Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Į kla­sės su­si­ti­ki­mą po 50 me­tų at­vy­ko net ke­tu­ri mo­ky­to­jai (0)

Rug­pjū­čio 16-ąją Sta­ne­liuo­se su­si­ti­ko bū­re­lis vy­res­nio am­žiaus žmo­nių – 1964-ųjų aš­tun­to­kų lai­da – aš­tuo­ni mo­ki­niai. Tai Ire­na Sau­dar­gai­tė (Jok­šie­nė), Ire­na Va­si­liū­tė (Stul­pi­nie­nė), Rū­ta Luk­šai­tė (Go­die­nė), Ago­ta Pet­ku­tė (Ru­pei­kie­nė), Juo­zas Skuls­kis, Va­cys Stuob­ris, Le­o­nas Smil­ge­vi­čius ir To­mas Ston­kus. Vie­nas kla­sės drau­gas – Sta­sys Stuo­pe­lis ju­bi­lie­ji­nio kla­sės su­si­ti­ki­mo ne­su­lau­kė, trys bu­vę ben­drak­la­siai – Po­vi­las La­pė (ga­bus mo­ki­nys, gra­žiai au­dęs tau­ti­nes juos­tas), Pra­nas Til­vi­kas ir An­ta­nas Lu­ko­šius – ne­ga­lė­jo at­vyk­ti dėl svei­ka­tos pro­ble­mų, vie­nas at­va­žiuo­ti ne­pa­no­ro. Be­je, V. Stuob­ris į šven­tę at­si­ve­žė ir mar­čią bei du jau su­au­gu­sius anū­kus.
Įdo­mu, kad į šios kla­sės su­si­ti­ki­mą po pen­kias­de­šim­ties me­tų at­sku­bė­jo net ke­tu­ri mo­ky­to­jai: pir­mo­ji mo­ky­to­ja Ge­no­vai­tė Gul­bi­nie­nė, li­tu­a­nis­tė Ire­na Pau­laus­kie­nė, dar­bų ir kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Liu­das Pau­laus­kas ir mu­zi­kos mo­ky­to­jas Ri­mas Tra­naus­kas.

Su­grio­vė pra­mo­nę, su­nai­kins ir že­mės ūkį? (0)

„Tai saus­ra, tai lie­tūs, tai sun­ku pro­duk­ci­ją re­a­li­zuo­ti, tai žiau­riai nu­mu­ša su­pir­ki­mo kai­nas – gy­ve­na­me nuo­la­ti­nio stre­so są­ly­go­mis... Jau vie­ną kar­tą bu­vo už­su­kę taip, kad daug kas tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti ūki­nin­ka­vi­mo, da­bar, ma­tyt, at­ei­na ant­ro­ji ban­ga... Suž­lug­dė Lie­tu­vos pra­mo­nę, suž­lug­dys ir že­mės ūkį!“ – bė­do­jo į su­si­ti­ki­mą su me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu penk­ta­die­nį at­ėję ūki­nin­kau­jan­tys Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nės. Ūki­nin­kų są­jun­gos sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys pa­si­sten­gė, kad au­ga­li­nin­kys­te ir gy­vu­li­nin­kys­te be­si­ver­čian­čių ūki­nin­kų su­si­rink­tų pil­na Sa­vi­val­dy­bės sa­lė.

„Plun­gės būs­to“ va­do­vy­bė – apsnūdusi? (0)

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „Plun­gės būs­tas“, ku­riai va­do­vau­ja Zig­man­tas Dau­gė­la, bu­vo at­lik­tas fi­nan­si­nis au­di­tas. Kon­tro­lie­rė Lai­ma Jur­gu­tie­nė tik­ri­no, ar įmo­nės 2013 me­tų fi­nan­si­nė at­skai­to­my­bė pa­ro­do tik­rą­ją fi­nan­si­nę pa­dė­tį. Taip pat pa­si­žiū­rė­ta, kaip „Plun­gės būs­te“ tei­kia­mos vie­šo­sios pa­slau­gos, kaip val­do­mas Sa­vi­val­dy­bės tur­tas. Apie iš­va­das kal­bė­ta lie­pos 30 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Plun­gės mies­tui su­tvar­ky­ti – 32 mi­li­jo­nai li­tų (0)

Rug­pjū­čio 21 die­ną įvy­ko pir­ma­sis dar­bo gru­pės, reng­sian­čios Plun­gės mies­to in­teg­ruo­tos te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo 2014–2020 me­tų pro­gra­mą, su­si­rin­ki­mas. Plun­gė, kaip ži­no­ma, bu­vo iš­skir­ta kaip tiks­li­nė te­ri­to­ri­ja, ku­riai su­tvar­ky­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos lė­šų skir­ta 27 285 266 li­tai, o dar po 7,5 pro­cen­to lė­šų teks iš vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų. Ben­dra pa­ra­mos, ku­rią rei­kės pa­nau­do­ti iki 2023 me­tų spa­lio 1 die­nos, su­ma – 32 100 274 Lt!

Šį kar­tą val­džios per­ver­smas Plun­gė­je – kaip iš na­tų (0)

Me­ro pa­rei­gas ėju­sio Al­bi­no Kli­mo po­li­ti­nio svo­rio jo kė­dė vie­ną die­ną ne­at­lai­kė ir triukš­min­gai griu­vo nu­vers­da­ma ir ša­lia sto­vin­čias Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vių kė­des... Taip trum­pai ga­li­ma api­bū­din­ti rug­pjū­čio 14 die­nos įvy­kius Sa­vi­val­dy­bė­je, kai per ge­rą pus­die­nį bu­vo at­lik­tos vi­sos rei­ka­lin­gos val­džios pa­kei­ti­mo pro­ce­dū­ros. Po šios po­li­ti­nės griū­ties iš bu­vu­sios val­dan­čio­sios dau­gu­mos svei­kas li­ko tik vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, pa­si­rin­kęs ga­li­my­bę dirb­ti to­liau ta­me pa­čia­me pos­te, ta­čiau jau su ki­tu me­ru – Aud­riu­mi Kli­šo­niu.

„Kar­tu kvad­ra­tu“ – du­kart sma­giau! (0)

Iš­ties daug gra­žaus jau­ni­mo gy­ve­na ne vien Plun­gės mies­te, bet ir sa­vi­val­dy­bės mies­te­liuo­se. Šį kar­tą – po­kal­bis su Že­mai­čių Kal­va­ri­jos jau­ni­mo klu­bo „Kar­tu kvad­ra­tu“ na­re Ro­si­ta Ur­ni­ky­te.

Žemai­ti­ja ir 1863 m. su­ki­li­mas (0)

Po 1831 m. su­ki­li­mo Že­mai­ti­jo­je daug kas pa­si­kei­tė. Ca­ro val­džia mė­gi­no re­for­muo­ti ūki­nį gy­ve­ni­mą. Ji ban­dė pa­trauk­ti į sa­vo pu­sę vals­tie­čius, to­dėl įve­dė pri­va­čių dva­rų vals­tie­čių, jų tu­ri­mos že­mės ir prie­vo­lių są­ra­šus. Pa­nai­ki­nus Lie­tu­vos Sta­tu­tą 1840 m., bu­vo už­draus­ta ofi­cia­liai var­to­ti Že­mai­ti­jos pa­va­di­ni­mą. Tau­ti­nis ne­pa­si­ten­ki­ni­mas ki­lo po 1861 m. že­mės re­for­mos. Se­no­sios tvar­kos pa­kei­ti­mas, ne­pai­sant as­me­ni­nės lais­vės su­tei­ki­mo vals­tie­čiams, ne nu­ra­mi­no, bet pa­kė­lė žmo­nes į ko­vą. Že­mai­čiai bruz­dė­jo – di­džiau­sių ne­ra­mu­mų bu­vo Plun­gės dva­re, ku­ris pri­klau­sė A. Zu­bo­vui. Ju­dė­ji­mui va­do­va­vo An­ta­nas Vaiš­vi­la, ku­rį vals­tie­čiai iš­si­rin­ko sa­vo vals­čiaus vir­šai­čiu, kad gin­tų jų in­te­re­sus. A. Vaiš­vi­la su­tel­kė apie 4000 Plun­gės ir jos apy­lin­kių vals­tie­čių. Jis bu­vo raš­tin­gas ir pats ver­tė ca­ro įsa­ky­mus į lie­tu­vių kal­bą ir aiš­ki­no žmo­nėms. A. Vaiš­vi­la ir jo drau­gai Dau­lius, Ast­rei­kis, Ged­gau­das bu­vo su­im­ti ir su šei­mo­mis iš­va­ry­ti į Si­bi­rą.

Fes­ti­va­lis „Mu­zi­ka ant van­dens“ Pla­te­liuo­se (0)

Žo­li­nės sa­vait­ga­lis Pla­te­liuo­se šie­met kvie­tė ne tik žo­ly­nus pa­šven­tin­ti, bet ir su­si­rin­kus prie vie­no iš gra­žiau­sių Že­mai­ti­jos eže­rų pa­si­klau­sy­ti ge­ros mu­zi­kos nuo­sta­bios gam­tos fo­ne. Čia vy­ko fes­ti­va­lis „Mu­zi­ka ant van­dens“.

„Ine­sos“ pa­cien­tų re­ga rū­pin­sis nau­ja akių li­gų gy­dy­to­ja (0)

Akys – be­ne vie­nas le­piau­sių ir šiais lai­kais (ypač kal­bant apie jau­nus žmo­nes) la­biau­siai ken­čian­čių or­ga­nų. Į pa­gal­bą ra­jo­no gy­ven­to­jų akims at­ėjo nau­ja spe­cia­lis­tė: nuo rug­pjū­čio pir­mo­sios kli­ni­kos „Ine­sa“ pa­cien­tų re­ga rū­pi­na­si Kau­no kli­ni­ko­se moks­lus bai­gu­si of­tal­mo­lo­gė So­na­ta Lu­bie­nė, kiek­vie­ną žmo­gų pa­si­tin­kan­ti nuo­šir­džia šyp­se­na. Nau­jas me­di­kas – ir nau­ji gy­dy­mo me­to­dai, ir dau­giau ko­ky­biš­kai ap­tar­nau­tų pa­cien­tų.

Vi­dur­va­sa­ris ke­liuo­se: su­ža­lo­ta mo­te­ris ir vai­kas (0)

Lie­pos mė­nuo bū­tų pra­ėjęs be įskai­ti­nių ava­ri­jų mū­sų sa­vi­val­dy­bės ke­liuo­se, jei ne vie­nas skau­dus įvy­kis ne­to­li Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, kai į trak­to­riaus tem­pia­mą šie­no pre­są įsi­rė­žė jau­no vy­ro vai­ruo­ja­ma „Au­di A4“. Ta­da nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris ir ma­žas ber­niu­kas. Be šios ne­lai­mės, už­re­gist­ruo­ta try­li­ka ir ki­tų eis­mo įvy­kių, į ke­le­tą jų „įsi­pai­nio­jo“ gir­ti vai­ruo­to­jai. Iš vi­so lie­pos mė­ne­sį už­fik­suo­ta vie­nuo­li­ka trans­por­to prie­mo­nes vai­ra­vu­sių ne­blai­vių as­me­nų.

Gė­lių par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­baus­ta už ne­le­ga­lų įdar­bi­ni­mą (0)

Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn dėl ne­le­ga­laus dar­bo pa­trauk­ta rie­ta­viš­kė Ra­sa Lo­žie­nė Plun­gės teis­me tu­rė­jo aiš­kin­tis pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį. Gė­lių par­duo­tu­vę tu­rin­čią mo­te­rį vie­ną die­ną už­klu­po mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir ap­ti­ko ne­le­ga­liai dir­ban­čią par­da­vė­ją. Sa­vi­nin­kė ti­ki­no, jog tai bu­vo tik trum­pam už­ėju­si kai­my­nė.

Už­si­de­gus prie­sta­tui, nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris (0)

Šeš­ta­die­nio va­ka­re Prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta, jog de­ga ūki­nis pa­sta­tas Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vė­je, prie 26-ojo na­mo. Šios ne­lai­mės me­tu nu­ken­tė­jo pus­am­žė mo­te­ris – jai pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių! (0)

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

„Žemai­čių triat­lo­no 2014“ lai­mė­to­jams – klu­bo „Ver­smė“ pri­zai (0)

Sa­vait­ga­liais mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je vy­kę ma­ra­to­nai rug­pjū­čio 17 die­ną bai­gė­si ma­si­niu bė­gi­mu Plun­gės par­ke Plun­gės mies­to se­niū­no tau­rei lai­mė­ti.

Šalia na­mo – kar­če­ma? (0)

Re­dak­ci­ją pa­sie­kė Plun­gės mies­to A. Vaiš­vi­los gat­vės 9-ojo dau­gia­bu­čio 27 gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tas skun­das dėl kai­my­no ne­do­ro el­ge­sio. Žmo­nės pik­ti­na­si, kad ša­lia jų na­mo esan­čio­je pri­va­čio­je val­do­je (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 52) įsi­kū­rė nak­ti­nė gir­dyk­la, ku­rios lan­ky­to­jai ke­lia triukš­mą ir ne­lei­džia ra­miai pail­sė­ti net nak­tį. „Rei­ka­lau­ja­me iš­kel­din­ti al­ko­ho­lio par­duo­tu­vę, šią nak­ti­nę gir­dyk­lą al­ko­ho­liu, į nuo­ša­les­nę vie­tą, kad ra­my­bės me­tu tu­rė­tu­me tei­sę į tei­sė­tą po­il­sį!“ – to­kio tu­ri­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų pra­šy­mas rug­pjū­čio 12 die­ną bu­vo ad­re­suo­tas ir Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, iš ku­rio ne­del­siant iš­siųs­tas Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Sta­ne­lių ir Aves­tos mo­kyk­lų drau­gys­tė tę­sia­si (0)

Jau ra­šė­me apie pa­va­sa­rį už­si­mez­gu­sią Sta­ne­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir Šve­di­jos Aves­tos mies­te­lio še­šia­me­tės mo­kyk­los drau­gys­tę. Ge­gu­žės 9 die­ną Sta­ne­liuo­se ap­si­lan­kius mo­ky­to­joms Cor­ri­ne Hern­qust ir Mo­nai Li­zai Nor­la­nogr-Vio­gelg su­si­tar­ta dėl šių mo­ky­mo įstai­gų da­ly­va­vi­mo ben­dra­me pro­jek­te „Chil­dren to chil­dren“ („Vai­kai vai­kams“). Vieš­nios ta­da ap­žiū­rė­jo Sta­ne­lių mo­kyk­lą, ben­dra­vo su mo­ky­to­jais, vai­kais, džiau­gė­si jau­nų­jų sta­ne­liš­kių ži­nio­mis, dai­no­mis, at­lie­ka­mais mu­zi­kos kū­ri­niais.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama