Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Žmo­gus su­pu­vu­siu vei­du – jau me­di­kų glo­bo­je

Žmo­gus su­pu­vu­siu vei­du – jau me­di­kų glo­bo­je

Po vi­są Lie­tu­vą su­krė­tu­sio įvy­kio, kai Alks­nė­nų kai­me bu­vo ras­tas ap­leis­tas 50-me­tis vy­ras su­pu­vu­siu vei­du, si­tu­a­ci­ja kei­čia­si į ge­rą­ją pu­sę: da­bar žmo­gus yra Plun­gės me­di­kų glo­bo­je, jam at­lie­ka­mi ty­ri­mai, ski­ria­mi an­ti­bio­ti­kai, o ben­dra būk­lė va­di­na­ma sta­bi­lia.

Pri­me­na­me, jog tra­giš­ką įvy­kį ap­ra­šė­me pra­ėju­sio penk­ta­die­nio nu­me­ry­je, straips­ny­je „Nu­stė­ro ir pa­rei­gū­nai, ir me­di­kai: alks­nė­niš­kės ma­mos „glo­bo­tam“ 50-me­čiui sū­nui su­pu­vo vei­das“.
Sau­sio 17-osios ry­tą Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Alks­nė­nų kai­me po­li­ci­ja jau bu­vo pa­si­ruo­šu­si lauž­ti vie­tos gy­ven­to­jos Z. S. E. (gim. 1937 m.) na­mų du­ris, nes bai­min­ta­si dėl ne­įga­lu­mą tu­rin­čio jos sū­naus A. E. (gim. 1967 m.) svei­ka­tos būk­lės. Vaiz­das pri­tren­kė ir vis­ko ma­čiu­sius: tarp bai­sios ne­tvar­kos lo­vo­je gu­lė­jo dar gy­vas, bet jau pū­van­čiu vei­du pus­am­žis vy­ras. Vi­si vei­do au­di­niai bu­vo su­pu­vę ir su­irę – ne­bu­vo no­sies, žan­dų, akių, o žan­di­kau­liai ir dan­tys – at­vi­ri.
Iš Plun­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus li­go­nis bu­vo iš­vež­tas į uos­ta­mies­čio li­go­ni­nę. Ten alks­nė­niš­kiui me­di­kai įta­rė vei­do odos on­ko­lo­gi­nę li­gą, žmo­gus grą­žin­tas į Plun­gę. Bu­vo pla­nuo­ja­ma A. E. gul­dy­ti į li­go­ni­nę, ta­čiau sū­nų glo­bo­jan­ti ma­ma su tuo ne­su­ti­ko ir abu iš­vy­ko na­mo, į Alks­nė­nus.
Įvy­kis iš­ties vi­sus la­bai su­krė­tė, sku­biai pra­dė­ta ieš­ko­ti iš­ei­ties. Be to, jog ma­mos at­žvil­giu po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl žmo­gaus pa­li­ki­mo be pa­gal­bos, kai gre­sia pa­vo­jus gy­vy­bei (BK 144 str.), Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­šau­kė at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų pa­si­ta­ri­mą, nu­tar­ta kreip­tis į teis­mą, kad sku­bos tvar­ka bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl glo­bė­jos nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų, kad ji ne­be­tu­rė­tų įta­kos spren­džiant klau­si­mą dėl vy­riš­kio gy­dy­mo.
Pir­ma­die­nį, sau­sio 22 die­ną, A. E. vis­gi pa­vy­ko grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu vėl at­vež­ti į Plun­gės li­go­ni­nę. Ma­ma Z. S. E. ne­be­pri­eš­ta­ra­vo sū­naus gy­dy­mui, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams pa­vy­ko ją per­kal­bė­ti ir įti­kin­ti, kad ši­taip bus ge­riau. Be to, alks­nė­niš­kė su­ne­ri­mo ir dėl jai gre­sian­čios bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.
Kaip sa­kė Plun­gės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, da­bar žmo­gus yra me­di­kų glo­bo­je, at­lie­ka­mas gy­dy­mas ir ty­ri­mai. Be li­gos nu­sta­ty­mo, bus ti­ria­ma psi­chi­nė svei­ka­tos būk­lė ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių ly­gis, gal­būt at­ei­ty­je vy­riš­kis bus pa­tal­pin­tas glo­bos na­muo­se.
Sau­sio 23 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­ta ci­vi­li­nė by­la pa­gal pa­reiš­kė­jo – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus – pra­šy­mą dėl glo­bė­jo nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų ir ki­to glo­bė­jo pa­sky­ri­mo. Ne­įga­lu­mą tu­rin­čio sū­naus glo­bė­ja ma­ma bu­vo pa­skir­ta nuo 1992 me­tų. Teis­mas nu­spren­dė tai­ky­ti lai­ki­nas ap­sau­gos prie­mo­nes ir lai­ki­nai nu­ša­li­no ma­mą nuo glo­bė­jos pa­rei­gų. Da­bar už vy­riš­kį lai­ki­nai at­sa­kin­gas so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius. At­ei­ty­je alks­nė­niš­kiui tu­rės bū­ti at­lik­ta psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė, nu­sta­ty­tas ne­veiks­nu­mo ly­gis.
Sau­sio 24 die­ną Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė sa­kė, jog pir­ma­die­nį alks­nė­niš­kis bu­vo pa­gul­dy­tas į slau­gos, tre­čia­die­nį per­kel­tas į vi­daus li­gų sky­rių. Žmo­gus yra izo­liuo­tas nuo ki­tų li­go­nių, pa­la­to­je gu­li vie­nas, jam bet ka­da ga­li kil­ti kom­pli­ka­ci­jos. Da­bar būk­lė sta­bi­li, at­lie­ka­mi įvai­rūs ty­ri­mai, duo­da­mi an­ti­bio­ti­kai, sie­kia­ma nor­ma­li­zuo­ti kri­tu­sį he­mog­lo­bi­no kie­kį krau­jy­je sta­tant la­ši­nes. Diag­no­zė kol kas nė­ra ga­lu­ti­nė – Klai­pė­dos me­di­kai tik įta­rė odos vė­žį. A. E. prieš ke­le­rius me­tus bu­vo su­muš­tas, o il­gai pū­lia­vu­sios žaiz­dos ga­liau­siai su­pū­dė vei­dą. Tiks­les­nei diag­no­zei nu­sta­ty­ti bu­vo pa­im­tas biop­si­jos mė­gi­nys, ir po dvie­jų sa­vai­čių tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti at­sa­ky­mai.
Li­go­nis, pa­sak gy­dy­to­jos, yra ben­drau­jan­tis, są­mo­nin­gai at­sa­ko į klau­si­mus. Dau­giau­sia gu­li lo­vo­je, bet kar­tais ir at­si­ke­lia tru­pu­tį pa­ju­dė­ti po pa­la­tą. Ar jis ga­li nors kiek ma­ty­ti – abe­jo­ja­ma, žmo­gus net ne­žiū­ri į veid­ro­dį. Kar­tais jį ap­lan­ko ma­ma. Ji jau pa­ti pri­pa­žįs­ta pa­da­riu­si klai­dą, kad il­gai ne­lei­do gy­dy­ti sū­naus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama