Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Pa­skelb­ti vit­ri­nų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

Pa­skelb­ti vit­ri­nų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

Kas­met gruo­džio mė­ne­sį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius kvie­čia vi­sas įmo­nes bei įstai­gas pa­puoš­ti sa­vo vit­ri­nas ir ap­lin­ką prieš di­dži­ą­sias me­tų šven­tes – šv. Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus. Tra­di­ciš­kai Tri­jų Ka­ra­lių die­ną sky­riaus dar­buo­to­jai ap­lan­ko dau­gu­mą vi­sų kon­kur­so da­ly­vių ir pa­dė­ko­ja už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą puo­šiant sa­vo ap­lin­ką ir ku­riant vi­sa­me mies­te šven­ti­nio lau­ki­mo nuo­tai­ką.
Šie­met pir­mo­ji vie­ta skir­ta UAB „Plun­gės la­gū­na“, dvi ant­ro­sios – Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­trui ir Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jai, dvi tre­čio­sios – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jai ir Rie­ta­vo lop­še­liui-dar­že­liui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama