Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Išklausyk, redakcija!

„Ar me­ras par­da­vė ke­liu­ką, ve­dan­tį į „Po­sū­kio“ ben­dri­jos ga­ra­žus?“

„No­riu pa­klaus­ti apie sta­ty­bų or­ga­ni­za­ci­jos sa­vi­va­lę, sta­tant par­duo­tu­vę J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je: jai pa­to­giau pa­si­da­ry­ti sau aikš­te­lę ant ben­dro nau­do­ji­mo ke­lio, ap­ri­bo­jant Plun­gės gy­ven­to­jams lais­vą ju­dė­ji­mą prie tu­ri­mų ga­ra­žų! Sta­ty­bos įmo­nė neat­si­žvel­gia į pa­aiš­ki­ni­mus, ku­riuos pa­ti dar va­sa­rą pa­tei­kė skel­bi­mo len­to­je. Pra­šo­me pa­vie­šin­ti, kaip Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sto­vau­ja sa­vo pi­lie­čių tei­sėms“, – krei­pė­si į „Plun­gės ži­nias“ pi­lie­tiš­kas žmo­gus. „Gerb. re­dak­ci­ja, gal bent jūs ga­lė­tu­mė­te pa­dėti iš­si­aiš­kin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją? Ar tie­sa, jog Plun­gės li­be­ra­las Nr. 1 par­da­vė LIDL sta­ty­bi­nin­kams ke­liu­ką, ku­riuo žmo­nės vyk­da­vo į sa­vo ga­ra­žus? Ar ben­dro­vė, sta­tan­ti pre­ky­bos cen­trą, ga­li su­si­sta­ty­ti sta­ty­bi­nius va­go­nė­lius ant ke­lio? Gal ga­lė­tu­mėte su­ži­no­ti, ar ke­lio žen­klai, drau­džian­tys eis­mą, su­sta­ty­ti tei­sė­tai, ar sta­ty­bi­nin­kams de­ra eks­ka­va­to­riais ir ki­ta tech­ni­ka ga­din­ti ga­ra­žų ben­dri­jos ke­lius? Bū­kite ge­ri, pa­dė­ki­te su­ži­no­ti vi­są tie­są...“ – ne­ri­ma­vo ir ki­tas plun­giš­kis.

Kur iš mies­to din­go uo­siai ir ki­ti me­džiai?

Aky­las plun­giš­kis iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Plun­gė, jo žo­džiais ta­riant, šiais me­tais ėmė spar­čiai... „plik­ti“, o kal­ta dėl to esanti pra­dė­ta tam tik­rų mies­to da­lių re­konst­ruk­ci­ja. „Kur din­go lie­pos iš re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lies, kur din­go uo­siai iš per­sta­to­mo cen­tri­nio sta­dio­no te­ri­to­ri­jos?“, – klau­sia vy­riš­kis.

At­sar­giai: dvi­ra­ti­nin­kų ir pės­čių­jų ty­ko spąs­tai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nios“ elek­tro­ni­niu paš­tu ga­vo plun­giš­kio Ar­tū­ro laiš­ke­lį su nuo­trau­ko­mis, ku­rio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ga­vės ga­le už­fik­suo­ta pa­vo­jin­ga duo­bė. Kel­kraš­ty­je, prie­šais au­to­bu­sų su­sto­ji­mą, ne­to­li bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­to, ma­to­si žio­jin­ti an­ga.

Su­si­ruo­šė į šv. Mi­šias, bet li­ko prie už­ra­kin­tų du­rų

„Kaip taip ga­li bū­ti, kad ne­įleis­tų į Die­vo na­mus“, – pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, klau­sė plun­giš­kis Žyd­rū­nas. Jis pir­ma­die­nį dar jau­tė nu­si­vy­li­mą po sek­ma­die­ni­nės iš­vy­kos į Plun­gės baž­ny­čią. Pa­si­ro­do, žmo­gus, no­rė­jęs su­da­ly­vau­ti tos die­nos 10 va­lan­dos šv. Mi­šio­se, li­ko it mu­sę kan­dęs – pa­si­mels­ti ne­pa­vy­ko, nes te­ko sto­vi­niuo­ti prie už­da­ry­tų baž­ny­čios du­rų.

Iš kur jau re­no­vuo­to na­mo gy­ven­to­jams „iš­dy­go“ tas mo­kes­tis?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 84-ojo na­mo gy­ven­to­ja Ire­na Dau­kan­tie­nė. Mo­te­ris kal­bė­jo, jog ne tik ji, bet ir ki­ti na­mo gy­ven­to­jai nie­kaip ne­su­pran­ta, ko­dėl jie tu­ri mo­kė­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, nors dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ja baig­ta dar va­sa­ros pra­džio­je.

„Seniau vandens mėginio tyrimai kainavo 15 litų, dabar – 500!“

Gerb. re­dak­ci­ja,
tur­būt pra­dė­siu nuo to, kad va­sa­ros me­tu gy­ve­nu so­dų ben­dri­jo­je. Prieš 17 me­tų iš­si­kas­di­nau šu­li­nį, ku­riuo nau­do­juo­si.

Šie­na­vo pie­vą, o kar­tu – ir me­džius?

„Vir­to ąžuo­lai!“ – to­kia fra­zė iš ki­no fil­mo il­gai su­ko­si plun­giš­kio gal­vo­je, pa­vaikš­čio­jus po pie­vą A. Ju­cio gat­vė­je (už Dar­bo bir­žos), kur vyks­ta pa­si­ruo­ši­mo oro ba­lio­nų šven­tei dar­bai. Pie­vo­je šio­mis die­no­mis iš pe­ties pa­si­dar­ba­vo šienp­jo­viai. „Nu­šie­nau­ti tą plo­tą se­niai rei­kė­jo, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, ne­tu­rė­jo „šie­nau­ti“ jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sių me­džių: ąžuo­liu­kų ka­mie­nai apie 10 cm, ki­tų me­džių – dar sto­res­ni, kaip ma­ty­ti iš kel­mų. Klau­si­mas: ar ver­tė­jo dėl šio ren­gi­nio pa­au­ko­ti tiek daug me­džių?“ – klau­sia „Plun­gės ži­nioms“ laiš­ke­lį ir nuo­trau­kų at­siun­tęs mies­te­lė­nas.

Nauja mada – nuosavas „gulintis policininkas“

Dėl re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lis Plun­gės mies­to gat­vių iš­dės­ty­mą ži­nan­čių vai­ruo­to­jų sta­to­mą žie­di­nę san­kry­žą ban­do ap­lenk­ti pa­su­kę P. Ple­cha­vi­čiaus gat­ve. Ne taip se­niai šio­je žvy­ro dan­gos gat­vė­je, ties vie­nu skly­pu, bu­vo pri­mė­ty­ta blo­ke­lių ir stam­bes­nių ak­me­nų, at­si­ra­do sa­va­dar­biai grei­tį ma­ži­nan­tys kal­niu­kai. „Ko­kie čia „ba­je­riai“? P. Ple­cha­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­jai da­ro kal­niu­kus ir mė­to ak­me­nis ant gat­vės, kad vai­ruo­to­jams pa­da­ry­tų kliū­tį? Ar tu­ri lei­di­mus? Ar tai le­ga­lu? Ma­nau, kad ne“, – pik­ti­no­si „Plun­gės ži­nioms“ apie san­ka­sas pra­ne­šę vai­ruo­to­jai. Negi dabar, pasak pasipiktinusių plungiškių, kas norės, tas ir pasidarys po „gulintį policininką“ prie savo namo?

Svar­biau­si ak­cen­tai – mies­te­lio cen­tre?

„Štai to­kie vaiz­dai per vals­ty­bi­nę Ka­ra­liaus Min­dau­go šven­tę Ber­žo­re, ša­lia baž­ny­čios, kai­me­lio
cen­tre, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je... Ar jums ne­ky­la min­čių, kad UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ aki­vaiz­džiai ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti su jiems ke­lia­mais už­da­vi­niais – tvar­ky­ti at­lie­kas? – re­to­ri­nį klau­si­mą ke­lia pi­lie­tiš­kas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas. – Gal pa­vie­ši­nus šias nuo­trau­kas at­sa­kin­gi as­me­nys pa­da­rys rei­kia­mas iš­va­das?“

Plun­gės tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius!

„Pra­si­dė­jo „bar­da­kas“ re­konst­ruo­ja­mo­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je Plun­gė­je. Kuo to­liau, tuo dau­giau ran­da­si gud­ru­čių, ma­nan­čių: „Ir aš spė­siu“, ku­rie va­žiuo­ja jau už­si­de­gus drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Dėl to ky­la ava­ri­nių si­tu­a­ci­jų ir kon­flik­tų. Plun­gės po­li­ci­ja ga­na grei­tai „pre­mi­jo­mis“ su­tvar­kė to­kią pat pro­ble­mą, ki­lu­sią vyks­tant ke­lio dar­bams Var­ka­liuo­se. Plun­gė tvar­ko­si – rei­kia tvar­ky­ti ir gud­ru­čius“, – pa­ste­bė­jo pa­si­pik­ti­nęs pa­žei­dė­jais vai­ruo­to­jas, at­siun­tęs nuo­trau­ką su už­fik­suo­tu pa­žei­di­mu.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama