Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Žie­miš­ka „dis­ko­te­ka“ ant le­do

Žie­miš­ka „dis­ko­te­ka“ ant le­do

Nors žie­ma vai­ruo­to­jams bei ke­li­nin­kams su­kė­lė ne­ma­žai pro­ble­mų, ta­čiau ki­tus pa­ska­ti­no pra­mo­gau­ti. Sau­sio 8-osios va­ka­re Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras ir Rie­ta­vo at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras, su­vie­ni­ję pa­jė­gas bei pa­tik­ri­nę le­do stip­ru­mą, gar­so ir švie­sos efek­tais vi­sus kvie­tė ant už­ša­lu­sio „Ma­lū­no“ tven­ki­nio.

Ren­gi­nio skel­bi­mas so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo. Į „dis­ko­te­ką“ rin­ko­si įvai­raus am­žiaus žmo­nės: vie­ni le­do sli­du­mą ban­dė pa­čiū­žo­mis ar ro­gu­tė­mis, ki­ti – ne­gai­lė­da­mi ava­ly­nės. Ant le­do čiuo­ži­nė­jo tė­vai su vai­kais, ne­ši­ni ro­gu­tė­mis ko­pė į kal­niu­ką. Ne­trū­ko ir vy­res­nio am­žiaus rietaviškių, ku­rie tie­siog vaikš­čio­jo po par­ką bei gė­rė­jo­si va­ka­ru. Iš vi­so su­lauk­ta apie 150 įvai­raus am­žiaus žmo­nių.
Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė sa­kė, jog šis ren­gi­nys gi­mė im­pul­sy­viai. Ji pa­sa­ko­jo, kad pir­miau­sia už­ša­lęs le­das kvie­tė žve­jus, vė­liau – ir pa­vie­nius rie­ta­viš­kius. No­rė­jo­si su­kur­ti at­rak­ci­ją atos­to­gau­jan­tiems moks­lei­viams, jau­ni­mui, jau­noms šei­moms bei vi­siems, ne­bi­jan­tiems šal­čio ir mėgs­tan­tiems gam­tą. B. Ged­mi­nai­tė dė­ko­jo Ka­ziui Vai­čia­kaus­kui, nu­va­liu­siam tra­są čiuo­žė­jams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama