Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Naudinga žinoti

Ar dėl sa­vo dar­bo pa­ti­ria­te vi­ta­mi­no D trū­ku­mą?

Moks­li­nin­kai pa­ta­ria nu­sta­ty­ti vi­ta­mi­no D pa­pil­do var­to­ji­mo gai­res, at­si­žvel­giant į var­to­to­jo pro­fe­si­ją. Re­mian­tis ty­ri­mų duo­me­ni­mis, kai ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vai su vi­ta­mi­no sto­kos pro­ble­mo­mis su­si­du­ria daž­niau. Per­skai­ty­ki­te ir su­ži­no­ki­te, kaip pa­di­din­ti vi­ta­mi­no D kie­kį sa­vo or­ga­niz­me.

Svarbiausi aspektai ir naudingi patarimai jūsų būsimam tinklalapiui

Kai kurie žmonės teigia, kad kurti internetinius tinklalapius gali kiekvienas, tačiau ar tikrai? Ar toks požiūris galiausiai padeda pasiekti norimą rezultatą? Nesunku įsivaizduoti galutinį rezultatą, kuomet internetinių svetainių kūrimas įgyvendinamas mėgėjiškai tuo užsiimančio žmogaus – tai nebūna profesionalu, kokybiška ir patikima. Į internetinių tinklalapių kūrimą reikėtų žvelgti lygiai taip pat kaip ir į statomą namą. Jei statybų procese bus naudojamos blogos medžiagos, o darbai atliekami neprofesionaliai ir nekokybiškai – galiausiai namo gyventojams kils daug papildomų rūpesčių ir išlaidų. Tai yra tobula analogija internetiniam tinklalapiui. Jei jis bus sukurtas netinkamai, jis ne tik taps labiau pažeidžiamas, tačiau taip pat bus nefunkcionalus, neintuityvus ir neefektyvus. Tuo tarpu, jei norite, kad jūsų internetinis tinklalapis būtų nepriekaištingos kokybės, internetinių svetainių kūrimas neabejotinai turėtų būti patikėtas profesionalams, kurie turi daugiausiai reikalingos patirties ir žinių. Ir net jei tuo abejojate ir manote, kad vis dėlto šiuos darbus galėsite atlikti savo rankomis, įvardinsime svarbiausius aspektus, kurių neturėtumėte pamiršti.

Paskolos: lietuvių skolinimosi ypatumai

Paskola – tai priemonė, galinti ir palengvinti, ir komplikuoti žmogaus gyvenimą priklausomai nuo to, atsakingai ar ne skolinamės pinigų. Šiandien egzistuoja kelių tipų paskolos. Pirmos – tai greitieji kreditai, kur skolinama dažniausiai ne ilgesniam nei 6-12 mėn. laikotarpiui. Skolinamos sumos yra nedidelės – nuo 50 iki 1000 eurų, o palūkanos – didelės. Statistiškai tokio tipo paslaugas renkasi jauni, 18-25 m. žmonės, kurie dar neturi tvirto pagrindo po kojomis ir kurie dažniausiai nori patenkinti savo nebūtinuosius poreikius, pavyzdžiui, įsigyti prabangų išmanųjį telefoną. Todėl akivaizdu, kad jaunimas nori prabangos prekių ir jas įsigyja dažnai net neturėdami darbo ir nuolatinių pajamų. Daugelis jų, įklimpusių į paskolų liūną, renkasi arba tėvų pagalbą, arba paskolos refinansavimą.
Kaip pastebi ekonomistai, žmonės, siekdami greitų ir lengvų pinigų, dažnai nepagalvoja ne tik apie save, bet ir apie artimuosius: TV ekranuose, spaudoje galime rasti nemažai skaudžių, pamokančių istorijų, kai žmonėms dėl didelių įsiskolinimų teko parduoti namus, palikus šeimą išvykti dirbti į užsienį ar dėl didelių nervų paaukoti sveikatą.

Pokeris – kaip šis žaidimas atsirado?

Veikiausiai daugelis iš mūsų apie pokerį pirmą kartą išgirdo žiūrėdami televiziją. Amerikiečių filmuose – pokerio žaidimas gana dažnas elementas, ypač tuomet kai scenarijus sukasi aplink lošimų sostinę Las Vegasą, ar mafiją, kur gaujos vadai žaisdami kortomis aptarinėja reikalus.

Ko­dėl mums TRŪKSTA SELENO ir ko­dėl jis ne­pa­kei­čia­mas?

Fak­tas, kad mik­ro­ele­men­tai ga­li ap­sau­go­ti nuo li­gų ir iš­sau­go­ti gy­vy­bę, pa­aiš­kė­jo 20 am­žiaus 7–8 de­šimt­me­ty­je. Aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je gy­vy­biš­kai svar­bių mik­ro­ele­men­tų, to­kių kaip se­le­nas, trū­ku­mas ta­po la­bai rim­tai moks­li­nin­kų svars­to­ma te­ma. Ty­ri­mai aki­vaiz­džiai pa­tvir­ti­na, kad daž­nai mi­ty­bos bū­das ne­pa­kan­ka­mai ap­sau­go nuo li­gų.

Ge­riau­sias bū­das gau­ti DAUGIAU ENERGIJOS

Šiuo me­tu rin­ko­je yra dau­gy­bė ener­gi­jos su­tei­kian­čių mais­to pa­pil­dų, ku­rie pa­de­da ko­vo­ti su nuo­var­giu ir fi­zi­nės veik­los sto­ka. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja į vi­ta­mi­nus pa­na­ši mais­ti­nė me­džia­ga ko­fer­men­tas Q10, pa­grei­ti­nan­tis ener­gi­jos me­ta­bo­liz­mą ląs­te­lė­se. Ar tai vyks­ta dėl ko­kios nors kon­kre­čios prie­žas­ties?

Dėl pla­čiai pa­pli­tu­sio se­le­no trū­ku­mo ga­li bū­ti kal­ta kli­ma­to kai­ta

Švei­ca­ri­jos moks­li­nin­kų ko­man­da per­spė­ja, kad kli­ma­to ir dir­vo­že­mio po­ky­čiai ga­li bū­ti se­le­no – žmo­gaus svei­ka­tai bū­ti­no mik­ro­ele­men­to – kie­kio su­ma­žė­ji­mo dir­vo­že­my­je prie­žas­tis. Jų nuo­mo­ne, po­vei­kį ypač tu­rė­tų pa­jus­ti Eu­ro­pa. Šia­me teks­te skai­ty­ki­te apie moks­li­nin­kų ata­skai­tą ir su­ži­no­ki­te, kaip or­ga­ni­nio se­le­no mie­lės ga­li pa­dė­ti iš­lik­ti svei­kam...

Be­veik vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D

Re­mian­tis la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­teik­tais krau­jo mė­gi­nių duo­me­ni­mis, be­veik 90 proc. vy­res­nių nei 19 me­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je yra per ma­žas. Ty­ri­mai ro­do, kad pa­na­ši si­tu­a­ci­ja yra ir Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je.

Iš­sau­go­ki­te odos jau­nys­tę

Ko­fer­men­tas Q10 tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą at­jau­nin­ti odą. Jo yra odos ląs­te­lė­se. De­ja, su am­žiu­mi šio kofermento at­sar­gos ma­žė­ja.

Ar Lie­tu­vos mo­te­rims rei­kia dau­giau vi­ta­mi­no D?

Nau­jas Lie­tu­vos mo­te­rų, ku­rioms pra­si­dė­jo me­no­pau­zė, ty­ri­ma­s ro­do, kad dau­gu­mai jų trūks­ta vi­ta­mi­no D – mais­ti­nės me­džia­gos, bū­ti­nos nor­ma­liai svei­ka­tos būk­lei pa­lai­ky­ti. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­si­te, kaip už­tik­rin­ti, kad gau­na­te pa­kan­ka­mai vi­ta­mi­no D.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama