Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » NVŠ veik­loms vyk­dy­ti – be­veik 136 tūkst. eu­rų

NVŠ veik­loms vyk­dy­ti – be­veik 136 tūkst. eu­rų

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas įver­ti­no, kaip Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra or­ga­ni­zuo­ja­mas ne­for­ma­lusis vai­kų švie­ti­mas. In­for­ma­ci­ją apie tai po­sė­džio da­ly­viams pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Džiu­gu, kad ga­li­my­bių da­ly­vau­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­lo­je mū­sų vai­kams ne­trūks­ta: 2017 m. rug­sė­jo mė­ne­sio duo­me­ni­mis, Plun­gės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se vei­kė 215 įvai­rių bū­re­lių, juos lan­kė 1 831 mo­ki­nys.

Pa­sak G. Ri­mei­kio, ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo bū­re­liai lei­džia ten­kin­ti mo­ki­nių pa­ži­ni­mo, la­vi­ni­mo­si ir sa­vi­raiš­kos po­rei­kius. Kaip ži­nia, ne­for­ma­lų­jį švie­ti­mą vyk­do Plun­gės ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los, ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo ir ki­tos įstai­gos, ku­rių sa­vi­nin­kai ar­ba da­li­nin­kai yra Sa­vi­val­dy­bė bei lais­vie­ji mo­ky­to­jai. NVŠ veik­los ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų. Ap­skri­tai NVŠ veik­loms vyk­dy­ti yra ski­ria­mas tiks­li­nis vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų ar­ba Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų.
2017 m. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei bu­vo skir­ta 112 tūkst. Eur. 2018 m. NVŠ veik­loms skir­tas fi­nan­sa­vi­mas iš ES lė­šų – 135 670 Eur. NVŠ lė­šos ski­ria­mos per du pe­ri­odus (I pe­ri­odas – va­sa­rio–­ge­gu­žės mėn., II pe­ri­odas – rug­sė­jo–g­ruo­džio mėn.). Šiais me­tais pir­mą­jį pe­ri­odą veik­lą or­ga­ni­zuos 18 NVŠ tei­kė­jų. Bus vyk­do­mos 35 pro­gra­mos, ku­rias, tu­ri­mais duo­me­ni­mis, lan­ko 1 497 mo­ki­niai. Vi­du­ti­niš­kai vie­nam mo­ki­niui ten­kan­ti su­ma yra 10,7 Eur.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama