Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Tven­ki­nio dug­ne – ne­ti­kė­tas ra­di­nys

Tven­ki­nio dug­ne – ne­ti­kė­tas ra­di­nys

Rug­pjū­čio 30 die­ną Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lau­kė pra­ne­ši­mo, kad die­ną prieš tai, 14.56 val., vie­na­me iš Rie­ta­vo par­ke esan­čių tven­ki­nių dar­bi­nin­kai ap­ti­ko ne­ti­kė­tą ra­di­nį.

Dar­bi­nin­kai rin­ko šiukš­les iš par­ke esan­čio tven­ki­nio dug­no ir iš­trau­kė pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų ga­li­mai vo­kiš­ko pa­vyz­džio au­to­ma­tą-kul­kos­vai­dį. Gin­klas ne­men­kai pa­veik­tas ko­ro­zi­jos. Ra­di­nys pa­im­tas sau­go­ti į Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kol bus iš­tir­tos ap­lin­ky­bės ir iš­spręs­tas ra­di­nio per­da­vi­mo Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jui klau­si­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama