Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Mi­ni­jos upė­je ne­to­li „Žem­so­džio“ – dau­gy­bė nu­gai­šu­sių žu­vų

Mi­ni­jos upė­je ne­to­li „Žem­so­džio“ – dau­gy­bė nu­gai­šu­sių žu­vų

Sa­vait­ga­lį bai­da­rė­mis Mi­ni­jos upe plau­kio­ję pra­mo­gau­to­jai tie­siog nu­stė­ro, kai Mar­do­sų kai­me, ne­to­li tu­riz­mo so­dy­bos „Žem­so­dis“, van­de­ny­je pa­ma­tė dau­gy­bę ne­be­gy­vų žu­vų. Dėl šios ne­lai­mės kel­tos įvai­rios ver­si­jos – gal iš­pil­tos sru­tos, gal­būt iš­plau­tos cis­ter­nos su che­mi­ka­lų li­ku­čiais, o gal pa­si­dar­ba­vo bra­ko­nie­riai su sa­va­dar­biu elek­tri­niu prie­tai­su... Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) at­sto­vas spau­dai Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas ant­ra­die­nį in­for­ma­vo, jog įta­ri­mas dėl sru­tų nepa­si­tvir­ti­no, ki­tos ga­li­mos prie­žas­tys dar ti­ria­mos.

Kad Mi­ni­jos upės dug­nas nu­klo­tas įvai­raus dy­džio ne­gy­vo­mis žu­vi­mis, o ki­tas gai­še­nas ne­ša sro­vė, pa­ste­bė­ta rug­pjū­čio 20-osios ry­te – tai ma­tė ir bai­da­ri­nin­kai, iš­si­ruo­šę pa­plau­kio­ti, ir po­il­sia­vie­tės prie Mi­ni­jos sa­vi­nin­kai. Ne­gy­vė­lių ke­lių ki­lo­met­rų at­kar­po­je bu­vo šim­tai. Su­krės­ti žmo­nės ma­tė nu­gai­šu­sias ly­de­kas, rau­des, ša­pa­lus, upė­ta­kius, eše­rius, šla­kius ir daug ki­tų di­des­nių bei ma­žes­nių žu­vų. Net nuo Mi­ni­jos til­to ma­tė­si bal­tuo­jan­čios, pil­vus iš­ver­tu­sios upės gy­ven­to­jos.
Apie bai­sią eko­lo­gi­nę ne­lai­mę ne­del­siant pra­neš­ta ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Šie iš­kart pra­dė­jo aiš­kin­tis prie­žas­tis. „Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę Tel­šių ir Plun­gės ra­jo­nų agen­tū­rų dar­buo­to­jai ra­do maž­daug 500 met­rų upės at­kar­pą ne­to­li po­il­sia­vie­tės, kur bu­vo kri­tu­sios žu­vys. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, aiš­kin­da­mie­si prie­žas­tis, ap­žiū­rė­jo upės pa­kran­tes, pa­ė­mė Mi­ni­jos ir į ją ne­to­lie­se įte­kan­čios Ma­žo­sios Sruo­jos van­dens mė­gi­nius. Taip pat pa­im­tos kri­tu­sios žu­vys, jos ati­duo­tos tir­ti Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai“ – tei­gė A. Kon­de­raus­kas.
Svars­tant, kas yra upės ter­šė­jas, pir­miau­sia įvar­din­tas vie­nas ūki­nin­kas, ku­ris esą ga­lė­jo į van­de­nį su­pil­ti sru­tas. Ta­čiau ši ver­si­ja at­mes­ta.
„Įta­ri­mas, kad upės van­duo ga­lė­jo bū­ti už­terš­tas sru­to­mis, nepa­si­tvir­ti­no. Dar iš­va­ka­rė­se ŠRAAD pa­rei­gū­nai bu­vo ga­vę pra­ne­ši­mą, kad ne­to­li tos vie­tos tvy­ro bai­si smar­vė. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ieš­ko­jo prie­žas­čių, pa­tik­ri­no va­ly­mo įren­gi­nius ir ne­to­lie­se esan­čius lau­kus. Nu­sta­ty­ta, kad ūki­nin­kas sru­to­mis lais­to lau­kus. Mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mo ap­lin­ko­sau­gi­niai rei­ka­la­vi­mai nu­ma­to, jog lau­kų sru­to­mis lais­ty­ti sa­vait­ga­liais ne­ga­li­ma, jei ar­ti yra gy­ve­na­mų­jų na­mų ar gy­ven­vie­čių. To­dėl dėl šio at­ve­jo in­for­ma­ci­ja bus ti­ria­ma. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams pa­tik­ri­nus, ar sru­tos ne­pa­ten­ka į van­dens tel­ki­nius, nu­te­kė­ji­mų ne­nu­sta­ty­ta“, – sa­kė ŠRAAD at­sto­vas spau­dai.
Be to, pir­mi­nis van­dens ty­ri­mas, pa­sak A. Kon­de­raus­ko, taip pat pa­tvir­ti­no fak­tą, jog sru­tos į Mi­ni­ją ne­pa­te­ko: ŠRAAD vals­ty­bi­nės ana­li­ti­nės kon­tro­lės sky­riaus la­bo­ra­to­ri­jos duo­me­ni­mis, amo­nio ir fos­fo­ro, iš­tir­pu­sio van­de­ny­je, kie­kiai nė­ra di­de­li, nor­mų ne­vir­ši­ja. „Dar bus ti­ria­ma, ar van­duo ne­už­terš­tas ki­to­mis che­mi­nė­mis me­džia­go­mis – mė­gi­niai yra per­duo­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rai de­ta­les­niam eko­tok­siš­ku­mo ty­ri­mui“, – sa­kė at­sto­vas spau­dai.
Kaip mi­nė­ta, ti­ria­mos ir kri­tu­sios žu­vys – nuo ko jos nu­gai­šo, nu­sta­to Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai.
„Kol kas at­sa­ky­mų, pa­dė­sian­čių nu­sta­ty­ti ne­lai­mės prie­žas­tis, nė­ra. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir to­liau ieš­ko ga­li­mų tar­šos šal­ti­nių, ren­ka kri­tu­sias žu­vis. Tik jas su­rin­kus bus ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ko­kie nuos­to­liai pa­da­ry­ti žu­vų iš­tek­liams. Šis dar­bas nė­ra pa­pras­tas, mat van­dens sro­vė kri­tu­sias žu­vis nu­ne­šė ke­lis ki­lo­met­rus že­myn va­ga. Be to, tarp gai­še­nų yra ne­ma­žai mai­liaus, ku­rį sun­ku pa­ste­bė­ti žo­lė­se“, – tei­gė A. Kon­de­raus­kas. Dar pri­dū­rė, jog vi­sai ne­se­niai, šį pa­va­sa­rį, kaip tik mi­nė­ta Mi­ni­jos upės at­kar­pa pra­tur­tin­ta la­ši­šo­mis – ta­da čia pa­leis­ta 2500 šių žu­ve­lių. Aki­vaiz­du, ne­ma­žai iš jų po šio įvy­kio nu­gai­šo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama