Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Ūki­nia­me pa­sta­te įsi­plies­ku­si ug­nis kė­lė pa­vo­jų ir gy­ve­na­ma­jam na­mui

Ūki­nia­me pa­sta­te įsi­plies­ku­si ug­nis kė­lė pa­vo­jų ir gy­ve­na­ma­jam na­mui

Rug­sė­jo 5 die­ną di­de­lės ug­nia­ge­sių pa­jė­gos sku­bė­jo į Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Sė­le­nių kai­mą. Vie­tos gy­ven­to­jos A. P. ūki­nia­me pa­sta­te bu­vo įsi­plies­ku­si ug­nis, ku­ri ga­lė­jo per­si­mes­ti ir į ša­lia sto­vin­tį gy­ve­na­mą­jį na­mą. Ge­rai, kad gy­ven­to­jai lai­ku su­sku­bo ir vis­kas bai­gė­si pa­kan­ka­mai lai­min­gai.

Pra­ne­ši­mo, jog Sė­le­nių kai­me, Mi­šu­pės gat­vė­je, už­si­de­gė ūki­nis pa­sta­tas, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) su­lau­kė ant­ra­die­nio va­ka­re, prieš 18 va­lan­dą. Gel­bė­to­jai bu­vo in­for­muo­ti, jog ša­lia gais­ra­vie­tės yra ir gy­ve­na­ma­sis na­mas.
Bū­tent dėl šios prie­žas­ties, kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, ne­lai­mės vie­ton iš­sku­bė­jo net ke­tu­rios gais­ri­nės ma­ši­nos: iš Plun­gės, Ša­tei­kių, Pla­te­lių ir Sa­lan­tų. Tie­sa, pas­ta­ro­sios dvi bu­vo at­šauk­tos jau pa­ke­liui, su­ži­no­jus, jog rim­to pa­vo­jaus ne­bė­ra.
Dar iki ug­nia­ge­sių at­vy­ki­mo su lieps­na puo­lė ko­vo­ti pa­tys gy­ven­to­jai: žmo­nės iš ūki­nio pa­sta­to iš­ri­ti­no jau de­gan­tį šie­no ru­lo­ną, iš­ne­šė svy­lan­tį čiu­ži­nį ir vis­ką už­ge­si­no van­de­niu. Ug­nis ne­spė­jo iš­plis­ti, tad pu­siau me­di­nis, pu­siau mū­ri­nis ūki­nis pa­sta­tas li­ko ne­ap­ga­din­tas.
Dėl ko ki­lo gais­ras, ug­nia­ge­siai dar aiš­ki­na­si, ta­čiau fak­tas, jog bu­vo už­si­de­gęs čiu­ži­nys, ro­do, jog ūki­nia­me pa­sta­te ga­lė­jo kaž­kas mie­go­ti. Grei­čiau­siai ug­nis įsi­plies­kė dėl ne­at­sar­gaus el­ge­sio.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama