Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Plun­gė­je kiek mi­rė, tiek ir gi­mė

Plun­gė­je kiek mi­rė, tiek ir gi­mė

Rug­pjū­čio mė­ne­sį, kaip pra­ne­ša Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, mū­sų mies­te už­re­gist­ruo­tas vie­no­das mir­čių ir gi­mi­mų skai­čius. Tie­sa, pri­dė­jus vi­sas kai­miš­kas se­niū­ni­jas, nau­jų gy­vy­bių bu­vo dau­giau nei ne­tek­čių.

Pas­ku­ti­nį­jį va­sa­ros mė­ne­sį iš vi­so įre­gist­ruo­ta 50 gi­mi­mų (32 mer­gai­tės ir 18 ber­niu­kų, taip pat – vie­na po­ra dvy­nu­kų). Plun­gė­je gi­mė 25 vai­kai, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 7, Bab­run­go ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se – po 4, Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – 3, Ša­tei­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se – po 2, ki­tur – po vie­ną ma­žy­lį. Gan­drai ne­už­su­ko tik į Ku­lių se­niū­ni­ją.
Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms – Luk­nė ir Gus­tė, ber­niu­kams – Ma­tas. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Ne­itas, Eli­jus, Hu­ber­tas, Ni­das, Ma­tė­ja, Eli­ja, Mi­rai­lė, Da­ni­lė, Ari­ja. Ke­tu­riems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Jo­gai­la, Jo­kū­bas, Bar­bo­ra, Ame­li­ja. Už­re­gist­ruo­ti 7 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Vie­nas kū­di­kis už­re­gist­ruo­tas, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Kal­bant apie ne­tek­tis, ana­pi­lin iš­ke­lia­vo 41 mū­sų gy­ven­to­jas: Plun­gė­je mi­rė 25, Al­sė­džių se­niū­ni­jo­je – 4, Nau­so­džio ir Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­se – po 3, Ku­lių se­niū­ni­jo­je – 2, ki­tur – po vie­ną žmo­gų. Mir­čių ne­bu­vo tik Paukš­ta­kių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se.
Rug­pjū­čio mė­ne­sį „už­de­rė­jo“ ves­tu­vių – įre­gist­ruo­tos net 69 san­tuo­kos (tarp jų – 4 už­sie­ny­je ir 31 – tik baž­ny­čio­je). Iš­si­sky­rė 8 po­ros.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama