Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­ra­mos fon­do do­va­na – mo­ki­nių krep­še­liai sun­kiai gy­ve­nan­čių šei­mų at­ža­loms

Pa­ra­mos fon­do do­va­na – mo­ki­nių krep­še­liai sun­kiai gy­ve­nan­čių šei­mų at­ža­loms

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius in­for­ma­vo, jog, ben­dra­dar­biau­jant su Alek­san­dro Gri­di­nio pa­ra­mos fon­du, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kus pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė pa­ra­ma – kan­ce­lia­ri­nės pre­kės mo­ki­niams. Rug­pjū­čio 30-ąją į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­ko Alek­san­dro Gri­di­nio pa­ra­mos fon­do at­sto­vės, ku­rios at­ve­žė ir iš­da­li­jo mo­ki­nio krep­še­lius 20-iai vai­kų iš sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų. Mo­ki­nio krep­še­liai iš­da­ly­ti Plun­gės mies­to, Ku­lių, Nau­so­džio, Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jų mo­ki­nu­kams. Tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­ra­ma sun­kiau gy­ve­nan­tiems žmo­nėms prieš nau­jus moks­lo me­tus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama