Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mi­li­jo­nie­rių, spren­džiant pa­gal de­kla­ra­ci­jas, ano­je Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ne­bu­vo... (0)

Bir­že­lio 30 die­ną Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­vie­ši­no duo­me­nis, ko­kį tur­tą 2014 me­tais val­dė mū­sų į val­džią iš­rink­ti po­li­ti­kai. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je mi­li­jo­nie­rių lyg ir ne­bu­vo. Spren­džiant pa­gal pa­teik­tas tur­to de­kla­ra­ci­jas, la­biau­siai per ei­lę me­tų pra­si­gy­ve­no me­di­kai Ire­na Ne­kra­šie­nė ir Vis­val­das Ne­kra­šas. Ši šei­ma tu­ri ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ir že­mės skly­pų, ir ak­ci­jų, ir ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ar ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių ir ne­ma­žai pi­ni­gi­nių san­tau­pų.
Įdo­mi de­ta­lė, kad ne vi­si ta­ry­bos na­riai de­kla­ra­vo tu­rin­tys au­to­mo­bi­lius, nors ma­ty­ti, kad va­ži­nė­ja su ga­na praš­mat­nio­mis nau­jau­sių modelių trans­por­to prie­mo­nė­mis.

Van­de­nį Plun­gės li­go­ni­nei šil­do sau­lės ko­lek­to­rių sis­te­ma (0)

Ant Plun­gės li­go­ni­nės sto­go įreng­ta sau­lės ko­lek­to­rių sis­te­ma, skir­ta karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Bui­ti­niam var­to­ji­mui ir Am­bu­la­to­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­je esan­čio ba­sei­no van­dens pa­šil­dy­mui li­go­ni­nės rū­siuo­se su­mon­tuo­ta de­šimt sau­lės pa­šil­dy­to van­dens tal­pų po tūks­tan­tį lit­rų.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je M. Kak­tį pa­kei­tė D. Mar­ti­šie­nė (0)

Bir­že­lio 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo par­tie­tį Ma­ri­jų Kak­tį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pa­kei­tu­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės Dai­nos Mar­ti­šie­nės prie­sai­ka.

Spor­to kom­plek­są su ba­sei­nu pa­sta­ty­ti truk­tų pu­sę me­tų! (1)

Penk­ta­die­nį į Plun­gės sa­vi­val­dy­bę su pro­jek­ti­niais pa­siū­ly­mais at­vy­ko „ETN-Bal­tic“ ko­man­da, ku­ri su ran­go­vais iš Ka­na­dos Plun­gė­je per trum­pą lai­ką ga­lė­tų pa­gal pa­čias nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pa­sta­ty­ti nau­ją spor­to kom­plek­są su ba­sei­nu. Kom­plek­sas pla­nuo­ja­mas Men­de­no (ne­be I. Kon­čiaus) gat­vė­je, nes čia jau yra pa­klo­tos vi­sos to­kiam ob­jek­tui rei­ka­lin­gos ko­mu­ni­ka­ci­jos.

Ta­ry­bos na­riai ver­žia­si į ko­mi­si­jas (0)

Šios ka­den­ci­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai itin ak­ty­vūs: pa­tys reiš­kia no­rą įtrauk­ti juos į vie­nos ar ki­tos ko­mi­si­jos su­dė­tį. No­rin­čių­jų po­sė­džiau­ti to­se ko­mi­si­jo­se tiek daug, kad ko­mi­si­jų na­rius ten­ka rink­ti pa­si­tel­kus bal­sa­vi­mą – lai­mi tas, kas su­ren­ka dau­giau Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių bal­sų. Dėl ne­iš­rink­tų į ko­mi­si­jas kan­di­da­tų jų ben­dra­par­tie­čiai reiš­kia di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, nors bal­sa­vi­mas – vie­na iš de­mok­ra­ti­nių rin­ki­mų ap­raiš­kų.

Ša­tei­kiuo­se gy­ve­nan­čius se­ne­lius ap­lan­kė trys po­ros dvy­nu­kų (4)

Tur­būt nė­ra daug se­ne­lių, ku­rie ga­lė­tų pa­si­gir­ti tu­rin­tys net tris po­ras anū­kų – dvy­nu­kų. Ši­to­kiu tur­tu di­džiuo­ja­si Ša­tei­kių mies­te­lio gy­ven­to­jai Vik­to­ras ir Bro­nis­la­va Mom­kai – iš pen­kių jų vai­kų net trys duk­ros yra su­si­lau­ku­sios dvy­nių. Prieš pat Tė­vo die­ną iš vi­so de­vy­nis anū­kus tu­rin­čių Mom­kų na­mai tie­siog „už­vi­rė“ – čia ne­trū­ko vai­kiš­ko kle­ge­sio, links­mo juo­ko, ma­žiau­sių­jų krykš­ta­vi­mo ir, ži­no­ma, ma­lo­nios be­tvar­kės...

Pa­ro­do­je „Plun­gei apie Plun­gę“ – net 97 sub­ti­lūs kū­rė­jų dar­bai (0)

Praėjusį penk­ta­die­nį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre ati­da­ry­ta Da­lios Čes­nie­nės flo­ris­ti­kos dar­bų pa­ro­da, ir ap­do­va­no­ti kon­kur­si­nės pa­ro­dos „Plun­gei apie Plun­gę“ lau­re­a­tai.

„Aukš­tyn gy­ve­ni­mo laip­tais“ (0)

Šiuos žo­džius, sa­vo mo­kyk­los šū­kį, bir­že­lio 29-ąją di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė­je dar kar­tą iš­gir­do 123 Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai – jau XXVI šios mo­kyk­los lai­da. Tą die­ną jiems įteik­ti pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mus ir nuo­šir­džiai pa­svei­kin­ti at­ėjo ne tik mo­kyk­los ad­mi­nist­ra­ci­ja, bet ir Savivaldybės administracijos atstovai, pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ver­sli­nin­kai ir, ži­no­ma, ar­ti­mie­ji.

Ta­len­tą rei­kia at­ras­ti (2)

Kai ki­ti Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai žiū­ri te­le­vi­zo­rių, 17-me­tis Ma­rius Mic­kus sve­tai­nė­je už­si­da­ro du­ris ir pra­de­da gro­ti. Nuo pa­pras­tų, liau­diš­kų kū­ri­nių, iki kla­si­kos. Vi­sa įstai­ga ta­da tie­siog skam­ba nuo jo mu­zi­kos. Be tė­vų au­gęs jau­nuo­lis į gar­sų pa­sau­lį pa­si­nė­rė prieš ke­le­tą me­tų ir šian­dien jau gro­ja net ke­tu­riais in­stru­men­tais – pui­kiai val­do akor­de­o­ną, gro­ja pia­ni­nu, gi­ta­ra ir būg­nais, pats dai­nuo­ja, ku­ria mu­zi­ką ir žo­džius...

Il­gai šven­tu­sių vai­ruo­to­jų sek­ma­die­nio ry­tą lau­kė po­li­ci­ja (0)

Sek­ma­die­nio ry­tą Klai­pė­dos ke­lių po­li­ci­jos biu­ras ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba su­ren­gė rei­dą Plun­gės ra­jo­no ke­liuo­se.

Plun­giš­kis pa­da­vė į teis­mą Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą (0)

Ne­ei­li­nė ci­vi­li­nė by­la pa­sie­kė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą. Ieš­ko­vas – „už­kie­tė­jęs“ tei­sy­bės ieš­ko­to­jas plun­giš­kis An­drius Ka­vec­kas jau by­li­nė­jo­si ir su Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tru, ir su Sa­vi­val­dy­be, o šį­kart nu­ta­rė „su­si­im­ti“ ir su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra – ti­ki­si iš šios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos „iš­gręž­ti“ net ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų...

Laz­de­nių kai­me iki pa­ma­tų su­de­gė me­di­nis na­mas (0)

Bir­že­lio 5-osios ry­te, apie 9 va­lan­dą, lieps­na įsi­su­ko į Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Laz­de­nių kai­mą. Čia su­de­gė me­di­nis na­mas.

Pa­de­da iš­mok­ti vai­ruo­ti (0)

Kaip šiais lai­kais vyks­ta mo­ky­mas vai­ruo­ti, į ką rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį no­rin­tiems mo­ky­tis, kas svar­bu be­si­mo­kan­tiems? Kiek in­for­ma­ci­jos tu­ri­me, ar vis­ką ga­li­me su­ži­no­ti iš in­ter­ne­to ar pa­skam­bi­nę te­le­fo­nu, ar ži­no­me, ko klaus­ti ir ko ti­kė­tis?
Jau dvy­lik­tus veik­los me­tus skai­čiuo­ja vai­ra­vi­mo mo­kyk­la „Kos­po­ri­ta“, ren­gian­ti bū­si­muo­sius B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jus.
To­dėl at­sa­ky­ti į šiuos ir ki­tus klau­si­mus pa­pra­šė­me dau­ge­liui ge­rai pa­žįs­ta­mo ir dau­giau kaip dvi­de­šimt vai­ra­vi­mo mo­ky­mo me­tų pa­tir­ties tu­rin­čio šios sri­ties mo­ky­to­jo Kos­to Pot­ko­čy­mo.

Pel­nė 9 pri­zi­nes vie­tas (0)

Gargž­duo­se vy­ko at­vi­ras sun­kio­sios at­le­ti­kos tur­ny­ras, skir­tas šio mies­to 762-ajam gim­ta­die­niui bei Pa­sau­lio ir Eu­ro­pos sen­jo­rų sun­kio­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tų me­da­li­nin­ko Sta­sio Ber­no­to at­mi­ni­mui.

Prie Mi­la­šai­čių kar­je­ro – už­kar­das (0)

Mė­gia­ma mau­dy­nių vie­ta Mi­la­šai­čių kai­me da­bar at­vy­ku­siuo­sius pa­si­tiks va­di­na­muoju šlag­bau­mu, tiks­liau – už­kar­du. Kar­je­rą val­dan­ti įmo­nė „Plun­gės la­gū­na“ nu­spren­dė, kad taip ap­si­sau­gos nuo to­kių vai­ruo­to­jų, ku­rie va­žiuo­ja prie pat van­dens ir šiukš­li­na. Vie­tos ūki­nin­kams, va­žiuo­jan­tiems pa­si­sem­ti van­dens, ben­dro­vė ge­ra­no­riš­kai įtei­kė už­kar­do rak­tus.

Ma­no šei­ma ga­li (0)

Nors Šei­mos die­na pa­skelb­ta ge­gu­žės 15-oji, Sta­ne­lių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je be­si­mo­kan­čių vai­kų šei­mos į šiai die­nai skir­tą ren­gi­nį rin­ko­si ge­gu­žės 16-ąją, šeš­ta­die­nį. Sep­ty­nių šei­mų, iš­drį­su­sių su­si­rung­ti var­žy­bo­se „Ma­no šei­ma ga­li“, lau­kė kū­ry­bi­niai, pro­ti­niai ir spor­ti­niai iš­šū­kiai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama