Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Da­ly­va­vo ko­me­di­jų fes­ti­va­ly­je

Da­ly­va­vo ko­me­di­jų fes­ti­va­ly­je

Ant­rą­jį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų te­at­ras, va­do­vau­ja­mas Vin­co An­driuš­kos, da­ly­va­vo tra­di­ci­nia­me res­pub­li­ki­nia­me mė­gė­jų te­at­rų ko­me­di­jų fes­ti­va­ly­je „Juo­kia­si su­val­kie­čiai“, vy­ku­sia­me Gel­gau­diš­kio dva­re (Ša­kių ra­jo­nas).

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir sa­vo pa­sta­ty­mus žiū­ro­vams pa­ro­dė še­ši mė­gė­jų te­at­rai. Be šei­mi­nin­kų ša­kiš­kių, į sce­ną li­po vai­dy­bos me­no mė­gė­jai iš Kau­no, Birš­to­no, Rie­ta­vo. Rie­ta­viš­kiai pa­ro­dė spek­tak­lį „Ska­pe­no klas­tos“ ir bu­vo žiū­ro­vų šil­tai su­tik­ti.
Įver­ti­nę ko­le­gų dar­bus, fes­ti­va­lio da­ly­viai pa­si­džiau­gė gra­žiai su­tvar­ky­tu Gel­gau­diš­kio dva­ru, pa­si­gro­žė­jo iš­puo­se­lė­ta ap­lin­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama