Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Pa­vyz­di­nė­je dau­gia­bu­čio ben­dri­jo­je – nepasitenkinimas pir­mi­nin­ko el­ge­siu

Pa­vyz­di­nė­je dau­gia­bu­čio ben­dri­jo­je – nepasitenkinimas pir­mi­nin­ko el­ge­siu

Nė­ra na­mų be dū­mų... To­kia min­tis pra­skrie­jo klau­san­tis į ata­skai­ti­nį su­si­rin­ki­mą su­ėju­sių pa­vyz­di­ne dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­ja iki šiol va­din­tos re­no­vuo­to ir ma­žiau­siai Plun­gės mies­te už ši­lu­mą mo­kan­čio A. Vaiš­vi­los gat­vės 9 na­mo ben­dri­jos gy­ven­to­jų. Rū­siuo­se įreng­to­je sa­lė­je gy­ven­to­jai su­sė­do kaip baž­ny­čio­je: vie­no­je pu­sė­je – mo­te­rys, ki­to­je – vy­rai... Žo­dis po žo­džio tarp ben­dri­jos na­rių įsi­plies­kė gin­čai, įsi­karš­čia­vę kai­my­nai vie­ni ki­tus va­di­no „viš­to­mis“, „gai­džiais“ ir ki­tais na­mi­niais paukš­čiais! Kri­ti­kos dėl kai ku­rių au­to­kra­ti­nių spren­di­mų te­ko ir ben­dri­jos pir­mi­nin­kui Ani­ce­tui Pau­li­kui.

Dar prieš su­si­rin­ki­mą kai ku­rie šio dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai guo­dė­si, kad jau pa­var­go nuo ne­si­bai­gian­čių rin­klia­vų, ku­rias vie­ną po ki­tos or­ga­ni­zuo­ja ben­dri­jos pir­mi­nin­kas A. Pau­li­kas. Žmo­nės pik­ti­no­si, kad ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ne pir­mi me­tai rei­ka­lau­ja mo­kė­ti įvai­raus po­bū­džio, jų nuo­mo­ne, ne­pa­grįs­tas rin­klia­vas, ku­rios ne­nu­ma­ty­tos nei nor­mi­niuo­se ak­tuo­se, nei ben­dri­jos įsta­tuo­se.
Esą mo­kė­ti A. Pau­li­kas rei­ka­la­vo net ir ne ben­dri­jos na­rių. As­me­nims, ku­rie tai da­ry­ti at­si­sa­ky­da­vo, bu­vo gra­si­na­ma ant­sto­liais – esą vis tiek pir­mi­nin­kas pri­vers­ti­nai iš­ieš­kos „sko­lą“. Pen­si­nin­kams, ku­rie at­si­sa­ky­da­vo mo­kė­ti rin­klia­vas dėl sun­kios ma­te­ria­li­nės pa­dė­ties ar už­klu­pus li­goms bei tau­py­da­mi vais­tams, A. Pau­li­kas taip pat užuo­jau­tos ne­ras­da­vo. Kaip iš­ei­tį iš pa­dė­ties, jei jau žmo­gus ne­be­su­krapš­to rin­klia­voms, pa­siū­ly­da­vo kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių – pa­šal­pos... Iš­va­din­ti uba­gais, jaut­res­nės sie­los žmo­nės pa­si­jus­da­vo įžeis­ti, pa­že­min­ti.
Esą kai A. Pau­li­kas gin­čuo­se su rin­klia­voms be­si­prie­ši­nan­čiais na­mo gy­ven­to­jais pri­stig­da­vo ar­gu­men­tų, tie­siog rėž­da­vo žmo­gui, jog šis ga­li iš­si­kraus­ty­ti ki­tur, jei jam ne­pa­tin­ka gy­ven­ti A. Vaiš­vi­los gat­vės 9 na­me.
Ži­ba­lo į ug­nį dar įpy­lė pa­aiš­kė­jęs fak­tas, kad be dar­bo už­mo­kes­čio, ku­rį gy­ven­to­jai mo­ka ben­dri­jos pir­mi­nin­kui ir bu­hal­te­rei, gy­ven­to­jai abiem mo­ka po pa­pil­do­mą su­mą, ku­ri ben­dri­jos do­ku­men­tuo­se api­for­min­ta kaip pa­nau­da už tai, kad ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ir vi­sai ki­to­je Plun­gės mies­to gat­vė­je gy­ve­nan­ti bu­hal­te­rė A. Vaiš­vi­los g. 9 na­mo ben­dri­jos reik­mėms nau­do­ja sa­vo as­me­ni­nį tur­tą: bu­tus, trans­por­tą, kom­piu­te­rį, in­ter­ne­tą ir pa­na­šiai.
„Jei pa­nau­dos ne­duo­dat, ei­nu iš kar­to lauk! Kiek me­tų aš su ju­mis vargs­tu ir esu at­sa­kin­gas už vis­ką, nes ben­dri­ja ne­tu­ri nei sa­vo elek­tri­ko, nei san­tech­ni­ko, nei kiem­sar­gio! Jei ne­su­tin­kat, ei­kit pir­mi­nin­kau­ti pa­tys ir im­kit tą pa­nau­dą!“ – tvir­tai sa­vo po­zi­ci­jos per su­si­rin­ki­mą lai­kė­si A. Pau­li­kas.
Pa­aiš­kė­jo, kad už sa­vo tur­to nau­do­ji­mą ben­dri­jos reik­mėms ben­dri­jos pir­mi­nin­kui gy­ven­to­jai tu­rės su­mo­kė­ti 1 212, o bu­hal­te­rei – 600 eu­rų per me­tus, taip pat pir­mi­nin­kas kiek­vie­ną mė­ne­sį gaus po 58, o bu­hal­te­rė – 87 eu­rus at­ly­gi­ni­mo. Dau­gu­ma – 33 iš 38 su­si­rin­ki­me da­ly­va­vu­sių ben­dri­jos na­rių – tam pri­ta­rė.
„Gal A. Pau­li­kas ir ge­riau­sias, bet tik­rai Plun­gė­je pats bran­giau­sias ben­dri­jos pir­mi­nin­kas!“ – po bal­sa­vi­mo kaž­kas re­pli­ka­vo iš sa­lės.
Ki­ta ak­tu­a­li te­ma, ku­rią rei­kė­jo ap­tar­ti per su­si­rin­ki­mą, – kau­pia­mo­sios ben­dri­jos lė­šos. Pa­sak A. Pau­li­ko, prie at­nau­jin­to na­mo tu­ri bū­ti ir at­nau­jin­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė, ku­riai įreng­ti ben­dri­ja pra­šė Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mos.
„Iš Sa­vi­val­dy­bės 40 pro­cen­tų sie­kian­čios pa­ra­mos aikš­te­lei ne­ga­vo­me (pa­siū­lė tik 20 proc.), nors mū­sų kie­me ir sto­vi elek­tros trans­for­ma­to­ri­nė, iki ku­rios tu­rė­tų bū­ti do­ku­men­tais įfor­min­tas ser­vi­tu­ti­nis pra­va­žia­vi­mas“, – pri­mi­nė gy­ven­to­jams A. Pau­li­kas.
Ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ne­slė­pė, jog tu­ri tiks­lą aikš­te­lę iš­grįs­ti iki šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sio, to­dėl nie­ko il­gai ne­lau­kęs jau at­ga­be­no prie na­mo rei­kia­mą kie­kį trin­ke­lių, o są­skai­tą už jas pa­tei­kė na­mo gy­ven­to­jams. A. Pau­li­kas per su­si­rin­ki­mą įspė­jo, kad po ke­lias­de­šimt eu­rų už trin­ke­les iš kiek­vie­no bu­to rinks per ar­ti­miau­sius 16–17 mė­ne­sių.
„Ma­no nuo­mo­nės dėl aikš­te­lės nie­kas ne­klau­sė: nei kai pir­mi­nin­kas ini­ci­ja­vo ją iš­plės­ti, nei kai nu­spren­dė grįs­ti trin­ke­lė­mis. Au­to­mo­bi­lio aš ne­tu­riu, bet tu­rė­siu mo­kė­ti ly­giai su ki­tais kai­my­nais. Kai iš­grįs, pa­pra­šy­siu, kad at­ma­tuo­tų, kiek man pri­klau­so aikš­te­lės plo­to, už ku­rį mo­ku že­mės nuo­mos mo­kes­tį, o pa­pil­do­mai – dar ir už iš­grin­di­mą“, – pus­bal­siu pik­ti­no­si vie­na mo­te­ris.
Pa­kal­bė­ti apie tvar­ko­mą aikš­te­lę bu­vo pa­kvies­tas ben­dri­jos su­si­rin­ki­mą gy­ven­to­jų kvie­ti­mu ste­bė­jęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Pir­miau­sia me­ras ben­dri­jos gy­ven­to­jų pa­pra­šė nu­leis­ti „ga­zą“ ir nesu­si­prie­šin­ti, o ben­dri­jos pir­mi­nin­kui pri­mi­nė, kad nė­ra kvai­lų klau­si­mų – yra kvai­li at­sa­ky­mai, to­dėl rei­kia ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be ir klau­san­čiam žmo­gui de­ta­liai, be įžei­di­nė­ji­mų pa­aiš­kin­ti apie rū­pi­mą da­ly­ką.
Pra­kal­bus apie trin­ke­les, pri­mi­nė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą šie­met 24,5 tūks­tan­čio eu­rų nu­ma­ty­ti kie­mams tvar­ky­ti. Tai pir­mas toks spren­di­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bės is­to­ri­jo­je. Šie­met pra­šy­mus pa­tei­kė trys mies­to ben­dri­jos.
„Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką Sa­vi­val­dy­bė jū­sų ben­dri­jai ga­li pa­siū­ly­ti 20 proc. pa­ra­mą, jei jū­sų kie­me nė­ra nu­sta­ty­ta ser­vi­tu­to. Pa­ra­ma ben­dri­joms – vie­ši pi­ni­gai, ne­ga­li jų pa­im­ti iš ki­še­nės ir pa­dė­ti. Jū­sų va­lia, ar no­rit to­kios pa­ra­mos, ar jos at­si­sa­ko­te. Siū­lau to­kį va­rian­tą: Sa­vi­val­dy­bė ga­li pa­skai­čiuo­ti, ir jū­sų ben­dri­ja taip pat ga­li at­lik­ti ap­klau­są tarp trin­ke­lių klo­jė­jų, kiek kai­nuos jū­sų kie­mo iš­grin­di­mas. Jū­sų va­lia rink­tis, kas ir už kiek dirbs. Jei kie­mo grin­di­mą or­ga­ni­zuos Sa­vi­val­dy­bė, vis­ką rei­kės at­lik­ti pa­gal nu­ma­ty­tas pro­ce­dū­ras: skelb­ti kon­kur­są ran­go­vui, o taip pat – su­mo­kė­ti vals­ty­bei mo­kes­čius. Ta­čiau pa­na­šu, kad A. Pau­li­kas jau tu­ri sa­vo ran­go­vą... Rin­ki­tės tą va­rian­tą, ku­ris jums pa­lan­kes­nis“, – kal­bė­jo me­ras.
A. Kli­šo­nis taip pat pa­pa­sa­ko­jo, kad Sa­vi­val­dy­bė re­mia dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vas tvar­ky­ti sa­vo kie­mus. Štai per­nai vie­nas V. Ma­čer­nio dau­gia­bu­čių pla­ti­no kie­mą, aikš­te­lę au­to­mo­bi­liams py­lė skal­da – Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­dė­jo su­tvar­ky­ti rei­kia­mus po­pie­rius. Me­ras taip pat pa­pa­sa­ko­jo ir apie bai­gia­mą reng­ti mies­to gat­vių ap­švie­ti­mo pla­ną, pa­gal ku­rį at­sta­tys se­nas, rengs nau­jas, tan­kes­nes ap­švie­ti­mo li­ni­jas, la­biau ap­švies pės­čių­jų per­ėjas.
Me­ras pa­žy­mė­jo, jog at­ei­ty­je Sa­vi­val­dy­bė ir dar ki­taip ga­lė­tų pa­ska­tin­ti pa­vyz­din­gai be­si­tvar­kan­čių na­mų ben­dri­jas, kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­jęs fak­tą, jog Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos va­lio­je bū­tų su­ma­žin­ti to­kioms ben­dri­joms že­mės nuo­mos mo­kes­tį.
Dis­ku­si­jos apie kie­mo bei mies­to tvar­ky­mą su gy­ven­to­jais tą va­ka­rą dar tę­sė­si ir ben­dri­jos su­si­rin­ki­mui pa­si­bai­gus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama