, pa­si­au­ko­ji­mu ir pra­kai­tu su­kur­ta šven­to­jo Flo­ri­jo­no ka­riuo­me­nė iš­ti­ki­mai sau­go­jo kiek­vie­no pi­lie­čio tur­tą, ne­žiū­rė­da­ma žmo­nių ti­ky­bos, tau­ty­bės ar ide­o­lo­gi­jos. Nuo 1933 m. Lie­tu­vo­je vie­na ug­nia­ge­sių ko­man­da te­ko maž­daug 6 000 gy­ven­to­jų. 155 ko­man­das (38,2 proc.) su­da­rė gais­ri­nin­kai sa­va­no­riai; 208 (52,2 proc.) su­si­dė­jo iš šau­lių są­jun­gos na­rių; 26 (6,4 proc.) su­da­rė ka­riuo­me­nės ko­man­dos; 7 (1,7 proc.) – ge­le­žin­ke­li­nin­kų ko­man­dos; 6 (1,5 proc.) – fab­ri­kų ko­man­dos; 4 (1 proc.) – sa­vi­val­dy­bių ko­man­dos. Jų bu­vo Kau­ne, Klai­pė­do­je, Uk­mer­gė­je, Pa­ne­vė­žy­je. Vi­sos iš­lai­ky­tos sa­vi­val­dy­bių lė­šo­mis. Kau­no ko­man­da įkur­ta 1815 m., Klai­pė­dos – 1856 m. Plun­gė­je ug­nia­ge­sių drau­gi­ja įsteig­ta 1895-ai­siais.

Pla­te­liuo­se – ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­skry­dis (0)

Su šyp­se­no­mis vei­duo­se, su ge­ra nuo­tai­ka, skam­bant sma­giai liau­diš­kai mu­zi­kai, penk­ta­die­nį prie Pla­te­lių eže­ro, ša­lia jach­tklu­bo, rin­ko­si Že­mai­ti­jos re­gio­no ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai bei jų pa­svei­kin­ti at­vy­kę sve­čiai. Pa­mir­šę vi­sas sa­vo bė­das, ge­rą pus­die­nį ne­įga­lie­ji tu­rė­jo sma­gios veik­los: ak­ty­viai da­ly­va­vo mankš­to­je, žai­di­muo­se, spor­ti­nė­se rung­ty­se, klau­sė­si fol­klo­ro dai­nų, žiū­rė­jo vai­di­ni­mą ir tie­siog ge­rai lei­do lai­ką nuo­sta­bia­me gam­tos kam­pe­ly­je.

Alsėdžių šimtametės veide – optimizmas ir gerumas (0)

Alsėdžių seniūnijoje gyvenančios Petrės Vagdarienės gyvenimas,iš įvairių spalvų gyvenimas nuaustas kaip jubiliejinė juosta, kuria birželio 29-ąją pečius perjuosė Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. O ir proga nepaprasta – mielai ir guviai senolei tądien sukako lygiai 100 metų.

Stir­nas leng­vai šau­dęs bra­ko­nie­rius teis­me ne­be­su­si­gau­dė (0)

Al­sė­džių se­niū­ni­jos Krapš­ti­kių kai­mo gy­ven­to­jas Al­fre­das Rau­do­nius (gim. 1963 m.) prieš pat Nau­juo­sius me­tus Pe­le­nių kai­mo miš­ke ne­le­ga­liai nu­pyš­ki­no tris stir­nas. Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu ir šaud­me­ni­mis bei dėl ne­tei­sė­to me­džio­ji­mo žmo­gus lie­pos 16 die­ną bu­vo iš­kvies­tas į teis­mą.

Se­niū­ną „pa­auk­lė­ju­siai“ dau­gia­vai­kei mo­ti­nai gre­sia bau­da (0)

Ap­mau­do aša­ras teis­mui be­si­bai­giant lie­ju­si de­vy­nių vai­kų mo­ti­na Jur­gi­ta Še­rei­ky­tė (gim. 1980 m.) apie Tve­rų se­niū­ną An­ta­ną Za­le­pū­gą iš­sa­kė tur­būt vis­ką, ką gal­vo­ja. Tie­sa, šis „lin­kė­ji­mų“ ne­gir­dė­jo, nes anks­čiau da­vęs pa­ro­dy­mus pas­ku­ti­nia­me teis­mo po­sė­dy­je ne­be­da­ly­va­vo. Tuo tar­pu so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Vi­da Meš­kaus­kie­nė pa­tvir­ti­no sa­vo aki­mis ma­čiu­si, kaip mo­te­ris du kar­tus tren­kė se­niū­nui į vei­dą.

Kum­žai­čių kai­me de­gė na­mas (0)

Lie­pos 22-osios va­ka­re, apie pu­sę še­šių, ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Ku­lių se­niū­ni­jos Kum­žai­čių kai­me de­ga I. S. pri­klau­san­tis na­mas. Gais­ri­nin­kams nu­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą, me­di­nis pa­sta­tas jau pleš­kė­jo at­vi­ra lieps­na.

„Ker­tus“ rū­bai nuo šiol puoš ir Plun­gės mo­te­ris (0)

Lie­pos 10-oji taps įsi­min­ti­na die­na ko­mer­ci­nės ir ga­my­bi­nės įmo­nės „Ker­tus“ veik­los is­to­ri­jo­je. Tą­dien ati­da­ry­tas dar vie­nas jos mo­te­riš­kų rū­bų par­duo­tu­vės fi­lia­las. Šį kar­tą – Plun­gė­je. Tai­gi nuo šiol Plun­gės kraš­to mo­te­rys tu­rės di­des­nį pa­si­rin­ki­mą, kur ieš­ko­ti puoš­nių dra­bu­žių.

Orien­ta­ci­nin­kas R. Al­mi­nas pa­kvies­tas į Pa­sau­lio čem­pio­na­tą Bul­ga­ri­jo­je (0)

Lie­pos 21–28 die­no­mis Bul­ga­ri­jo­je vyks orien­ta­vi­mo­si spor­to Pa­sau­lio čem­pio­na­tas, į ku­rį su Lie­tu­vos jau­ni­mo rink­ti­ne pa­kvies­tas ir tre­ne­rės Da­nu­tės Za­les­kie­nės auk­lė­ti­nis Rim­vy­das Al­mi­nas.

Kam rei­ka­lin­gi teis­mai, jei nie­kas ne­pai­so jų spren­di­mų? (0)

Plun­giš­kis Jo­nas (var­das pa­keis­tas – red. past.) ne­no­ri, kad šis klau­si­mas nu­skam­bė­tų tik re­to­riš­kai. Vy­ras pa­gei­dau­ja aiš­kaus at­sa­ky­mo, ka­dan­gi, kaip pats sa­ko, nuo to pri­klau­so, kaip klos­ty­sis jo san­ty­kiai su vai­kais. Jo­nas – dvie­jų ne­pil­na­me­čių ber­niu­kų tė­vas. Nors jis ran­ko­se ir lai­ko Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, ko­kio­mis są­ly­go­mis jis tu­rė­tų ma­ty­ti sa­vo sū­nus, ta­čiau šis do­ku­men­tas, pa­si­ro­do, be­ver­tis – vai­kų ma­ma ir to­liau ne­lei­džian­ti jiems su­si­tik­ti.

Plun­giš­kiai džiu­gi­no Ma­ke­do­ni­ją (0)

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­ras, va­do­vau­ja­mas Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus, ir šo­kė­jų gru­pė, va­do­vau­ja­ma Ai­dos Braz­dei­kie­nės, ke­lia­vo į tarp­tau­ti­nį pu­čia­mų­jų or­kest­rų ir šo­kių fes­ti­va­lį „,In­ter­na­tio­nal fes­ti­val of ma­jo­ret­te teams, brass bands and mo­dern dan­ces“, ku­ris vy­ko Ma­ke­do­ni­jo­je, Oh­ri­do mies­te, bir­že­lio 25–29 die­no­mis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama