Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mies­tie­čių sva­jo­nė­se – po­vų po­re­lė ir mė­ly­nas fa­za­nas (0)

Už kiek­vie­nos tvo­ros – sa­vas pa­sau­lis. Pra­vė­rę nuo­ša­lios, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čios, so­dy­bos var­tus, at­si­dū­rė­me paukš­čių ka­ra­lys­tė­je: čia iš­di­džiai su­ki­nė­jo­si gra­žiau­sio­mis spal­vo­mis pa­si­da­bi­nę fa­za­nai, įman­trius kuo­dus su­si­su­ku­sios an­tys, įvai­riau­sio dy­džio ir mar­gu­mo gai­džiai bei viš­tos. Pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo au­gin­ti­nių įvai­ro­vę pa­pra­šė­me so­dy­bos šei­mi­nin­kų – Plun­gės aka­de­mi­ko A. Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jos Da­lios ir už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Pa­ty­rio sa­ma­na“ vyr. in­ži­nie­riaus An­driaus Mic­kų.

Sa­vo ga­ra­že ra­do sprog­me­nį (0)

Į vien­kie­mį, esan­tį Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos iš­lė­kė ant­ra­die­nio po­pie­tę. Šei­mi­nin­kas R. G. pra­ne­šė, jog sa­vo ga­ra­že ra­do ka­ro lai­kų sprog­me­nį.

Al­sė­džių jau­ni­mas: „Mū­sų ben­druo­me­nę su­da­ro pu­sė Lie­tu­vos“ (0)

Jei­gu ma­žai apie ra­jo­ną ži­nan­tiems žmo­nėms pa­pa­sa­ko­tu­me, kad Al­sė­džių vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si la­bai daug to­li nuo šio kraš­to gy­ve­nan­čių mo­ki­nių, tik­riau­siai iš­girs­tu­me nuo­sta­bą. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai prie to jau pri­pra­to. Mo­kyk­la ta­po pa­trauk­li ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jams 2001 me­tais, įve­dus gy­ny­bi­nį-pi­lie­ti­nį ug­dy­mą, pra­dė­jus mo­ky­ti vai­kus ba­zi­nių-ka­ri­nių mo­ky­mo pro­gra­mų, ak­ty­viai dir­bant jau­nie­siems šau­liams, ste­bint aukš­tus spor­ti­nius ir ki­tų mo­ko­mų­jų da­ly­kų pa­sie­ki­mus. Šie­met rug­sė­jo 1-ąją mo­kyk­lo­je pra­dė­jo mo­ky­tis net 23 nau­ji mo­ki­niai, at­vy­kę iš Ak­me­nės, Tel­šių, Klai­pė­dos, Plun­gės, Ma­žei­kių ir ki­tų ra­jo­nų. Šią mo­kyk­lą nau­jie­ji mo­ki­niai pa­si­ren­ka, iš­gir­dę ben­dra­am­žių sėk­mės is­to­ri­jas, ste­bė­da­mi jų pa­sie­ki­mus.

Len­te­lė su ža­lia ro­dyk­le prie švie­so­fo­ro: da­bar bū­ti­na su­sto­ti (0)

Nuo spa­lio 11 d. įsi­ga­lio­jo Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­kei­ti­mai. Vie­nas iš es­mi­nių po­ky­čių – prie san­kry­žos, kur yra švie­so­fo­ras su ža­lią ro­dyk­lę tu­rin­čia len­te­le, de­gant rau­do­nam sig­na­lui, prieš su­kant į de­ši­nę, bū­ti­na su­sto­ti. Pa­žei­dė­jai ri­zi­kuo­ja už­si­dirb­ti ne­ma­žą bau­dą ar net ke­liems mė­ne­siams pra­ras­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.

„Tas, ku­ris kal­ti­na mus ne­si­rū­pi­ni­mu, pats tai da­rė“ (3)

Po ne­se­niai ra­jo­no ir res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je pa­si­ro­džiu­sių Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės As­tos Bei­er­le-Ei­gir­die­nės už­sa­ko­mų­jų rin­ki­mi­nių straips­nių, ku­riuo­se nau­jo­ji val­džia kal­ti­na­ma ne­si­rū­pi­ni­mu ra­jo­no so­cia­li­niais rei­ka­lais, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ra­jo­no žur­na­lis­tams pa­tei­kė prie­šin­gą in­for­ma­ci­ją: „Tai bu­vu­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė pa­ti ak­ty­viai prie­ši­no­si ir pra­šė ta­ry­bos na­rių ne­pri­tar­ti spren­di­mams, ku­riais sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jo­se bū­tų įsteig­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tai. Jei aš me­luo­ju, te­gul ji duo­da ma­ne į teis­mą“. Anot me­ro, sie­kia­ma, kad šias vie­ni­šiems as­me­nims, ne­įga­lie­siems ir vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­tiems se­ne­liams rei­ka­lin­gas pa­slau­gas bū­tų ga­li­ma teik­ti ne tik mies­te, bet ir vi­so­se se­niū­ni­jo­se, to­dėl jam mes­ti kal­ti­ni­mai yra ne­pa­grįs­ti: „Tas, ku­ris kal­ti­na mus ne­si­rū­pi­ni­mu, pats tai da­rė“.

„Kuo dau­giau da­rai, tuo dau­giau pa­da­rai“ (1)

Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti sep­ty­nio­lik­me­tė Eg­lė Vi­liū­tė – ne­ei­li­nė mer­gi­na. Ga­li­ma sa­ky­ti, la­bai eu­ro­pie­tiš­ka. Iš pir­mo žvilgs­nio gal­būt ji to­kia pat, kaip ir jos ben­dra­am­žiai – kas­dien ei­na į pa­mo­kas mies­te­lio gim­na­zi­jo­je, pas­kui ruo­šia na­mų dar­bus, su­si­tin­ka su drau­gais, bet la­biau pa­ben­dra­vęs su­pran­ti, jog ši moks­lei­vė sa­vo ži­nio­mis, veik­la, idė­jo­mis ir en­tu­ziaz­mu len­kia dau­gu­mą ki­tų. „Yra te­kę ves­ti pa­mo­kas apie Eu­ro­pos Są­jun­gą ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, šian­dien mo­ki­niams kal­bė­jau apie Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dą ir jos veik­lą, pa­sa­ko­jau apie sa­vo ke­lio­nę į Briu­se­lį. Šį penk­ta­die­nį Vil­niu­je da­ly­vau­siu „Eu­ro­pos na­muo­se“ vyk­sian­čio­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie eu­ro įve­di­mą Lie­tu­vo­je...“ – tai tik ke­le­tas vie­nuo­lik­to­kės Eg­lės už­si­ė­mi­mų, ku­rių jai nie­ka­da ne­trūks­ta. Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė, aktyviai dalyvaujanti Europos socialinio fondo (ESF) veikloje, mo­ki­nių sa­vi­val­dos ir ly­de­rių gru­pės pir­mi­nin­kė, Jau­ni­mo Eu­ro­pos ko­man­dos (JEK) na­rė, įvai­rių ren­gi­nių ir pro­jek­tų su­ma­ny­to­ja – ši šau­ni mer­gi­na tie­siog ste­bi­na sa­vo veik­lu­mu.

Sta­nis­lo­vo Riau­bos 110-asis ju­bi­lie­jus (1)

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį vie­nam iš la­biau­siai pa­si­žy­mė­ju­sių me­džio skulp­tū­rių at­min­ti Že­mai­tės mu­zie­ju­je ap­si­lan­kė gru­pe­lė žmo­nių. Sta­nis­lo­vo Riau­bos me­ti­nių me­tu kal­bė­ta apie me­ni­nin­ko gy­ve­ni­mą, jo dar­bus ir jo var­dui pa­mi­nė­ti skir­tus kon­kur­sus, ku­riuo­se da­ly­vau­ja jau­ni­mas.

Pa­rei­gū­nams lin­kė­jo ne­pra­ras­ti žmo­giš­ku­mo (0)

Spa­lio 2-ąją Lie­tu­vos po­li­ci­ja mi­nė­jo sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę. Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį An­ge­lų sar­gų die­nos pro­ga mū­sų pa­rei­gū­nus svei­ki­no jų va­do­vai, val­džios at­sto­vai, įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai. Ge­riau­siems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams tra­di­ciš­kai bu­vo įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

„Dėl jau­nys­tės ir gro­žio žmo­nės vi­sai iš pro­to iš­ėjo“ (0)

Lyg ger­vės me­tai po vie­ną sto­ja į vo­rą, kol ga­liau­siai jau­nys­tė nu­plas­no­ja į ru­de­nį. Gra­žus spal­vo­mis, tur­tin­gas der­liu­mi ru­duo, o vis dėl­to ke­lia liū­de­sį. Taip ir žmo­gaus se­nat­vė – ku­pi­na pa­tir­ties ir iš­min­ties lo­bių, ta­čiau ap­raiz­gy­ta sen­ti­men­ta­lių jau­nys­tės pri­si­mi­ni­mų, nar­di­nan­čių die­nas į me­lan­cho­li­jos rū­ką. Ge­rai, jei ša­lia my­lin­tys, su­pran­tan­tys, ger­bian­tys žmo­nės, jei ne­ten­ka die­nų leis­ti vie­nat­vė­je. Juk da­bar, vy­rau­jant jau­nys­tės ir gro­žio kul­tui, daž­nas se­nas žmo­gus jau­čia­si nie­kam ne­rei­ka­lin­gas, lyg iš­mes­tas į vi­suo­me­nės už­ri­bį. Apie gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį, po­žiū­rį į se­ną žmo­gų spa­lio 1-ąją – Tarp­tau­ti­nę pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­ną – kal­bė­jo­mės su Va­tu­šių kai­me gy­ve­nan­čia il­ga­am­že Iza­be­le Vaiš­no­rie­ne.

Plė­ši­kas su­si­žė­rė auk­so dir­bi­nius, po­li­ci­ja pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos (0)

Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, esan­čią ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vę „Her­mis“ ket­vir­ta­die­nio ry­tą api­plė­šė gin­kluo­tas nu­si­kal­tė­lis. Bran­giau­sius auk­so dir­bi­nius su­si­rin­kęs vy­ras yra už­fik­suo­tas vaiz­do ka­me­ro­mis, tad po­li­ci­ja pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos pa­dė­ti jį at­pa­žin­ti.

Me­džio­to­jų bū­re­lio na­riai dėl užuo­mar­šos pir­mi­nin­ko ta­po bra­ko­nie­riais (0)

Ne­kas­die­nė ci­vi­li­nė by­la Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ta ant­ra­die­nį. Me­džio­to­jų ir žve­jų bū­re­lis „Juo­dei­kiai“ yra kal­ti­na­mas pa­da­ręs ža­lą gam­tai, t. y., ne­tu­rė­da­mas ga­lio­jan­čio lei­di­mo, me­džio­jo žvė­ris. Pa­pras­tai sa­kant, bra­ko­nie­ria­vo. Dėl to ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai krei­pė­si į teis­mą – pa­skai­čia­vo, jog už du nu­pyš­kin­tus šer­nus, stir­ną, beb­rą ir man­gu­tą bū­re­lis pa­da­rė di­des­nę nei 15 tūkst. Lt ža­lą gam­tai...

Gan­din­gos gat­vė­je su­pleš­kė­jo ne­gy­ve­na­mas na­mas (0)

Spa­lio 9-osios va­ka­re Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie de­gan­tį na­mą Gan­din­gos gat­vė­je. Lieps­na vi­siš­kai su­nio­ko­jo me­di­nį, ap­leis­tą na­mą.

Nuo šiol šei­mi­nin­kėms jo­kio var­go dėl sul­čių! (0)

Sto­ties gat­vė­je 5A, Plun­gė­je, veikiančioje spau­dyk­loje mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis spau­džia­mos vai­sių ir dar­žo­vių sul­tys. At­ve­žu­siam ža­lia­vą klien­tui nie­kuo ne­rei­kia rū­pin­tis – pa­ruoš­tas pa­ste­ri­zuo­tas sul­tis iš­si­ve­ši­te 5 lit­rų tal­pos va­kuu­mi­niuo­se mai­še­liuo­se, ku­riuo­se jas ga­li­ma lai­ky­ti ne vie­ne­rius me­tus, o ati­da­rius – pa­to­gu nau­do­ti.

Bė­gi­mu pa­mi­nė­ta ju­dė­ji­mo sa­vai­tė „Mo­ve we­ek 2014“ bei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na (1)

Spa­lio 3-iąją Plun­gės dva­ro par­ko te­ri­to­ri­jo­je vy­ko ma­si­nis bė­gi­mas-ėji­mas, ku­rį or­ga­ni­za­vo Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras. Šis ren­gi­nys bu­vo skir­tas pa­mi­nė­ti ju­dė­ji­mo sa­vai­tę „Mo­ve we­ek 2014“ bei Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­ną.

Vie­nus po­li­ci­ja bau­džia, o į ki­tų nu­si­žen­gi­mus dė­me­sio net ne­krei­pia? (0)

„Kaip ga­li bū­ti, kad vie­nus, pa­žei­du­sius ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), po­li­ci­ja iš­kart nu­bau­džia, o į ki­tus net dė­me­sio ne­krei­pia? Ir tai vyks­ta po pat po­li­ci­jos lan­gais!“ – pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją po bau­dos sky­ri­mo at­sku­bė­jęs klau­sė plun­giš­kis Mar­ty­nas Ki­ri­lo­vas. Anot jo, jis il­gai tu­rė­jo laks­ty­ti po po­li­ci­jos ka­bi­ne­tus, kol iš­si­rei­ka­la­vo, kad to­kį pat KET pa­žei­di­mą pa­da­ręs ki­tas as­muo ir­gi bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Šiuos plun­giš­kio prie­kaiš­tus Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Plun­gės ra­jo­no PK vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas at­me­ta teig­da­mas, kad pa­žei­dė­jas bu­vo nu­sta­ty­tas iš­kart, o mi­nė­ta­sis M. Ki­ri­lo­vas per daug įsi­jau­tė į pa­rei­gū­no vaid­me­nį, nes ėmė ki­tiems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams nu­ro­di­nė­ti, ką jie tu­ri da­ry­ti...

„Mo­ky­to­jo die­na ki­taip“ (0)

Spa­lio 3 die­ną Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Mo­ky­to­jo die­na ki­taip“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama