Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Kaip se­ka­si „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams?

Kaip se­ka­si „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams?

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Al­fon­sas Sta­bin­gis, ke­lia­vo po Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją ir žiū­rė­jo, kaip se­ka­si ūki­nin­kau­ti „Me­tų ūkio – 2017“ kon­kur­se da­ly­vau­jan­tiems ūki­nin­kams. Šia­me kon­kur­se Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė da­ly­vau­ja jau nuo 2003-ių­jų.

Į ko­mi­si­jos su­dė­tį įė­jo Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Jur­čie­nė, Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Rie­ta­vo kon­sul­ta­vi­mo biu­ro va­do­vė Da­nu­tė Jur­kie­nė ir ūki­nin­kų są­jun­gos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Jur­kus. Pri­zi­nin­kai tra­di­ciš­kai bus ap­do­va­no­ti rug­sė­jo 23 die­ną, per My­ko­li­nių šven­tę.
Pir­miau­sia ko­mi­si­ja ke­lia­vo į Dau­gė­dus, kur ap­lan­kė jau­ną ūki­nin­ką Žy­gi­man­tą Ki­di­ką. Ūkio spe­cia­li­za­ci­ja yra au­ga­li­nin­kys­tė. Iš vi­so dir­ba­ma 200 ha nuo­sa­vos ir 10 ha nuo­mo­tos že­mės. Va­sa­rai be­si­bai­giant, ūki­nin­kas at­sklei­dė, kad di­džio­ji da­lis lau­kų jau nu­kul­ta, o gau­tas der­lius la­bai ge­ras – va­sa­ri­nių kvie­čių pri­kul­ti pa­vy­ko 5 t/ha, žie­mi­nių – 8 t/ha, žir­nių – 5t/ha. Ūki­nin­kas tu­ri ir nau­ją san­dė­lį, ku­ria­me grū­dai ir džio­vi­na­mi, ir lai­ko­mi.
Ant­rie­ji ap­lan­ky­ti ūki­nin­kai gy­ve­na Lio­liuo­se. Tai Al­vy­das ir Re­gi­na Šlei­niai. Jų ūkis re­gist­ruo­tas 2005 m., ja­me vy­rau­ja gy­vu­li­nin­kys­tė. Šei­ma dis­po­nuo­ja 23 ha nuo­sa­vos ir 12 ha nuo­mo­ja­mos že­mės. Šiais me­tais bu­vo pa­sė­ję 5 ha ja­vų. Ūki­nin­kai tu­ri 11 mel­žia­mų kar­vių, per mė­ne­sį par­duo­da apie 4,5 to­nos pie­no. Už lit­rą pie­no gau­na 0,27–0,33 (pri­klau­so­mai nuo ko­ky­bės) eu­ro cen­tų.
Tre­čia­sis ko­mi­si­jos su­sto­ji­mas – Pup­šių kai­me, ku­ria­me įsi­kū­ręs rie­ta­viš­kių Ge­nu­tės Šniau­kai­tės-Pu­dže­ve­lės ir Ar­tū­ro Pu­dže­ve­lio ūkis. Ūki­nin­kai au­gi­na grū­di­nes kul­tū­ras. Jie at­sklei­dė, kad sam­dy­ti sve­ti­mos tech­ni­kos ne­pri­rei­kia, pa­kan­ka tu­ri­mos. Šei­ma už­si­i­ma eko­lo­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu, tu­ri 46 ha nuo­sa­vos ir 37 ha nuo­mo­ja­mos že­mės. Ūky­je „gy­ve­na“ 6 mė­si­niai gal­vi­jai, 6 bi­čių šei­mų ir 45 avys.
Sa­vo val­das ap­ro­dė ir dar vie­nas jau­nas ūki­nin­kas Ed­ga­ras Var­ka­lys, gy­ve­nan­tis Tve­ruo­se. 2011 me­tais re­gist­ruo­ta­me ūky­je jis tu­ri 51 ha nuo­sa­vos že­mės. Ūky­je ga­no­si 5 avys ir 22 mė­si­niai gal­vi­jai. E. Var­ka­lys sa­kė, kad džiau­gia­si jau nuim­tu grū­di­nių kul­tū­rų der­liu­mi.
Tve­rų se­niū­ni­jo­je, Tau­ra­vo kai­me, gy­ve­nan­čio Vik­to­ro Bru­žins­kio ūkį ap­ro­dė jo žmo­na Jur­gi­ta, mat ūki­nin­kas dir­bo su kom­bai­nu lau­kuo­se. Ne taip se­niai, prieš tre­jus me­tus, ūki­nin­kau­ti pra­dė­ju­si šei­ma tu­ri 24 ha nuo­sa­vos ir 20 ha nuo­mo­ja­mos že­mės. Šei­mos ūky­je vy­rau­ja pie­ni­nin­kys­tė.

Pas­ku­ti­nė tos die­nos su­sto­ji­mo sto­te­lė bu­vo Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, pas Pur­ve­lių kai­me gy­ve­nan­čius Vla­dą ir Van­dą Gal­di­kus. 2001 me­tais re­gist­ruo­ta­me ūky­je dir­ba­ma 19 ha že­mės. Ūki­nin­kai taip pat tu­ri 10 bi­čių šei­mų. Šei­ma džiau­gė­si grū­di­nių kul­tū­rų der­liu­mi. Anot jų, me­tai žem­dir­bys­tei bu­vo ga­na pa­lan­kūs. At­vy­ku­si ko­mi­si­ja pa­tai­kė į dar­bų įkarš­tį – ūki­nin­kai ir bū­rys tal­ki­nin­kų ka­sė bul­ves. Ūkio šei­mi­nin­kai iš 50 arų lau­ko ma­no pri­ka­sian­tys 15 to­nų der­liaus. Jie džiau­gė­si pui­kiai už­de­rė­ju­sio­mis „Vi­ne­ta“ ir „Bel­la ro­sa“ veislių bulvėmis.
„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama