Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Plun­giš­kiai ne­ven­gia šil­dy­tis ir... plas­ti­ku

Plun­giš­kiai ne­ven­gia šil­dy­tis ir... plas­ti­ku

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas vyk­do ak­ci­ją „Ka­mi­nu­kas“, ku­rios me­tu ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai vyk­do ak­ty­vią ap­lin­kos oro tar­šos pre­ven­ci­ją ir ne­tei­sė­to at­lie­kų de­gi­ni­mo kon­tro­lę. Ši ak­ci­ja –tra­di­ci­nė, pa­tik­ri­ni­mai, pra­si­dė­ję sau­sio mė­ne­sį, bus or­ga­ni­zuo­ja­mi iki pat žie­mos pa­bai­gos. Kaip pra­ne­ša­ma, jau nu­sta­ty­ti pir­mie­ji pa­žei­dė­jai, tarp ku­rių – ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Pir­mie­ji ak­ci­jos „Ka­mi­nu­kas“ pa­tik­ri­ni­mai pa­ro­dė, kad at­lie­kų de­gi­ni­mo pro­ble­ma vis dar ak­tu­a­li: per ke­le­tą die­nų ap­lin­kos ap­sau­gos spe­cia­lis­tai su­ra­šė 25 ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lus. Iki va­sa­rio 1 die­nos bu­vo pa­tik­rin­ta dau­giau nei 100 ūkio sub­jek­tų ir ju­ri­di­nių as­me­nų, taip pat – 65 gy­ve­na­mo­sios val­dos. Nu­sta­ty­ti, kaip mi­nė­ta, 25 pa­žei­di­mai. Pa­ste­bė­ta, kad dau­giau­sia at­lie­kas de­gi­na gy­ven­to­jai. Į jų kie­to­jo ku­ro ka­ti­lus ke­liau­ja plas­ti­kas, me­džio drož­lių plokš­tės, kar­to­nas, da­žy­ta me­die­na, net te­pa­lai!
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­tik­rin­ti 3 ūkio sub­jek­tai ir 20 fi­zi­nių as­me­nų. Pa­žei­di­mų, de­ja, ne­iš­veng­ta – su­ra­šy­ti 4 ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lai (2 ūkio sub­jek­tams ir 2 fi­zi­niams as­me­nims). De­gi­nu­siems plas­ti­ko at­lie­kas teks su­si­mo­kė­ti bau­das, ku­rios ga­na ne­ma­žos. Gy­ven­to­jams (kiek­vie­nam pa­žei­dė­jui) už at­lie­kų de­gi­ni­mą pa­skir­ta 30 eu­rų bau­da, taip pat pa­pil­do­mą 51 eu­rą teks su­si­mo­kė­ti ir už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą. Ūkio sub­jek­tams pro­to­ko­lai su­ra­šy­ti ne už de­gi­ni­mą, o už ne­tin­ka­mą at­lie­kų tvar­ky­mą ir ap­skai­tos vyk­dy­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama