Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Aiš­ki­no­si dėl nuo­va­žų į skly­pus ir prie ka­pi­nių pla­nuo­ja­mą aikš­te­lę

Aiš­ki­no­si dėl nuo­va­žų į skly­pus ir prie ka­pi­nių pla­nuo­ja­mą aikš­te­lę

Rug­sė­jo 4 die­ną Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio kvie­ti­mu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si lai­ki­nai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Edu­ar­das Gri­na­vec­kas ir vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas Vi­ta­li­jus An­dre­je­vas bei UAB „Kel­pro­jek­tas“ Klai­pė­dos sky­riaus va­do­vė Ine­sa Ču­ba­ro­va ir pro­jek­to va­do­vas Vla­das Do­vy­den­ko. Po­kal­bis iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Aud­rius Kli­šo­nio ka­bi­ne­to per­si­kė­lė į re­konst­ruo­ja­mą pie­ti­nį mies­to ap­link­ke­lį bei re­konst­ruo­ja­mo ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ruo­žą prie nau­jų­jų mies­to ka­pi­nių, kad Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vai ga­lė­tų sa­vo aki­mis įver­tin­ti vie­tos gy­ven­to­jų pa­teik­tus pra­šy­mus.

Po­kal­bis me­ro A. Kli­šo­nio ka­bi­ne­te su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vais ir pro­jek­tuo­to­jais pra­si­dė­jo ap­ta­riant jau pra­dė­tus ir dar tik pro­jek­tuo­ja­mus ke­lių in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bus Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je. Šiuo me­tu Plun­gės sa­vi­val­dy­

bė­je ke­li­nin­kai tu­ri iš­ties daug veik­los. Kal­bė­ta, jog rei­kia su­si­tai­ky­ti, kad re­konst­ruo­ja­muo­se ke­liuo­se lai­ki­nų ne­pa­to­gu­mų pa­ti­ria va­žiuo­tie­ji eis­mo da­ly­viai. Gau­ta ne­ma­žai už­mies­ty­je, prie re­konst­ruo­ja­mų ke­lių, gy­ve­nan­čių žmo­nių klau­si­mų dėl ga­li­my­bės įreng­ti nuo­va­žas į pri­va­čius skly­pus.
„Ke­li­nin­kams dar­bo daug, o Sa­vi­val­dy­bė­je ne­ty­la skam­bu­čiai dėl pa­ki­tu­sių eis­mo są­ly­gų ir ke­liuo­se pa­ti­ria­mų ne­pa­to­gu­mų, ta­čiau dar­bai re­konst­ruo­ja­muo­se ke­liuo­se, pa­na­šu, jau įpu­sė­jo, ir pro­ce­sas ju­da į ge­rą­ją pu­sę“, – pa­ste­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.
Me­ro ka­bi­ne­te, po­kal­by­je da­ly­vau­jant pro­jek­tuo­to­jams, ap­tar­ti gre­ta tvar­ko­mo ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė gy­ve­nan­čių žmo­nių pa­ti­ria­mi ne­pa­to­gu­mai. Pra­šy­ta, jog ke­li­nin­kai ras­tų ga­li­my­bių daž­niau ly­gin­ti grei­de­riu lai­ki­nai ap­va­žia­vi­mu ta­pu­sį ke­lią Truikiai–Babrungėnai. Taip pat do­mė­ta­si, ko­dėl vė­luo­ja žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo pro­gra­mos dar­bai.
Dis­ku­si­ja dėl pa­pil­do­mų nuo­va­žų įren­gi­mo per­si­kė­lė prie re­konst­ruo­ja­mo Mažeikiai–Plungė–Tauragė ke­lio. Pra­si­dė­jus šio ke­lio re­konst­ruk­ci­jai, į Sei­mo na­rį J.Var­ka­lį krei­pė­si že­mės sa­vi­nin­kai, tu­rin­tys skly­pus ties ka­vi­ne „Oazė“ ir mies­to ka­pi­nė­mis. Jie skun­dė­si, kad pro­jek­te ne­bu­vo iš­spręs­ta, kaip iš pa­grin­di­nio ke­lio pa­tek­ti į jų skly­pus.
Kal­bė­ta ir apie tai, kad pro­jek­to ren­gi­mo me­tu ne­bu­vo at­si­žvelg­ta ir į Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos pra­šy­mą su­for­muo­ti nuo­va­žą į Jo­vai­šiš­kės ka­pi­nes, prie ku­rių pla­nuo­ja­ma įreng­ti dar vie­ną aikš­te­lę au­to­mo­bi­liams. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vų ir pro­jek­tuo­to­jų pra­šy­ta vie­to­je įver­tin­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją ir ras­ti tin­ka­miau­sius spren­di­mus.
Taip pat lan­ky­ta­si ir re­konst­ruo­ja­mo­je Žal­ta­kal­nio gat­vė­je, apie čia vyk­do­mų dar­bų ei­gą pa­sa­ko­jo ben­dro­vės „Plun­gės Jo­nis“ di­rek­to­rius Žid­rū­nas Ge­lum­bic­kis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama