Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Gro­žis iš­gel­bės pa­sau­lį (0)

„Sva­jo­nės pil­do­si“ – šią fra­zę, ko ge­ro, ga­lė­tų drą­siai pa­kar­to­ti Da­lia Čes­nie­nė, kaip ir jos my­li­mi au­ga­lai jau ge­rai pri­gi­ju­si Že­mai­ti­jos že­mė­je. Klai­pė­do­je gi­mu­si, au­gu­si, ver­slą puo­se­lė­ju­si mo­te­ris pri­si­pa­ži­no nuo ma­žens sva­jo­ju­si gy­ven­ti ne mies­te, o kai­me – ar­ti lau­kų, miš­kų ir upės. Jos sva­jo­nė iš­si­pil­dė – pa­va­sa­rį bus de­vy­ne­ri me­tai, kai na­mais va­di­na so­dy­bą Juo­dei­kių kai­me. D. Čes­nie­nė nuo pir­mų die­nų kai­my­nams bu­vo įdo­mi dėl ne­ei­li­nių ga­bu­mų, sub­ti­laus gro­žio pa­jau­ti­mo kom­po­nuo­jant in­ter­je­ruo­se au­ga­lus, ku­riant puokš­tes, mo­kant šio me­no ir ki­tus žmo­nes. Su­si­pa­ži­no su po­nia Da­lia juo­dei­kiš­kiai, su­si­pa­žin­ki­me ir mes.

T. Skie­rus Jo­vai­šiš­kė­je pra­dė­jo sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas (1)

„Vie­no as­mens ar to vie­no as­mens šei­mos na­rių in­te­re­sai ne­ga­li bū­ti aukš­čiau vis­ko. Ne­įžiū­riu, kad to as­mens Plun­gės val­džia, kaip jis pa­rei­ka­la­vo per Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą su Ap­lin­kos mi­nist­ru, tu­rė­tų at­si­pra­šy­ti“, – pa­reiš­kė ver­sli­nin­ko Liu­do Skie­raus vie­šas kal­bas įver­ti­nęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis.

„Žalia­die­nis“ su mi­nist­ru Kęs­tu­čiu Tre­čio­ku ir jo ko­man­da (0)

Sau­sio 15 die­ną Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja Plun­gė­je or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mą – „ža­lia­die­nį“ su vie­tos val­džios, Sa­vi­val­dy­bės ir ver­slo įmo­nių, vi­suo­me­nės, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro at­sto­vais, ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko pa­rei­gū­nais. Į plun­giš­kiams ak­tu­a­lius klau­si­mus at­sa­kė Ap­lin­kos mi­nist­ras K. Tre­čio­kas, vi­ce­mi­nist­rė Dai­va Ma­to­nie­nė, vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Vil­ma Ka­ro­sie­nė, Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ine­sis Kiš­kis. Kal­bė­ta apie van­dent­var­ką, dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją, at­lie­kų tvar­ky­mą, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ap­sau­gą ir ki­tas šios mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mas sri­tis bei kylančias pro­ble­mas.

Ver­sli­nin­kas pra­šo ri­bo­ti eis­mą pro jo ka­vi­nę (0)

Sau­sio 14 die­ną po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja svars­tė ver­sli­nin­ko Jo­no Mu­ra­lio pra­šy­mą dėl trans­por­to ju­dė­ji­mo ri­bo­ji­mo. Tei­gė, jog Vy­tau­to gat­vė­je esan­čios jo ka­vi­nės „Skal­vi­ja“ sie­nos ir pa­ma­tai ski­li­nė­ja, nes pra­va­žia­vi­mas ne­pri­tai­ky­tas in­ten­sy­viam trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mui.

Ne­kra­šą kei­čia... Ne­kra­šas (2)

2014 m. pa­si­nai­ki­nu­si Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų są­jun­ga šiek tiek su­grio­vė šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Plun­gės sky­riaus va­do Vis­val­do Ne­kra­šo pla­nus: te­ko sku­biai su­kurp­ti nau­ją or­ga­ni­za­ci­ją (vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą „Plun­gės kraš­tas“) ir stai­giai pa­si­rū­pin­ti, kad ja­me at­si­ras­tų bent 15 na­rių, no­rint da­ly­vau­ti ko­vo 1 d. įvyk­sian­čiuo­se Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se.

Pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­nas ir­kluo­ti pra­dė­jo Plun­gės jū­ro­je (1)

Dar prieš ke­le­tą me­tų Hen­ri­kas Žus­tau­tas lan­kė Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą ir ir­kla­vo ka­no­ją va­di­na­mo­je Plun­gės jū­ro­je. Šian­dien 20-me­tis že­mai­tis jau yra ta­pęs pa­sau­lio jau­ni­mo ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­nu ir la­bai rim­tai ruo­šia­si pa­ko­vo­ti dėl „ke­lia­la­pio“ į 2016-ųjų me­tų olim­pi­nes žai­dy­nes Rio De Ža­nei­re. „Vis­kas yra įma­no­ma“ – bu­vu­sio sa­vo auk­lė­ti­nio sie­kiais ti­ki bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ed­mun­das Gel­čins­kas, pri­si­min­da­mas, jog Hen­ri­kas vi­sa­da no­rė­jo lai­mė­ti ir bū­ti pats ge­riau­sias.

Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų čem­pio­na­to fi­na­le – plun­giš­kių ko­lek­ty­vas (0)

Sau­sio 17 d. Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko XV Lie­tu­vos pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rų čem­pio­na­to I tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo B ir C ka­te­go­ri­jų or­kest­rai iš Ak­me­nės ir Plun­gės.

Šven­ti­nis Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas (1)

Sau­sio 13 d., 19 val., Plun­gės kul­tū­ros cen­tras kvie­tė plun­giš­kius ir mies­to sve­čius pa­bū­ti kar­tu ir pa­mi­nė­ti kiek­vie­nam lie­tu­viui svar­bią da­tą – Lais­vės gy­nė­jų die­ną.

Ka­rū­nuo­ti auk­si­niais vai­ni­kais (1)

Per Tri­jų ka­ra­lių šven­tę Vil­niu­je, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, bu­vo pa­gerb­ti tra­di­ci­nio, jau de­šim­to­jo, res­pub­li­ki­nio „Auk­so vai­ni­ko“ kon­kur­so da­ly­viai, o lau­re­a­tų gal­vos sim­bo­liš­kai ka­rū­nuo­tos auk­so vai­ni­kais. Auk­so vai­ni­ką į Plun­gę šie­met vėl par­ve­žė An­ta­nas Vaš­kys, ma­žą­jį auk­so vai­ni­kė­lį – Vy­tas Jau­gė­la. Pir­ma­die­nį me­ni­nin­kams už Plun­gės var­do gar­si­ni­mą pa­dė­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Nu­ga­la­bijo še­šis šu­nis (0)

Kaž­kam už­kliu­vo Alek­san­dra­vo kai­me (Ša­tei­kių se­niū­ni­ja) gy­ve­nan­čios se­nu­tės au­gin­ti­niai. Daug šu­nų tu­rin­ti mo­te­ris po­li­ci­jai pra­ne­šė, jog sau­sio 19-osios nak­tį at­ėję ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys su­si­do­ro­jo su jos ke­tur­ko­jais.

Vie­nas tur­tin­giau­sių ver­sli­nin­kų – pik­ty­biš­kas KET pa­žei­dė­jas (0)

„Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­tur­tis Liu­das Skie­rus (gim. 1957 m.) mėgs­ta pa­žei­di­nė­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET). Ne kar­tą leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jęs ver­sli­nin­kas po per­nai pa­da­ry­tos ava­ri­jos mo­to­cik­lu už­si­trau­kė teis­mo rūs­ty­bę ir „už­si­dir­bo“ griež­tą bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nę – drau­di­mą nau­do­tis tei­se vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę me­tams.

Dėl gais­ro A. Vaiš­vi­los 33-ia­ja­me na­me nak­tį eva­kuo­ti žmo­nės (0)

Spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms nuo­lat rū­pes­čių ke­lian­tis Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­sis dau­gia­bu­tis sa­vait­ga­lį sken­do dū­muo­se ir ug­ny­je. Nak­tį iš penk­ta­die­nio į šeš­ta­die­nį, prieš pat an­trą va­lan­dą, čia vėl su­lė­kė ug­nia­ge­siai, me­di­kai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Gy­ven­to­jams te­ko bėg­ti lauk kar­tu su vai­kais.

Plun­gės TVM kvie­čia ver­sli­nin­kus ben­dra­dar­biau­ti (0)

Sau­sio 15 die­ną Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je lan­kė­si Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­va­duo­to­ja Svet­la­na Kau­zo­nie­nė ir mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Eval­das Ju­re­vi­čius. Ra­jo­no val­džios, Dar­bo bir­žos ir ver­slo, gi­mi­nin­gų ki­tų re­gio­nų mo­kyk­lų at­sto­vai bu­vo pa­kvies­ti į kon­fe­ren­ci­ją „Re­gio­no ver­slo vys­ty­mo­si per­spek­ty­vos ir pro­fe­si­nio ren­gi­mo spe­cia­ly­bių po­rei­kis“.

Stal­gė­niš­kių per­ga­lė zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se (0)

Iš­ko­vo­ju­sios per­ga­lę Plun­gės ra­jo­no Lie­tu­vos olim­pi­nio fes­ti­va­lio kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų kvad­ra­to var­žy­bo­se, Stal­gė­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos pa­te­ko į zo­ni­nes var­žy­bas, ku­rios vy­ko sau­sio 10 d. Tel­šiuo­se, „Džiu­go“ gim­na­zi­jo­je.

Pur­vo – per pu­sę ra­to! (0)

Į „Plun­gės ži­nias“ krei­pę­si Bab­run­go se­niū­ni­jos Už­liek­nio kai­mo da­lies Sruo­jos gat­vės gy­ven­to­jai sa­kė lau­kian­tys tik­ros žie­mos, kai „gnai­bo­si“ ke­lių laips­nių šal­tu­kas. Štai tuo­met link jų na­mų ve­dan­tį ke­liu­ką su­sting­do gruo­das, ir su­ša­lu­siais grums­tais dar kaž­kaip ga­li­ma pa­siek­ti pa­grin­di­nį ke­lią. Jei po­lai­dis, tai pur­vo pliū­rė dren­gia leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio dug­ną!

Ša­lies mu­zie­jų kon­kur­se plun­giš­kiai ap­do­va­no­ti di­plo­mais (0)

Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tras vi­sus me­tus vyk­dė ša­lies mu­zie­jų ap­žiū­rą -kon­kur­są. LMNŠC mu­zie­jų veik­lai kė­lė tra­di­ci­nius tiks­lus: pi­lie­tiš­ku­mo, tau­tiš­ku­mo ug­dy­mą, ska­ti­ni­mą do­mė­tis kraš­to pra­ei­ti­mi ir da­bar­ti­mi bei kul­tū­ros pa­vel­du.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama