Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Kvie­čia­me siū­ly­ti kan­di­da­tus dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do suteikimo

Kvie­čia­me siū­ly­ti kan­di­da­tus dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do suteikimo

Di­džiuo­ja­mės darbš­čiais, ži­no­mais ir at­si­da­vu­siais Plun­gei mū­sų kraš­tie­čiais. Iš­ki­liau­siems jų kas­met su­tei­kia­me Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą.

Šie­met Ko­mi­si­ja pa­siū­ly­mų dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo lau­kia iki ko­vo 1 die­nos 16.00 val. Kan­di­da­tus siū­ly­ti tu­ri tei­sę Sa­vi­val­dy­bės me­ras, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je įsteig­tos frak­ci­jos, ra­jo­ne vei­kian­čios aso­cia­ci­jos, ben­druo­me­nės bei ne ma­žes­nė kaip 20 as­me­nų gru­pė. Siū­ly­mai dėl Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo pa­tei­kia­mi raš­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos su­da­ry­tai Ko­mi­si­jai siū­ly­mams dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nag­ri­nė­ti. Siū­lant kan­di­da­tą, pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie jį (ją):
- re­ko­men­da­ci­ja;
- trum­pa siū­lo­mo as­mens biog­ra­fi­ja;
- as­mens nuo­pel­nų ap­ra­šy­mas;
- duo­me­nys apie de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą;
- as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to ko­pi­ja.
Jei siū­ly­mas ko­lek­ty­vi­nis, prie ki­tų do­ku­men­tų pri­de­da­mas su­si­rin­ki­mo (po­sė­džio) pro­to­ko­las, ati­tin­kan­tis do­ku­men­tų ren­gi­mo ir įfor­mi­ni­mo rei­ka­la­vi­mus.
Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tai skel­bia­mi www.plunge.lt
Kvie­čia­me iki nu­ro­dy­to ter­mi­no teik­ti pa­siū­ly­mus Ko­mi­si­jos dėl Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo sek­re­to­rei I. Uz­ne­vi­čiū­tei (311 kab., Vy­tau­to g. 12, Plun­gė, ar­ba el. paš­tu pri­ima­ma­sis@plun­ge.lt). Pa­si­tei­rau­ti ga­li­ma tel. (8 448) 73 134.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama