Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Iš­da­lin­ti tra­di­ci­niai ge­ru­mo an­ge­lai

Iš­da­lin­ti tra­di­ci­niai ge­ru­mo an­ge­lai

Skai­čiuo­jant pas­ku­ti­nes 2015 me­tų die­nas, gruo­džio 29 d., Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre įvy­ko tra­di­ci­nis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos va­ka­ras. Pa­žiū­rė­ti, kam šie­met ati­teks tra­di­ci­niai pa­dė­kos sim­bo­liai – ge­ru­mo an­ge­lai, pri­si­rin­ko pil­nu­tė­lė sa­lė. Pen­ki ge­ru­mo an­ge­lai įteik­ti žmo­nėms, da­ran­tiems ge­rus ir pra­smin­gus dar­bus, gar­si­nan­tiems Rie­ta­vo var­dą ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.

Iš­kil­min­gą ren­gi­nį ve­dė kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė, ku­ri, kal­bė­da­ma apie žmo­nių sku­bė­ji­mą, me­tų san­dū­ro­je ra­gi­no su­sto­ti ir pri­si­min­ti bran­gius žmo­nes, pa­dė­ko­ti jiems ne tik už di­de­lius, bet ir už kas­die­nius dar­bus. Žmo­gus – tar­si kregž­dė, ku­ri lip­do sa­vo na­me­lius po žiups­ne­lį, sten­gia­si, kol pa­bai­gia. Me­ro pa­dė­kos va­ka­ras bu­vo skir­tas žmo­nėms, ku­rie, kaip tos kregž­dės, dir­ba ben­druo­me­nės la­bui ir ne­at­ly­gin­ti­nai ku­ria is­to­ri­ją, ge­ri­na gy­ve­ni­mą.
Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad tra­di­ci­ja ta­pu­sia­me pa­dė­kos va­ka­re – tra­di­ci­ja tar­ti ir ge­rus žo­džius. Jis dė­ko­jo už ge­rus no­rus, nu­veik­tus dar­bus – dė­ko­jo žmo­nėms, ku­rie su­ko di­dį­jį Rie­ta­vo is­to­ri­jos ra­tą, dė­jo di­džiu­les pa­stan­gas, kad me­tai bū­tų ju­bi­lie­ji­niai – 250-ie­ji My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­tai. A. Čer­nec­kis pri­si­mi­nė, kad 2015 me­tais bu­vo ne tik gau­su ren­gi­nių, bet ir pa­sta­ty­tas pa­min­klas M. K. Ogins­kiui, su­tvar­ky­ti ta­kai prie mu­zie­jaus ir baž­ny­čios, pa­sta­ty­ta ka­ti­li­nė ir at­lik­ta dau­gy­bė ki­tų reikš­min­gų dar­bų. Dė­ko­da­mas už di­džiau­sius dar­bus, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas dė­ko­jo ir už ma­žes­nius: rū­pi­ni­mą­si vai­kais, li­go­niais, se­ne­lių na­mais...
„Mu­zi­ka pri­va­lo iš­kel­ti ug­nį iš žmo­gaus sie­los“
(Liud­vi­kas van Bet­ho­ve­nas)
Mu­zi­ki­nė Rie­ta­vo ben­druo­me­nė pra­žy­do, kai sa­vo kū­ry­bi­nius ke­rus pa­sklei­dė Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė. Jos dė­ka su­kur­tas pui­kus pe­da­go­gų ko­lek­ty­vas, su­teik­tos ga­li­my­bės vai­kų ir mo­ky­to­jų sa­vi­raiš­kai, mo­kyk­los ben­druo­me­nė ak­ty­viai da­ly­vau­ja sa­vi­val­dy­bės ren­gi­niuo­se, kon­kur­suo­se, dai­nų šven­tė­se. Šis pa­vyz­dys at­sklei­džia, kaip vie­nas žmo­gus vi­są ko­lek­ty­vą ga­li įkvėp­ti dirb­ti kū­ry­biš­kai ir sėk­min­gai, nes tik stip­rus, kū­ry­biš­kas, ne­sa­va­nau­dis žmo­gus lei­džia skleis­tis ir ap­lin­kui esan­tiems. R. Ur­nie­žie­nei įteik­ta pa­dė­ka „Už mu­zi­ki­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą ir po­pu­lia­ri­ni­mą, ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir pe­da­go­gi­nę veik­lą, kul­tū­ri­nius mai­nus ir ben­dra­dar­bia­vi­mą, Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je“. Į jos ran­kas nu­si­lei­do pir­ma­sis ge­ru­mo an­ge­las.

„Is­to­ri­ja yra gy­ve­ni­mo mo­ky­to­ja“
(Ci­ce­ro­nas)
Is­to­ri­jos iš­sau­go­ji­mas ir puo­se­lė­ji­mas ro­do pa­gar­bą kul­tū­rai, pra­ei­ties kar­toms. Ant­ra­sis ge­ru­mo an­ge­las ati­te­ko žmo­gui, sa­vo lai­ką pa­sky­ru­siam Rie­ta­vo is­to­ri­nės pra­ei­ties iš­sau­go­ji­mui – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riui Vy­tui Rut­kaus­kui. Di­rek­to­rius tie­sė Ogins­kių ke­lią ne­gai­lė­da­mas lai­ko ir šir­dies: da­ly­va­vo pro­jek­tuo­se, edu­ka­ci­nė­je, moks­li­nė­je veik­lo­je, ben­dra­dar­bia­vo su už­sie­nio ša­lių moks­li­nin­kais, po­li­ti­kais, kul­tū­ros vei­kė­jais. Jam įteik­ta pa­dė­ka „Už ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių is­to­ri­nio kul­tū­ri­nio pa­vel­do sau­go­ji­mą ir įpras­mi­ni­mą, in­dė­lį ini­ci­juo­jant M. K. Ogins­kio 250 gi­mi­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo įtrau­ki­mą į UNESCO pa­sau­li­nės reikš­mės su­kak­čiai są­ra­šą, Lie­tu­vos ir Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą“.
„Auk­lė­ji­mas tu­ri bū­ti pa­jė­gus: ir kū­ną, ir sie­lą pa­da­ry­ti pa­čius pui­kiau­sius ir pa­čius ge­riau­sius“
(Pla­to­nas)
Tre­čia­sis ge­ru­mo an­ge­las nu­tū­pė į jau­no pe­da­go­go An­driaus Čer­nec­kio ran­kas. Jis nuo 2013 m. dir­ba su Tve­rų gim­na­zi­jos moks­lei­viais. Iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų laik­me­ty­je jau­ni­mą sun­ku ati­trauk­ti nuo kom­piu­te­rių, pri­vers­ti ki­taip mąs­ty­ti bei spor­tuo­ti. Vis dėl­to ge­ro pe­da­go­go dė­ka kei­čia­mas jau­ni­mo po­žiū­ris į spor­tą ir jo svar­bą. A. Čer­nec­kis da­ly­vau­ja Lie­tu­vos moks­lei­vių bei olim­pi­niuo­se įvai­rių spor­to ša­kų fes­ti­va­liuo­se ir kom­plek­si­nė­se įskai­to­se, nie­ka­da ne­grįž­ta be pri­zų. Šis pe­da­go­gas ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je, ren­gia kas­me­ti­nius tur­ny­rus, da­ly­vau­ja Tve­rų gim­na­zi­jos ir vie­tos ben­druo­me­nės so­cia­li­nia­me gy­ve­ni­me, pa­de­da or­ga­ni­zuo­ti spor­to klu­bo „Vy­kin­tas“ ren­gi­nius. A. Čer­nec­kiui pa­dė­ko­ta „Už in­dė­lį gai­vi­nant spor­ti­nę veik­lą ir pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­ki­mą dir­bant su jau­ni­mu, Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą res­pub­li­ki­nė­se spor­to var­žy­bo­se“.
„Di­dis tas mo­ky­to­jas, ku­ris dar­bu įro­do tai, ko mo­ko“
(Ka­to­nas (vy­res­ny­sis)
Ket­vir­ta­sis ge­ru­mo an­ge­las nu­si­lei­do į Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ro, Plun­gės pra­mo­ninin­kų są­jun­gos pre­zi­den­to Jo­no Eu­ge­ni­jaus Ba­čins­ko ran­kas. Di­rek­to­riaus pa­vyz­dys vi­sa­da at­sklei­džia aukš­tą ben­dra­vi­mo kul­tū­rą, in­te­li­gen­ci­ją, gi­lią iš­min­tį, pui­kų hu­mo­ro jaus­mą. At­sa­kin­gos pa­rei­gos ne­truk­do da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je: daug dirb­ta at­ku­riant sa­vi­val­dą Rie­ta­ve, ak­ty­viai da­ly­vau­ja ko­mi­te­tų ir ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, jis ne­abe­jin­gas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų pro­ble­moms. Di­rek­to­rius tu­ri ir ryš­kų kū­ry­bi­nį pra­dą: lais­va­lai­kiu ta­po, ku­ria ei­les. Jam įteik­ta pa­dė­ka „Už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę, va­dy­bi­nę, pe­da­go­gi­nę veik­lą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, kul­tū­ri­nių tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą“.
„Bran­gi do­va­na yra ge­bė­ji­mas su­vok­ti žmo­gaus sie­lą“
(Go­go­lis)
Pas­ku­ti­nis ge­ru­mo an­ge­las nu­tū­pė į Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios kle­bo­no An­ta­no Gut­kaus­ko ran­kas. Ku­ni­gas rū­pi­na­si pa­ra­pi­jos žmo­nių dva­si­niais rei­ka­lais, ben­drau­ja su gy­ven­to­jais. Jam svar­būs ir pa­ra­pi­jos ūki­niai dar­bai: su­tvar­ky­tas baž­ny­čios ap­švie­ti­mas, pa­ma­tai, griū­van­ti ak­me­ni­nė šven­to­riaus tvo­ra, pa­si­rū­pin­ta nau­jais var­pais. Nuo 2009 m. A. Gut­kaus­kui pa­ti­kė­ta va­do­vau­ti Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mams, ku­riuo­se pa­grin­di­nį dė­me­sį ku­ni­gas ski­ria dva­si­niam glo­bo­ti­nių gy­ve­ni­mui, už­im­tu­mui bei kul­tū­ri­nei veik­lai. Jam įteik­ta pa­dė­ka „Už dva­si­nių ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą, lab­da­rin­gos veik­los ak­ty­vi­ni­mą ir so­cia­li­nių pro­ble­mų spren­di­mą“.
Vi­siems šių me­tų an­ge­lams nu­si­lei­dus į sa­vo dar­bui ir veik­lai at­si­da­vu­sių žmo­nių ran­kas, no­mi­nan­tus svei­ki­no ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma. Jis sa­kė, kad pa­dė­kos va­ka­re pas­ku­ti­nį kar­tą da­ly­vau­ja kaip rie­ta­viš­kių iš­rink­tas Sei­mo na­rys, pa­dė­ko­jo už pra­bė­gu­sius šios ka­den­ci­jos me­tus, trum­pai pa­mi­nė­jo nu­veik­tus dar­bus. Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo „auk­si­nis“ Irū­nos ir Ma­riaus Jam­pols­kio du­e­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama