Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Kaž­kas pa­si­nau­do­jo jau­nuo­lio ban­ko są­skai­ta

Kaž­kas pa­si­nau­do­jo jau­nuo­lio ban­ko są­skai­ta

Rug­sė­jo 2 die­ną į po­li­ci­ją krei­pė­si plun­giš­kis (gim. 1997 m.), ku­ris pra­ne­šė pa­ste­bė­jęs, kad jo ban­ko są­skai­to­je li­ko įtar­ti­nai ma­žai pi­ni­gų. Jau­nuo­lio ma­ny­mu, kaž­kas jį ap­šva­ri­no.

No­rė­da­mas at­si­skai­ty­ti elek­tro­ni­niu bū­du už pa­slau­gą, 20-me­tis at­krei­pė dė­me­sį, jog jo ban­ko są­skai­to­je pi­ni­gų li­ku­tis aki­vaiz­džiai per ma­žas.
Pa­tik­ri­nęs elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės duo­me­nų is­to­ri­ją, pa­ma­tė, kad iš jo ban­ko są­skai­tos dar rug­pjū­čio 30 die­ną pa­da­ry­ti net pen­ki pa­ve­di­mai. Skir­tin­gos pi­ni­gų su­mos per­ves­tos į elek­tro­ni­nį žai­di­mų pus­la­pį www.so­cial­point.es. Be to, rug­pjū­čio 31 die­ną ir rug­sė­jo 2 die­ną tuo pa­čiu ad­re­su bu­vo pa­da­ry­ti dar du pi­ni­gų re­zer­va­vi­mai.
Nu­ken­tė­ju­sio jau­nuo­lio tei­gi­mu, ban­ko kor­te­lės pa­me­tęs ne­bu­vo, sa­vo duo­me­nų nie­kur ne­skel­bė ir nie­kam ne­at­sklei­dė. Kas ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti jo kor­te­lės duo­me­ni­mis, įta­ria­mų­jų sa­kė ne­tu­rin­tis.
Iš vi­so iš 20-me­čio plun­giš­kio są­skai­tos bu­vo pa­da­ry­ta pa­ve­di­mų už 200 eu­rų. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 215 straips­nio 1 da­lį (ne­tei­sė­tas elek­tro­ni­nės mo­kė­ji­mo prie­mo­nės ar jos duo­me­nų pa­nau­do­ji­mas). Už to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to­ma bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki še­še­rių me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama