Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­mi­nė­tas lais­vos Lie­tu­vos 25-me­tis

Pa­mi­nė­tas lais­vos Lie­tu­vos 25-me­tis

Sau­sio 13 d. iš­va­ka­rė­se gau­sus bū­rys rie­ta­viš­kių rin­ko­si į Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je au­ko­ja­mas šv. Mi­šias už žu­vu­sius dėl Lie­tu­vos lais­vės. Ten pat vei­kė ir pa­ro­da, skir­ta Sau­sio 13-osios įvy­kiams pa­mi­nėti. Po mi­šių Rie­ta­vo aikš­tė­je de­gė lau­žas, bu­vo da­li­na­ma­si pri­si­mi­ni­mais, iš­gy­ve­ni­mais.

Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė vi­sus su­si­rin­ku­sius kvie­tė iš­gy­ven­ti so­li­da­ru­mą bei su­si­tel­ki­mą, pa­mąs­ty­ti apie ap­gin­tą lais­vę. Ji sa­kė, kad rei­kia ko­vo­ti ne gin­klais, bet vie­ny­be, dai­na, gies­me ir mal­da. Bū­tent pa­ro­dy­da­mi vie­ny­bę bei dva­sios stip­ry­bę, rie­ta­viš­kiai, su­si­ki­bę už ran­kų, su­gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad 25-eri me­tai pra­bė­go taip grei­tai, tar­tum smė­lis iš­by­rė­jo tarp pirš­tų. Pra­ėjus ši­tiek lai­ko, ro­dos, nie­ko ne­įvy­ko, li­ko tik iki šiol ver­kian­tys dėl žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji. „Ano­je san­tvar­ko­je gy­ve­nę žmo­nės ga­li pa­sa­ky­ti, kad tik­rai ver­tė­jo ko­vo­ti prieš smur­tą, sa­vi­va­lę, prie­spau­dą, nes šian­dien ga­li­me di­džiuo­tis sa­vo vals­ty­be, juk sau­sio 13-ąją bu­vo pa­siek­ta di­džio­ji Lie­tu­vos per­ga­lė“, – sa­kė me­ras. A. Čer­nec­kis pri­mi­nė, kad žmo­nės tu­ri kuo di­džiuo­tis ir kuo džiaug­tis. Juk šian­dien Lie­tu­vos jau­ni­mas tu­ri vi­sas ga­li­my­bes stu­di­juo­ti už­sie­nio uni­ver­si­te­tuo­se, kai anuo­met nie­kur ne­bu­vo ga­li­ma iš­va­žiuo­ti. „Šian­dien tai įpras­ta, nes mes gy­ve­na­me lais­vo­je de­mok­ra­tiš­ko­je ša­ly­je, tad be­lie­ka my­lė­ti šį gra­žų že­mės lo­pi­nė­lį, su­si­telk­ti, mo­ky­tis, dirb­ti ir bū­ti vie­nin­giems, stip­riems ir sta­ty­ti Lie­tu­vą, kad čia bū­tų ge­riau­sia ir gra­žiau­sia vie­ta gy­ven­ti, ir nie­kas ne­no­rė­tų iš­va­žiuo­ti, o iš­vy­ku­sie­ji su­grįž­tų“, – sa­vo kal­bą op­ti­mis­ti­ne gai­da bai­gė me­ras.
Sau­sio 13-osios iš­va­ka­rė­se anuo­met, kaip ir da­bar, de­gė lau­žai, tad pa­si­šil­dy­ti prie pri­si­mi­ni­mų lau­žo pa­kvie­tė Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas, pa­si­da­li­jęs sa­vo iš­gy­ve­ni­mais ir pri­si­mi­ni­mais. V. Rut­kaus­kas pri­si­mi­nė, kaip, su­sė­dę į gais­ri­nę ma­ši­ną, su įjung­ta si­re­na va­ži­nė­jo Rie­ta­vo mies­to gat­vė­mis ir ža­di­no rie­ta­viš­kius. Jis pa­sa­ko­jo apie žmo­nes su­tel­kian­tį jaus­mą, ku­ris apė­mė, kai į aikš­tę, prie tuo­me­ti­nės Sa­vi­val­dy­bės, ėmė rink­tis žmo­nės. Bu­vo bu­ria­mos ko­man­dos: vie­na jų iš­vy­ko sau­go­ti ret­ran­slia­to­rių už Lau­ku­vos, ant­ro­ji – prie Kau­no. „Kaž­kas ne­pa­pras­ta bu­vo gir­dė­ti: tūks­tan­ti­nė mi­nia gat­vė­je kal­bė­jo ro­žan­čių, skan­da­vo Lie-tu-va“, – pri­si­mi­ni­mais iš Vil­niaus da­li­jo­si mu­zie­jaus di­rek­to­rius. Jis pa­lin­kė­jo, kad Lie­tu­va telk­tų­si, o ne skai­dy­tų­si, nes per 25-erius lais­vės me­tus emig­ra­ci­ja ge­ro­kai su­ma­ži­no gy­ven­to­jų skai­čių Lie­tu­vo­je.
Is­to­ri­ja įra­šy­ta vy­res­nių­jų žmo­nių šir­dy­se ir at­min­ty­je, to­dėl ypač sma­gu, kad ir jau­no­ji kar­ta nė­ra abe­jin­ga sa­vo tau­tos is­to­ri­jai. Mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė su Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viais nu­spren­dė įam­žin­ti Sau­sio 13-osios įvy­kiuo­se Vil­niu­je da­ly­va­vu­sius rie­ta­viš­kius. Iš tų žmo­nių bu­vo ima­mi in­ter­viu, o iš su­kur­tų vi­deo re­por­ta­žų at­ei­ty­je ti­ki­ma­si su­kur­ti fil­mą.
Lie­tu­vos lais­vė bu­vo ap­lais­ty­ta krau­ju, tad, pa­ger­biant žu­vu­siuo­sius, ant Lais­vės pa­min­klo Rie­ta­vo aikš­tė­je bu­vo de­ga­mos žva­ke­lės už pa­au­ko­ju­sius gy­vy­bę var­dan lais­vos Lie­tu­vos. Skam­bant Eu­ri­kos Ma­sy­tės at­lie­ka­mai dai­nai „Lais­vė“, sim­bo­liš­kai į dan­gų pa­ki­lo 25 ži­bin­tai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama