Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rietave

Sto­te­lė yra, o in­for­ma­ci­jos, ka­da va­žiuo­ja au­to­bu­sai, – ne

Pe­lai­čiai – kai­mas ša­lia Rie­ta­vo mies­to, nu­to­lęs nuo jo vos 3 km. Gy­ven­to­jams mies­tas at­ro­do ran­ka pa­sie­kia­mas, ta­čiau ne vi­si tu­ri ga­li­my­bę ­vyk­ti sa­vo­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis – yra be­si­nau­do­jan­čių vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­go­mis, ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­nių. Ke­lios mi­nu­tės au­to­bu­su, ir tiks­las pa­siek­tas. Tie­sa, ke­lio­nė trun­ka kur kas il­giau, jei­gu ne­ži­nai, ka­da su­lauk­si au­to­bu­so.

Pa­svei­kin­tas pir­ma­sis šiais me­tais gi­męs rie­ta­viš­kis

Lie­tu­vos mies­tai ir mies­te­liai vie­nas per ki­tą sku­ba pa­si­gir­ti šiais me­tais gi­mu­siais ir šimt­me­čio kū­di­kiais va­di­na­mais ma­žy­liais. Rie­ta­vas ir­gi nuo jų ne­at­si­lie­ka – sau­sio 4-ąją rie­ta­viš­kių Vai­dos ir Aud­riaus Vol­ka­vi­čių šei­mo­je gi­mė pir­ma­sis kū­di­kis, ku­rį tė­vai pa­va­di­no Ad­ri­ju­mi. Ber­niu­kas jau gi­mė gar­sus, nes jis – pir­ma­sis at­kur­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės 100-me­čio kū­di­kis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je.

Pa­ke­lė­se gy­ven­to­jai iš­me­ta šiukš­les tie­siog mai­šuo­se

Ar­tė­jant šven­čių ma­ra­to­nui, vi­si puo­šia­si, tvar­ko­si na­mus, ap­lin­ką. Na­tū­ra­lu, kad šiuo lai­ko­tar­piu dau­giau vis­ko per­ka­me, var­to­ja­me, do­va­no­ja­me. Liūd­na, ta­čiau ne­re­tai po šven­čių pa­ke­lės, grio­viai, vie­šo nau­do­ji­mo erd­vės „pa­si­puo­šia“ šiukš­lė­mis. Ke­lio­mis to­kio­mis nuo­trau­ko­mis sau­sio pra­džio­je so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je pa­si­da­li­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė (eko­lo­gė) Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė. Ne­ma­lo­nius vaiz­de­lius jai at­siun­tė ko­le­gė. V. An­dri­jaus­kie­nė ra­gi­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus bū­ti at­sa­kin­gus, pa­ma­čius su­draus­min­ti to­kius šiukš­lin­to­jus.

Įgy­ven­di­nę pro­jek­tą, įsi­gi­jo rei­ka­lin­gų daik­tų

Lio­lių ben­druo­me­nė įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Ben­druo­me­ni­nės veik­los ir jos ko­ky­bės ge­ri­ni­mas“ pa­gal 2017 m. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir ben­druo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nę „Rem­ti ben­druo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“. Pro­jek­to me­tu įsi­gy­tos 35 kė­dės bei du su­lanks­to­mi sta­lai Lio­lių ben­druo­me­nės pa­tal­poms bei 8 lau­ko suo­lai Bud­ri­kių, Gi­lio­gi­rio, Pe­lai­čių ir La­bar­džių kai­mo ben­druo­me­nėms.

Pa­skelb­tos gra­žiau­sios vit­ri­nos

Ka­lė­dos – lau­kia­miau­sia me­tų, šei­mos šven­tė. Šven­ti­nis pe­ri­odas bu­vo pui­kus, nors žie­ma bal­to ap­da­ro pa­gai­lė­jo ir daž­niau te­ko brai­dy­ti po ba­las. Tad šven­ti­nę nuo­tai­ką reikėjo su­si­kur­ti pa­tiems, puo­šiant vit­ri­nas, lan­gus, kie­mus, gat­ves, na­mus, so­dy­bas.

Mo­te­rų klu­bas Tve­ruo­se ir vėl gy­vuo­ja

Ant­ra­die­nio va­ka­rą Tve­rų ben­druo­me­nės sa­lė­je vy­ko Tve­rų mo­te­rų klu­bo „Sek­ly­čia“ at­ku­ria­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Šis klu­bas Tve­ruo­se vei­kė dau­ge­lį me­tų, ta­čiau ku­rį lai­ką jo veik­la bu­vo nu­trū­ku­si.

Džiu­gi­nan­tys skai­čiai – su­ma­žė­jo mir­tin­gu­mas, pa­di­dė­jo gims­ta­mu­mas

Me­tų pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius pa­tei­kia duo­me­nis apie de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad, ly­gi­nant su 2016 m., mir­čių, įre­gist­ruo­tų san­tuo­kų ir už­sie­ny­je gi­mu­sių vai­kų skai­čius su­ma­žė­jo, o gi­mi­mų skai­čius pa­di­dė­jo. Sa­vo no­ru iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­ku­sių as­me­nų šie­met ne­už­re­gist­ruo­ta.

Tra­di­ci­niai an­ge­lai iš­ke­lia­vo į ge­ra­da­rių ran­kas

Be­si­bai­giant 2017-ie­siems me­tams, gruo­džio 28 die­ną, rie­ta­viš­kius su­bū­rė tra­di­ci­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos va­ka­ras, ku­rio me­tu nu­si­pel­niu­siems as­me­nims iš­da­lin­ti ge­ru­mo an­ge­lai. Va­ka­rą pa­puo­šė kon­cer­tas, ku­rio me­tu už bi­lie­tus su­rink­ti pi­ni­gai ke­liaus į vai­kų pa­ra­mos fon­dą.

Svar­biau­si 2017-ųjų me­tų įvy­kiai

Pa­si­bai­gus šven­čių ma­ra­to­nui, pra­si­dė­jo 2018-ie­ji me­tai, tad vėl tra­di­ciš­kai pa­var­tė­me „Rie­ta­vo že­mės“ pus­la­pius ir kvie­čia­me ap­žvelg­ti sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms svar­bes­nius pra­ėju­sių me­tų įvy­kius.

Su Nau­jais me­tais į me­no mo­kyk­lą at­ei­na ir nau­jas va­do­vas

Pas­ku­ti­nia­ja­me šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je skam­bė­jo svei­ki­ni­mai ir ­lin­kė­ji­mai. Su ge­ru nu­si­tei­ki­mu ženg­ti į at­ei­nan­čius me­tus ra­gi­no me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, pa­lin­kė­jęs vi­siems svei­ka­tos, op­ti­miz­mo bei vi­di­nės ra­my­bės. Šil­tus svei­ki­ni­mo žo­džius iš­sa­kė švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė. Mu­zi­ki­nį kū­ri­nį do­va­no­jo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­viai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama