Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » „Rie­ta­viš­kiai me­tus skai­čiuo­ja nuo My­ko­li­nių iki My­ko­li­nių...“

„Rie­ta­viš­kiai me­tus skai­čiuo­ja nuo My­ko­li­nių iki My­ko­li­nių...“

Nu­bė­go nu­šur­mu­lia­vo per Rie­ta­vą My­ko­li­nių šven­tė. Ke­tu­rios die­nos lyg aki­mirks­nis pra­lė­kė pa­žer­da­mos rie­ta­viš­kiams ir jų sve­čiams daug šil­tų su­si­ti­ki­mų aki­mir­kų, sma­gių kon­cer­tų, tur­tin­gos mar­gas­pal­vės mu­gės gė­ry­bių. Su gi­lias tra­di­ci­jas tu­rin­čia šven­te vi­sus svei­ki­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir bū­rys gar­bių sve­čių. Pa­dė­kos raš­tais ir at­mi­ni­mo do­va­no­mis pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai, kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ nu­ga­lė­to­jai.

Il­gai rie­ta­viš­kiai šie­met šven­tė My­ko­li­nes, skir­tas pir­mo­sios že­mės ūkio mo­kyk­los Lie­tu­vo­je 155 me­tų ju­bi­lie­jui. Ket­vir­ta­die­nį Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos ben­druo­me­nė, mi­nė­da­ma 1859 me­tais Ire­nė­jaus Ogins­kio įkur­tos mo­kyk­los su­kak­tį, su­ren­gė kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios me­tu ap­ta­rė pro­fe­si­nio mo­ky­mo ak­tu­a­li­jas ir per­spek­ty­vas re­gio­nuo­se. Penk­ta­die­nio va­ka­rą vi­sus pa­žiū­rė­ti fil­mų kvie­tė į Rie­ta­vą už­su­kęs va­sa­ros ki­no fil­mų fes­ti­va­lis „Si­dab­ri­nės ger­vės nak­tys 2014“.

Sma­giau­siai šven­ti­nių die­nų ver­pe­tas įsi­su­ko šeš­ta­die­nį. Jau iš pat ry­to, už­gož­da­mi Jū­ros upės al­mė­ji­mą, Rie­ta­vo par­ke že­mę min­dė ris­tū­nai – žir­gų kon­kū­ro ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rei lai­mė­ti da­ly­viai. Se­niū­ni­jų kie­me­liuo­se mu­gei ren­gė­si kai­mų ben­druo­me­nės, įstai­gos, ama­ti­nin­kai.

Pir­mą va­lan­dą po­piet, mu­gei pra­si­dė­jus, šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo iki so­čiai pri­si­ra­gau­ti ska­niau­sių val­gių, pa­si­gro­žė­ti kie­me­lius puo­šian­čio­mis kom­po­zi­ci­jo­mis iš ru­dens gė­ry­bių, pa­si­klau­sy­ti liau­diš­kos mu­zi­kos. Rie­ta­vo se­niū­ni­jų kie­me­ly­je vi­sų akį trau­kė ūki­nin­kas My­ko­las ir obuo­li­nė jo kar­vu­tė. Už­su­kan­čius sve­čius pa­ra­gau­ti ska­nių, iš na­tū­ra­lių kai­miš­kų pro­duk­tų pa­ga­min­tų, pa­tie­ka­lų kvie­tė Lio­lių, Žad­vai­nų, La­bar­džių, Va­tu­šių, Gi­lio­gi­rio, Gird­vai­nių ir Gi­rė­nų kai­mų ben­druo­me­nių at­sto­vai.

Dau­gė­diš­kiai kaip ir kas­met vi­sus vi­lio­jo fir­mi­ne gry­bų sriu­ba. Se­niū­ni­jos sta­lai bu­vo tur­tin­gi vy­tin­ta stir­nie­na, cu­ki­ni­jų py­ra­gu, gry­bais ir la­ši­nu­kais pa­ska­nin­to­mis ban­de­lė­mis bei ki­to­kiais ska­nu­my­nais.

Kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­sios Me­din­gė­nų šei­mi­nin­kės di­džia­vo­si įda­ry­ta žu­vi­mi, sū­riais, kai­miš­kais la­ši­niais, ce­pe­li­nais, kep­tais obuo­liais su varš­ke. Na­gin­gos mo­te­rys pri­mez­gė ko­ji­nių, kad vi­si iš anks­to ga­lė­tų pa­si­ruoš­ti žie­mos šal­čiams.

Dū­muo­se pa­sken­dęs tvy­ro­jo Tve­rų se­niū­ni­jos kie­me­lis. Sei­lės tį­so ma­tant ant ieš­mo ke­pa­mą avi­ną. Už­suk­ti į kie­me­lį vi­lio­jo gvaz­di­kė­liais pa­kvi­pęs karš­to vy­no ga­ras ar prie jo de­ran­čių, čia pat ke­pa­mų, kai­miš­kų vaf­lių kva­pas. Darbš­čios Tve­rų „gas­pa­di­nės“ pri­vi­rė ce­pe­li­nų, pri­rin­ko ir pri­džio­vi­no ar­bat­žo­lių, pri­ma­ri­na­vo gry­bų.

Pa­si­su­ki­nė­ję mu­gė­je, pri­pir­kę lauk­tu­vių na­miš­kiams, šven­tės da­ly­viai sku­bė­jo pa­si­klau­sy­ti me­ro A. Čer­nec­kio ir ki­tų gar­bių sve­čių svei­ki­ni­mų. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas su­si­rin­ku­siems lin­kė­jo bū­ti drau­giš­kiems, ener­gin­giems, nuo­tai­kin­giems ir kvie­tė links­min­tis iki ry­to. Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, pri­mi­nęs, kad že­mai­čiai Že­mai­ti­jo­je gy­ve­na dau­giau kaip 4 tūks­tan­čius me­tų, ra­gi­no: „Tu­ri­me di­džiuo­tis pra­ei­ti­mi ir ati­džiai pro­jek­tuo­ti at­ei­tį“. Sve­čias, LR Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, pa­ste­bė­jęs, jog rie­ta­viš­kiai me­tus skai­čiuo­ja nuo vie­nų iki ki­tų My­ko­li­nių, gy­rė šven­tę, esą ji pa­ti gra­žiau­sia ir links­miau­sia, ko­kios ki­tur nie­kas ne­tu­ri. Daug gra­žių žo­džių iš­sa­kė Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius. Sve­čias iš mi­nis­te­ri­jos per­da­vė rie­ta­viš­kiams mi­nist­rės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės svei­ki­ni­mus ir įtei­kė pa­dė­kos raš­tus ūki­nin­kams Lo­re­tai Pu­džiu­ve­lie­nei bei Lai­mai ir Ri­man­tui Bag­do­nams. Mi­nist­rės pa­dė­ka per­duo­ta ir VVG „Rie­ta­vo ini­cia­ty­vos“ pir­mi­nin­kei Ire­nai Bag­do­nie­nei.

Tra­di­ciš­kai šven­tės me­tu pa­gerb­ti ap­žiū­ros kon­kur­so „Gra­žiau­siai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je tvar­ko­mi skly­pai“ nu­ga­lė­to­jai.

Tvar­kin­giau­siai ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta so­dy­ba šie­met ko­mi­si­ja iš­rin­ko va­tu­šiš­kių Ele­nos ir Al­gir­do Mar­či­naus­kių so­dy­bą (Klai­pė­dos g. 12). No­mi­na­ci­jos tvar­kin­giau­siai ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta įstai­gos ap­lin­ka nu­ga­lė­to­jas – Rie­ta­vo lop­še­lis dar­že­lis. Rie­ta­viš­kių Jad­vy­gos ir Jur­gio Ston­kų so­dy­ba (S. Nė­ries g. 44) no­mi­nuo­ta kaip tvar­kin­giau­siai ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­ta sen­jo­rų so­dy­ba. Dau­gė­duo­se, Gu­da­lių g. 6, esan­ti Auš­ros Prei­bie­nės so­dy­ba – „ūkiš­kai gra­ži ir tvar­kin­ga“.

Pa­gerb­ti ir kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ nu­ga­lė­to­jai. Į sce­ną šie­met li­po tik jau­ni žem­dir­biai. Tre­čia vie­ta ati­te­ko Dau­gė­dų kai­me ūki­nin­kau­jan­čiam And­riui Kon­tau­tui. Ant­rą­ja vie­ta įver­tin­tas jau­no tve­riš­kio Vy­gan­to Kur­mio ūkis. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais pa­skelb­ti stam­baus, mo­der­naus ūkio, esan­čio Pa­jū­rio kai­me, šei­mi­nin­kai Ie­va ir Fre­de­ric Jaf­fre.

Tau­rės bei me­da­liai iš­da­lin­ti ir žir­gų kon­kū­ro ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rei lai­mė­ti nu­ga­lė­to­jams.

Kon­kū­re dėl Ogins­kių tau­rės var­žė­si tik že­mai­tu­kais jo­ję da­ly­viai. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Aus­ti­nai Kud­ric­kai­tei, jo­ju­siai žir­gu Ura­nu. Ant­ra­sis re­zul­ta­tas pri­klau­sė Ais­tei Šuls­ky­tei ir į nu­ga­lė­to­jų gre­tas ją ne­šu­siai Kuos­tai. Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rę iš­ko­vo­jo jo­ji­kė iš Nai­sių žir­gy­no Ores­ta Vai­ci­kaus­kai­tė ir jos že­mai­tu­kė Žie­vė. Var­žy­bo­se dėl Me­ro tau­rės pui­kiau­siai se­kė­si Eg­lei Mo­rė­nai­tei, jo­ju­siai Vul­ka­nu. Sėk­min­gai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė ir Rie­ta­vo žir­gy­no jo­ji­kas Ar­nas Mons­ta­vi­čius.

My­ko­li­nių da­ly­vius links­mi­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro me­no ko­lek­ty­vai. Jiems gro­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los ir Gul­be­nės kul­tū­ros cen­tro pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rai. Kon­cer­ta­vo gru­pės „Pop La­dies“ ir „Džen­tel­me­nai“. Va­ka­rą už­bai­gė dis­ko­te­ka.

Sek­ma­die­nį, po šv. Mi­šių, Rie­ta­vo Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je kon­cer­ta­vo Ju­di­ta Lei­tai­tė. Da­ly­vau­jant Šiau­lių mies­to pu­čia­mų­jų or­kest­rui pri­sta­ty­tas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos vyk­do­mas sau­gaus eis­mo švie­tė­jiš­kas pro­jek­tas „Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“.

Ke­tu­rias die­nas tru­ku­sią šven­tę už­bai­gė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre sek­ma­die­nio po­pie­tę vy­ku­si Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos kon­cer­ti­nė pro­gra­ma „Taip, Do­ne­lai­ti“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama