Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Ad­ven­ti­nį va­ka­rą tve­riš­kiai da­li­no­si šil­tais laiš­kais

Ad­ven­ti­nį va­ka­rą tve­riš­kiai da­li­no­si šil­tais laiš­kais

Prieš pat Ka­lė­das tve­riš­kiai sku­bė­jo grei­čiau nu­dirb­ti vi­sus dar­bus, nes jų mies­te­lio aikš­tė­je lau­kė dar ne­įžieb­ta ža­lias­ka­rė, o kul­tū­ros na­muo­se – ad­ven­ti­nis va­ka­ras „Šil­tas laiš­kas“. At­va­žia­vęs Ka­lė­dų se­ne­lis kal­bi­no vai­ku­čius, kol ga­liau­siai, vi­siems kar­tu su­skai­čia­vus iki pen­kių, eg­lu­tė nu­švi­to gra­žiau­siomis spal­vo­mis. Eg­lu­tės įžie­bi­mas pa­ly­dė­tas plo­ji­mais ir ova­ci­jo­mis, o ma­žie­ji ap­do­va­no­ti sal­dai­niais.

Per­si­kė­lus į Tve­rų mies­te­lio kul­tū­ros na­mus ren­gi­nį pra­dė­jo ve­dė­ja Gied­rė, su vi­sais pa­si­svei­ki­nu­si to­kį ne­žie­miš­ką ad­ven­ti­nį va­ka­rą. Pa­si­džiaug­ti šia šven­te at­vy­ko Tve­rų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Da­rius Po­vi­lai­tis. Ku­ni­gas pra­šė su­si­rin­ku­sių­jų ne­pa­mirš­ti tik­ro­sios šv. Ka­lė­dų es­mės, nes tai yra Kris­taus gi­mi­mo šven­tė, o ne bran­gių do­va­nų pir­ki­mas ar­ti­mie­siems. Pa­ti bran­giau­sia do­va­na – lai­kas, skir­tas žmo­nėms, ypa­č ser­gan­tiems.
Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas kal­bė­jo, kad da­bar toks lai­ko­tar­pis, kai ga­li­ma įver­tin­ti tai, kas per me­tus nu­veik­ta, ska­ti­no da­ry­ti ge­rus dar­bus ir pa­ra­gi­no už­deg­ti ge­ru­mo švie­są sa­vo šir­dy­se bei do­va­no­ti ją gy­ve­nantiems ša­lia. A. Zale­pū­gas pa­lin­kė­jo, kad kiek­vie­nuo­se na­muo­se ap­si­lan­ky­tų Ka­lė­dų dva­sia. Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė ir Tve­rų ben­druo­me­nės gar­bės na­rė Re­gi­na Rat­ke­vi­čie­nė, pa­lin­kė­ju­si ben­druo­me­nės ak­ty­vis­tams ir vi­sai ben­druo­me­nei bū­ti kar­tu, pa­dė­ti vie­ni ki­tiems.

Ad­ven­ti­nis va­ka­ras pa­va­din­tas „Šil­tu laiš­ku“, nes šiais lai­kais re­tas ga­li pa­si­gir­ti ga­vęs ran­ka ra­šy­tą laiš­ką ar at­vi­ru­ką. Pa­klaus­ti, ar daž­nai ran­da laiš­kų paš­to dė­žu­tė­je, tve­riš­kiai juo­kau­da­mi at­sa­kė, kad ran­da tik vo­kų su mo­kes­čių są­skai­to­mis. Va­ka­ro ve­dė­ja ad­ven­ti­nį va­ka­rą pa­si­da­li­no mu­zi­ki­niais laiš­kais, ku­rių vi­są šūs­nį at­ve­žė Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai, juos pa­ruo­šę ir akom­po­na­vę mo­ky­to­jai. Ve­dė­ja pa­pa­sa­ko­jo apie laiš­kus, ras­tus sa­vo elek­tr­oni­nio paš­to dė­žu­tė­je, o My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los ug­dy­ti­niai juos pa­ver­tė į šil­tus mu­zi­ki­nius laiš­kus. Vie­nas jų bu­vo apie ti­kė­ji­mą ho­ros­ko­pais, mė­ne­sie­nos įta­ką žmo­gui, o kū­ri­nį „Mė­ne­sie­no­je“ at­li­ko Lau­ra Čiu­že­ly­tė (mo­ky­to­ja Jo­li­ta Bud­riu­vie­nė, akom­po­na­vo Gin­ta­rė Sa­ba­liaus­kie­nė). Ki­ta­me laiš­ke bu­vo siū­ly­mas pirk­ti žai­di­mą, tad kū­ri­nį „Do­mi­no“ pa­do­va­no­jo Vi­lius Ru­gi­nis (mo­ky­to­jas Juo­zas Bars­tei­ga). Daž­nai paš­to dė­žu­tė­n at­ke­liau­ja laiš­kai su siū­ly­mais lan­ky­ti šo­kių pa­mo­kas: kū­ri­nį „Veng­rų šo­kis“ at­li­ko Aud­ra Viz­gir­dai­tė ir Vik­to­ri­ja Kau­liū­tė (mo­ky­to­ja G. Sa­ba­liaus­kie­nė ir Dai­va Biel­kaus­kie­nė). Dar daug laiš­kų ir juos ly­din­čių sma­gių mu­zi­ki­nių kū­ri­nių iš­gir­do tą va­ka­rą tve­riš­kiai. Mu­zi­ki­nį kū­ri­nį „Pa­kelk ma­ne“ at­li­ko ir tve­riš­kės, Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės Mo­ni­ka ir Li­ve­ta Gri­guo­lai­tės (mo­ky­to­ja Ri­ta Ur­nie­žie­nė, akom­po­na­vo G. Sa­ba­liaus­kie­nė). Kon­cer­tą pa­puo­šė ir Tve­rų kul­tū­ros na­mų ko­lek­ty­vai: miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Ait­ra“ ir sen­jo­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis.
Ad­ven­ti­nį va­ka­rą pa­dė­ko­ta gra­žiau­sių so­dy­bų sa­vi­nin­kams, ku­rie sten­gia­si ne tik dėl sa­vęs, bet kad ir mies­te­lio gy­ven­to­jams bei sve­čiams bū­tų kur akis pa­ga­ny­ti. So­dy­bų ap­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Zo­fi­ja Kuz­mins­kie­nė kal­bė­jo, kad, pra­si­dė­jus tam­siau­siam me­tų mė­ne­siui, žmo­nės lau­kia gra­žiau­sių me­tų šven­čių, sau­lės su­grį­ži­mo, die­nų pail­gė­ji­mo. Tuo lai­ko­tar­piu rei­kia da­lin­tis šir­dies ši­lu­ma, dė­ko­ti už ge­rus dar­bus, pa­bū­ti drau­ge. Tę­siant il­ga­me­tę so­dy­bų ap­žiū­rų tra­di­ci­ją, trum­pai ap­žvelg­tos gra­žiau­siai tvar­ko­mos so­dy­bos, kur įdė­ta daug ran­kų dar­bo, mei­lės ir kū­ry­biš­ku­mo. Šiais me­tais ap­lan­ky­ta dau­giau kaip tris­de­šimt se­niū­ni­jos so­dy­bų. Di­džiau­sias dė­me­sys bu­vo krei­pia­mas į aug­me­ni­ją, gė­ly­nus, van­dens tel­ki­nius – ben­drą es­te­ti­nį vaiz­dą. Mies­te­ly­je ku­ria­si ir jau­nos šei­mos, ku­rios po tru­pu­tį pra­de­da tvar­ky­ti sa­vo so­dy­bas – šie­met prie to­kių pri­ski­ria­mos Lai­mos Šniau­kai­tės ir Ar­nol­do Vib­rio bei Li­nos Ra­pa­ly­tės ir Arū­no Kuz­mins­kio so­dy­bos. Se­niū­nas A. Za­le­pū­gas pir­miau­sia įtei­kė pa­dė­kos raš­tus Vir­gi­ni­jai Kal­nie­nei ir Kęs­tu­čiui Kas­pa­ra­vi­čiui (Tve­rų mstl., Var­nių g.) už gra­žiai tvar­ko­mą so­dy­bą, So­na­tai ir Gied­riui Gai­žaus­kams (Ska­bo­rų k.) už at­kur­tą ir to­liau puo­se­lė­ja­mą se­no­vi­nę so­dy­bą bei Dai­vai ir Jo­nui Met­ri­kiams (Lo­pai­čių k.) už at­kur­tą ir gra­ži­na­mą tė­vų so­dy­bą.
Ap­do­va­no­ti ir pir­mų tri­jų gra­žiau­siai tvar­ko­mų, pri­zi­nes vie­tas pel­niu­sių so­dy­bų sa­vi­nin­kai. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Ra­sai ir Ed­mun­dui Gri­guo­loms (Tve­rų mstl.), ant­ro­ji – Li­nai ir Alo­y­zui Gri­gu­loms (Tve­rų mstl.). Tre­či­ą­ja vie­ta da­li­no­si dvie­jų so­dy­bų šei­mi­nin­kai: Ir­ma ir An­drius Gri­guo­los (Tve­rų mstl.) ir gra­žiau­sios kai­mo so­dy­bos šei­mi­nin­kai Vi­da ir Al­vy­das Meš­kaus­kai (Lo­pai­čių k.), ku­rie nuo­lat gra­žiai tvar­kė­si, o šie­met jų so­dy­bą puo­šia ypač nuo­sta­būs dar­žo ir gė­ly­nų de­ri­niai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama