Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Jo­nas Nor­ke­vi­čius: „Ra­di­jas – ma­no gy­ve­ni­mo aist­ra“ (0)

Plun­giš­kis Jo­nas Nor­ke­vi­čius ne­daž­nai grįž­ta į gim­tą mies­tą, nors, kaip pats sa­ko, čia ap­si­lan­ky­ti vi­sa­da ma­lo­nu. Mėgs­ta­mas dar­bas, pa­pil­do­ma veik­la įtrau­kė Jo­ną į dar­bų sū­ku­rį, tad iš­trūk­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ar­ti­muo­sius pa­vyks­ta re­tai ir tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Jo­nas – ra­di­jo sto­ties „Ra­dio­cen­tras“ lai­dų ve­dė­jas. O bu­vo lai­kas, kai su klau­sy­to­jais jis svei­ki­no­si Plun­gė­je įsi­kū­ru­sios ra­di­jo sto­ties „Spin­du­lys“ ban­go­mis. Va­sa­rio 13-oji – Pa­sau­li­nė ra­di­jo die­na. Ta pro­ga – po­kal­bis su J. Nor­ke­vi­čiu­mi.

Ste­bė­jo­si, kad tė­vai van­giai rū­pi­na­si vai­kų dan­tų si­lan­ta­vi­mu (0)

Va­sa­rio 7 die­ną po­sė­džia­vęs Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas bu­vo su­pa­žin­din­tas su mū­sų vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos ata­skai­ta. 2015-ųjų duo­me­nis pa­tei­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Ana­li­zuo­ta de­mog­ra­fi­nė si­tu­a­ci­ja, ser­ga­mu­mas, da­ly­va­vi­mas pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir ki­ti su svei­ka­ta su­si­ję rei­ka­lai.

Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas prie spor­to – ne­di­de­lis, bet ga­vu­sie­ji tu­ri at­si­skai­ty­ti (0)

Va­sa­rio 13 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba sa­vo dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­čiu­si tik vie­ną klau­si­mą, t. y. pro­jek­tų, per­nai fi­nan­suo­tų iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų, ata­skai­tų pri­sta­ty­mą. Kur iš­lei­do tuos ke­lis šim­tus ar ke­lis tūks­tan­čius eu­rų, tei­kė­si at­ei­ti pa­pa­sa­ko­ti ne vi­sų spor­to klu­bų at­sto­vai. Iš pri­sta­čiu­sių­jų ata­skai­tas su­ži­no­ta, jog be rė­mė­jų ir spor­tuo­jan­čių vai­kų tė­vų paramos spor­to klu­bai ne­iš­si­lai­ky­tų, mat Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas yra la­bai men­kas.

Kai­mo rė­mi­mo lė­šo­mis ap­mo­kės net ban­ko kre­di­to pa­lū­ka­nas? (0)

Va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­tas pla­nas, kam šie­met nau­do­ti Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šas. Siū­ly­mų bu­vo pa­čių įvai­riau­sių, – net­gi kom­pen­suo­ti ūki­nin­kų pa­im­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nas!

Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą (0)

Svar­bus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, su­šauk­tas va­sa­rio 15-ąją, pra­si­dė­jo su nuo­ty­kiais – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių už­stri­go elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams te­ko pri­si­min­ti se­ną ge­rą bū­dą už pa­teik­tus spren­di­mus bal­suo­ti ran­kos pa­kė­li­mu. Bū­tent taip bu­vo pa­tvir­tin­tas 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas: pa­ja­mos – 28 471 100 eu­rų, iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Pa­ja­mų skil­tis, bė­gant mė­ne­siams, ti­ki­ma­si, dar bus pil­do­ma. Šių me­tų biu­dže­tas – su­ba­lan­suo­tas, ne­de­fi­ci­ti­nis.

Sau­lius Moc­kus: „Ge­o­lo­gi­ja įdo­mi, nes lei­džia su­ži­no­ti, kaip „vei­kia“ Že­mė“ (0)

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Vil­niu­je, Už­upio gim­na­zi­jo­je, vy­ko XXVII Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nų­jų ge­o­lo­gų olim­pia­da. Jo­je da­ly­va­vo 70 mo­ki­nių ir 10 mo­ky­to­jų iš Vil­niaus li­cė­jaus, Šal­či­nin­kų Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio gim­na­zi­jos, Gargž­dų „Kran­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Ša­kių ra­jo­no Griš­ka­bū­džio gim­na­zi­jos, Plun­gės ra­jo­no Ku­lių gim­na­zi­jos, Skuo­do ra­jo­no Mo­sė­džio gim­na­zi­jos, Jo­na­vos Se­na­mies­čio gim­na­zi­jos, Vil­niaus Ga­bi­jos gim­na­zi­jos, Vil­niaus ra­jo­no Mai­šia­ga­los LDK Al­gir­do gim­na­zi­jos, Kau­no „San­ta­ros“ gim­na­zi­jos ir Vil­niaus Si­mo­no Dau­kan­to pro­gim­na­zi­jos. Ku­liš­kiai iš ren­gi­nio grį­žo su sva­riais lai­mė­ji­mais.

Mo­ky­to­ja, my­lė­ju­si mo­ki­nius ir Lie­tu­vą (0)

Vy­res­ni plun­giš­kiai pri­si­me­na ger­bia­mą pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją, kraš­to­ty­ri­nin­kę, ke­liau­to­ją, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rę Jad­vy­gą Če­ka­vi­čiū­tę. Gruo­džio 27 d. jai bū­tų su­ėję 85 me­tai.

Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so ai­dai (0)

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko ra­jo­ni­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, kuriame da­ly­va­vo 22 Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viai. Kon­kur­sas vy­ko dvie­juo­se po­gru­piuo­se: 5–8 ir 9–12 kla­sių.

Mez­gyk­la po Die­vo spar­ne­liu (1)

Prieš kiek dau­giau nei me­tus Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos na­muo­se dvi mo­te­rys – Pal­mi­ra Mi­ka­laus­kie­nė ir Onu­tė Ei­ni­kie­nė – iš­si­nuo­mo­jo pa­tal­pas ir ati­da­rė mez­gyk­lą. Jo­je tu­ri įvai­riau­sių rei­ka­lin­gų in­stru­men­tų ir priemonių: skir­tin­gos pa­skir­ties mez­gi­mo ma­ši­nų, ly­gin­tu­vų, siū­lų, už­trauk­tu­kų, bei jau šei­mi­nin­kų lau­kian­čių ga­mi­nių. Mo­te­rims ši veik­la – ne tiek dar­bas, kiek ma­lo­nu­mas, jos ne­skai­čiuo­ja dar­bo va­lan­dų ir ne­sie­kia už­dirb­ti kuo dau­giau pi­ni­gų, di­džiau­sią džiaugs­mą ke­lia pats mez­gi­mas ir lai­min­go klien­to šyp­se­na.

Su­stab­dy­ta­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je šuo užuo­dė nar­ko­ti­kus (0)

Kvai­ša­lų kva­pas ge­rai iš­tre­ni­ruo­tą po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį ke­tur­ko­jį Jor­ge pri­ver­tė stab­te­lė­ti prie tak­si au­to­mo­bi­lio sa­lo­no ap­švie­ti­mo lem­pos. Nu­ė­mus gaub­tą, pa­aiš­kė­jo, jog uos­lė šuns ne­apgavo.

At­vers­ta tra­giš­kos ava­ri­jos by­la: tris žmo­nes pra­žu­dęs vy­ras kal­tės ne­pri­pa­žįsta, bet at­si­pra­šė (0)

Skau­dūs pri­si­mi­ni­mai ar­ti­mų­jų ne­te­ku­sius žmo­nes ver­tė dar kar­tą pa­tir­ti iš­gy­ve­ni­mus ir brauk­ti aša­ras, o tris ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dęs klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) pa­reiš­kė, kad kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir pa­ro­dy­mus duos pas­ku­ti­nis. Ne­to­li Plun­gės, ties Nu­ga­rių kai­mu, įvy­ku­sios ava­ri­jos by­la ket­vir­ta­die­nį at­vers­ta mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės teis­me.

Su­pleš­kė­jo na­mas, ap­rū­ko au­to­mo­bi­lis, de­gė suo­džiai (0)

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ug­nia­ge­siams dar­bo ne­trū­ko: bū­ta iš­kvie­ti­mų dėl ka­mi­nuo­se de­gan­čių suo­džių, lieps­no­je skęs­tan­čio na­mo, rūks­tan­čių sta­dio­no tri­bū­nų ir de­gan­čio au­to­mo­bi­lio.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė (0)

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

Die­na su le­do ri­tu­liu (0)

Žie­mos spor­to en­tu­zias­tai pa­ga­liau su­lau­kė tin­ka­mo oro tra­di­ci­nei šven­tei „Die­na su le­do ri­tu­liu“. Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro įsteig­tos tau­rės ir ki­tų pri­zų va­sa­rio 11 die­ną su­si­run­gė ke­tu­rios ko­man­dos: „Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas“, „Va­na­gai“ (Plun­gė), „Mas­tis“ (Tel­šiai) ir jung­ti­nė „Sa­ka­lų“ (Šiau­liai) bei „Smū­gio“ (Ma­žei­kiai) ko­man­da. Nu­ga­lė­jo drau­gys­tė!

Pyks­ta kai ku­rių mies­to žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai (0)

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­si­pa­ži­no, kad jau ant­ras mė­nuo pri­vers­tas klau­sy­tis žmo­nių, gy­ve­nan­čių at­ski­ro­se žvy­ruo­to­se mies­to gat­vė­se, skun­dų dėl pras­to pri­va­žia­vi­mo. Se­niū­nas sa­kė, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų po pir­mo di­des­nio at­ly­džio, kai bū­tų ga­li­ma į žvyr­ke­lius iš­leis­ti grei­de­rį.

(NE) SVETIMAS SKAUSMAS (0)

Ši is­to­ri­ja liūd­na ir ne­pa­to­gi. Gal ne­tin­kan­ti po gra­žių šven­čių šur­mu­lio. Spran­gi kaip su­džiū­vu­sios duo­nos kąs­nis be­da­lio bur­no­je. De­ja, toks gy­ve­ni­mas...

„Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas!“ (0)

Ma­žu­tė mū­sų Lie­tu­va, bet to­kia bran­gi sa­vo kal­bos įvai­ro­ve, au­di­nių ir raš­tų mar­gu­mu, pa­pro­čių ir tra­di­ci­jų gau­sa.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama