Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Su­bat­va­ka­ry­je ne­ti­lo dai­nos ir šo­kiai

Su­bat­va­ka­ry­je ne­ti­lo dai­nos ir šo­kiai

Lap­kri­čio 28 die­ną gau­sus bū­rys rin­ko­si į pas­ku­ti­nį liau­diš­kos mu­zi­kos šven­tės „Su­bat­va­ka­ris“ pa­si­spar­dy­mą prieš ad­ven­tą. Že­mai­tiš­ko­mis ei­lė­mis sve­čius svei­ki­no ren­gi­nio ve­dė­jai Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė ir Ne­ri­jus Ja­sins­kas. Pa­skel­bę šven­tės pra­džią, su­si­rin­ku­siems pa­lin­kė­jo, kad ne tik ko­jos kil­no­tų­si, bet ir del­nais skruz­dės nuo plo­ji­mų laks­ty­tų.

Ren­gi­nį pra­dė­jo tran­ki ar­to­jų pol­ka, ku­rią at­li­ko Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cen­tro Dauk­šai­čių sky­riaus ka­pe­la „Ri­tin do­bil“ (vad. Je­ros­la­vas Ba­ra­buš­ka). Plun­gės kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la (vad. Vid­man­tas Ži­lins­kas) už­gro­jo su­bat­va­ka­rio pol­ką, su­si­rin­ku­sius links­mi­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro kai­mo ka­pe­la „Su­ba­ta“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vieš­vė­nų kul­tū­ros cen­tro kai­mo ka­pe­la „Vieš­vė“ (vad. Ni­jo­lė Balš­ku­vie­nė). Šo­kiais džiu­gi­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ri­nis an­sam­blis „Ka­da­gi­nis“ (vad. Ai­da Liu­ti­kie­nė), mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „Šar­ke­lės“ (vad. Al­do­na Mic­ku­vie­nė). Be­trep­sint šo­kių ko­lek­ty­vui „Trep­sis“ (vad. Ri­ma Pleš­kie­nė), sce­no­je ne­li­ko nė dul­ke­lės. Tarp ka­pe­lų pa­si­ro­dy­mų ve­dė­jai žiū­ro­vus links­mi­no juo­kin­gais pa­sa­ko­ji­mas.
Vi­suo­se kraš­tuo­se apie že­mai­čius pa­sa­ko­ja­ma links­mų is­to­ri­jų, tad ne vie­ną jų iš­gir­do ir kon­cer­to sve­čiai. N. Ja­sins­kas pa­pa­sa­ko­jo, kuo ski­ria­si že­mai­čiai, aukš­tai­čiai, su­val­kie­čiai ir dzū­kai. Bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti ir že­mai­tiš­kų po­sa­kių. Ren­gi­nio ve­dė­jai ne­ap­si­ė­jo ir be do­va­nų – ap­do­va­no­tos daž­niau­siai kul­tū­ros ren­gi­nius lan­kan­čios žiū­ro­vės Li­da, Ge­no­vai­tė ir Ire­na. Ne­li­ko nu­skriaus­ti ir ki­ti kon­cer­to sve­čiai – sal­džios do­va­nos jiems ati­te­ko už at­sa­ky­mus į pa­teik­tus klau­si­mus.
Šven­tė bai­gė­si ben­dru vi­sų da­ly­va­vu­sių ka­pe­lų kū­ri­niu, ku­riam di­ri­ga­vo Vieš­vė­nų kai­mo ka­pe­los „Vieš­vė“ va­do­vė N. Balš­ku­vie­nė. Pa­dė­kos raš­tais ir gė­lė­mis da­ly­vius bei ve­dė­jus ap­da­li­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė ir pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė. L. Rė­ka­šie­nė sa­kė, kad nė­ra nie­ko gra­žiau kaip sa­vo kul­tū­ros, tar­mės, kal­bos iš­sau­go­ji­mas. Liau­diš­kos mu­zi­kos šven­te „Su­bat­va­ka­ris“ už­baig­ti 2015-ie­ji – Et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama