Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietaviškių kurti gaminiai praturtina ir kūną, ir sielą (0)

Rietavas – nedidelis miestas, nors jame ir trūksta darbo vietų, tačiau gabių žmonių – ne. Veiklios moterys, Veronika Sabeckienė ir Jurgita Raudonienė, augindamos vaikučius užsiima širdžiai miela veikla. Savo rankų darbo gaminiais džiugina artimuosius, draugus, pažįstamus, dalyvauja mugėse. Socialiniame tinkle Facebook jos susikūrė puslapį „Kūnui ir sielai“, kuriame dalinasi savo gaminių nuotraukomis. „Su tuo pavadinimu jau visi susigyvenę, nes mūsų produktai skirti ir kūnui, ir sielai“, – pasakoja pašnekovės.

Me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių na­šu­mas – 15 to­nų per va­lan­dą (0)

Lie­tu­vo­je per ke­le­tą pas­ta­rų­jų me­tų bu­vo pa­sta­ty­ta de­šimt me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių, vie­nas toks „fab­ri­kas“ jau vei­kia prie re­gio­ni­nio są­var­ty­no, esan­čio Plun­gės ra­jo­ne, Jė­ru­bai­čiuo­se. Apie pa­grin­di­nius jau ge­rą pus­me­tį šiuo­se įren­gi­niuo­se vyks­tan­čius pro­ce­sus pa­pa­sa­ko­jo Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ir įren­gi­nių ope­ra­to­riaus – UAB „Veis­tas“ – ga­my­bos va­do­vas Alo­y­zas Pa­kal­niš­kis.

Plun­gė­je – Kir­gi­zi­jos res­pub­li­kos me­di­kų de­le­ga­ci­ja (0)

Dvi die­nas Plun­gė­je vie­šė­jo gau­si Kir­gi­zi­jos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų de­le­ga­ci­ja, ku­ri, pa­de­da­ma Švei­ca­ri­jos pa­siun­ti­ny­bės, į Lie­tu­vą at­vy­ko pa­gal mai­nų pro­gra­mą – no­ri mo­ky­tis ir keis­tis pa­tir­ti­mi. Ant­ra­die­nį de­le­ga­ci­ją, ku­rios dau­gu­mą su­da­rė šei­mos gy­dy­to­jai, Sa­vi­val­dy­bė­je pri­ėmė Plun­gės val­džios at­sto­vai.

Fon­ta­nas vėl šo­ka, o su­te­mus švie­čia ryš­kio­mis spal­vo­mis! (0)

Jau sa­vai­tę nak­ti­mis per mies­to cen­trą va­žiuo­jan­čių ar pės­tu­te trau­kian­čių žmo­nių dė­me­sį pa­trau­kia plun­giš­kių akiai dar kiek ne­įpras­tas re­gi­nys: Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­čio fon­ta­no čiurkš­lės šo­ka ap­švies­tos be­si­kei­čian­čių spal­vų!

Globėjais būti politikai nenori (0)

Rajono politikai visais įmanomais būdais stengiasi atkreipti į save dėmesį ir tokiu būdu pakliūti į pirmus laikraščių puslapius. Neįprastų savireklamos „perliukų“ pažerta ir gegužės 26 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje. Štai vienas Tarybos narys siūlė rinkti pinigus iš išblaivintų asmenų, kitam rūpėjo, kaip policininkai užtikrins, kad ateityje neįvyks koks nusikaltimas, nors pastarieji teigė, kad jie ne ekstrasensai... Dar viena politikė siūlė ieškoti vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams globėjų, tačiau pati ja tapti kažkodėl nepanoro...

Sa­va­no­rys­tei tuš­čia sau­ja pri­vi­lio­ti su­dė­tin­ga (0)

Plun­gės prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Vla­das Šim­kus bir­že­lio 8 die­ną Vil­niu­je da­ly­va­vo mo­ky­muo­se, kaip sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ti ug­nia­ge­sių sa­va­no­rių mo­ky­mus. Kol kas V. Šim­kus tė­ra ga­vęs tik 8 žmo­nių pra­šy­mus sa­va­no­riau­ti ge­si­nant gais­rus ar tei­kiant vi­suo­me­nei ki­tą su prieš­gais­ri­ne sau­ga su­si­ju­sią pa­gal­bą. V. Šim­kus sa­kė, kad sa­va­no­riau­ti lais­vu nuo tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu kol kas ge­ra va­lia su­ti­ko tik ke­le­tas kai­mo punk­tų ug­nia­ge­sių, o pri­sik­vies­ti žmo­nių iš šo­no – ne­įma­no­ma mi­si­ja.

„Žir­gi­nė­lių“ šei­mos šven­tė – „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“ – su­bū­rė di­de­lius ir ma­žus (0)

Mi­nint vie­ną šil­čiau­sių ir bran­giau­sių šven­čių – Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną – Plun­gės kul­tū­ros cen­tras di­de­lius ir ma­žus pa­kvie­tė į nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“. Gegužės 14-ąją šven­tę įpras­mi­no vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių an­sam­blio „Žir­gi­nė­liai“ bei „Eg­lės ba­le­to stu­di­ja“ šo­kė­jos, ma­žie­ji te­at­ro „Sau­la“ ak­to­riai, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos cho­ris­tai bei sve­čiai iš Lat­vi­jos.

Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba pa­ger­bė vie­nuo­li­kos no­mi­na­ci­jų lai­mė­to­jus (0)

Šie­met Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­ba nu­spren­dė pa­ska­tin­ti jau­nuo­sius ak­ty­vis­tus, vie­naip ar ki­taip nu­si­pel­niu­sius bei sa­vo dar­bais puo­šian­čius ar gar­si­nan­čius Plun­gės mies­tą. Dau­giau­siai per 2015 me­tus nu­vei­kę plun­giš­kiai bir­že­lio 11 die­ną pa­gerb­ti per ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją, vy­ku­sią mies­to kul­tū­ros cen­tre (KC).

Ta­len­tin­goji mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ei­dim­tai­tė-Ged­vi­lie­nė (0)

„Bu­vo vi­sa pa­si­nė­ru­si į mo­ki­nu­kų mo­ky­mą, jų są­mo­nės ug­dy­mą, su­pra­to jų rū­pes­čius ir var­gus. Jei ko mo­kyk­lai pri­trūk­da­vo, ėjo pas val­džią, rei­ka­la­vo per mo­kyk­los tė­vų su­si­rin­ki­mus, kau­li­jo, pra­šė ir gau­da­vo. Mo­ky­to­jai Adol­fi­nai rū­pė­jo kiek­vie­nas jau­nas ir su­au­gęs mo­ki­nys.“
Ie­va Lu­ko­šiū­tė, 15-me­tė, slau­giu­si mo­ky­to­ją pas­ku­ti­niais jos gy­ve­ni­mo me­tais
„Vi­suo­met klausk sa­vęs: koks Tu esi žmo­gus be raš­to ir kny­gos skai­ty­mo? Ir kur Tu, žmo­gau, to­liau nu­ei­si, kai Tau sep­ty­ne­ri me­tu­kai, o Tu dar ne­mo­ki prie sep­ty­nių pri­dė­ti de­vy­nis.“
Mo­ky­to­ja Adol­fi­na Ged­vi­lie­nė

Plun­giš­kiams ne­pa­ti­ko tel­šiš­kiai – mu­šė ir gra­si­no su­si­do­ro­ti (0)

Bir­že­lio 4-osios pa­ry­čiais, apie pu­sę pen­kių, pa­tru­liai bu­vo iš­kvies­ti prie „Li­ne­lio“ po­il­sia­vie­tės, esan­čios ne­to­li Pla­te­lių eže­ro. Pra­neš­ta, jog maž­daug še­ši as­me­nys, mo­suo­da­mi pei­liais, gra­si­na su­si­do­ro­ti su ki­tais po­il­siau­jan­čiais jau­nuo­liais.

Dėl žmo­gaus su­mu­ši­mo kal­ti­na­mas plun­giš­kis pa­pra­šė nu­ša­lin­ti pro­ku­ro­rę (0)

Kar­tais žmo­gui at­ro­do, kad kal­ti vi­si ap­lin­ki­niai, bet ne jis pats. Pras­ti pa­rei­gū­nai, dir­ban­tys sa­vo dar­bą, ga­li­mai ša­liš­ka pro­ku­ro­rė, siū­liu­si su­si­tai­ky­ti su nu­ken­tė­ju­siuo­ju, ir ap­skri­tai, šlykš­tus tas Plun­gės mies­tas... Ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis Ma­rius Skrip­kiū­nas (gim. 1983 m.) kaž­ko pyks­ta ant vi­so pa­sau­lio, o ypač – ant tei­sė­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų. Bir­že­lio 13 die­ną teis­mo jis pa­pra­šė pro­ku­ro­rę Ele­o­no­rą Kud­riav­ce­vą nu­ša­lin­ti nuo jo by­los.

Ge­si­nant va­sar­na­mį, te­ko gel­bė­ti ir gan­dra­liz­dį (0)

Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams kar­tais ten­ka ne tik ge­sin­ti, bet ir gel­bė­ti. Pir­ma­die­nį Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je iš­gel­bė­tas gan­dra­liz­dis su kiau­ši­niais.

Di­le­ma jau­ni­mui: lik­ti Plun­gė­je ar iš­va­žiuo­ti? (0)

Kar­tais ten­ka iš­girs­ti, kad Plun­gė­je sun­ku ras­ti ge­rai ap­mo­ka­mą, įdo­mų dar­bą, to­dėl ge­riau lai­mės ieš­ko­ti di­des­niuo­se mies­tuo­se ar už­sie­nyje. Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar vi­si su­skai­čiuo­ja at­si­ran­dan­čias pa­pil­do­mas būs­to nuo­mos, ke­lio­nių, par­ka­vi­mo ir ki­tas iš­lai­das. Juk daž­nai Plun­gė­je su 900 eu­rų ga­li­ma gy­ven­ti ge­ro­kai ko­ky­biš­kiau nei Vil­niu­je su 1200.

Se­na­mies­čio mo­kyk­los krep­ši­nin­kai iš­ko­vo­jo dvi per­ga­les (0)

e­gu­žės 27–28 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ko mo­kyk­lų žai­dy­nių fi­na­li­nės krep­ši­nio var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo ir Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mer­gai­čių bei vai­ki­nų ko­man­dos.

„Sumautas“ anglų kalbos egzaminas (0)

Kas kaltas: technika ar diskelis?

Ge­gu­žės 21 die­ną Lie­tu­vo­je vy­ko už­sie­nio kal­bos (an­glų) vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no klau­sy­mo, skai­ty­mo ir ra­šy­mo da­lys sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų įsteig­tuo­se cen­truo­se. Iš vi­so Lie­tu­vo­je – 170 to­kių cen­trų. Lai­ky­ti an­glų kal­bos eg­za­mi­ną už­si­re­gist­ra­vo 20 676 kan­di­da­tai. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je an­glų kal­bos eg­za­mi­ną abi­tu­rien­tai lai­kė dvie­juo­se cen­truo­se: 223 „Sau­lės“ gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai eg­za­mi­no už­duo­tis at­li­ko Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je, 80 (vie­nas mo­ki­nys į eg­za­mi­ną ne­at­vy­ko) ki­tų ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tų – „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je. Da­lis Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je eg­za­mi­ną lai­kiu­sių abi­tu­rien­tų ne­slė­pė ap­mau­do dėl klau­sy­mo už­duo­ties, nes apa­ra­tū­ra sklei­dė la­bai ne­ko­ky­biš­ką gar­są. Už­duo­tį ta­me ka­bi­ne­te te­ko nu­trauk­ti, po per­trau­kė­lės – vėl pra­tęs­ti. Jau­nuo­liai ne­abe­jo­ja, kad toks dė­me­sio iš­blaš­ky­mas tu­rės įta­kos jų ži­nių įver­ti­ni­mui.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je (0)

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

„Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“ (0)

ir­že­lio 1 d. bai­gė­si kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas „Sap­nuo­jan­čio me­džio pa­vė­sy“, skir­tas pa­gerb­ti iš­ki­lią mū­sų kraš­to as­me­ny­bę – Vy­tau­tą Ma­čer­nį – jo 95 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama