Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Li­go­ni­nė vargs­ta su gir­tais pa­cien­tais, grei­to­ji ra­gi­na pa­gal­bą kvies­ti nu­me­riu 033

Li­go­ni­nė vargs­ta su gir­tais pa­cien­tais, grei­to­ji ra­gi­na pa­gal­bą kvies­ti nu­me­riu 033

Apie dvie­jų val­diš­kų įstai­gų – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės ir Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) – veik­los ata­skai­tas kal­bė­ta ba­lan­džio 19 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Už­si­min­ta, jog abi įstai­gos per­nai dir­bo pel­nin­gai, iš­var­din­tos pro­ble­mos, taip pat šne­kė­ta apie su­teik­tas pa­slau­gas ir kai ku­rias nau­jie­nas.

Li­go­ni­nės veik­lą pri­sta­tė vy­riau­sio­ji eko­no­mis­tė Zi­ta Strak­šie­nė ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė.
Pra­ėju­siais me­tais li­go­ni­nės veik­los pa­ja­mos bu­vo 5,3 mln. eu­rų, veik­los są­nau­dos – 5,264 mln. eu­rų. Dar­bo už­mo­kes­čiui te­ko di­džio­ji da­lis – 3,399 mln. eu­rų. Di­rek­to­riaus dar­bo už­mo­kes­čiui per me­tus „at­riek­ta“ 22,6 tūkst. eu­rų. Me­tų pra­džio­je dir­bo 381, o pa­bai­go­je – 373 dar­buo­to­jai. Pel­no iš­ėjo 70 tūkst. eu­rų, t. y. 22 proc. dau­giau nei 2015 me­tais.
Per­nai li­go­ni­nė įsi­gi­jo il­ga­lai­kio tur­to už 214 tūkst. eu­rų: nu­pirk­tas kom­piu­te­ri­nis ra­dio­gra­fas, kvė­pa­vi­mo apa­ra­tai, an­ti­pra­gu­li­niai čiu­ži­niai, ul­tra­gar­si­nis ska­le­ris, pa­cien­tų se­ki­mo mo­ni­to­riai, krau­jo du­jų ana­li­za­to­rius, dau­gia­funk­ci­nis tre­ni­ruok­lių kom­plek­tas, kom­piu­te­rių, elek­tro­kar­diog­ra­fas ir kt., taip pat su­re­mon­tuo­tas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas.
Li­go­ni­nės dar­buo­to­jų tei­gi­mu, su­ma­žė­jo am­bu­la­to­ri­nių kon­sul­ta­ci­jų skai­čius (76 647, už­per­nai bu­vo 77 612), ei­lių pas spe­cia­lis­tus be­veik nė­ra ar­ba jos ne­di­de­lės. Šiek tiek ma­žiau at­lik­ta ope­ra­ci­jų nei už­per­nai (ati­tin­ka­mai 1300 ir 1320), ma­žiau fi­zio­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­rų (112 199, už­per­nai – 117 182), ma­žiau kar­tų pa­cien­tai gul­dy­ti į li­go­ni­nę (5119, už­per­nai – 5376), ta­čiau iš­bū­tų lo­va­die­nių skai­čius bu­vo ke­lio­mis de­šim­ti­mis di­des­nis. La­bai iš­au­go die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gos (1366, už­per­nai – 58); taip pat die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gos (482, už­per­nai – 403); dau­giau pa­tik­rin­ta as­me­nų dėl tu­ber­ku­lio­zės (2012, už­per­nai – 1972); dau­giau at­lik­ta rent­ge­no ty­ri­mų (36 491, už­per­nai – 35 987), ge­ro­kai „ūg­te­lė­jo“ pa­da­ry­tų bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mų (805, už­per­nai – 314), kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ty­ri­mų (2889, už­per­nai – 2844) ir kt.
Po­sė­džiau­to­jams pa­si­do­mė­jus, kiek li­go­ni­nė gau­na nu­si­skun­di­mų iš pa­cien­tų, nu­skam­bė­jo at­sa­ky­mas, jog per­nai pa­cien­tų skun­dų iš­vis ne­gau­ta. Li­go­niai vi­sa­da ga­li už­pil­dy­ti ano­ni­mi­nę ap­klau­są ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę.
Kaip pa­ste­bė­jo D. Luo­tie­nė, pa­cien­tai ypač pa­lan­kiai pri­ima jau­nus spe­cia­lis­tus. Pa­vyz­džiui, per­nai pra­dė­jęs dirb­ti oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas (lo­ris­tas) Gied­rius Ra­ma­naus­kas iš­kart pel­nė pa­cien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą – jis kon­sul­tuo­ja, ope­ruo­ja, šil­tai ben­drau­ja su žmo­nė­mis.
Kal­bant apie pro­ble­mas, vie­na jų yra gi­ne­ko­lo­gi­jos pa­slau­gos, bet šis klau­si­mas spren­džia­mas. Šiuo me­tu į Plun­gės li­go­ni­nę ope­ruo­ti ir kon­sul­tuo­ti iš Vil­niaus at­vyks­ta gy­dy­to­jas aku­še­ris gi­ne­ko­lo­gas To­mas Lū­ža, mo­te­rys ga­li už­si­re­gist­ruo­ti ir su siun­ti­mu gau­ti ne­mo­ka­mas pa­slau­gas.
Pa­ti di­džiau­sia bė­da – so­cia­li­niai rei­ka­lai, pa­slau­gos aso­cia­liems as­me­nims. Pa­va­duo­to­jos tei­gi­mu, kai ku­rie gir­tuok­liai jau yra ta­pę nuo­la­ti­niais Pri­ėmi­mo sky­riaus „gy­ven­to­jais“. Jų tie­siog nė­ra kur dė­ti, nes Plun­gė­je ne­tu­ri­me blai­vyk­los. Me­di­kams

nuo­lat ten­ka su jais varg­ti, jie ke­lia triukš­mą, ten­ka kvies­ti ir po­li­ci­ją. Ži­nia, sky­riu­je tvy­ro ir bai­si smar­vė. To­dėl gy­dy­to­ja la­bai pra­šė ko­mi­te­to na­rių į šią pro­ble­mą įsi­gi­lin­ti ir spręs­ti.
Plun­gės GMP di­rek­to­rė Ma­ry­tė Ma­žo­nie­nė pra­dė­jo nuo to, jog gy­ven­to­jai tu­ri įsi­min­ti, kad me­di­kus ge­riau kvies­ti ne per Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą (BPC) te­le­fo­no nu­me­riu 112, o per Šiau­lių GMP sto­tį, ku­riai pri­klau­so Plun­gės GMP. Iš bet ko­kio tin­klo rei­kia skam­bin­ti nu­me­riu 033. Skam­bi­nant 112, at­si­lie­pia ben­dro­jo pa­gal­bos cen­tro ope­ra­to­riai Klai­pė­do­je, ku­riems rei­kia pa­sa­ky­ti, kas nu­ti­ko, pas­kui nu­krei­pia­mas skam­bu­tis į Šiau­lių GMP dis­pe­če­ri­nę tar­ny­bą, ku­riems vėl rei­kia aiš­kin­ti tą pa­tį, o šie per­duo­da in­for­ma­ci­ją plun­giš­kiams. Skam­bi­nant iš­kart 033, su­tau­po­ma lai­ko, o juk kar­tais bran­gi kiek­vie­na mi­nu­tė.
Šiuo me­tu Plun­gės GMP tu­ri 4 bu­din­čias bri­ga­das, ku­rios ap­tar­nau­ja mū­sų ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jus. Iš vi­so – maž­daug 44,1 tūkst. gy­ven­to­jų (ly­gi­nant su 2015 me­tais, 2016 me­tais žmo­nių su­ma­žė­jo 600). Per­nai GMP su­lau­kė 8697 iš­kvie­ti­mų, iš ku­rių 1227 bu­vo ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai, 7048 – ūmūs su­sir­gi­mai. Ne­pil­na­me­čių, pa­ty­ru­sių ne­lai­mes, bu­vo 168. Gim­dy­vių, per­vež­tų į ki­tų mies­tų li­go­ni­nes – 92, trys iš jų ne­pil­na­me­tės.
Per pra­ėju­sius me­tus Plun­gės GMP są­nau­dos bu­vo 662 920 eu­rų, iš ku­rių 392,9 tūkst. – dar­bo už­mo­kes­čiui. Di­rek­to­rės dar­bo už­mo­kes­čiui „at­riek­ta“ 13 282 eu­rai. Ki­lo at­ly­gi­ni­mai vai­ruo­to­jams ir fel­če­riams, nu­pirk­ta nau­jos įran­gos. Kaip ir li­go­ni­nė, Plun­gės GMP me­tus bai­gė pel­nin­gai – su­skai­čia­vo 837 eu­rų li­ku­tį. Šie­met Plun­gės GMP ga­vo du nau­jus au­to­mo­bi­lius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama