Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Re­or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­lių prie­žiū­ros vals­ty­binės įmo­nės

Re­or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­lių prie­žiū­ros vals­ty­binės įmo­nės

Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ pra­ne­ša apie re­or­ga­ni­za­vi­mą. Iš vi­so de­šimt įmo­nių, tarp ku­rių yra ir „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, bus pri­jung­ta prie VĮ „Kau­no re­gio­no ke­liai“.

Re­or­ga­ni­za­vi­mas bus vyk­do­mas pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.97 straips­nio 3 da­lį ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių įsta­ty­mo 18 straips­nio 1 da­lį pri­jun­gi­mo bū­du.
Prie vals­ty­bės įmo­nės „Kau­no re­gio­no ke­liai” bus pri­jun­gia­mos šios vals­ty­bės įmo­nės: „Aly­taus re­gio­no ke­liai“, „Klai­pė­dos re­gio­no ke­liai“, „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“, „Pa­ne­vė­žio re­gio­no ke­liai“, „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“, „Tau­ra­gės re­gio­no ke­liai“, „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, „Ute­nos re­gio­no ke­liai“, „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ ir „Au­to­ma­gist­ra­lė“. Mi­nė­tos įmo­nės baigs sa­vo veik­lą kaip ju­ri­di­niai as­me­nys, o VĮ „Kau­no re­gio­no ke­liai“ po re­or­ga­ni­za­vi­mo tęs sa­vo veik­lą, per­im­da­ma vi­sas re­or­ga­ni­zuo­ja­mų vals­ty­bės įmo­nių tei­ses, tur­tą ir pa­rei­gas. Re­or­ga­ni­za­vi­mo me­tu „Kau­no re­gio­no ke­liai“ pa­keis sa­vo pa­va­di­ni­mą ir va­din­sis VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“.
Pla­nuo­ja­ma, kad re­or­ga­ni­za­vi­mas bus už­baig­tas 2017 m. spa­lio 31 d. Tei­gia­ma, jog dėl re­or­ga­ni­za­ci­jos tre­čių­jų as­me­nų at­žvil­giu įgy­tų tei­sių ir įsi­pa­rei­go­ji­mų po­bū­dis bei ap­im­tis ne­si­keis, t. y. vi­si įmo­nės su­da­ry­ti su­si­ta­ri­mai, ku­riuos dėl re­or­ga­ni­za­vi­mo pe­rims ir to­liau vyk­dys VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“, ga­lios ne­pa­ki­tę.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama