Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos – iš­lai­ky­ti tu­ri­mą sta­tu­są

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos – iš­lai­ky­ti tu­ri­mą sta­tu­są

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va tre­čia­die­nį su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja (dis­ku­si­ja) „Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko at­ei­ties per­spek­ty­vos“. Ogins­kių rū­muo­se vy­kęs ren­gi­nys su­lau­kė įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų, Sei­mo na­rių, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos dar­buo­to­jų dė­me­sio, ka­dan­gi kon­fe­ren­ci­jos te­ma la­bai ak­tu­a­li – jau ku­rį lai­ką vals­ty­bi­nia­me lyg­me­ny­je kal­ba­ma apie pla­nuo­ja­mas per­mai­nas ša­lies sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­mo­je. Vie­nas iš už­mo­jų (ofi­cia­liai kol kas dar ne­pa­tvir­tin­tų) – pa­nai­kin­ti ŽNP na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­są ir jį su­teik­ti Var­nių re­gio­ni­niam par­kui. Po kon­fe­ren­ci­jos, api­ben­dri­nus dis­ku­si­jų iš­va­das, bus pa­reng­ta re­zo­liu­ci­ja, iš­sa­kan­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.

Pa­svei­ki­nęs kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vius, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis iš­reiš­kė vil­tį, kad per ren­gi­nį pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja leis dar la­biau pa­žin­ti ver­ty­bę, esan­čią mū­sų te­ri­to­ri­jo­je – Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką. A. Kli­šo­nis pa­brė­žė, jog

džiau­gia­si, kad par­ke iš­plė­to­ta in­fra­struk­tū­ra, au­ga čia tei­kia­mų tu­riz­mo pa­slau­gų sek­to­rius, ge­rė­ja pa­slau­gų ko­ky­bė bei pri­ei­na­mu­mas, par­ke ne­trūks­ta lan­ky­to­jų. „Šian­die­ni­nė kon­fe­ren­ci­ja, pri­sta­ty­ti pra­ne­ši­mai leis iš­girs­ti rū­pi­mus at­sa­ky­mus, tu­rė­si­me ga­li­my­bę pa­tys už­duo­ti klau­si­mų, to­dėl kvie­čiu vi­sus į dis­ku­si­ją, kad ga­lė­tu­me pa­da­ry­ti vi­zi­ją dėl to­les­nės mū­sų par­ko vei­klos“, – sa­kė me­ras.
Ren­gi­nys su­lau­kė ir Sei­mo na­rių Jo­no Var­ka­lio bei Jur­gio Raz­mos dė­me­sio. Lin­kė­da­mas dar­naus dar­bo per kon­fe­ren­ci­ją, J. Var­ka­lys mi­nė­jo, kad, tu­rint gal­vo­je ŽNP veik­lą, no­rė­tų­si ma­ty­ti tęs­ti­nu­mą dar­bų, ku­rie yra pra­dė­ti, tu­rė­ti na­cio­na­li­nių par­kų ad­mi­nist­ra­ci­nį su­skirs­ty­mą to­kį, koks yra da­bar. „Vis­gi, jei pra­si­dė­tų re­for­ma dėl par­kų vi­so­je Lie­tu­vo­je, tai Pla­te­liai bū­tų cen­tras, ku­ris Že­mai­ti­jos re­gio­ne ga­lė­tų vi­sus ap­jung­ti. Ma­nau, ne­rei­kia nie­ko griau­ti, o kaip tik pa­dė­ti to­liau sėk­min­gai dar­buo­tis“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys. Jo ko­le­ga J. Raz­ma taip pat pa­ste­bė­jo, kad Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas la­bai sėk­min­gai, dirb­da­mas kar­tu su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, iš­nau­do­ja tu­ri­mą po­ten­cia­lą, jo ad­mi­nist­ra­ci­ja pui­kiai dir­ba. „Aiš­ku, bū­tų sma­giau, jei kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­tų Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas ir ga­lė­tų de­ta­liau pa­pa­sa­ko­ti, ko­kią ma­to na­cio­na­li­nių par­kų per­spek­ty­vą, nes no­rint, kad da­bar­ti­nė par­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja sta­bi­liai dirb­tų to­liau, ji tu­ri jaus­ti aiš­ku­mą dėl at­ei­ties, o tuo tar­pu mus pa­sie­kia įvai­rūs prieš­ta­rin­gi sig­na­lai apie dar vie­ną cen­tra­li­zuo­tos re­for­mos su­ma­ny­mą. Į ma­no pa­klau­si­mą dėl re­for­mos pla­nų ap­lin­kos mi­nist­ras at­sa­kė mig­lo­tai. Yra klau­si­mas, į ku­rį no­rė­tu­me kuo grei­čiau gau­ti at­sa­ky­mą, o mu­du su Jo­nu da­ry­si­me vis­ką, kad da­bar­ti­nės par­ko struk­tū­ros ne­že­min­tų ir ne­nai­kin­tų, nes pats veik­los tu­ri­nys par­ke tik­rai tu­ri per­spek­ty­vą“, – sa­kė J. Raz­ma.
Dar me­tų pra­džio­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą dėl pla­nuo­ja­mų per­mai­nų sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­mo­je ir pa­pra­šė teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip ją to­bu­lin­ti. Vis­gi kai ku­rie su­ma­ny­mo as­pek­tai ap­lin­ko­sau­gi­nin­

kus ver­čia su­ne­rim­ti ir su­abe­jo­ti jo re­a­lu­mu bei pa­grįs­tu­mu. Vie­nas už­mo­jų – at­im­ti na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­są iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko ir su­teik­ti jį Var­nių re­gio­ni­niam par­kui. Že­mai­ti­jos par­kas ten­kin­tų­si re­gio­ni­nio par­ko sta­tu­su. Esą taip bū­tų at­sta­ty­tas is­to­ri­nis tei­sin­gu­mas, kai prieš dau­giau kaip ket­vir­tį am­žiaus, kai Lie­tu­vo­je bu­vo ku­ria­ma na­cio­na­li­nių ir re­gio­ni­nių par­kų sis­te­ma, bū­ta už­ma­čių Var­nių par­ką pri­skir­ti na­cio­na­li­nių par­kų ka­te­go­ri­jai, nes jo te­ri­to­ri­jo­je ga­li­mai kul­tū­ri­nio pa­vel­do yra dau­giau nei Že­mai­ti­jos par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau vis­ką lė­mė tai, kad, su­tei­kiant na­cio­na­li­nio par­ko sta­tu­są Var­nių par­kui, bū­tų te­kę iš ag­ra­ri­nių naud­me­nų iš­brauk­ti di­džiu­lius že­mės plo­tus, o to­kia są­ly­ga ne­ten­ki­no tuo­me­ti­nės Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bės. Tai­gi Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas su di­rek­ci­ja įkur­tas Pla­te­liuo­se ir štai jau 26 me­tus sėk­min­gai vyk­do veik­lą.
Apie tai, kaip par­kas bu­vo įkur­tas, kon­fe­ren­ci­jos me­tu už­si­mi­nė ir jo­je da­ly­va­vęs pir­ma­sis ŽNP di­rek­to­rius Vid­ma­na­tas Be­za­ras, da­bar taip pat dir­ban­tis ap­lin­kos ap­sau­gos sfe­ro­je. „Na­cio­na­li­nių par­kų kū­ri­mas tuo me­tu bu­vo tar­si sa­vo­tiš­ka ne­pri­klau­so­my­bės iš­raiš­ka (...). Šian­dien no­rė­tų­si pa­si­šne­kė­ti ne tik apie tai, kas yra ge­rai, ko­dėl ši vie­ta (ŽNP – red. past.) yra pa­ti gra­žiau­sia, rep­re­zen­ta­ci­nė Že­mai­ti­jo­je – dė­kui vi­siems, ku­rie prie to pri­si­de­da, nes ne­bū­tų na­cio­na­li­nių par­kų, jei ne­bū­tų jiems vie­tos žmo­nių šir­dy­se. Kal­bė­da­mas kaip ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nas, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ta re­for­ma at­ei­na. Pa­bai­gus miš­kų re­for­

mą, bus pra­dė­ta sau­go­mų te­ri­to­ri­jų re­for­ma. Mo­de­liuo­ja­mos dvi ga­li­mos re­for­mos gai­rės – įkur­ti vie­ną na­cio­na­li­nį ar­ba pen­kis re­gio­ni­nius sau­go­mų te­ri­to­ri­jų val­dy­mo cen­trus“, – sa­kė V. Be­za­ras. Kas pa­dė­tų par­kui iš­sau­go­ti tu­ri­mą sta­tu­są? Pa­sak jo, ne­ver­ti­nant fi­nan­sų ir ki­tų val­dy­mo kri­te­ri­jų, be­ne svar­biau­sia yra žmo­nių pa­trio­tiš­ku­mas. „Be šio fak­to­riaus tur­būt nie­ko ne­pa­siek­si­me. Jei­gu žmo­gus jaus, kad čia ne tik dar­bas, bet ir jo gy­ven­se­na, tai par­kas bus. Jei at­ėji­mas į dar­bą bus įsi­vaiz­duo­ja­mas tik nuo 8 iki 17 val., tai tik­rai dva­sios, ku­ri da­bar yra su­kur­ta ŽNP, ne­la­bai iš­lai­ky­si­me“, – sa­kė V. Be­za­ras.
Kon­fe­ren­ci­ją „Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko per­spek­ty­vos“ pra­ne­ši­mu „Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko stei­gi­mas ir sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­ma“ pra­dė­jo Vals­ty­bės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ro­mas Pa­kal­nis. Pra­ne­šė­jas pa­ste­bė­jo, kad pra­ėju­siais me­tais pa­tvir­tin­ta­me na­cio­na­li­nia­me kraš­to­vaiz­džio pla­ne nu­ma­ty­ta tik is­to­ri­nių vals­ty­bi­nių par­kų plėt­ros ga­li­my­bė. „Ne­rei­kė­tų truk­dy­ti veik­ti efek­ty­viai dir­ban­čiam Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niam par­kui ir jo ad­mi­nist­ra­ci­jai, tuo la­biau, kad par­ko svar­ba ša­lies mas­tu per jo veik­los me­tus tik­rai yra pa­di­dė­ju­si “, – kal­bė­jo R. Pa­kal­nis. Jo pra­ne­ši­me ak­cen­tuo­ta, kad, prieš pri­imant spren­di­mus dėl ŽNP per­spek­ty­vų, bū­ti­na rem­tis ana­li­ze ir rei­kia tu­rė­ti at­sa­ky­mus į tris pa­grin­di­nius klau­si­mus: ką pra­ra­do­me per 26 me­tus (nuo Že­mai­ti­jos NP įstei­gi­mo), su­ma­žė­jo ar pa­di­dė­jo ŽNP na­cio­na­li­nė svar­ba, ar svar­bus tarp­tau­ti­nis ŽNP di­rek­ci­jos įdir­bis?
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vla­das Žul­kus pa­si­da­li­no pa­ste­bė­ji­mais ir as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi apie Pla­te­lių eže­re ir apy­eže­ry­je vyk­dy­tus ar­che­o­lo­gi­nius ty­ri­nė­ji­mus. Pra­ne­ši­mo in­for­ma­ci­ja – įdo­mi ir in­for­ma­ty­vi. „Par­ko te­ri­to­ri­jo­je ne­abe­jo­ti­nai yra ar­che­o­lo­giš­kai ver­tin­gų ob­jek­tų. Čia tu­ri­me la­bai di­de­les eže­rų kul­tū­ros ap­raiš­kas. Nie­kur ki­tur Lie­tu­vo­je to nė­ra. Net len­kų ty­ri­nė­tojai, su ku­riais ty­rė­me me­di­nio til­to Pla­te­lių eže­re lie­ka­nas, už­si­mi­nė, kad tu­ri­me ge­riau­siai Eu­ro­po­je iš­li­ku­sio XVI a. til­to lie­ka­nų“, – sa­kė V. Žul­kus.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­ci­juo­ta kon­fe­ren­ci­ja lei­do dar kar­tą su­si­pa­žin­ti ir su Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko kul­tū­ros bei mi­to­lo­gi­niu pa­vel­du, kal­bė­ta apie par­ke esan­čias gam­tos ver­ty­bes, čia vyk­do­mą kai­mo tu­riz­mo ver­slą bei san­ty­kius su vie­tos ben­druo­me­nė­mis. Įver­tin­tas ŽNP di­rek­ci­jos in­dė­lis vyk­dant tarp­tau­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ap­tar­ta ir par­ko įta­ka Plun­gės ra­jo­no vys­ty­mui­si.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama