Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius no­rė­tų vai­ruo­ti anks­čiau nei po 3 me­tų...

Bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius no­rė­tų vai­ruo­ti anks­čiau nei po 3 me­tų...

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne vie­ne­rius me­tus va­do­va­vęs, ta­čiau pas­ku­ti­nę dar­bo die­ną „pri­si­dir­bęs“ Al­ber­tas Krau­lei­dis (gim. 1958 m.) ne­bu­vo pa­ten­kin­tas teis­mo spren­di­mu, kai už su­kel­tą ava­ri­ją iš­gė­rus ga­vo 1200 eu­rų bau­dą ir tre­jiems me­tams pra­ra­do vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Pas­ta­ro­ji baus­mės da­lis ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jui pa­si­ro­dė esan­ti per griež­ta, tad su ape­lia­ci­niu skun­du krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą ir pa­pra­šė, kad vai­ruo­ti jam bū­tų leis­ta jau po pus­me­čio.

Į ne­ma­lo­nu­mus A. Krau­lei­dis įklim­po 2017 me­tų lap­kri­čio 14-ąją apie 20 va­lan­dą: tą va­ka­rą Plun­gė­je, prie J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Pa­prū­džio gat­vių san­kry­žos, jo vai­ruo­ja­mas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis „Hon­da Ac­cord“ at­si­tren­kė į prie­ky­je va­žia­vu­sį P. L. au­to­mo­bi­lį „BMW 5ER REIHE“ ir jį ap­ga­di­no. Be abe­jo, su­lam­dy­ta bu­vo ir val­diš­ko­ji „Hon­da“.
Kaip pa­aiš­kė­jo, tą­dien val­di­nin­kas bu­vo su­ren­gęs ar­ti­miau­siems Sa­vi­val­dy­bės bi­čiu­liams at­si­svei­ki­ni­mo va­ka­rė­lį, o po to sė­do vai­ruo­ti. A. Krau­lei­džiui bu­vo nu­sta­ty­tas 1,17 pro­mi­lių gir­tu­mas.
Bau­džia­mo­sios by­los ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jas iš­ven­gė, mat to­kia at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma tik nuo vi­du­ti­nio gir­tu­mo laips­nio, t. y. nuo pus­an­tros pro­mi­lės. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas gruo­džio 1 die­ną ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka pri­ėmė nu­ta­ri­mą – nu­bau­dė A. Krau­lei­dį pa­gal LR Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 417 str. 8 da­lį ir 423 str. 3 da­lį, skir­da­mas bau­dą ir tre­jiems me­tams at­im­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą.
To­kia baus­mė A. Krau­lei­džiui pa­si­ro­dė per griež­ta, to­dėl su ape­lia­ci­niu skun­du krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą. Pra­šė at­im­ti tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes ne il­ges­niam nei še­šių mė­ne­sių ter­mi­nui. Dėl bau­dos ne­si­gin­či­jo.
Bu­vęs val­di­nin­kas tei­gė, jog teis­mas ne­pa­kan­ka­mai įver­ti­no vi­są si­tu­a­ci­ją, jo svei­ka­tos būk­lę, šei­my­ni­nę ir fi­nan­si­nę pa­dė­tis. Ak­cen­ta­vo, jog anks­čiau ne­bu­vo baus­tas už pa­na­šų nu­si­žen­gi­mą. Esą vai­ruo­ja tvar­kin­gai, al­ko­ho­liu ne­pik­tnau­džiau­ja ir yra pui­kiai cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas! A. Krau­lei­dis pri­pa­ži­no, jog tą­syk pa­si­el­gė ne­tin­ka­mai ir pats smer­kė sa­vo po­el­gį.
De­ja, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas sau­sio 29 die­ną pri­ėmė nu­tar­tį, jog ape­lia­ci­nis skun­das at­mes­ti­nas.
Teis­mas ak­cen­ta­vo, jog ne­blai­vių as­me­nų pa­da­ry­tas ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas, kai vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas leng­vas gir­tu­mo laips­nis ir pa­da­ry­tas ki­tiems as­me­nims pri­klau­san­čių trans­por­to prie­mo­nių su­ga­di­ni­mas, už­trau­kia kal­ti­nin­kui bau­dą nuo 1200 iki 1400 eu­rų ir tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes at­ėmi­mą nuo 3 iki 5 me­tų. Šiuo at­ve­ju pa­žei­dė­jui skir­tos mi­ni­ma­lios baus­mės.
Nors ANK 34 str. 5 da­ly­je nu­ma­ty­ta, jog, at­si­žvel­giant į pa­da­ry­to ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo po­bū­dį, pa­žei­dė­jo kal­tės for­mą ir rū­šį, as­me­ny­bę, at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čias ir sun­ki­nan­čias ap­lin­ky­bes, ga­li bū­ti ski­ria­ma ir ma­žes­nė baus­mė, ta­čiau ji švel­ni­na­ma tik esant iš­skir­ti­nėms ap­lin­ky­bėms.
Šiuo at­ve­ju ak­cen­tuo­ta, jog A. Krau­lei­dis nu­baus­tas už tai, kad pa­da­rė vie­ną pa­vo­jin­giau­sių ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų, su­ke­lian­čių pa­vo­jų ne tik trans­por­to eis­mo sau­gu­mui, bet ir žmo­nių svei­ka­tai, gy­vy­bei ir tur­tui. O vien pri­si­pa­ži­ni­mo ne­pa­kan­ka, kad bū­tų tai­ko­ma ma­žes­nė baus­mė. Be to, kaip ro­do Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­gist­ro duo­me­nys, A. Krau­lei­dis pra­ei­ty­je net 12 kar­tų baus­tas už įvai­rius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, dau­giau­sia – už nu­sta­ty­tą grei­čio vir­ši­ji­mą. Toks di­de­lis nuo­bau­dų skai­čius ro­do, jog bu­vęs val­di­nin­kas yra lin­kęs ne­pai­sy­ti sau­gaus eis­mo tai­syk­lių ir kaip vai­ruo­to­jas iš es­mės cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas nei­gia­mai.
Nors A. Krau­lei­dis sa­vo ape­lia­ci­nia­me skun­de nu­ro­dė, kad tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nę jam bū­ti­na no­rint įsi­dar­bin­ti ir už­tik­rin­ti šei­mos po­rei­kius, ta­čiau teis­mas ir šios ap­lin­ky­bės ne­lai­kė pa­kan­ka­mu pa­grin­du su­trum­pin­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo at­ėmi­mo ter­mi­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama