Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Pro­tin­ga­me dar­že – lai­min­gas ir žmo­gus, ir dar­žo­vė (0)

Apie Lio­lių kai­me gy­ve­nan­čių Min­dau­go ir Ag­nės Ma­ro­zų au­gi­na­mą „tin­gi­nio“ dar­žą iš­gir­do­me gal prieš tre­jus me­tus. No­rė­jo­me iš kar­to pa­kal­bin­ti ne­tra­di­ci­nius dar­ži­nin­kus, ta­čiau įsi­pra­šy­ti į sve­čius pas jau­nus, už­si­ė­mu­sius žmo­nes ne­bu­vo taip pa­pras­ta. Vos ga­vę Ag­nės pa­ža­dą, kad šią va­sa­rą jau tik­rai pa­si­kal­bė­si­me, lyg aš­tuon­ko­jai jo įsi­tvė­rė­me, kol ga­liau­siai, pra­ėju­sio ant­ra­die­nio po­pie­tę, su­sė­do­me Ma­ro­zų so­dy­bos te­ra­so­je ir, gurkš­no­da­mos ką tik nu­skin­tų any­žių bei mė­tų ar­ba­tą, pa­si­kal­bė­jo­me apie ne­įpras­tą dar­žo­vių au­gi­ni­mo bū­dą, gy­ve­ni­mą Lio­liuo­se ir ki­tus ma­lo­nius da­ly­kus.

Sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si sve­čiai iš Uk­rai­nos (1)

Rug­pjū­čio 12 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė sve­čius iš Čer­ni­go­vo mies­to (Uk­rai­nos) – vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Dobrochyn“ centro direktorę Na­ta­li­ją Drozd ir Tarybos vadovą ir Alek­san­drą Pid­hor­ni­jų. Uk­rai­nie­čiai do­mė­jo­si bio­ku­ro šil­dy­mo pri­va­lu­mais, pa­sa­ko­jo apie si­tu­a­ci­ją sa­vo kraš­te, iš­reiš­kė no­rą ben­dra­dar­biau­ti su mū­sų sa­vi­val­dy­be.

Pa­slap­tin­gas juo­da­sis gi­rių ka­ra­lius (0)

Šv. Bal­tra­mie­jaus die­ną at­si­svei­kin­si­me su re­tu Lie­tu­vos paukš­čiu

Už ke­lių die­nų žie­mo­ti į šil­tuo­sius kraš­tus pa­kils mū­sų akiai ir šir­džiai mie­li paukš­čiai – gan­drai. Lie­tu­viai nuo se­no juos iš­ly­dė­da­vo šv. Bal­tra­mie­jaus die­ną – rug­pjū­čio 24-ąją, o po žie­mos vėl jų lauk­da­vo su­grįž­tant – kad pa­va­sa­rį pa­skelb­tų. Žie­mo­ti iš Plun­gės kraš­to apy­lin­kių pa­kils ne tik bal­tie­ji gan­drai, bet ir vie­nas re­tes­nių, į Rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tas – juo­da­sis gan­dras, ku­ris sa­vo liz­dą bu­vo su­su­kęs Stal­go kai­mo apy­lin­kė­se.

Me­ras pa­ger­bė Pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių vi­ce­čem­pio­ną M. Graus­lį (0)

Dvi­de­šim­to­jo gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se – rug­pjū­čio 14-ąją – Pa­ro­lim­pi­nių Eu­ro­pos jau­ni­mo iki 20 me­tų žai­dy­nių pri­zi­nin­kas Mo­des­tas Graus­lys kar­tu su tre­ne­riais ir ar­ti­mai­siais bu­vo pa­kvies­tas į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Čia ne­įga­liam spor­ti­nin­kui, į Lie­tu­vą par­ve­žu­siam si­dab­ro me­da­lį, bu­vo su­reng­ta ne­di­de­lė pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja.

Ta­ry­ba ap­si­spren­dė: į Nar­vai­šius so­cia­liai rem­ti­nų žmo­nių ne­iš­trems (0)

Pas­ku­ti­nį lie­pos mė­ne­sio ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba di­dži­ą­ją da­lį dar­bot­var­kės klau­si­mų tie­siog pra­lė­kė šuo­liais, spren­di­mų pro­jek­tus tvir­tin­da­ma ben­dru su­ta­ri­mu. Il­ges­nių dis­ku­si­jų su­kė­lė vos ke­li klau­si­mai, ku­riems pri­rei­kė bal­sa­vi­mo. Vie­nas jų bu­vo su­si­jęs su so­cia­li­nio būs­to plėt­ra – siū­ly­ta Nar­vai­šių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą per­tvar­ky­ti taip, kad čia ga­lė­tų gy­ven­ti pus­šim­tis as­me­nų. Vie­ni po­li­ti­kai stum­te stū­mė šį pro­jek­tą, ki­ti bu­vo ka­te­go­riš­kai prieš.

Nau­din­giau­sia LMKL žai­dė­ja pri­pa­žin­ta plun­giš­kė kar­je­rą tęs už­sie­ny­je (0)

Aty­vi, ver­žli, daug dir­ban­ti per tre­ni­ruo­tes, drau­giš­ka, už­si­spy­ru­si, sim­pa­tiš­ka... To­kia yra 23 me­tų krep­ši­nin­kė Mo­ni­ka Gri­ga­laus­ky­tė. Svar­biau­sia – šir­dy­je vi­sa­da plun­giš­kė. Šiais me­tais ši Klai­pė­dos krep­ši­nio eki­pos „For­tū­na“ aukš­ta­ū­gė bu­vo iš­rink­ta nau­din­giau­sia 21-ojo Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) se­zo­no žai­dė­ja. Kol kas ji dar tre­ni­ruo­ja­si uos­ta­mies­ty­je, ta­čiau jau mė­ne­sio pa­bai­go­je iš­vyks į Veng­ri­ją, kur pra­dės le­gio­nie­rės kar­je­rą. Apie ke­lią į di­dį­jį krep­ši­nį, apie lais­va­lai­kį ir pri­si­mi­ni­mus, su­si­ju­sius su gim­tuo­ju mies­tu, – apie vi­sa tai ir dar dau­giau – in­ter­viu su Mo­ni­ka.

Iš Plun­gės ki­lę į Plun­gę grįž­ta (1)

Prie Vai­kų bib­lio­te­kos rug­pjū­čio 3-io­sios po­pie­tę vy­ko sma­gus su­si­ti­ki­mas su iš Plun­gės ki­lu­siais mu­zi­kan­tais Ie­va Var­ka­ly­te ir Pau­liu­mi Lyg­nu­ga­riu. At­li­kė­jai pa­sa­ko­jo apie sty­gi­nius ir pu­čia­muo­sius in­stru­men­tus, at­sa­kė į klau­si­mus, kon­cer­ta­vo su­si­rin­ku­sie­siems, lei­do vai­kams ir jų tė­ve­liams ne tik pa­lies­ti in­stru­men­tus, bet ir pa­ban­dy­ti jais gro­ti.

Kūrybinėse dirbtuvėse jaukinosi mūzas (0)

Sek­ma­die­nį, rug­pjū­čio 16-ąją, Mi­la­šai­čiuo­se, so­dy­bo­je „Že­mai­tė truo­ba“, ka­ra­lia­vo me­nai. Tą­dien VšĮ „Van­dens bokš­tas“ pri­sta­tė pro­jek­tą „Ma­žiu­kų kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės“. Šiuo ren­gi­niu vai­ni­kuo­tas tri­jų die­nų kū­ry­bi­nis dar­bas, ap­iman­tis fo­to­gra­fi­jos, vai­dy­bos, ki­tas me­no sri­tis.

Il­gai ty­lė­jęs ap­si­spren­dė pa­pa­sa­ko­ti apie ne­ei­li­nius sa­vo ge­bė­ji­mus (0)

Vie­ni nuo­sta­biai dai­nuo­ja, pie­šia, lip­do, au­džia, dro­žia, už­si­i­ma ko­kia ki­ta pa­si­gė­rė­ji­mą ke­lian­čia veik­la ir tuo džiu­gi­na sa­ve bei ap­lin­ki­nius, ki­ti su­ge­ba iš tų pa­čių pro­duk­tų pa­ga­min­ti daug ska­nes­nį val­gį, nei tai mo­ka pa­da­ry­ti kai­my­nai. Kiek­vie­nam dau­giau ar ma­žiau duo­ta, o jei ir ne­duo­ta, tai no­rint per gy­ve­ni­mą ga­li­ma iš­siug­dy­ti ne vie­ną ge­bė­ji­mą. Ta­čiau ką da­ry­ti žmo­gui, ku­ris no­rė­tų ap­lin­ki­niams pa­pa­sa­ko­ti daug dau­giau, nei sa­vo aki­mis įžiū­ri ei­li­niai mir­tin­gie­ji? To­kią di­le­mą spren­džia vie­nas Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­rį šia­me pa­sa­ko­ji­me, jo pra­šy­mu, va­din­si­me Pet­ru. Prieš ke­le­rius me­tus šis pus­am­žis vy­riš­kis ap­ti­ko, jog jau­čia ir ga­li tiks­liai pa­sa­ky­ti, kiek ku­rio­je vie­to­je pa­lai­do­ta žmo­nių, net jei ka­pi­ny­no am­žius sie­kia ma­ro me­tus! Ne­ga­na to, pa­šne­ko­vas sa­kė ga­lįs įvar­dy­ti ir nu­mi­rė­lių ly­tį bei jų pra­gy­ven­tus me­tus. Sa­vo ge­bė­ji­mus jis iš­ban­do vaikš­ti­nė­da­mas po pi­lia­kal­nius ir drą­siai tei­gia, jog ga­lė­tų ar­che­o­lo­gams ar pa­vel­do­sau­gi­nin­kams tiks­liai nu­ro­dy­ti aiš­kias se­no­vės pi­lia­vie­čių, jų įtvir­ti­ni­mų ir ka­pi­ny­nų ri­bas, ta­čiau kur be­si­krei­pė, kam iki šiol be­ra­šė, dė­me­sio taip ir ne­su­lau­kė.

Vi­dur­va­sa­ris ke­liuo­se: du su­žeis­ti žmo­nės, kri­tęs brie­dis (0)

Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­to Al­gi­man­to Ka­ra­liū­no pa­teik­tais duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį mū­sų ke­liuo­se už­re­gist­ruo­ta 16 eis­mo įvy­kių, iš ku­rių du bu­vo įskai­ti­niai: su­si­ža­lo­jo sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­kiu­si ir su­stab­dy­ti ne­spė­ju­si vai­ruo­to­ja ir nu­ken­tė­jo vie­na ke­lei­vė, ku­riai me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė po su­si­dū­ri­mo su brie­džiu.

Ava­ri­ją su­kė­lu­si mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad nu­ken­tė­ju­sie­ji taip pat bu­vo kal­ti (1)

Be­veik prieš pus­an­trų me­tų – 2014-ųjų ko­vo 17 die­ną – skau­di ava­ri­ja įvy­ko Plun­gė­je, Rie­ta­vo ir Lais­vės gat­vių san­kry­žo­je. Šio­je vie­to­je au­to­mo­bi­lio „Re­nault Sce­nic“ vai­ruo­to­ja plun­giš­kė Vi­da Za­liec­kie­nė (gim. 1964 m.), iš­va­žiuo­da­ma iš ša­lu­ti­nio ke­lio, ne­su­sto­jo prie „Stop“ žen­klo ir ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio „Se­at Al­hamb­ra“. Nu­ken­tė­jo jau­na mo­te­ris ir jos vai­kas, ku­ris tie­siog iš­lė­kė per lan­gą ir tren­kė­si į ke­lią. Rug­pjū­čio 18-ąją prieš teis­mą sto­ju­si kal­ti­na­mo­ji sa­vo kal­tės ne­nei­gė, ta­čiau abe­jo­jo, ar ma­žy­lis bū­tų pa­ty­ręs to­kius sun­kius su­ža­lo­ji­mus, jei­gu bū­tų bu­vęs pri­seg­tas sau­gos dir­žais. Ir tiek, kiek pa­pra­šė nu­ken­tė­ju­sie­ji, V. Za­liec­kie­nė sa­kė tik­rai ne­su­tin­kan­ti at­ly­gin­ti, nes tai esąs žmo­gaus api­plė­ši­mas.

Ša­tei­kiuo­se su­de­gė na­mas (0)

Vė­lų penk­ta­die­nio va­ka­rą, ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, ant ko­jų su­kel­tos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­jė­gos iš­sku­bė­jo į Ša­tei­kių kai­mą – Re­ke­tės gat­vė­je de­gė V. K. gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Plun­gė­je – aš­tuo­ni ge­o­lo­biai (0)

Ne­se­niai te­ko skai­ty­ti de­tek­ty­vą, ku­rio veiks­mas su­ko­si apie pas­ta­ruo­ju me­tu vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­rų žai­di­mą „Ge­o­ca­ching“. Mū­siš­kai bū­tų „Ge­og­ra­fi­nių lo­bių ieš­ko­ji­mas“. Kaip ir daž­nam skai­ty­to­jui no­rė­jo­si pa­tik­rin­ti kny­gos au­to­rės iš­mo­nės ri­bas, tad įve­džiau an­gliš­ką­jį žai­di­mo pa­va­di­ni­mą į „go­og­le“ ir už­si­re­gist­ra­vau „Ge­o­ca­ching“ pus­la­py­je. At­si­da­rius že­mė­la­pį ir įve­dus gim­to­jo mies­to pa­va­di­ni­mą, lau­kė ne­ti­kė­tu­mas. Pa­si­ro­do, Plun­gė­je taip pat yra ge­og­ra­fi­nių lo­bių.

Veteranų futbolo turnyre prisiminta ir istorinė plungiškių pergalė 1956 metais (0)

Rug­pjū­čio 8 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės sta­dio­ne vy­ko tra­di­ci­nis ve­te­ra­nų fut­bo­lo tur­ny­ras ,,Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė – 2015“, kuriame da­ly­va­vo 9 fut­bo­lo ko­man­dos. U-35 me­tų gru­pė­je – ko­man­dos iš Ma­ri­jam­po­lės, Tel­šių, Ši­lu­tės ir Plun­gės, U-50 gru­pė­je – ko­man­dos iš Vil­niaus, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Ši­lu­tės ir Plun­gės. Taip pat bu­vo pri­si­min­ta le­gen­di­nės fut­bo­lo ko­man­dos ,,Li­nų au­di­niai“ fut­bo­li­nin­kų 1956 me­tų per­ga­lė – iš­ko­vo­ti Lie­tu­vos čem­pio­nų me­da­liai.

Ga­ra­žų be­dri­jo­je „Ra­tas“ – kon­flik­tas dėl elek­tros ka­be­lio (0)

Rug­pjū­čio 19 d. į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no vie­nas plun­giš­kis, pyks­tan­tis ant ga­ra­žų ben­dri­jos „Ra­tas“ pir­mi­nin­ko Al­ber­to Vir­ši­lo. Esą šis nie­kaip ne­su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti su­tir­pu­siu pa­grin­di­niu elek­tros ka­be­liu. Pir­min­inkas at­sa­kė, jog ka­be­liu rū­pi­na­si ir pa­ti­ki­no, jog anas vy­riš­kis, ga­ra­žuo­se įsi­ren­gęs au­to­ser­vi­są, pats ir su­ga­di­no tą ka­be­lį.

Ju­bi­lie­ji­nė 5–oji va­sa­ra Šven­to­jo­je (0)

Vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „Cy­ru­liu­kai“ vai­kai ir pa­aug­liai rė­mė­jų iš Šve­di­jos dė­ka jau 5–ąją va­sa­rą tu­rė­jo ga­li­my­bę sa­vai­tę pail­sė­ti Šven­to­jo­je, prie jū­ros.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama