Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Kre­di­to uni­jo­je „Ger­man­to lo­bis“ – pa­pras­ti spren­di­mai pa­pras­tiems žmo­nėms

Kre­di­to uni­jo­je „Ger­man­to lo­bis“ – pa­pras­ti spren­di­mai pa­pras­tiems žmo­nėms

Pa­si­bai­gus tre­čia­jam šių me­tų ket­vir­čiui, kre­di­to uni­jo­je (KU) „Ger­man­to lo­bis“ vy­ko spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. Jos me­tu pri­si­min­ta uni­jos stei­gi­mo is­to­ri­ja, ap­tar­ta esa­ma si­tu­a­ci­ja ir pla­nuo­ja­mi ren­gi­niai. Šie me­tai KU „Ger­man­to lo­bis“ ne­ei­li­niai, ji šven­čia 20-ties me­tų veik­los ju­bi­lie­jų.

Uni­jos įstei­gi­mas
Pra­džia ne­bu­vo leng­va, nes, kaip tuo­met kal­bė­jo Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus ir ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ku dir­bęs Vy­tau­tas Bars­tei­ga, pa­grin­di­nė pro­ble­ma – kai­mo žmo­nių nu­si­vy­li­mas, ne­ak­ty­vu­mas, abe­jin­gu­mas sa­vo li­ki­mui. Kai­muo­se vy­ra­vo cha­o­sas, nes nie­kas ne­be­ži­no­jo, kas ir kiek ko pa­sė­jo, už­au­gi­no, ką ke­ti­no par­duo­ti, ir vi­siš­kai ne­ga­lė­jo prog­no­zuo­ti že­mės ūkio ver­slo, ieš­ko­ti rin­kų pro­duk­ci­jai re­a­li­zuo­ti. V. Bars­tei­ga įti­ki­nė­jo, kad bū­ti­na kur­ti spe­cia­li­zuo­tus ūkius ir juos mo­der­ni­zuo­ti, ska­ti­no ūki­nin­kų švie­ti­mą ir mo­ky­mą pa­žan­giai ūki­nin­kau­ti, smul­kių­jų ūki­nin­kų ko­o­pe­ra­ci­ją, ra­gi­no kai­mo žmo­nes im­tis pa­gal­bi­nių ver­slų. Tuo ūki­nin­kai ti­kė­jo, bet ne­tu­rė­jo lė­šų. Vie­nin­te­lis ke­lias įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mus, bent šiek tiek pra­tur­tė­ti – įsteig­ti kre­di­to uni­ja, ku­ri su­teik­tų ūki­nin­kams ga­li­my­bę tau­py­ti ir pa­si­sko­lin­ti pi­ni­gų.
Ini­cia­ty­va steig­ti uni­ją at­ėjo iš Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus na­rių. 1997 me­tų sau­sio mė­ne­sį įvy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rio­je da­ly­va­vo 88 na­riai, nu­tar­ta steig­ti kre­di­to uni­ją. Tuo­met iš­rin­ko stei­gė­jus, ku­rie vė­liau ta­po uni­jos val­dy­bos, pa­sko­lų ko­mi­te­to ir ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riais. Lie­pos mė­ne­sį pa­tvir­tin­ta stei­gi­mo su­tar­tis, rug­pjū­tį – LR Vals­ty­bi­nia­me pa­ten­tų biu­re įre­gist­ruo­tas var­das „Ger­man­to lo­bis“, o rug­sė­jo 12 die­ną Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je įvy­ko kre­di­to uni­jos stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Ja­me V. Bars­tei­ga ir Ka­na­dos lie­tu­vių fi­nan­suo­ja­mo kre­di­to uni­jų pro­jek­to Lie­tu­vo­je at­sto­vas Ra­mū­nas Stan­ke­vi­čius pa­pa­sa­ko­jo apie uni­jų stei­gi­mą, nau­dą, tiks­lus, ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, at­sa­kė į klau­si­mus.
Tel­šiš­kiai ūki­nin­kai pri­ta­rė uni­jos stei­gi­mui – įžieb­tai vil­čiai pa­ge­rin­ti sa­vo fi­nan­si­nę si­tu­a­ci­ją. Su­si­rin­ki­me iš 50 pa­ji­nin­kų da­ly­va­vo 40, ku­rie nu­spren­dė bū­si­mo­sios ko­o­pe­ra­ti­nės fi­nan­si­nės įstai­gos su 15 tūkst. li­tų įsta­ti­niu ka­pi­ta­lu to­les­nį li­ki­mą. Jie pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl sto­ja­mo­jo 30 li­tų mo­kes­čio, ma­žiau­sio 300 li­tų pa­ji­nio įna­šo bei iš­si­rin­ko val­dy­mo or­ga­nus.
Val­dy­bos na­riais iš­rink­ti V. Bars­tei­ga, Ni­jo­lė Da­ni­le­vi­čie­nė ir Ri­ta Lips­kie­nė, o kan­di­da­tais – An­ta­nas Stan­kus ir Vy­tau­tas Kon­dra­tas. Pa­sko­lų ko­mi­te­to na­riais iš­rink­ti Ste­pas Za­ka­raus­kas, Al­bi­nas Sla­vins­kis, Jo­nas La­pins­kas, Jo­nas Sto­nys ir Do­na­tas Kęs­tu­tis Za­vec­kas. Ste­bė­to­jų tar­ny­bos na­riais ta­po An­drius Nor­kū­nas, Au­gus­ti­nas Mar­tin­kus ir Jo­nas Ur­va­kis, o re­vi­zo­re – Zi­ta Re­ka­šie­nė. Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vę ku­ria­mos uni­jos pa­ji­nin­kai lai­ki­nuo­ju va­do­vu iš­rin­ko V. Bars­tei­gą ir įpa­rei­go­jo jį pa­reng­ti do­ku­men­tus veik­los li­cen­ci­jai gau­ti.
Tų pa­čių me­tų lap­kri­čio 27 die­ną Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos nu­ta­ri­mu Nr. 268 iš­duo­ta li­cen­ci­ja vers­tis kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ įsta­tuo­se nu­ma­ty­ta veik­la.
Si­tu­a­ci­ja šian­dien
„Pus­me­tį bai­gė­me tu­rė­da­mi apie 7000 fi­zi­nių ir apie 300 ju­ri­di­nių na­rių. Uni­jos ak­ty­vai sie­kia 21 mln. eu­rų. In­dė­lių tu­rė­jo­me apie 18 mln. eu­rų, o pa­sko­lų – 14,5 mln. eu­rų“, – apie esa­mą si­tu­a­ci­ją uni­jo­je kal­bė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­ja In­ga Na­vi­kie­nė.
Di­džia­jai klien­tų da­liai vis ak­ty­viau nau­do­jan­tis in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te, pa­si­kei­tė si­tu­a­ci­ja ir nu­to­lu­sio­se ka­so­se. Už­da­ry­tos ka­sos Ža­rė­nuo­se ir Tver­tuo­se. KU sten­gia­si ten­kin­ti na­rių po­rei­kius – štai pir­mo­ji nu­to­lu­si ka­sa Tryš­kiuo­se rug­pjū­čio 20 die­ną at­šven­tė 15-os me­tų gim­ta­die­nį.

Nau­jo­vės
Nuo 2018 m. sau­sio 1 die­nos pa­vie­nių KU ne­be­bus. Kiek­vie­na KU taps ku­rios nors iš vei­kian­čios cen­tri­nės kre­di­to uni­jos na­re, to­kiu bū­du už­tik­ri­nant vi­so KU sek­to­riaus fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą ir in­teg­ra­ci­ją. Cen­tri­nės KU tu­rės aiš­kias ir veiks­min­gas tei­ses bei pa­rei­gas pri­žiū­rė­ti sa­vo na­rių veik­lą, už­tik­ri­nant vi­sa­pu­sį fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą. „Sek­to­riaus re­for­ma sie­kia­ma, kad cen­tri­nės KU ir jų na­rės kre­di­to uni­jos bū­tų fi­nan­siš­kai at­sa­kin­gos vie­na už ki­tą ir su­in­te­re­suo­tos veiks­min­ga sa­vi­re­gu­lia­ci­ja, skir­ta šioms fi­nan­sų įstai­goms ap­sau­go­ti nuo ban­kro­tų“, – tei­gė I. Na­vi­kie­nė.
KU tu­ri įvai­rių pa­siū­ly­mų ir pa­si­ti­kin­tiems uni­ja ža­da di­des­nę nau­dą.
KU at­sto­vai pri­sta­tė ir klien­tams siū­lo­mas nau­jie­nas: pri­vi­le­gi­juo­tus pa­jus, lo­ja­lius ter­mi­nuo­tus in­dė­lius, ei­na­mo­sios są­skai­tos pa­lū­ka­nas, var­to­ji­mo kre­di­to ak­ci­jas, drau­di­mo pa­slau­gas, bei pa­ra­gi­no kreip­tis nau­jo­vė­mis su­si­do­mė­ju­sius gy­ven­to­jus. Jiems pa­pras­tai ir aiš­kiai bus at­sa­ky­ta į rū­pi­mus klau­si­mus. „Pa­lan­kiau, grei­čiau, pa­ti­ki­miau ir nė­ra pa­pil­do­mų są­ly­gų“.
Įve­da­mi pri­vi­le­gi­juo­ti pa­jai su ga­ran­tuo­to­mis pa­lū­ka­no­mis, ku­rie tin­ka na­riams, tu­rin­tiems at­lie­ka­mų pi­ni­gų ir ga­lin­tiems iš to už­dirb­ti.
KU tar­pi­nin­kau­ja bendraujant su Lie­tu­vos drau­di­mu. Ap­si­drau­dę pa­sta­tus ar­ba trans­por­tą, uni­jos na­riai gaus pel­ną per nuo­lai­das. Pa­sak I. Na­vi­kie­nės, KU na­riams tai­ko­mos žy­miai pa­lan­kes­nės są­ly­gos, nei krei­pian­tis tie­sio­giai į drau­di­mą. „Tai nau­jie­na, at­si­ra­du­si tik šį pus­me­tį, ku­rios pa­klau­sa vis di­dė­ja“, – tei­gė V. Bars­tei­ga. KU va­do­vas pa­si­džiau­gė, kad, ne­pai­sant ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus, uni­ja vis dar au­ga.

Iš­lie­ka­mie­ji dar­bai
Per gy­va­vi­mo lai­ko­tar­pį KU „Ger­man­to lo­bis“ pa­da­rė daug iš­lie­ka­mų­jų dar­bų. „Esa­me sa­vas ban­ke­lis sa­vo­je te­ri­to­ri­jo­je, ką pa­da­ro­me, vis­kas lie­ka Že­mai­ti­jai. Tuo ir rei­kė­tų di­džiuo­tis. Taip kiek­vie­nas uni­jos na­rys ne­tie­sio­giai pri­si­de­da prie ge­rų dar­bų. Tai ne­pa­ma­tuo­ja­mi da­ly­kai, jei ką da­ro­me, da­ro­me Že­mai­ti­jo­je ir nie­kur ne­iš­ve­ža­me“, – pa­brė­žė V. Bars­tei­ga.
Pri­si­min­ti įgy­ven­din­ti pro­jek­tai. 10-ečio pro­ga ak­lie­siems pa­do­va­no­tas ma­ke­tas (bron­zi­nia­me ma­ke­te vaiz­duo­ja­ma vie­na iš sep­ty­nių In­su­los kal­vų, Tel­šių šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio ka­ted­ra, ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja, Vys­ku­pų rū­mai, se­no­ji mies­to mo­kyk­la, fon­ta­nas Ka­zi­mie­rui Si­mo­na­vi­čiui, Kul­tū­ros cen­tras, Že­mai­tės dra­mos te­at­ras, Pa­ro­dų sa­lė, Kal­no ir Res­pub­li­kos gat­vės), ku­rio šo­nus puo­šia Tel­šių mies­to ir Že­mai­ti­jos her­bai. 2012 m. Že­mai­ti­jos sos­ti­nei pa­do­va­no­ta skulp­tū­ra „Kal­bų dė­žė“, ku­ri da­bar sto­vi prie­šais mies­to se­niū­ni­ją, prie laik­ro­džio bokš­to. 20-me­čiui Ma­žo­jo­je baž­ny­tė­lė­je pa­da­ry­ta at­mi­ni­mo len­ta (apie baž­ny­čios is­to­ri­ją).
KU „Ger­man­to lo­bis“ yra pri­si­dė­ju­si prie „Sep­ty­nių kal­vų“ skulp­tū­ros bei „Dur­bės mū­šio“ pa­min­klo. Prie vie­nos iš ro­ton­dų ko­lek­ty­vas pri­žiū­ri au­ga­liu­kus, o rug­sė­jo 16 die­ną pri­si­dės prie „Bi­jū­ni­za­ci­jos“. Rug­sė­jo 22-ąją Bal­tų vie­ny­bės die­nai pa­žy­mė­ti ąžuo­lų par­ke, prie Vem­bu­tų pi­lia­kal­nio, bus pa­so­din­ta dar dau­giau ąžuo­liu­kų. KU va­do­vas ti­ki­si, kad Tel­šiams do­va­no­ti da­ly­kai iš­liks is­to­ri­jo­je. „Rug­sė­jo 23 die­ną jau ket­vir­tus me­tus vyks bė­gi­mo šven­tė „Ju­dė­ki­me kar­tu 2017“ – da­ly­vauk bė­gi­me ir na­mo grįžk dvi­ra­čiu!“, – apie šių me­tų ren­gi­nius pa­sa­ko­jo Rin­ko­da­ros ir ben­drų­jų rei­ka­lų spe­cia­lis­tė Eri­ka Per­skau­die­nė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama