Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Per Už­ga­vė­nes lie­tus per­si­ren­gė­lių ne­iš­gąs­di­no

Per Už­ga­vė­nes lie­tus per­si­ren­gė­lių ne­iš­gąs­di­no

Va­sa­rio 9-osios pa­va­ka­rę į Rie­ta­vo mies­to aikš­tę plū­do įvai­raus plau­ko per­si­ren­gė­liai. Nors mer­kė lie­tus, ma­tyt, jaus­da­mi ar­tė­jan­čią žie­mos pa­bai­gą, per­si­ren­gė­liai šo­ko, try­pė. Prie ben­dro kau­kė­tų šo­kė­jė­lių bū­rio pri­si­jun­gė ir Ka­na­pi­nis, džiū­gau­da­mas, kad La­ši­ni­niui ar­tė­ja pas­ku­ti­nio­ji.

Pir­mo­ji aikš­tė­je įsi­tai­sė Mo­rė, ku­ri ne­tru­kus su­lau­kė sve­čių, at­ke­lia­vu­sių iš vi­so Rie­ta­vo. Iš Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos at­skrie­jo il­gas ait­va­ras, links­mai nu­si­tei­kęs sto­vi­nia­vo Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro ko­lek­ty­vas, vi­sus šok­ti ra­gi­no Rie­ta­vo Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) ra­ga­nai­tės, ka­rie­ta apie aikš­tę ra­tus su­kio­jo per­si­ren­gė­liai iš Rie­ta­vo žir­gy­no. Aikš­tė­je ne­trū­ko so­li­džių da­mų, mu­zi­kan­tų, strik­sin­čių vai­kų. Iš­si­ri­kia­vę vie­nas pas­kui ki­tą, mo­juo­da­mi, strik­sė­da­mi, vi­si ap­su­ko ra­tą ap­link mies­to aikš­tę.

Taip ne tik sa­ve pa­ro­dė, bet ir vie­ni ki­tiems pri­sis­ta­tė. Su­si­rin­ku­siuo­sius bly­nais vai­ši­no Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vas.
Ko­kios Už­ga­vė­nės be La­ši­ni­nio ir Ka­na­pi­nio, ku­rie su­si­rė­mė jau nuo pat pra­džių! Ka­na­pi­nis ne­si­tvė­rė džiaugs­mu, ma­ty­da­mas, kaip La­ši­ni­niui ar­tė­ja ga­las, tad vis ra­gi­no per­si­ren­gė­lius va­ry­ti žie­mą ir kie­mo. Prie žie­mos iš­va­ry­mo pri­si­dė­jo ir TAU ra­ga­nai­tės, ku­rios žie­mos li­ku­čius „šluo­te iš­šla­vė“ bei links­mai šok­da­mos kvie­tė pri­si­jung­ti ir ki­tus. Siek­da­mi įro­dy­ti, ku­ris stip­res­nis, Ka­na­pi­nis ir La­ši­ni­nis su­ren­gė vir­vės trau­ki­mo var­žy­bas. Su­bū­rę sa­vo ko­man­das, tai į vie­ną, tai į ki­tą pu­sę trau­kė, kol vir­vė trū­ko ir La­ši­ni­niui te­ko pri­pa­ži­ni Ka­na­pi­nio per­ga­lę. Jis pa­si­trau­kė šauk­da­mas, kad tai – ne pa­bai­ga, ir pa­ža­dė­jo, jog pa­ma­ty­si­me dar ir snie­go, ir šal­čio. La­ši­ni­nio sa­pa­lio­nės per­si­ren­gė­liams bu­vo nė mo­tais, tad jie ir to­liau tę­sė links­my­bes, švęs­da­mi Ka­na­pi­nio per­ga­lę.
Pa­si­bai­gus pyk­čiams, vi­si sto­jo į ra­tą – pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis šo­kė­jė­lių skai­čia­vi­mas, po ku­rio pa­aiš­kė­jo, jog šių me­tų skai­čius – 101. Nors pra­ei­tų me­tų re­kor­das ir ne­pa­ge­rin­tas, vi­si džiau­gė­si, links­mi­no­si bei po­za­vo ben­dro­je „fo­to­se­si­jo­je“. Mo­rei skęs­tant lieps­no­se, su­si­rin­ku­sie­ji pa­ti­kė­jo, kad žie­ma iš Rie­ta­vo iš tik­rų­jų trau­kia­si.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama