Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Aktualijos

Miškų tvarkymo sertifikavimas

Šiek tiek is­to­ri­jos
Aš­tun­ta­ja­me dvi­de­šim­to am­žiaus de­šimt­me­ty­je ki­lo glo­ba­laus su­si­rū­pi­ni­mo dėl miš­kų ny­ki­mo ban­ga. Ne­pai­sant įvai­rių prie­mo­nių, ku­rių bu­vo im­ta­si – fi­nan­si­nės pa­ra­mos, po­li­ti­ką for­muo­jan­čių do­ku­men­tų bei pre­ky­bos su­si­ta­ri­mų – žym­esnių po­ky­čių pa­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – jau kai­my­nys­tė­je, VMVT ra­gi­na elg­tis at­sa­kin­gai

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras pa­sie­kė Ma­žei­kių apy­lin­kes, o sau­sio pra­džio­je šis už­kra­tas pir­mą kar­tą diag­no­zuo­tas ir Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je (nu­gai­šu­siam šer­nui). At­stu­mas – tik po pus­šim­tį ki­lo­met­rų nuo mū­sų sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos. Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas, valstybinis veterinarijos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius sa­ko, jog da­ro­si ne­ra­mu, ir vi­sus kiau­lių au­gin­to­jus ra­gi­na elg­tis la­bai at­sa­kin­gai – bū­ti­nai de­kla­ruo­ti kad ir vie­ną kiau­lai­tę ir lai­ky­tis bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nių.

Plun­giš­kiams la­biau­siai trūks­ta ba­sei­no ir... ki­nų res­to­ra­no

„Iš­ki­lo man toks klau­si­mas. Ko trūks­ta Plun­gė­je? Ko pa­si­gen­da­te? La­bai įdo­mi kuo di­des­nio žmo­nių ra­to nuo­mo­nė. Ko bū­tent reik­tų?(...) Pra­šom pa­si­da­lin­ti min­ti­mis“, – so­cia­li­nia­me tin­kle už­klau­sė Ma­mer­tas Ži­lins­kas. Vy­riš­kio ini­ci­juo­ta ap­klau­sa ne­tru­ko su­lauk­ti dė­me­sio. Pa­siū­ly­mai se­kė vie­nas ki­tą, žmo­nės ak­ty­viai jun­gė­si į dis­ku­si­ją, ko mū­sų mies­te jie ne­ran­da, ko­kios pra­mo­gų ir lais­va­lai­kio lei­di­mo vie­tos bū­tų pa­trauk­liau­sios. Ma­no­me, kad toks vir­tu­a­lus po­kal­bis iš tie­sų ga­lė­tų bū­ti nau­din­gas tu­rin­tiems pla­nų in­ves­tuo­ti Plun­gė­je. Tai­gi, ko pa­si­gen­da plun­giš­kiai?

Mo­kyk­los ka­lė­di­nė eg­lė – raus­ti iš gė­dos ar džiaug­tis pa­pras­tu­mu?

Eg­lu­tė, be abe­jo, yra vie­nas pa­grin­di­nių Ka­lė­dų ak­cen­tų. Šven­tiš­kai įvai­riais bliz­gu­čiais, žyb­sin­čio­mis lem­pu­tė­mis pa­puoš­tas me­dis vi­sa­da do­va­no­ja ma­lo­nių emo­ci­jų, sukuria šven­čių lau­ki­mo nuotaiką. Vis­gi kaip tu­ri at­ro­dy­ti ka­lė­di­nė eg­lu­tė, kad ji tik­rai at­spin­dė­tų lauk­tą džiaugs­mą? Į to­kią dis­ku­si­ją įsi­vė­lė in­ter­nau­tai, kai „Fa­ce­bo­ok“ tin­kle bu­vo pa­vie­šin­ta „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pa­puoš­tos eg­lu­tės nuo­trau­ka.

Ge­riau­sių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke – net ke­tu­ri mo­tok­ro­si­nin­kai

Tra­di­ci­nis ge­riau­sių mū­sų spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo va­ka­ras, vy­kęs gruo­džio 21-ąją Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir spor­to mo­kyk­los sa­lė­je, su­lau­kė itin gau­saus bū­rio da­ly­vių – at­vy­ko įvai­riau­sių spor­to ša­kų at­sto­vai, tre­ne­riai, vai­kų tė­vai, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ke­le­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių, ki­ti sve­čiai. Su­su­muo­ti re­zul­ta­tai pa­ro­dė, jog šie me­tai ypač ge­ri bu­vo mū­sų mo­tok­ro­si­nin­kams – į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką pa­te­ko net ke­tu­ri spor­ti­nin­kai, vie­nas jų pa­skelb­tas pir­mos vie­tos nu­ga­lė­to­ju.

„Esa­me iš­skir­ti­niai, nes vis­ko tu­ri­me dau­giau­siai“

Per Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dį apie sa­vo se­niū­ni­jų iš­skir­ti­nu­mą ir rū­pes­čius pa­pa­sa­ko­jo ma­žiau­sios ir di­džiau­sios (ver­ti­nant pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių) se­niū­ni­jų se­niū­nai Arū­nas Jur­kus ir Liu­das Gri­cius.

Su Šventom Kalėdom!

Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją

Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie mū­sų vi­suo­me­nės svei­ka­tos ste­bė­se­ną už 2016-uo­sius me­tus. Ata­skai­to­je ap­ra­šy­ti mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų svei­ka­tos būk­lę at­spin­din­tys duo­me­nys, su­rink­ti iš įvai­rių sta­tis­ti­kos šal­ti­nių. Šis dar­bas at­lie­ka­mas, kad, re­mian­tis iš­sa­mia in­for­ma­ci­ja, bū­tų ga­li­ma pla­nuo­ti ir įgy­ven­din­ti sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos ge­ri­ni­mo prie­mo­nes. Kal­ba­ma apie ben­drą de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją, mir­tin­gu­mo prie­žas­tis, ser­ga­mu­mą tu­ber­ku­lio­ze, vai­kų dan­tų bė­das, gy­ven­to­jų da­ly­va­vi­mą svei­ka­tos pre­ven­ci­nė­se pro­gra­mo­se ir ki­tus da­ly­kus, su­si­ju­sius su mū­sų bran­giau­siu tur­tu – svei­ka­ta.

„Ma­nęs ne­pa­lanks­tys ir ne­pa­stum­dys“

Nuo gruo­džio 5 die­nos darbą pradeda naujasis Savivaldybės administracijos direktorius

Lap­kri­čio 30 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pra­dė­jęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­pra­šė, kad vie­tos po­li­ti­kai pri­tar­tų jo siū­lo­mai po­sė­džio dar­bot­var­kės ei­gai ir pir­miau­sia svars­ty­tų klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo. Sa­vo po­zi­ci­ją dėl pa­teik­tos Gin­ta­ro Ba­gu­žio kan­di­da­tū­ros Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė slap­tu bal­sa­vi­mu.

„Da­bar la­biau at­si­su­ka­me į darb­da­vį. Anks­čiau – tik į be­dar­bį“

Apie ne­dar­bo ly­gį, pa­grin­di­nes be­dar­bių gru­pes, dar­bo rin­kos pa­slau­gas ir vi­sa ki­ta kal­bė­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­te. Si­tu­a­ci­ją apie dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų įtrau­ki­mą į dar­bo rin­ką Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pri­sta­tė Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos (TDB) Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Čie­gie­nė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama