Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Kol skam­bės dai­na – tol skam­bės ir kal­ba“

„Kol skam­bės dai­na – tol skam­bės ir kal­ba“

Lap­kri­čio 21 d. žmo­nės rin­ko­si į gar­bin­go ju­bi­lie­jaus šven­tę – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Jū­ra­va“ šven­tė 65-ąjį ju­bi­lie­jų. Be­lauk­da­mi ren­gi­nio pra­džios su­si­rin­kę sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti įam­žin­tas cho­ro gy­ve­ni­mo aki­mir­kas.

Ren­gi­nio ve­dė­jos – kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė ir me­no va­do­vė Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė – trum­pai pri­mi­nė cho­ro is­to­ri­ją nuo 1950 m. Pa­si­kei­tus ne vie­nam va­do­vui, šian­dien jam va­do­vau­ja chor­ve­dė Ri­ta Ur­nie­žie­nė. Per sa­vo gy­va­vi­mo lai­ką cho­ras da­ly­va­vo vi­so­se dai­nų šven­tė­se, dau­gy­bė­je kon­cer­tų, kon­kur­sų, pa­si­ro­dy­mų ir vi­sa­da su­grįž­da­vo su pa­dė­kos raš­tais bei pui­kiais įver­ti­ni­mais. Kaip ir de­ra, ren­gi­nį pra­dė­jo cho­ras „Jū­ra­va“. Jis at­li­ko Vy­tau­to Klo­vos har­mo­ni­zuo­tą že­mai­čių kraš­to dai­ną „Ty­lūs, ty­lūs va­ka­rie­le“, lie­tu­vių liau­dies dai­ną, har­mo­ni­zuo­tą Ri­tos Čy­vai­tės-Klio­rie­nės „Pa­lan­kėj, pa­lan­kėj“ ir An­ta­no Ado­mai­čio har­mo­ni­zuo­tą že­mai­čių dai­ną „Pem­pel, pem­pel“ (chor­ve­dė Ri­ta Ur­nie­žie­nė, kon­cert­meis­te­rė Vil­ma Jo­ku­baus­kai­tė).
Po šių dai­nų pir­mie­ji kal­bė­jo „Jū­ra­vos“ cho­ris­tai, ku­rie svei­kin­da­mi sa­vo va­do­vę džiau­gė­si, kad jai ne­stin­ga kan­try­bės dir­bant su to­kiu di­de­liu bū­riu dai­ni­nin­kų. Vė­liau į sce­ną vie­nas po ki­to li­po ar­ti­miau­si drau­gai, ge­riau­siai ma­tan­tys, kaip cho­ras dir­ba, ruo­šia­si, – kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai. „Ka­da­gi­nis“ ir ka­pe­la „Su­ba­ta“, lin­kė­da­mi gra­žių dai­nų ir skam­bių bal­sų, at­li­ko ju­bi­lie­ji­nę pol­ką. Vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Trep­sis“ pa­trep­sė­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau pa­svei­ki­no ir pa­lin­kė­jo dai­nuo­ti, dai­nuo­ti, dai­nuo­ti... Kaip ir bū­din­ga te­at­ra­lams, įteik­da­mi do­va­ną jie ne­ap­si­ė­jo be vai­dy­bos ele­men­tų.
Pa­svei­kin­ti cho­ro at­vy­ko ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Me­ras pa­sa­ko­jo, kad lie­tu­vių liau­dis dai­na­vo vi­sais lai­kais: ir kai bū­da­vo sun­ku, ir kai džiu­gu. Cho­ro pa­va­di­ni­mas „Jū­ra­va“ ki­lęs nuo upe­lės „Jū­ra“, to­dėl kai už­trau­kia šis bū­rys dai­ną, tai lyg tik­ra jū­ra su­ban­guo­ja, su­ošia. A. Čer­nec­kis pa­lin­kė­jo ne­iš­si­bars­ty­ti, nes šio­mis die­no­mis cho­rų ne­bedaug li­kę. Di­džiau­sią pa­dė­ką jis sky­rė va­do­vei R. Ur­nie­žie­nei už su­ge­bė­ji­mą su­kvies­ti ir ves­ti šį di­de­lį bū­rį dai­ni­nin­kų. Kiek­vie­nam cho­ris­tui įteik­tas pa­dė­kos raš­tas ir gė­lė už di­džiu­lį in­dė­lį į Rie­ta­vo kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Dar vie­na ge­ra ži­nia pa­sie­kė cho­ris­tus – už jų dar­bą ir pa­stan­gas me­ras su­teiks trans­por­tą pa­si­rink­tai ke­lio­nei į bet ku­rį Lie­tu­vos kam­pe­lį.
Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma ne­ra­dęs žo­džių, ku­rie ga­lė­tų per­teik­ti jaus­mą, pa­ti­ria­mą klau­sant cho­ro dai­nų, į pa­gal­bą pa­si­tel­kė Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio ei­les apie mu­zi­ką. Sei­mo na­rys pa­ste­bė­jo, kad ne­di­de­lei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bei „Jū­ra­va“ yra įspū­din­go dy­džio ko­lek­ty­vas.
Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas pa­lin­kė­jo iš­sau­go­ti lie­tu­viš­ką, že­mai­tiš­ką dai­ną, nes kol skam­bės dai­na, tol skam­bės ir kal­ba. Prie gra­žių svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro va­do­vas Al­fon­sas Vil­džiū­nas, il­ga­me­tė kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė, vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Ro­mu­al­da Dur­kie­nė, Rie­ta­vo tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to va­do­vė Al­vy­ra An­dri­jaus­kie­nė. Ana­pi­lin iš­ke­lia­vę cho­ris­tai pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.
Rie­ta­vo miš­rus cho­ras „Jū­ra­va“ tą va­ka­rą ne vie­nin­te­lis džiu­gi­no klau­sy­to­jų šir­dis. Pa­svei­kin­ti cho­ris­tų at­vy­ko Lat­vi­jos kul­tū­ros cen­tro miš­rus cho­ras „Ly­gat­nė“ (vad. Mar­cis Ka­tajs, Il­mars Sei­lis), at­li­kęs dvi lat­vių liau­dies dai­nas. Šie du cho­rai ben­drau­ja ir ben­dra­dar­biau­ja jau ne vie­nus me­tus. Ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas vy­ko Šv. Ce­ci­li­jos, mu­zi­kan­tų glo­bė­jos, šven­tės iš­va­ka­rė­se, tad abu cho­rai at­li­ko ypa­tin­gą kū­ri­nį – Ch. Gou­nod „Iš­kil­min­gos mi­šios Šven­tos Ce­ci­li­jos gar­bei“. Šį kla­si­ki­nį kū­ri­nį at­li­ko Rie­ta­vo miš­rus cho­ras „Jū­ra­va“ kar­tu su Lat­vi­jos cho­ru „Ly­gat­nė“ ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų aka­de­mi­jos so­lis­tais – Ro­sa­na Šte­ma­ne­tian (sop­ra­nas), Ta­du Ja­ku (te­no­ras), Ste­po­nu Zo­niu (bo­sas). Di­ri­ga­vo Ri­ta Ur­nie­žie­nė, akom­pa­na­vo kon­cert­meis­te­rės Vil­ma Jo­ku­baus­kai­tė ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo ba­zi­li­kos var­go­ni­nin­kė Kris­ti­na Kon­dra­ta­vi­čie­nė.
Po įspū­din­go kū­ri­nio me­ras pa­dė­ko­mis ap­do­va­no­jo prie kū­ri­nio pri­si­dė­ju­sius ir jį at­li­ku­sius sve­čius. Lap­kri­čio 22 d. šią pro­gra­mą abu cho­rai su Klai­pė­dos Me­nų aka­de­mi­jos so­lis­tais at­li­ko ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo ba­zi­li­ko­je taip pa­mi­nė­da­mi Šv. Ce­ci­li­jos die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama