Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Per­ne­lyg ma­žas se­le­no kie­kis tu­ri įta­kos vi­sam Jū­sų or­ga­niz­mui

Per­ne­lyg ma­žas se­le­no kie­kis tu­ri įta­kos vi­sam Jū­sų or­ga­niz­mui

Vie­nas iš po­žy­mių, kad Jums stin­ga se­le­no, yra plau­kų slin­ki­mas. Ki­tas – lū­ži­nė­jan­tys na­gai. Ta­čiau, kaip tei­gia dr. Jur­gi­ta Kna­šie­nė iš Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės, se­le­no trū­ku­mas taip pat ga­li tu­rė­ti nei­gia­mo po­vei­kio Jū­sų imu­ni­nei sis­te­mai, skyd­liau­kei bei dau­ge­liui ki­tų svar­bių funk­ci­jų. Skai­ty­ki­te to­liau ir su­ži­no­ki­te, ko­dėl se­le­nas yra bū­ti­nas svei­ka­tai ir ką ga­li­te pa­da­ry­ti, kad už­tik­rin­tu­mė­te tin­ka­mą jo kie­kį.

Ar Jū­sų na­gai lin­kę lū­ži­nė­ti? Daž­nai ser­ga­te per­ša­li­mo li­go­mis? Sun­ku kon­tro­liuo­ti sa­vo svo­rį? Tai ga­na daž­nos svei­ka­tos pro­ble­mos, ta­čiau ar pa­gal­vo­jo­te, kad jų prie­žas­tis ga­lė­tų bū­ti vie­nos mais­ti­nės me­džia­gos trū­ku­mas Jū­sų mi­ty­bo­je? Jur­gi­ta Kna­šie­nė iš Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės pra­ėju­sį mė­ne­sį www.del­fi.lt pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je pa­aiš­ki­no, kad se­le­nas – vie­na iš svar­biau­sių mais­ti­nių me­džia­gų. Ji taip pat tei­gė, kad šio mik­ro­ele­men­to trū­ku­mas ga­li tu­rė­ti po­vei­kio ne tik imu­ni­nei sis­te­mai bei skyd­liau­kės veik­lai, bet ir mū­sų rep­ro­duk­ci­nei svei­ka­tai.
Mums rei­kia dvi­gu­bai dau­giau
Ar su­ba­lan­suo­tos mi­ty­bos ne­už­ten­ka, kad gau­tu­me rei­kia­mą se­le­no kie­kį? Jei gy­ve­na­te Eu­ro­po­je, tik­rai ne. Bė­da ta, kad mū­sų že­mės ūkio pa­skir­ties dir­vo­že­my­je yra tiek ma­žai se­le­no, kad vi­du­ti­nis Eu­ro­pos gy­ven­to­jas gau­na maž­daug pu­sę se­le­no kie­kio, ga­lin­čio pa­lai­ky­ti ge­rą svei­ka­tos būk­lę. Ja­vuo­se ir jais min­tan­čių gy­vū­nų or­ga­niz­me yra per ma­žas se­le­no kie­kis, to­dėl mes gau­na­me per ma­žai se­le­no iš au­ga­lų, mė­sos ir pie­no pro­duk­tų, ku­riuos val­go­me.

Eks­per­tai re­ko­men­duo­ja se­le­no tab­le­tes
Jei­gu val­go­te daug žu­vies (ku­ri taip pat yra ge­ras se­le­no šal­ti­nis), rie­šu­tų, pil­no grū­do pro­duk­tų ir ke­pe­nų, jūs tik­rai ju­da­te tei­sin­ga kryp­ti­mi. Ta­čiau to ga­li ir ne­už­tek­ti. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties vis dau­giau eks­per­tų re­ko­men­duo­ja var­to­ti se­le­no pa­pil­dus. Tai pa­pras­tas ir pa­ti­ki­mas bū­das pa­si­rū­pin­ti, kad kas­dien gau­tu­mė­te ge­rai svei­ka­tai pa­lai­ky­ti bū­ti­ną se­le­no kie­kį.
Ge­rai įsi­sa­vi­na­mos se­le­no mie­lės
Var­to­da­mi „SelenoPrecise“ – pa­ten­tuo­tas „Phar­ma Nord“ se­le­no mie­les – gau­si­te dau­giau nei 20 skir­tin­gų or­ga­ni­nio se­le­no rū­šių vie­no­je tab­le­tė­je. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad or­ga­niz­mas pa­si­sa­vi­na 88,7 proc. „SelenoPrecise“ pre­pa­ra­te esan­čio se­le­no kie­kio, o or­ga­niz­me iš­lie­ka 74 proc. pa­si­sa­vin­to se­le­no. Tai la­bai svar­bu, nes reiš­kia, kad se­le­nas lie­ka svar­biuo­se nuo se­le­no pri­klau­so­muo­se fer­men­tuo­se (se­le­no bal­ty­muo­se), ku­rie at­sa­kin­gi už dau­gy­bę bio­lo­gi­nių funk­ci­jų, pa­vyz­džiui:
· ląs­te­lių ap­sau­gą
· imu­ni­nę funk­ci­ją
· tin­ka­mą skyd­liau­kės veik­lą
· rep­ro­duk­ci­ją ir vai­sin­gu­mą
Jei­gu no­ri­te su­ži­no­ti dau­giau apie „SelenoPrecise“, ap­si­lan­ky­ki­te mū­sų in­ter­ne­to sve­tai­nė­je https://www.phar­ma­nord.lt/pro­duk­tai/de­tails/se­le­nop­re­ci­se-eu­ro­tabs

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama