Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Žemai­tiš­kos ei­lės džiu­gi­no klau­sy­to­jų šir­dis

Žemai­tiš­kos ei­lės džiu­gi­no klau­sy­to­jų šir­dis

Pa­si­klau­sy­ti že­mai­tiš­kų skai­ty­mų pa­kvie­tė jau tre­čią kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys „Skaitīmā že­mai­tėškā“. Į lap­kri­čio 10 die­ną Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je vai­kams ir su­au­gu­siems su­reng­tą kon­kur­są at­vy­ko 28 da­ly­viai, ku­rie bu­vo su­skirs­ty­ti pa­gal am­žiaus gru­pes: 1–4, 5–8, 9–12 kla­sių moks­lei­viai ir su­au­gu­sių­jų gru­pė.

Ren­gi­nio ve­dė­jams Vin­cui ir Gre­tai pa­pa­sa­ko­jus apie kon­kur­so są­ly­gas, žo­dį ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Ji pa­si­džiau­gė tre­čią kar­tą suor­ga­ni­zuo­tu ren­gi­niu bei di­de­liu bū­riu da­ly­vių. L. Rė­ka­šie­nė kal­bė­jo, kad, no­rint iš­sau­go­ti lie­tu­vy­bę, rei­kia mo­kė­ti sa­vo tar­mę bei šnek­tą. Pa­vyz­džiui, tve­riš­kiai yra dū­ni­nin­kai, rie­ta­viš­kiai – dou­ni­nin­kai. L. Rė­ka­šie­nė pa­lin­kė­jo my­lė­ti sa­vo kal­bą ir tar­mę.
Ge­riau­sius skai­to­vus rin­ko ko­mi­si­ja: Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė – ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Gargž­dų Jo­no Lan­ku­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dia­na Ci­pa­

rie­nė, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Kup­re­ly­tė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė.
Su­si­rin­ku­siuo­sius džiu­gi­no ne tik kon­kur­so da­ly­vių skai­ty­mai, bet ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės iš Tve­rų Li­ve­ta ir Mo­ni­ka Gri­guo­lai­tės, do­va­no­ju­sios ne vie­ną že­mai­tiš­ką dai­ną. Ren­gi­niui įpu­sė­jus, ve­dė­jai de­monst­ra­vo ir su­si­rin­ku­sių­jų klau­sė, kaip že­mai­tiš­kai va­di­na­si sce­no­je esan­tys daik­tai, pa­vyz­džiui, ver­pi­mo ra­te­lis, se­no­viš­kas ly­gin­tu­vas. Kon­kur­se dau­giau­sia de­kla­muo­ti ei­lė­raš­čiai, ta­čiau pa­si­tai­kė ir sak­mių, hu­mo­res­kų bei sa­vos kū­ry­bos ei­lių. Pa­si­ro­džius vi­siems da­ly­viams, pa­skelb­ti ge­riau­si vi­sų gru­pių skai­to­vai: 1–4 kla­sių nu­ga­lė­to­jas Er­lan­das Rim­kus (va­do­vė Li­na Ker­pie­nė), 5–8 – Pau­lė Ka­taus­kai­tė (va­do­vė Ni­jo­lė Do­vy­daus­kie­nė), 9–12 – Li­ve­ta Gri­guo­lai­tė (va­do­vė Re­na­ta Dau­kin­ty­tė), o su­au­gu­sių­jų gru­pė­je pir­mą­ja vie­ta džiau­gė­si tveriškė Da­nguolė Kir­šie­nė, pa­si­ruo­šu­si pa­ti.
Lai­mė­ję skai­to­vai vyko į Skuo­de, Pran­ciš­kaus Ža­dei­kio gim­na­zi­jo­je, ren­gia­mą res­pub­li­ki­nį skai­to­vų kon­kur­są. Po skai­ty­mų vi­si kon­kur­so da­ly­viai bei pa­si­ruoš­ti pa­dė­ję mo­ky­to­jai ap­do­va­no­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­dė­ko­mis, pri­zi­nin­kai – do­va­no­mis bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės pa­dė­kos raš­tais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama