Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Mū­sų klu­bas – ma­žy­tė ben­druo­me­nė“

„Mū­sų klu­bas – ma­žy­tė ben­druo­me­nė“

Rie­ta­vo me­no my­lė­to­jų klu­bo na­riai sau­sio 22 dieną su­si­rin­ko į pir­mą­jį 2016-ųjų me­tų ren­gi­nį. Va­ka­ro pra­džio­je ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas ana­pi­lin iš­ėju­sios „Mū­zos“ klu­bo il­ga­me­tės na­rės, li­te­ra­tės, mo­ky­to­jos Lai­mu­tės Pet­ruš­ke­vi­čie­nės at­mi­ni­mas.

Va­ka­ro me­tu kiek­vie­nas klu­bo na­rys pri­si­mi­nė sa­vo at­ėji­mo į „Mū­zos“ klu­bą is­to­ri­ją, iš­sa­kė to­les­nės klu­bo veik­los lū­kes­čius, da­li­no­si pri­si­mi­ni­mais apie la­biau­siai pa­ti­ku­sius klu­bo ren­gi­nius.
Rie­ta­vo me­no my­lė­to­jų klu­bas „Mū­za“ sa­vo veik­lą pra­dė­jo 1973 metais, to­dėl vi­siems, o ypač tiems, ku­rie klu­bo veik­lo­je da­ly­vau­ja nuo jo į­kū­ri­mo, tik­rai bu­vo ką pri­si­min­ti. Žmo­nės džiau­gė­si, kad ga­li su­si­tik­ti su ben­dra­min­čiais, ma­lo­niai pa­ben­drau­ti, su­ži­no­ti daug nau­jo. Klu­bas ku­ruo­ja ir Rie­ta­vo li­te­ra­tų veik­lą, tad ren­gi­nio pa­bai­go­je li­te­ra­tė Ge­nu­tė Čes­naus­kie­nė pa­do­va­no­jo su­si­rin­ku­siems pluoš­te­lį nau­jų sa­vo ei­lė­raš­čių.
Bu­vo ap­tar­tas ir klu­bo „Mū­za“ veik­los pla­nas 2016-iems me­tams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama