Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų

Trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų

Su ne­men­ku iš­šū­kiu šian­dien ten­ka su­si­dur­ti kai ku­rioms iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­joms – ne­si­se­ka ras­ti spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių dirb­ti su vai­kais. Kad trūks­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų, pa­tvir­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis.

Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiai die­nai rei­ka­lin­gi 4 to­kie pe­da­go­gai. La­biau­siai pe­da­go­gų sto­ka ne­ra­mi­na kai­me esan­čius dar­že­lius. Nors nau­ji moks­lo me­tai jau pra­si­dė­jo, dar­buo­to­jų vis dar ieš­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jos dar­že­lis, Pla­te­lių dau­gia­funk­ci­nis cen­tras. Ku­lių dar­že­lis ga­li pa­si­džiaug­ti, kad rei­ka­lin­gą pe­da­go­gą su­si­ras­ti pa­ga­liau pa­vy­ko – kon­kur­se į šią vie­tą su­lau­kė vos vie­no pra­šy­mo. Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų ieš­ko ir Plun­gės lop­še­lis-dar­že­lis „Pa­sa­ka“. Prog­no­zuo­ja­ma, kad at­ei­nan­čiais me­tais to­kių spe­cia­lis­tų po­rei­kis di­dės – trūks jau 5–6.
„Vi­saip ieš­kom“, – su nu­si­vy­li­mo gai­de­le bal­se sa­ko Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas G. Ri­mei­kis. Kaip pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas, ap­mau­du, kad dar­že­liuo­se dirb­ti ne­ga­li pra­di­nio ug­dy­mo spe­cia­ly­bę tu­rin­tys žmo­nės, nes iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo di­plo­mas – pri­va­lo­mas. „Ir su Plun­gė­je vie­šė­ju­sia švie­ti­mo mi­nist­re kal­bė­jo­me šia te­ma. Ma­no­me, kad rei­kė­tų šią pro­ble­mą spręs­ti kal­ban­tis ir su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Bū­ti­na ieš­ko­ti ga­li­my­bių leis­ti pe­da­go­gams per­si­kva­li­fi­kuo­ti, gal­būt kom­pen­suo­jant da­lį stu­di­jų iš­lai­dų. Da­bar pe­da­go­gams, no­rin­tiems įgy­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kva­li­fi­ka­ci­ją, rei­kė­tų pa­baig­ti moks­lus, o tai kai­nuo­tų apie 4 tūkst. eu­rų dve­jiems me­tams. Ne kiek­vie­nas ga­li sau leis­ti to­kias iš­lai­das“, – tei­kė G. Ri­mei­kis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama