Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Šei­moms – apie duo­nos ke­pi­mo tra­di­ci­jas

At­ei­nan­tį šeš­ta­die­nį – sau­sio 20 die­ną, nuo 11 va­lan­dos, Ben­druo­me­ni­niai šei­mos na­mai Ogins­kių rū­mų dva­ro vir­tu­vė­je or­ga­ni­zuo­ja gra­žų ren­gi­nį šei­moms – ra­jo­no duo­nos ke­pė­jų šven­tę „Mū­sų šei­mos duo­na“.

Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas 2018 me­tais

At­lie­kų tu­rė­to­jus at­lie­kų su­rin­ki­mo prie­mo­nė­mis (kon­tei­ne­riais ir spec. mai­šais) ap­rū­pi­na ir miš­rių ko­mu­na­li­nių, pa­kuo­čių, stik­lo pa­kuo­čių ir di­džių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mą Plun­gės ra­jo­ne vyk­do UAB „Val­da“, Lent­pjū­vės g. 8, Plun­gė, tel. (8 448) 51 493, el. p. info@plungesvalda.lt, www.plungesvalda.lt

Ne­dek­la­ra­vu­sie­ji gy­ve­na­mo­sios vie­tos – su­klus­ki­te

Nuo šių me­tų sau­sio 1-osios kei­tė­si gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo ir as­me­nų įtrau­ki­mo į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą tvar­ka. Nuo šiol as­me­nys, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą, per 3 mė­ne­sius (iki 2018 m. ko­vo pa­bai­gos) pri­va­lo de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba de­kla­ra­vi­mo įstai­gai pa­teik­ti pra­šy­mą įtrauk­ti juos į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą.

Au­ga ne­dar­bas

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža in­for­muo­ja, kad sau­sio 1 die­ną Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo įre­gist­ruo­ti 7735 be­dar­biai (gruo­džio 1 die­ną – 6957), tai su­da­rė 9,1 proc. vi­sų Tel­šių ap­skri­ty­je re­gist­ruo­tų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.

Iš­aiš­kin­ti „Dai­nų dai­ne­lės“ ra­jo­ni­nio eta­po lai­mė­to­jai

Sau­sio 10 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je vy­ko res­pub­li­ki­nio vai­kų ir moks­lei­vių dai­nų kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė 2018“ ra­jo­ni­nis at­ran­kos eta­pas. Ja­me pa­si­ro­dė ir skam­bias dai­nas ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai pa­tei­kė 14 da­ly­vių iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo la­vi­ni­mo, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo bei me­no mo­kyk­lų.

Ati­džiau ver­tins gat­vėms su­tei­kia­mus pa­va­di­ni­mus

Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čią tvar­ką kiek­vie­na na­mų val­da tu­ri tu­rė­ti tiks­lų ad­re­są: ne­be­už­ten­ka nu­ro­dy­ti vien kai­mo pa­va­di­ni­mą, bū­ti­na nu­ro­dy­ti ir gat­vę, net jei so­dy­ba stūk­so vien­kie­my­je. Dėl šios prie­žas­ties be­veik kiek­vie­na­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ko­re­guo­ja­mos ge­og­ra­fi­nės gat­vių cha­rak­te­ris­ti­kos, o be­var­dėms gat­vėms su­tei­kia­mi pa­va­di­ni­mai.

Iš­rink­ti gra­žiau­siai pa­si­puo­šę

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kvies­ta ko­mi­si­ja ap­žiū­rė­jo Plun­gės mies­tą, ban­dy­da­ma iš­si­aiš­kin­ti, ku­rių įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų ar pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai sa­vo erd­ves, kie­mus ar vit­ri­nas šven­čių lau­kia pa­puo­šę gra­žiau­siai ir nu­si­pel­nė bū­ti įver­tin­ti.

Per Ka­lė­das din­go pus­am­žė plun­giš­kė

Po­li­ci­ja pra­ne­ša, jog gruo­džio 25 die­ną, apie 13.30 val., iš na­mų Par­ko al. iš­ėjo ir iki šiol ne­grį­žo 1959 m. gi­mu­si Si­gi­ta Rač­kaus­kie­nė.

Ver­tins ir ver­tin­to­jus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dve­jiems me­tams pa­tvir­ti­no nau­ją Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos su­dė­tį.

Dė­me­sys – trims jau­ni­mo pro­jek­tams

Gruo­džio 19 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­ny­sis 2017 me­tų Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me fi­nan­sa­vi­mas skir­tas trims jau­ni­mo pro­jek­tams.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama