Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Dar dau­giau įro­dy­mų, kad pa­pil­dai ga­li pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę

Dar dau­giau įro­dy­mų, kad pa­pil­dai ga­li pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę

Šve­di­jos moks­li­nin­kai dar kar­tą įro­dė, kad se­le­no ir ko­fer­men­to Q10 var­to­ji­mas kar­tu ga­li efek­ty­viai pri­si­dė­ti prie svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mo vy­res­nia­me am­žiu­je. Skai­ty­ki­te to­liau, jei­gu no­ri­te su­ži­no­ti dau­giau apie jų ty­ri­mą.

Bė­gant me­tams, jū­sų or­ga­niz­me vyks­ta daug po­ky­čių. Su­ma­žė­ja ener­gi­jos kie­kis, šir­dis tam­pa ne­be to­kia stip­ri. Šie po­ky­čiai ga­li pa­kenk­ti jū­sų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei.
Ta­čiau ne­ma­ny­ki­te, kad bū­ti­nai taip tu­ri nu­tik­ti. Šve­di­jos moks­li­nin­kų gru­pė, va­do­vau­ja­ma kar­dio­lo­go Ur­ban Ale­ha­gen iš Lin­šio­pin­go uni­ver­si­te­to, ne­se­niai pa­skel­bė nau­ją ty­ri­mą ge­rai ver­ti­na­ma­me žur­na­le „Bio­fac­tors“, dar kar­tą pa­tvir­tin­da­ma, kad se­le­no ir ko­fer­men­to Q10 var­to­ji­mas kar­tu vy­res­nia­me am­žiu­je yra nau­din­gas tiek vy­rams, tiek mo­te­rims. Dar grį­ši­me prie to vė­liau.
Pa­skelb­tas kar­dio­lo­gi­jos žur­na­le

Pri­me­na­me, kad 2013 me­tais U. Ale­ha­gen pa­skel­bė sa­vo pir­mą­jį ty­ri­mą, įro­dan­tį, kad se­le­no („SelenoPrecise“) ir ko­fer­men­to Q10 („Bio-Qui­no­ne Q10“) var­to­ji­mas pa­ge­ri­no di­de­lės svei­kų vy­res­nio am­žiaus vy­rų ir mo­te­rų gru­pės gy­ve­ni­mo ko­ky­bę dau­ge­liu at­žvil­gių. Šis ty­ri­mas, pa­va­din­tas „KiSel-10“, bu­vo pa­skelb­tas Tarp­tau­ti­nia­me kar­dio­lo­gi­jos žur­na­le ir pa­te­ko į pir­muo­sius pus­la­pius vi­sa­me pa­sau­ly­je.
Nau­ji ir įti­ki­na­mi įro­dy­mai
Nuo to lai­ko, kai bu­vo at­lik­tas šis no­va­to­riš­kas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo 443 vy­rai ir mo­te­rys, pri­klau­san­tys 70–88 me­tų am­žiaus gru­pei, U. Ale­ha­gen ir jo moks­li­nin­kų ko­man­da jau at­li­ko pir­mi­nių krau­jo mė­gi­nių, ku­rie bu­vo pa­im­ti iš ak­ty­viai gy­do­mų ar­ba pla­ce­bą gau­nan­čių ty­ri­mo da­ly­vių ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­piu, ana­li­zes. Kiek­vie­nas ty­ri­mas jiems su­tei­kė įti­ki­na­mų įro­dy­mų, kad pa­pil­dų var­to­ji­mas tik­rai tu­ri po­vei­kį.
Iš nau­jo pa­žvel­gė į fib­ro­zę
Nau­jau­sias, t. y. 12-asis pa­skelb­tas ty­ri­mas, pa­grįs­tas pra­di­niais „KiSel-10“ re­zul­ta­tais, pa­tvir­ti­no, kad kar­tu var­to­ja­mi mi­nė­ti du pa­pil­dai iš tie­sų pa­de­da vy­res­niems žmo­nėms iš­sau­go­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir svei­ka­tą ap­skri­tai. Šio ty­ri­mo me­tu moks­li­nin­kai ati­džiau ty­ri­nė­jo reiš­ki­nį, va­di­na­mą fib­ro­ze, ku­ris daž­nai pa­si­reiš­kia vy­res­nia­me am­žiu­je. Tai „su­ran­dė­jęs“ au­di­nys, ku­ris su­si­for­muo­ja šir­dies rau­me­ny­je ir su­ma­ži­na jos pa­jė­gu­mą.
Pa­ten­tuo­tos se­le­no mie­lės
„SelenoPrecise“ yra uni­ka­lios pa­ten­tuo­tos or­ga­ni­nės se­le­no mie­lės. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na 88,7 proc. pre­pa­ra­te esan­čio se­le­no kie­kio. Tai tik­rai pui­ku, ka­dan­gi žmo­nėms se­le­nas la­bai rei­ka­lin­gas, nes:
• pa­de­da pa­lai­ky­ti nor­ma­lią imu­ni­nę sis­te­mą;
• pa­de­da pa­lai­ky­ti nor­ma­lią skyd­liau­kės veik­lą;
• pa­de­da ap­sau­go­ti ląs­te­les nuo ok­si­da­ci­nių pa­žei­di­mų.
Kiek­vie­nas da­ly­vis, pri­klau­sęs ak­ty­vaus gy­dy­mo gru­pei, gau­da­vo 200 mik­ro­gra­mų do­zę per die­ną. Tai yra maž­daug ke­tu­ris kar­tus dau­giau, ne­gu su mais­tu gau­na vi­du­ti­nis eu­ro­pie­tis.
Su­ma­ži­na nuo­var­gį ir iš­se­ki­mą
Šio no­va­to­riš­ko ir pla­taus mas­to moks­li­nio ty­ri­mo pro­jek­te bu­vo var­to­ja­mas ir ki­tas pre­pa­ra­tas „Bio-Qui­no­ne Q10“, ku­rio su­dė­ty­je yra aukš­tos ko­ky­bės, or­ga­niz­mo ga­mi­na­mam pri­lygs­tan­čio ko­fer­men­to Q10 bei vi­ta­mi­no C, pa­de­dan­čių su­ma­žin­ti nuo­var­gį ir iš­se­ki­mą.
Ko­fer­men­tas Q10 yra į vi­ta­mi­nus pa­na­ši me­džia­ga, ku­ri ran­da­ma ener­gi­ją ga­mi­nan­čio­se ląs­te­lių „jė­gai­nė­se“ – mi­to­chon­dri­jo­se. Or­ga­niz­mas ga­li su­sin­te­tin­ti ko­fer­men­tą Q10, ta­čiau sens­tant en­do­ge­ni­nė šio jun­gi­nio ga­my­ba su­ma­žė­ja. Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių ko­fer­men­to Q10 ga­my­ba su­da­ro tik ne­di­de­lę da­le­lę to, ko­kia ji bu­vo jiems bū­nant dvi­de­šim­ties, to­dėl „Bio-Qui­no­ne Q10“ ta­po po­pu­lia­rus pa­pil­das tarp pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių.
Ver­tin­gas moks­li­nis ty­ri­mas
12 ty­ri­mų, ku­riuos Ur­ban Ale­ha­gen ir jo ko­le­gos jau yra at­li­kę iki šiol, lai­ko­mi itin nau­din­gais mė­gi­nant su­pras­ti se­nė­ji­mo pro­ce­są ir tai, kaip jis pa­vei­kia žmo­nes. Tuo pat me­tu šis ver­tin­gas ty­ri­mas ro­do, kaip ga­li­ma iš­sau­go­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę var­to­jant na­tū­ra­lius jun­gi­nius, ku­rie at­lie­ka svar­bų vaid­me­nį sie­kiant iš­sau­go­ti ge­rą svei­ka­tą.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie „Bio-Qui­no­ne Q10“ ir „SelenoPrecise“ ga­li­te ras­ti www.pharmanord.lt

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama