Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Pa­vo­jus: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma!

Pa­vo­jus: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mau­dy­tis ne­re­ko­men­duo­ja­ma!

Mėgs­tan­tys mau­dy­nes tu­rė­tų su­klus­ti: Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­ruo­se mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai vir­ši­ja leis­ti­nas hi­gie­nos nor­mas. Tai pa­aiš­kė­jo pra­ėju­sią sa­vai­tę, at­li­kus ke­lių mau­dyk­lų van­dens ty­ri­mus.

Na­cio­na­li­nė­je vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je tirti mau­dyk­lų van­dens mė­gi­niai, pa­im­ti rug­pjū­čio 14 die­ną iš Pla­te­lių eže­ro „Plokš­ti­nės“, „Ber­žy­nė­lio“ ir „Ąžuo­lų sa­los“ sto­vyk­la­vie­čių, taip iš mau­dy­mo­si vie­tų Pla­te­liuo­se ir prie „Li­ne­lio“ bei iš Ber­žo­ro eže­ro.
Rug­pjū­čio 17 die­ną pa­aiš­kė­jo, jog vi­suo­se van­dens mė­gi­niuo­se mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ro­dik­liai vir­ši­jo hi­gie­nos nor­mų reg­la­men­tuo­tas van­dens mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos ri­bi­nes ver­tes pa­gal žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų skai­čių (pri­va­lo­ma ver­tė – ne dau­giau kaip 100 ko­lo­ni­jas su­da­ran­čių vie­ne­tų žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų 100 ml van­dens).
Nu­sta­ty­ta, kad Pla­te­lių eže­ro „Plokš­ti­nės“ sto­vyk­la­vie­tė­je žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų skai­čius nor­mas vir­ši­jo 1,4 kar­to, Pla­te­lių mie­ste­lio mau­dy­mo­si vie­to­je – 1,3 kar­to, Ber­žo­ro eže­ro mau­dy­mo­si vie­to­je – 2,6 kar­to, „Ber­žy­nė­lio“ sto­vyk­la­vie­tė­je – 3,7 kar­to, „Li­ne­lio“ mau­dy­mo­si vie­to­je – 3,6 kar­to, „Ąžuo­lų“ sa­los sto­vyk­la­vie­tė­je – 4,6 kar­to. Pa­gal gau­tus duo­me­nis nerekomenduojama mau­dy­tis iš­var­din­to­se vie­to­se!
Žar­ni­niai en­te­ro­ko­kai lai­ko­mi nor­ma­lia virš­ki­na­mo­jo trak­to mik­ro­flo­ra, ta­čiau ga­li su­kel­ti žaiz­dų, šla­pi­mo, tul­žies ta­kų in­fek­ci­jas, he­pa­ti­to A, ro­to in­fek­ci­jas, taip pat – odos pa­rau­di­mą ar iš­bė­ri­mą. Plin­ta fe­ka­li­niu, ora­li­niu bei kon­tak­ti­niu bū­dais.
Sie­kiant nu­sta­ty­ti trum­pa­lai­kės tar­šos pa­bai­gą, rug­pjū­čio 18-ąją buvo pa­im­ti pa­kar­to­ti­niai mau­dyk­lų van­dens mė­gi­niai. Pa­si­do­mė­ti mau­dyk­lų van­dens ko­ky­be ga­li­ma Plun­gės r. sav. vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.plun­gesvsb.lt, „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je „Plun­ges Vi­suo­me­nes Svei­ka­tos Biu­ras“ ar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.plun­ge.lt
Pa­sak Plun­gės VSB at­sto­vų, van­dens už­terš­tu­mas grei­čiau­siai pa­di­dė­jo fe­ka­li­niu bū­du, dėl pa­čių po­il­siau­to­jų kal­tės, kai gam­ti­niai rei­ka­lai at­lie­ka­mi van­de­ny­je ar pa­kran­tė­je. Penk­ta­die­nį biu­ro dar­buo­to­jai jau pla­ti­no įspė­ja­muo­sius pra­ne­ši­mus apie van­dens už­terš­tu­mą prie mi­nė­tų eže­rų atos­to­gau­jan­tiems gy­ven­to­jams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama