Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Uos­tė du­jas – su­kė­lė spro­gi­mą (0)

Žmo­nės svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais: vie­ni mau­kia deg­ti­nę, ki­ti uos­to kli­jus, tre­ti var­to­ja nar­ko­ti­kus. Yra ir to­kių, ku­riems pa­tin­ka uos­ty­ti du­jas. Ta­čiau toks svai­gi­ni­mo­si bū­das ypač pa­vo­jin­gas – du­jos ga­li sprog­ti. Bū­tent taip spa­lio 16-osios nak­tį nu­ti­ko plun­giš­kiui R. S. (gim. 1993 m.), ku­ris dėl ža­lin­go įpro­čio, ap­de­gęs ran­kas ir vei­dą, at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Pra­mo­ni­nin­kai su­si­rū­pi­nę dėl Lie­tu­vos re­gio­nų at­ei­ties (2)

Spa­lio 4 die­ną Plun­gė­je, My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, įvy­ko Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ini­ci­juo­ta kon­fe­ren­ci­ja „Ga­li­my­bės ir iš­šū­kiai Lie­tu­vos re­gio­nams: in­ves­ti­ci­jos ir at­ei­ties pra­mo­nė“, ku­rio­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Kuo­dis, Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus, Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.

Fi­nan­sų mi­nist­rė su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ver­sli­nin­kais (0)

Spa­lio 7 d. Plun­gė­je lan­kė­si fi­nan­sų mi­nist­rė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Ly­di­ma vi­ce­mi­nist­ro Ro­mu­al­do Gėgž­no bei Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio Ri­man­to Vait­kaus, penk­ta­die­nio po­pie­tę vieš­nia at­vy­ko į sa­vi­val­dy­bę, kur bu­vo nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ver­sli­nin­kais. Kal­bė­ta apie ver­slą ir mo­kes­čius, dis­ku­tuo­ta, ko­dėl Plun­gė­je žmo­nėms gy­ven­ti nė­ra pa­trauk­lu.
Prieš tai Vyriausybės atstovai, dalyvaujant Sveikatos apsaugos viceministrui Valentinui Gavrilovui, buvo nuvykę į Plungės rajono savivaldybės ligoninę

„At­si­min­ki­te – po­li­ci­ja tar­nau­ja žmo­nėms!“ (0)

Tiek pa­rei­gū­nų Plun­gės mies­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je žmo­nės, ko ge­ro, dar ne­bu­vo ma­tę. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog rug­sė­jo 30-ąją čia su­va­žia­vo vi­sa Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja. Ši­taip – iš­kil­min­gai ir triukš­min­gai – mū­sų mies­te pa­mi­nė­ta An­ge­lų sar­gų die­na.

Plun­gė­je – nuož­mi ko­va, Rie­ta­ve – „į vie­nus var­tus“ (0)

Pa­ga­liau bai­gė­si ne­ri­mo die­nos kan­di­da­ta­mas į Sei­mą: šį­ryt pa­aiš­kė­jo, kas su­si­rungs ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re, o kas ga­lės at­si­pūs­ti ir kar­tė­lį nu­plau­ti šam­pa­no ar ko­kio ki­to gė­ri­mo tau­re.

Ais­tė Pi­li­ba­vi­čiū­tė: jau­nys­tė ope­ros aukš­tu­mo­se (0)

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio apy­lin­kės ty­lios – ne­ap­rė­pia­mi lau­kai, to­li­mi miš­ke­liai ir vais­ki dan­gaus erd­vė sklei­džia ra­my­bę. Kaž­ka­da to­kio­je ru­de­niš­ko­je kai­mo ty­lo­je mer­gi­nos šir­dy­je su­vir­pė­jo be­ga­li­nis no­ras dai­nuo­ti. Iš­si­pil­dy­mas bu­vo mis­tiš­kas – tar­si pats Dan­gus bū­tų iš­gir­dęs ir pa­sklei­dęs šią ži­nią po pa­sau­lį. Šian­dien nuo­sta­bus Ais­tės Pi­li­ba­vi­čiū­tės ly­ri­nis sop­ra­nas su­ža­vi vi­sus be iš­im­ties ope­ros ger­bė­jus. Dar net ne­bai­gu­si Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos, Ais­tė jau bu­vo už­ka­ria­vu­si Eu­ro­pos pres­ti­ži­nių mu­zi­kos kon­kur­sų komisija ir pub­li­kos šir­dis. Šian­dien vos dvi­de­šimt sep­ty­ne­rių A. Pi­li­ba­vi­čiū­tė džiu­gi­na ir Lie­tu­vos žiū­ro­vus – Da­lios Ibel­haup­tai­tės re­ži­suo­to­je ope­ro­je „Bo­he­ma“ at­lie­ka vie­ną iš pa­grin­di­nių vaid­me­nų, o pas­ku­ti­nis jos vaid­muo – ope­ro­je „e – Kar­men“. Su jau gar­sia jau­ną­ja ope­ros so­lis­te A. Pi­li­ba­vi­čiū­te kal­ba­mės jos tė­viš­kė­je – gra­žiuo­se bei jau­kiuo­se Al­fre­do ir Lo­re­tos Pi­li­ba­vi­čių na­muo­se Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je.

Ter­še­lin­gą ir Plun­gę su­ve­dė... dū­dos! (0)

Penk­ta­die­nį mū­sų mies­to me­no mo­kyk­lo­je ir kul­tū­ros cen­tre gro­jo sve­čiai – dū­dų or­kest­ras iš vie­nos Ny­der­lan­dų Va­ka­rų Fry­zų sa­los – Ter­še­lin­go (Ters­chel­ling), tu­rin­čios vos pen­kis tūks­tan­čius gy­ven­to­jų. Kar­tu su or­kest­ru, va­do­vau­ja­mu An­drio de Han­no, at­vy­ko ir Ter­še­lin­go me­ras Ber­tas Was­sin­kas. Kaip ir pri­de­ra, sve­čius iš už­sie­nio su­ti­ko ir pri­ėmė Plun­gės rajono savivaldybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Gy­ve­ni­mas gim­na­zi­jo­je pra­si­de­da nuo šau­liš­kos veik­los (0)

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių gim­na­zi­ja – tai mo­kyk­la, esan­ti ar­čiau Tel­šių nei Plun­gės ra­jo­no cen­tro, ap­sup­ta di­džiu­lių miš­kų, upių ir tven­ki­nių. Gal to­dėl prieš 16 me­tų čia pra­dė­ju­siam dirb­ti di­rek­to­riui Le­o­nui Moc­kū­nui pir­miau­sia ki­lo min­tis at­kur­ti ka­dai­se vei­ku­sią šau­lių kuo­pą ir šau­liš­ko gy­ve­ni­mo ypa­tu­mus įves­ti į mo­ky­mo pro­gra­mą. Taip 2001-ai­siais gy­ny­bi­nis-pi­lie­ti­nis ug­dy­mas, kaip pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas, at­si­ra­do tuo­met dar Al­sė­džių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pro­gra­mo­je. No­rą mo­ky­tis to­kio­je mo­kyk­lo­je kas­met pa­reiš­kia vis dau­giau mo­ki­nių ne tik iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, bet ir ato­kes­nių – Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės ar Ma­žei­kių. Šiais moks­lo me­tais pa­gal pa­va­sa­rį pa­si­ra­šy­tą tri­ša­lę – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų – su­tar­tį nuo šio ru­dens pir­mą kar­tą ne tik šio­je mo­kyk­lo­je, bet ir vi­so­je Že­mai­ti­jo­je nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo pir­mo­ji gim­na­zi­jos šau­liš­ka kla­sė, ku­rio­je no­rą mo­ky­tis pa­reiš­kė 21 mo­ki­nys.

Sa­va­no­rys­tę mer­gi­na kar­to­tų kiek­vie­nais me­tais, nes tai – ne­pa­mirš­ta­ma pa­tir­tis (0)

Sa­va­no­rys­tė da­bar yra ga­na po­pu­lia­rus reiš­ki­nys, ta­čiau ne kiek­vie­nas pa­si­ryž­ta iš­ban­dy­ti jė­gas ir iš­ke­liau­ti į ki­tą ša­lį, to­li nuo ar­ti­mų­jų. Iš Tve­rų ki­lu­si Li­ja­na Li­de­kaus­kai­tė yra vie­na iš tų, ku­ri pa­si­ry­žo iš­ban­dy­ti sa­ve ir iš­ke­lia­vo į Vo­kie­ti­ją (Zar­be­ką). Taip su­si­klos­tė, kad po sa­va­no­rys­tės me­tų ji li­ko gy­ven­ti to­li nuo tė­vy­nės ir bent šiuo me­tu į Lie­tu­vą grįž­ti ne­pla­nuo­ja.

Tris šei­mos na­rius pra­žu­dęs vai­ruo­to­jas bus tei­sia­mas Plun­gė­je (0)

Spa­lio 4 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra pranešė, kad di­džiu­lės tra­ge­di­jos, įvy­ku­sios prieš me­tus Plun­gės ra­jo­ne, bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je 45 m. klai­pė­die­tis I. C. at­sa­kys už šei­mos iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dy­mą, keliauja į teismą.

No­rė­jo pa­deg­ti skriau­di­ko pa­ta­lus – su­pleš­ki­no du ga­ra­žus (0)

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio die­ną va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne de­gė du ša­lia sto­vė­ję ga­ra­žai. Ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė trys mo­te­rys. Tei­sė­sau­gi­nin­kai iš­si­aiš­ki­no, jog pa­de­gi­mą su­kė­lė plun­giš­kis Ro­mas Pet­ri­kas (gim. 1974 m.). Spa­lio 12 die­ną dėl ty­či­nio tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du jis bu­vo iš­kvies­tas į teis­mą.

Į mo­kyk­lą sku­bė­ju­sios 16-me­tės vai­ruo­to­ja ne­pa­ma­tė... (0)

Ne­pra­ėjus nė sa­vai­tei po eis­mo ne­lai­mės, kai nu­ken­tė­jo 12-me­tė, ant­ra­die­nį ki­to­je Plun­gės pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta dar vie­na mer­gai­tė. Šį­kart nu­ken­tė­jo į Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą ėju­si 16-me­tė.

„Mix idė­jos“ per­si­kraus­tė, pra­plė­tė ir at­nau­ji­no asor­ti­men­tą (0)

Plun­giš­kiai, sie­kian­tys at­nau­jin­ti na­mus, ži­no­, kad bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių vi­sa­da ras par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, įsi­kū­ru­sio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 ir Tel­šių g. 19. Pas­ta­ro­ji, anks­čiau vei­ku­si Kal­niš­kių g. 20, rug­sė­jo pra­džio­je per­si­kė­lė į mies­to cen­trą ir pir­kė­jų lau­kia Tel­šių g. 19, prie „Ba­lio­ma­gi­jos“.

Mo­ky­to­jo Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo tur­ny­ras (0)

Spa­lio 9 die­ną su­ka­ko ly­giai de­šimt me­tų, kai šach­ma­ti­nin­kai ne­te­ko sa­vo Mo­ky­to­jo, Tre­ne­rio, Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio. To­dėl sek­ma­die­nį įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“.

Pės­tie­siems – ari­mai? (0)

Į „Plun­gės ži­nias“ elek­tro­ni­niu laiš­ku kreipęsis Ar­tū­ras Les­nic­kas pik­ti­no­si su­si­da­riu­sia si­tu­a­ci­ja pės­tie­siems Var­ka­lių kai­me, kur šiuo me­tu vyks­ta ke­lio re­mon­to dar­bai. „No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip žiū­ri­ma į pa­pras­tus pi­lie­čius, ku­rie vaikš­to va­di­na­maisiais ta­kais J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės pa­bai­go­je Plun­gė­je ir Ku­lių gat­vė­je Var­ka­liuo­se. Ar čia mes jau­čia­mės sau­giai ir pa­to­giai?“ – klau­sė mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jas. Jis pri­dė­jo ir du fil­muo­tus vaiz­de­lius, ku­riuo­se aiš­kiai ma­to­si „iš­ar­tas“ pės­čių­jų ta­kas, o žmo­nės į Var­ka­lius kul­niuo­ja kaip kas iš­ma­no – vie­ni ei­na va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, ša­lia pra­le­kian­čių au­to­mo­bi­lių, o ki­ti klam­po­ja per mar­ma­ly­nę. Atrodo, jog ke­li­nin­kai pės­čiai­siais pa­si­rū­pin­ti pa­mir­šo...

Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke (0)

Rug­sė­jo 9-ąją į Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bo „Mo­zai­ka“ or­ga­ni­zuo­tas gry­ba­vi­mo var­žy­bas at­si­lie­pė Nar­vai­šių bib­lio­te­ka ir Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tras. Ved­le po miš­ką bei ko­mi­si­jos na­re su­ti­ko pa­bū­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Ro­mu­tė Venc­ku­vie­nė, pri­zus ge­riau­siems gry­bau­to­jams įstei­gė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Gim­na­zis­tų ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis (0)

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­ną ru­de­nį ei­ti į bendruomeniš­ku­mo žy­gį, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo gretas gimna­zi­jos pir­mo­kus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama