Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Rug­sė­jį me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nė pa­si­tin­ka nau­ja­me pa­sta­te

Rug­sė­jį me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nė pa­si­tin­ka nau­ja­me pa­sta­te

Rug­pjū­čio 31-ąją Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė vy­ko ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je. Die­na ypa­tin­ga ir tuo, kad mo­kyk­los ben­druo­me­nė nau­jus moks­lo me­tus pra­de­da nau­juo­se na­muo­se. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko di­de­lis bū­rys sve­čių, ne­gai­lė­ta do­va­nų ir svei­ki­ni­mo žo­džių. Skam­būs akor­dai ai­dė­jo vi­sa­me par­ke, taip kvies­da­mi vi­sus pri­si­jung­ti prie šven­tės.

Pir­mo­ji žo­dį ta­rė lai­ki­nai me­no mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­nan­ti Jo­li­ta Bud­riu­vie­nė. Ji mi­nė­jo, kad šian­dien me­no mo­kyk­los ben­druo­me­nei ypa­tin­ga die­na, nes moks­lo me­tų pra­džia pa­si­tin­ka­ma nau­juo­se na­muo­se. Ji krei­pė­si į mo­ky­to­jus ir vai­ku­čius ti­kė­da­ma­si, kad po va­sa­ros jie grį­žo pail­sė­ję, su nau­jo­mis jė­go­mis ir idė­jo­mis, tad vi­lia­si, kad nau­jo­je mo­kyk­lo­je vi­si kar­tu nu­veiks daug gra­žių dar­bų.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Šian­dien ne­ei­li­nė die­na Rie­ta­vui, tai di­džiu­lė šven­tė kiek­vie­nam. Tra­di­ci­jos, ge­ra nuo­tai­ka, pui­kūs re­zul­ta­tai at­ei­na iš se­no­sios mo­kyk­los, ta­čiau nau­jo­jo­je są­ly­gos daug ge­res­nės, bus leng­viau dirb­ti. Šis dar­bas pa­rei­ka­la­vo daug pi­ni­gų ir var­go, ta­čiau ra­do­me ge­rų žmo­nių, ku­rie gel­bė­jo nuo pir­mos die­nos iki pa­sta­to pri­da­vi­mo“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Me­ras dė­ko­jo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­riui už su­vo­ki­mą, kad ne tik di­die­ji mies­tai ga­li ge­rai ir tvar­kin­gai gy­ven­ti, jog rei­kia pa­dė­ti ir re­gio­nams. A. Čer­nec­kis taip pat pa­brė­žė, kad vis­kas da­ro­ma dėl vai­kų, kad jie nau­jo­je mo­kyk­lo­je ge­rai jaus­tų­si, iš­mo­kų mu­zi­kuo­ti, dai­nuo­ti, gar­sin­tų ne tik Rie­ta­vą, bet ir vi­są Lie­tu­vą.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris To­mas Dau­kan­tas, pats že­mai­tis, sa­kė Rie­ta­ve vi­sa­da jau­čian­tis nos­tal­gi­ją. Jis pa­dė­ko­jo ir Sa­vi­val­dy­bės me­rui, jam pa­pa­sa­ko­ju­siam me­no mo­kyk­los is­to­ri­ją, apie čia be­si­dar­buo­jan­čius žmo­nes. T. Dau­kan­tas ti­ki­si, kad nau­jo­se pa­tal­po­se mu­zi­ki­nio triukš­mo ne­stigs. Jis taip pat pa­si­džiau­gė, kad is­to­ri­nis ob­jek­tas yra at­sta­ty­tas, gy­vy­bė jo lan­guo­se jau ma­to­ma, o gra­žus ko­lek­ty­vas pa­si­ruo­šęs už­au­gin­ti nau­jus ta­len­tus. Me­no mo­kyk­los di­rek­to­rei jis įtei­kė mi­nis­te­ri­jos eks­lib­ri­są su vil­ti­mi, kad jis ras vie­tą šiuo­se na­muo­se.
„Ši mo­kyk­la tik­riau­siai yra Die­vo pa­lai­min­ta, nes, kiek pri­si­me­nu, rug­sė­jo pir­mą­ją mes ne vi­sa­da su­tin­ka­me su sau­le ir be lie­taus. Sau­lė my­li tuos, ku­rie šyp­so­si gy­ve­ni­mui, žmo­gui, bei mo­ky­to­jus, ku­rie šyp­so­si mo­ki­niui. Džiau­giuo­si, kad vai­kai, iš­gir­dę pa­čius gra­žiau­sius gam­tos gar­sus, juos per­tei­kia mu­zi­ka, ma­ty­da­mi gra­žiau­sias pa­sau­lio spal­vas, jas iš­lie­ja dro­bė­je, o kū­ry­bin­gu ke­liu juos ve­da mo­ky­to­jai. Pa­dė­ko­ti rei­kia ir tė­ve­liams, ku­riems ne­pri­stin­ga kan­try­bės kas­dien klau­san­tis tų pa­čių na­tų, ar­ba ma­tant ap­tep­lio­tą sta­lo kam­pą. Ti­kiuo­si, kad šie nau­ji vi­sos ben­druo­me­nės na­mai bus ku­pi­ni džiaugs­mo, mei­lės ir pa­gar­bos vie­ni ki­tiems“, – sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė.
Mo­kyk­los ben­druo­me­nė ypa­tin­gai dė­ko­jo ir sta­ty­bi­nin­kams bei UAB „Kon­ge­ra“ di­rek­to­rei Ug­nei Rau­dy­tei, ku­ri sa­kė, kad ge­ra da­bar sto­vė­ti prieš šį pa­sta­tą, nors rei­kė­jo įdė­ti daug triū­so ir var­go, kol jis ta­po toks, ko­kį ma­to­me da­bar. Ati­da­ry­mo pro­ga J. Bud­riu­vie­nei įteik­ti trys sim­bo­li­niai rak­tai – vie­nas sim­bo­li­zuo­ja mei­lę kū­ry­bai, ki­tas – iš­min­tį, tre­čia­sis – tie­są. „Jei teks su­si­dur­ti su bent vie­na pro­ble­ma, ma­nau, nors vie­nas rak­tas tik­rai pa­jėgs at­ra­kin­ti rei­kia­mas du­ris“, – sa­kė U. Rau­dy­tė.
Svei­ki­ni­mo žo­džių, gė­lių ir do­va­nų ne­gai­lė­jo ar­ti­miau­si nau­jo­sios mo­kyk­los kai­my­nai – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus ko­lek­ty­vas, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė, taip pat ki­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai. Gra­žią ir nuo­tai­kin­gą svei­ki­ni­mo kal­bą pa­sa­kė Rie­ta­vo gar­bės pi­lie­tis Čes­lo­vas De­gu­tis.
Svei­ki­ni­mus vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas juos­tos per­kir­pi­mas. Ją per­kir­po A. Čer­nec­kis, U. Rau­dy­tė, T. Dau­kan­tas ir J. Bud­riu­vie­nė. Rie­ta­vo Šv. My­ko­lo Ar­kan­ge­lo baž­ny­čios kle­bo­nas An­ta­nas Gut­kaus­kas mo­kyk­los ben­druo­me­nei taip pat ne­gai­lė­jo gra­žių žo­džių, po ku­rių nau­ją­jį pa­sta­tą pa­šven­ti­no. Šven­tę vai­ni­ka­vo sve­čių ben­dra nuo­trau­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama