Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Gir­tas vy­ras iš­me­tė šu­nį iš tre­čio aukš­to (0)

Žmo­nių žiau­ru­mui nė­ra ri­bų. Ne­rei­ka­lin­gą ir ne­my­li­mą gy­vū­nė­lį vie­nas plun­giš­kis taip švei­tė per lan­gą, kad nu­kri­tęs varg­še­lis ne­be­ga­lė­jo pa­ju­dė­ti. Ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jui su­ža­lo­tą ne­lai­mė­lį te­ko už­mig­dy­ti.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rės vi­zi­tas Plun­gė­je (0)

Va­sa­rio 13 die­ną mū­sų mies­te lan­kė­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Sa­vi­val­dy­bė­je vieš­nia su­si­ti­ko su ra­jo­no val­džia, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riais, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vais, o vė­liau mi­nist­rė nu­vy­ko į Plun­gės li­go­ni­nę, kur ap­žiū­rė­jo iš ES lė­šų at­nau­jin­tą am­bu­la­to­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­rių ir pa­si­kal­bė­jo su me­di­kais.

Dėl vie­no su­ta­rė: 2015-ųjų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas – pri­im­ti­nas (0)

Per va­sa­rio 12 die­ną vy­ku­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį vie­tos po­li­ti­kai, nors ore ir tvy­ro­jo prieš­rin­ki­mi­nės nuo­tai­kos, smar­kiau ap­si­žo­džia­vo tik ke­lis kar­tus (tra­di­ciš­kai – dėl Trum­pa­lai­kės glo­bos cen­tro, taip pat bu­vu­sios ko­lū­kio kon­to­ros Al­sė­džiuo­se pir­ki­mo), ta­čiau dėl pa­grin­di­nio da­ly­ko – 2015-ųjų me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to – iš es­mės su­ta­rė: esą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos fi­nan­si­nin­kų pa­reng­tas pro­jek­tas – ga­na nor­ma­lus, lė­šų pa­skirs­ty­mas – pri­im­ti­nas. Biu­dže­to pa­ja­mų ei­lu­tė – 24 944 639 eu­rai, ta­čiau prog­no­zuo­ja­ma, kad skai­čius bus dar di­des­nis, kai fi­nan­sa­vi­mą dviems (mies­to bib­lio­te­kos ir kul­tū­ros cen­tro) tęs­ti­niams re­no­va­ci­jos pro­jek­tams per­ves Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Res­tau­ruos šven­tą­jį Flo­ri­jo­ną (0)

Šiais me­tais, po ke­lių me­tų per­trau­kos, vėl pla­nuo­ja­ma skir­ti lė­šų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams pri­žiū­rė­ti ir smul­kiems dar­bams at­lik­ti.

„Žmonių išreikštas pasitikėjimas įpareigoja“ (0)

Va­sa­rio 6 die­ną Plun­gė­je lan­kė­si Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Kar­tu su mū­sų sa­vi­val­dy­bės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, jo pa­ta­rė­ju Gin­tau­tu Vait­ke­vi­čiu­mi, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Čes­lo­vu Ker­paus­ku pa­bu­vo­jo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je, su­si­ti­ko su ra­jo­no ben­druo­me­nių ak­ty­vis­tais, ap­lan­kė Ša­tei­kių se­niū­ni­ją, il­go­kai dis­ku­ta­vo su ben­dro­vės „Lit­nag­lis“ dar­buo­to­jais. Aki­vaiz­du, kad žmo­nės iš vie­tos val­džios ti­ki­si pro­tin­gų, ūkiš­kų ir nau­dą vi­suo­me­nei ne­šan­čių spren­di­mų, ta­čiau me­tas ir pa­tiems žmo­nėms ap­si­spręs­ti, ką ko­vo 1 die­ną rinks į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir į me­ro pos­tą, kuo ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti, kad vė­liau ne­tek­tų nu­si­vil­ti. Sei­mo na­rys E. Gent­vi­las agi­ta­vo bal­suo­ti už 26 nu­me­riu pa­žy­mė­tą są­ra­šą, o tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se rink­ti A. Kli­šo­nį. „Me­ro dar­bas yra kū­ry­ba. Žmo­nių iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas įpa­rei­go­ja ir lei­džia nu­veik­ti daug ge­rų dar­bų. Me­ras tu­ri kal­bė­tis su žmo­nė­mis ir ras­ti rei­ka­lin­gus spren­di­mus. Džiau­giau­si šian­dien, klau­sy­da­ma­sis jū­sų dia­lo­go. Ti­kiuo­si, kad Plun­gės sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lai, va­do­vau­jant A. Kli­šo­niui, smar­kiai pa­ju­dės į prie­kį, ir jei Plun­gės ta­ry­bo­je da­bar yra 9 li­be­ra­lai, tai po šių rin­ki­mų jų bus dar dau­giau“, – pa­žy­mė­jo E. Gent­vi­las.

Dvi­de­šimt me­tų už Ju­li­jos Žy­man­tie­nės pe­čių (0)

„Lai­ma, juk ne­si žiop­la, su­si­imk!“ – taip ly­giai prieš dvi­de­šimt me­tų sa­ve nu­tei­kė ra­šy­to­jos Ju­li­jos Žy­man­tie­nės-Že­mai­tės tė­viš­kės Bu­kan­tė­je pri­žiū­rė­to­ja Lai­mu­tė Ar­laus­kie­nė, kai su­ži­no­jo, jog pir­mą jos dar­bo die­ną iš Plun­gės į Go­de­lius at­vyks pil­nas au­to­bu­sas žmo­nių, o kar­tu su jais – ir gar­baus am­žiaus kraš­to­ty­ri­nin­kė Ele­o­no­ra Ra­vic­kie­nė. Nuo šios pir­mos die­nos, ga­vu­si to­kį krikš­tą, Lai­mu­tė Že­mai­tės eks­po­zi­ci­jos lan­ky­to­jų ne­be­si­bai­dė, prie­šin­gai – kas­kart la­bai jų lau­kia, kiek­vie­ną su­tin­ka kaip gi­mi­nę: pa­pa­sa­ko­ja apie Že­mai­tės Bu­kan­tė­je pra­leis­tus me­tus, dva­rą ap­ro­do ir dar... pa­vai­ši­na! Sve­tin­gai pri­im­ti ir iš­ly­dė­ti eks­po­zi­ci­jos lan­ky­to­jai daž­niau­siai po kiek lai­ko grįž­ta ve­ži­ni sa­vo drau­gais ar ben­dra­dar­biais. Taip ple­čia­si Že­mai­tės, o kar­tu – ir jos pa­li­ki­mą Bu­kan­tė­je sau­gan­čios Lai­mu­tės drau­gų ra­tas.

Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­ba su­si­ti­ko su moks­li­nin­kais (0)

2015 m. sau­sio 22 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos fa­kul­te­te vy­ko Plun­giš­kių drau­gi­jos val­dy­bos su­si­ti­ki­mas su Že­mai­ti­jos ir Plun­gės pra­ei­tį ty­ri­nė­jan­čiais is­to­ri­kais. Re­miant šiai vi­suo­me­ni­nei drau­gi­jai, die­nos švie­są jau yra iš­vy­dęs ne vie­nas lei­di­nys apie Plun­gę ir žy­mius kraš­tie­čius, ben­dra­dar­biau­jant su part­ne­riais, kas­met ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Aš my­liu Lie­tu­vą ir Ku­lių gim­na­zi­ją (0)

Va­sa­rio 13 die­ną ku­liš­kiai šven­tė gra­žią šven­tę su šū­kiu „Aš my­liu Lie­tu­vą ir Ku­lių gim­na­zi­ją“. Šven­tė bu­vo skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai bei ku­liš­kių šir­dis ypa­tin­gai džiu­gi­nan­čiam įvy­kiui – Ku­lių mo­kyk­los ta­pi­mui gim­na­zi­ja.

Ka­rū­nuo­ti auk­si­niais vai­ni­kais (1)

Per Tri­jų ka­ra­lių šven­tę Vil­niu­je, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, bu­vo pa­gerb­ti tra­di­ci­nio, jau de­šim­to­jo, res­pub­li­ki­nio „Auk­so vai­ni­ko“ kon­kur­so da­ly­viai, o lau­re­a­tų gal­vos sim­bo­liš­kai ka­rū­nuo­tos auk­so vai­ni­kais. Auk­so vai­ni­ką į Plun­gę šie­met vėl par­ve­žė An­ta­nas Vaš­kys, ma­žą­jį auk­so vai­ni­kė­lį – Vy­tas Jau­gė­la. Pir­ma­die­nį me­ni­nin­kams už Plun­gės var­do gar­si­ni­mą pa­dė­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Prie ka­vi­nės muš­ty­nes su­kė­lę as­me­nys au­to­mo­bi­ly­je tu­rė­jo gin­klą (0)

Nak­tį iš va­sa­rio 13-osios į va­sa­rio 14-ąją po Plun­gę su „VW Pas­sat“ va­ži­nė­jo ag­re­sy­viai nu­si­tei­kę jau­nuo­liai. Su­sto­ję ša­lia ka­vi­nės „Ma­žo­ji Gon­din­ga“, vy­ru­kai pri­ki­bo prie lau­ke sto­vė­ju­sių žmo­nių, ke­le­tą jų ap­kū­lė ir pa­si­ša­li­no, bet vė­liau jų au­to­mo­bi­lis bu­vo su­stab­dy­tas pa­rei­gū­nų. Pa­aiš­kė­jo, jog mu­šei­kos tu­rė­jo ne­le­ga­liai lai­ko­mą gin­klą su šo­vi­niais.

Iš­ger­tu­vių pa­sek­mės: sun­kus žmo­gaus su­ža­lo­ji­mas ir dve­ji me­tai ne­lais­vės (0)

Deg­ti­nė ir krau­jas Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je lie­jo­si 2013-ųjų lap­kri­čio 26-ąją. Tą­dien, per iš­ger­tu­ves, Arū­nas Moc­ke­vi­čius (gim. 1990 m.) taip vo­žė vie­nam su­gė­ro­vui į gal­vą, kad šiam lū­žo no­sis ir žan­di­kau­lis. Nu­ken­tė­ju­sia­jam il­gai te­ko gy­dy­tis li­go­ni­nė­je, o mu­šei­kai bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo. Sausio pabaigoje tei­sia­ma­sis iš­gir­do, jog teks sės­ti už gro­tų.

Su­de­gė na­mas, ūki­nis pa­sta­tas, dvi elek­tros sky­di­nės (0)

Užpra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ug­nis su­nio­ko­jo gy­ve­na­mą­jį na­mą Pa­pie­viuo­se ir ap­ga­di­no dvi elek­tros sky­di­nes Plun­gės mies­te, taip pat lieps­na nu­siau­bė ūki­nį pa­sta­tą Geg­rė­nuo­se.

Griau­na, sta­to, re­no­vuo­ja – ir už tai pui­kiai įver­tin­ti kon­kur­se „Ga­ze­lė 2014“ (1)

Sau­sio pa­bai­go­je pa­skelb­ti smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo au­gi­mą ska­ti­nan­čio kon­kur­so „Ga­ze­lė“ no­mi­nan­tai. Šis „Ver­slo ži­nių“ or­ga­ni­zuo­ja­mas pro­jek­tas – jau vie­nuo­lik­ta­sis. Tarp ge­riau­siai įver­tin­tų­jų už 2014 me­tų re­zul­ta­tus – ir UAB „EJ Re­no­va­ci­ja“, ku­rios di­rek­to­rius ir sa­vi­nin­kas – mū­sų kraš­tie­tis Egi­di­jus Jan­ke­vi­čius.

Pa­ge­ri­no net 8 Plun­gės ra­jo­no mo­te­rų re­kor­dus (0)

Mi­nint Va­sa­rio 16-ąją, Plun­gė­je su­reng­tas mū­sų ra­jo­no sun­kio­sios at­le­ti­kos tur­ny­ras. Jo da­ly­viai Vals­ty­bės šven­tę pa­ger­bė ne tik as­me­ni­niais, bet ir ra­jo­no re­kor­dais.

Gy­dy­to­jas me­tė į mo­te­rį kor­te­lę ir li­go­nį lie­pė at­si­vež­ti su lo­va... (10)

Ne­to­li Kan­tau­čių, Saus­dra­vė­nų kai­me, gy­ve­nan­ti 69 me­tų An­ta­ni­na Ade­lė Mik­nie­nė net ir po sa­vai­tės ne­ga­lė­jo ra­miai kal­bė­ti apie ne­ma­lo­nų įvy­kį, nu­ti­ku­sį Plun­gės svei­ka­tos cen­tre, psi­chiat­ro Vis­val­do Ne­kra­šo ka­bi­ne­te. Aša­ras šluos­ty­da­ma mo­te­ris guo­dė­si, jog nu­ė­ju­si pas šį me­di­ką dėl ser­gan­čio vy­ro bė­dų, pa­ty­rė to­kį pa­že­mi­ni­mą, kad ten dau­giau nė ko­jos ne­kels.

Vik­to­ri­na „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“ (0)

Plun­gės mies­to bib­lio­te­kos Jau­nų­jų kny­gos bi­čiu­lių klu­bas „Iš­min­ties upe­liu­kas“ su­ren­gė vik­to­ri­ną „Mes, už­au­gę prie Bab­run­go, my­lim sa­vo mies­tą Plun­gę“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama