Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Su­ža­lo­tas gan­dras su­lau­kė di­džiu­lio žmo­nių pa­lai­ky­mo ir pa­ra­mos

Su­ža­lo­tas gan­dras su­lau­kė di­džiu­lio žmo­nių pa­lai­ky­mo ir pa­ra­mos

Nuo pa­va­sa­rio Rie­ta­vo cen­tre ap­si­gy­ve­no gan­dras. Jis, kaip pil­na­tei­sis mies­to gy­ven­to­jas, ap­lan­ky­da­vo po­li­kli­ni­ką, cen­tre esan­čias mė­sos par­duo­tu­ves, iš­di­džiai žings­niuo­da­vo per pės­čių­jų per­ėją, ne­re­tai pa­ly­pė­da­vo ir ant au­to­mo­bi­lių sto­gų, kad vis­ką ge­riau ma­ty­tų. Re­gis, mies­to gy­ven­to­jai prie jo ne­tru­ko pri­pras­ti, ei­da­mi pa­šne­kin­da­vo, fo­to­gra­fuo­da­vo, vai­ruo­to­jai, pa­ma­tę ei­nan­tį gat­ve, iš to­lo su­sto­da­vo pra­leis­ti.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį in­ter­ne­te pa­skli­do nuo­trau­kos ir in­for­ma­ci­ja, ku­rią įkė­lė Ši­lu­tės r. įsi­kū­ru­si aso­cia­ci­ja „Gy­vū­nų užuo­vė­ja“. So­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je „Fa­ce­bo­ok“ aso­cia­ci­jos na­rė An­dže­li­ka Ba­jo­ri­nai­tė pa­si­da­li­no ne tik šir­dį dras­kan­čio­mis su­ža­lo­to paukš­čio nuo­trau­ko­mis, bet ir pra­šė ne­abe­jin­gų gan­dro li­ki­mui pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai prie jo gy­dy­mo.
„Ką tik į mū­sų glo­bą at­vy­ko Rie­ta­vo mies­to gan­dras. Kaž­ka­da bu­vęs svei­kas ir drą­sus paukš­tis pa­vir­to į ne­at­pa­žįs­ta­mą. Žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog jį iš­ve­žė iš mies­to, nes dau­ge­liui gan­dras truk­dė sa­vo vaikš­čio­ji­mu mies­to gat­vė­mis. Jis grį­žo. Tuo­met iš­ve­žė an­trą kar­tą. Ir vėl grį­žo! Grį­žo, nes Rie­ta­vo mies­tą lai­kė sa­vo na­mais. Ga­liau­siai iš­ve­žė tre­čią kar­tą ir ma­to­mai pa­da­rė taip, jog ne­be­grįž­tų...! Ar ga­li­te pa­ti­kė­ti, kad ši­taip su­ža­lo­tas paukš­tis vis vien grį­žo į mies­tą, ma­ny­da­mas, jog grįž­ta į sa­vo na­mus? Ten tik­rai bu­vo jo na­mai!“ – ra­šo­ma aso­cia­ci­jos pa­sky­ro­je. Su­ža­lo­tą ko­ją rei­kė­jo kuo sku­biau ope­ruo­ti, to­dėl An­dže­li­ka pra­šė fi­nan­si­nės pa­ra­mos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dyk­los iš­lai­doms pa­deng­ti, mais­tui, pa­pil­dams, trans­por­ta­vi­mo iš­lai­doms.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė (eko­lo­gė) Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė sa­kė, kad kar­tu su mies­to se­niū­nu gan­drą ban­dė iš­vež­ti iš Rie­ta­vo tik vie­ną kar­tą. Ji krei­pė­si į Va­ka­rų Lie­tu­vos gy­vū­nų prie­žiū­ros cen­trą, ta­čiau jai bu­vo at­sa­ky­ta, kad įstai­ga svei­kų gy­vū­nų ne­pri­ima ir pa­siū­lė gan­drą iš­vež­ti to­lė­liau už Rie­ta­vo mies­to ri­bų. Gan­driu­kas bu­vo nu­vež­tas už La­bar­džių, ta­čiau ki­tą die­ną jis grį­žo at­gal. Bu­vo nu­spręs­ta gan­drą pa­lik­ti Rie­ta­ve per va­sa­rą, o at­ša­lus orams mi­nė­ta įstai­ga ke­ti­no jį pri­glaus­ti.
Kaip in­for­ma­vo so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je A. Ba­jo­ri­nai­tė, pir­ma­die­nį gan­dras pra­lei­do ve­te­ri­na­ri­jos sta­cio­na­re Klai­pė­do­je, bu­vo lei­džia­mi an­ti­bio­ti­kai, jis mai­tin­tas, o ant­ra­die­nį lau­kė ko­jos ope­ra­ci­ja. Su­ža­lo­ta ko­ja la­bai pra­stos būk­lės, iš­gel­bė­ti ją vil­čių ne­daug, tad An­dže­li­ka sa­kė ieš­kan­ti in­for­ma­ci­jos, kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti ne­tik­ra ko­ja, pa­dė­sian­ti jam ju­dė­ti. Rie­ta­viš­kiai abe­jin­gi gan­dro li­ki­mui ne­li­ko, sa­vai­tės pra­džio­je aso­cia­ci­jai pa­vy­ko su­rink­ti 120 eu­rų. Taip pat su­lau­kė dau­gy­bės šil­tų ir gan­driu­kui svei­ka­tos lin­kin­čių žmo­nių ko­men­ta­rų. Ki­ta ko­men­ta­to­rių pu­sė ne­gai­lė­jo blo­gų žo­džių ir plū­do ne­do­rė­lį, ši­taip nu­skriau­du­sį paukš­tį. Ant­ra­die­nį vy­ku­si ope­ra­ci­ja pra­ėjo sklan­džiai, šiuo me­tu gan­dras vis dar yra ve­te­ri­na­ri­jos sta­cio­na­re.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama