Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės mo­ky­ti ir su­au­gu­siuo­sius

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pri­eš­ta­raus, jau nuo ki­to mė­ne­sio Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės teik­ti nau­ją pa­slau­gą – su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tiek vos per­ko­pę dvi­de­šimt­me­tį, tiek va­di­na­ma­sis pa­gy­ve­nęs jau­ni­mas už nu­sta­ty­tą mo­kes­tį ga­lės mo­ky­tis pieš­ti, šok­ti, gro­ti ar dai­nuo­ti. Rug­sė­jo 11 die­ną po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ma­ny­mui pri­ta­rė. Kaip sa­kė mi­nė­tai įstai­gai va­do­vau­jan­ti Ri­ta Ur­nie­žie­nė, ši min­tis kir­bė­jo jau se­no­kai, mat nuo­lat su­lauk­da­vo to­kių pa­gei­da­vi­mų.

Nuo­te­kų dum­blu už­terš­tas Vieš­to­vės upe­lis Juo­dei­kių kai­me

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Plun­gės ra­jo­no agen­tū­rai pra­neš­ta, kad į Vieš­to­vės upe­lį Juo­dei­kių kai­me, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, iš lau­kų te­ka dum­blas. Ne­del­siant im­ta­si prie­mo­nių ter­ša­lų te­kė­ji­mui su­stab­dy­ti, pra­dė­ti upe­lio va­ly­mo dar­bai. Ima­mi van­dens mė­gi­niai ir ste­bi­ma, ar tar­ša ne­plin­ta.

Aiš­ki­no­si dėl nuo­va­žų į skly­pus ir prie ka­pi­nių pla­nuo­ja­mą aikš­te­lę

Rug­sė­jo 4 die­ną Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio kvie­ti­mu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si lai­ki­nai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Edu­ar­das Gri­na­vec­kas ir vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Vi­ta­li­jus An­dre­je­vas bei UAB „Kel­pro­jek­tas“ Klai­pė­dos sky­riaus va­do­vė Ine­sa Ču­ba­ro­va ir pro­jek­to va­do­vas Vla­das Do­vy­den­ko. Po­kal­bis iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­rius Kli­šo­nio ka­bi­ne­to per­si­kė­lė į re­konst­ruo­ja­mą pie­ti­nį mies­to ap­link­ke­lį bei re­konst­ruo­ja­mo ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­žą prie nau­jų­jų mies­to ka­pi­nių, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai ga­lė­tų sa­vo aki­mis įver­tin­ti vie­tos gy­ven­to­jų pa­teik­tus pra­šy­mus.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos – iš­lai­ky­ti tu­ri­mą sta­tu­są

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va tre­čia­die­nį su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja (dis­ku­si­ja) „Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos“. Ogins­kių rū­muo­se vy­kęs ren­gi­nys su­lau­kė įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų, Sei­mo na­rių, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų dė­me­sio, ka­dan­gi kon­fe­ren­ci­jos te­ma la­bai ak­tu­a­li – jau ku­rį lai­ką vals­ty­bi­nia­me lyg­me­ny­je kal­ba­ma apie pla­nuo­ja­mas per­mai­nas ša­lies sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­mo­je. Vie­nas iš už­mo­jų (ofi­cia­liai kol kas dar ne­pa­tvir­tin­tų) – pa­nai­kin­ti ŽNP na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­są ir jį su­teik­ti Var­nių re­gio­ni­niam par­kui. Po kon­fe­ren­ci­jos, api­ben­dri­nus dis­ku­si­jų iš­va­das, bus pa­reng­ta re­zo­liu­ci­ja, iš­sa­kan­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.

Trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų

Su ne­men­ku iš­šū­kiu šian­dien ten­ka su­si­dur­ti kai ku­rioms iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­joms – ne­si­se­ka ras­ti spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių dirb­ti su vai­kais. Kad trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų, pa­tvir­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.

Mi­ni­jos upė­je ne­to­li „Žem­so­džio“ – dau­gy­bė nu­gai­šu­sių žu­vų

Sa­vait­ga­lį bai­da­rė­mis Mi­ni­jos upe plau­kio­ję pra­mo­gau­to­jai tie­siog nu­stė­ro, kai Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, van­de­ny­je pa­ma­tė dau­gy­bę ne­be­gy­vų žu­vų. Dėl šios ne­lai­mės kel­tos įvai­rios ver­si­jos – gal iš­pil­tos sru­tos, gal­būt iš­plau­tos cis­ter­nos su che­mi­ka­lų li­ku­čiais, o gal pa­si­dar­ba­vo bra­ko­nie­riai su sa­va­dar­biu elek­tri­niu prie­tai­su... Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas ant­ra­die­nį in­for­ma­vo, jog įta­ri­mas dėl sru­tų nepa­si­tvir­ti­no, ki­tos ga­li­mos prie­žas­tys dar ti­ria­mos.

Pa­vo­jus: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma!

Mėgs­tan­tys mau­dy­nes tu­rė­tų su­klus­ti: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai vir­ši­ja leis­ti­nas hi­gie­nos nor­mas. Tai pa­aiš­kė­jo pra­ėju­sią sa­vai­tę, at­li­kus ke­lių mau­dyk­lų van­dens ty­ri­mus.

Baig­ti ke­lio Aleksandravas–Pakutuvėnai tvar­ky­mo dar­bai

Rug­pjū­čio 10 die­ną baig­ti mė­ne­sį tru­kę ke­lio Aleksandravas–Pakutuvėnai re­mon­to dar­bai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas bei ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė As­ta Stan­ku­vie­nė ap­si­lan­kė Pa­ku­tu­vė­nuo­se ir įver­ti­no at­lik­tus tvar­ky­mo dar­bus.

Remontu ir statybomis užsiimantys asmenys gali sulaukti triukšmo kontrolieriaus dėmesio

Nuo šiol apie kaimynus, kurie per garsiai ar ne laiku atliks remonto darbus, bus galima pranešti Savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolieriui. Praėjusią savaitę Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu buvo patvirtintos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės, nustatytas statybos ir remonto darbų laikas bei paskirtas už visa tai atsakingas specialistas.

Bū­si­miems vai­ruo­to­jams – iš­ban­dy­mai gatvėje, o ne aikš­te­lė­je

Nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos star­tuos nau­jo­vė, pa­kei­sian­ti bū­si­mų vai­ruo­to­jų (B ka­te­go­ri­jos) eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ką. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, kad Lie­tu­va pri­si­jun­gia prie dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių įpras­tos eg­za­mi­na­vi­mo sis­te­mos, kai vai­ra­vi­mo įgū­džiai tik­ri­na­mi ne pra­ti­mų aikš­te­lė­je, o re­a­lia­me eis­me. Prieš kiek­vie­nus po­ky­čius ky­la klau­si­mų, abe­jo­nių, kaip nau­ja tvar­ka įsi­ga­lės, ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­ma­si, to­dėl pa­si­do­mė­jo­me, kaip pa­si­kei­ti­mus ver­ti­na mū­sų mies­te vei­kian­čių vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų in­struk­to­riai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama