Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » „Ar me­ras par­da­vė ke­liu­ką, ve­dan­tį į „Po­sū­kio“ ben­dri­jos ga­ra­žus?“

„Ar me­ras par­da­vė ke­liu­ką, ve­dan­tį į „Po­sū­kio“ ben­dri­jos ga­ra­žus?“

„No­riu pa­klaus­ti apie sta­ty­bų or­ga­ni­za­ci­jos sa­vi­va­lę, sta­tant par­duo­tu­vę J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je: jai pa­to­giau pa­si­da­ry­ti sau aikš­te­lę ant ben­dro nau­do­ji­mo ke­lio, ap­ri­bo­jant Plun­gės gy­ven­to­jams lais­vą ju­dė­ji­mą prie tu­ri­mų ga­ra­žų! Sta­ty­bos įmo­nė neat­si­žvel­gia į pa­aiš­ki­ni­mus, ku­riuos pa­ti dar va­sa­rą pa­tei­kė skel­bi­mo len­to­je. Pra­šo­me pa­vie­šin­ti, kaip Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sto­vau­ja sa­vo pi­lie­čių tei­sėms“, – krei­pė­si į „Plun­gės ži­nias“ pi­lie­tiš­kas žmo­gus. „Gerb. re­dak­ci­ja, gal bent jūs ga­lė­tu­mė­te pa­dėti iš­si­aiš­kin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją? Ar tie­sa, jog Plun­gės li­be­ra­las Nr. 1 par­da­vė LIDL sta­ty­bi­nin­kams ke­liu­ką, ku­riuo žmo­nės vyk­da­vo į sa­vo ga­ra­žus? Ar ben­dro­vė, sta­tan­ti pre­ky­bos cen­trą, ga­li su­si­sta­ty­ti sta­ty­bi­nius va­go­nė­lius ant ke­lio? Gal ga­lė­tu­mėte su­ži­no­ti, ar ke­lio žen­klai, drau­džian­tys eis­mą, su­sta­ty­ti tei­sė­tai, ar sta­ty­bi­nin­kams de­ra eks­ka­va­to­riais ir ki­ta tech­ni­ka ga­din­ti ga­ra­žų ben­dri­jos ke­lius? Bū­kite ge­ri, pa­dė­ki­te su­ži­no­ti vi­są tie­są...“ – ne­ri­ma­vo ir ki­tas plun­giš­kis.

Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad už­megz­ti kon­tak­tą su LIDL at­sto­vais nė­ra pa­pras­ta net ži­niask­lai­dai, ta­čiau Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je yra vals­ty­bės tar­nau­to­jų, su ku­rių nuo­mo­ne tu­ri skai­ty­tis ir už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nės.
Kiek­vie­na sta­ty­ba tu­ri sa­vo pra­džią ir pa­bai­gą. Kai J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės at­kar­pa bus iš­as­fal­tuo­ta, žie­di­nė san­kry­ža – pa­sta­ty­ta, kai ša­lia su­bliz­gės nau­jo pre­ky­bos cen­tro vit­ri­nos, o link „Po­sū­kio“ ga­ra­žų ves nau­jai pa­klo­tas ke­liu­kas, vi­siems be­liks tik pa­si­džiaug­ti, kad Plun­gė pa­ma­žu tvar­ko­si ir gra­žė­ja. Ta­čiau kol vyks­ta dar­bai, kol juos trik­do per­mai­nin­gi orai, sta­ty­bos ter­mi­nai strin­ga, to­dėl teks ap­si­šar­vuo­ti kan­try­be, nes ki­tos iš­ei­ties pa­pras­čiau­siai nė­ra.
„Po­sū­kio“ ga­ra­žų ben­dri­jos na­rius pa­pik­ti­no, kad sta­ty­bos įmo­nė „Li­ta­na“, vyk­dan­ti LIDL ob­jek­to sta­ty­bos dar­bų pro­gra­mą, ne­va „už­gro­bė“ į ga­ra­žus ve­dan­tį ke­liu­ką. Dar va­sa­rą ga­ra­žų ben­dri­jos skel­bi­mų len­to­je bu­vo iš­pla­tin­ta sta­ty­bi­nin­kų in­for­ma­ci­ja, jog „Li­ta­na“ vyk­dys ke­lio į ga­ra­žus kie­tos dan­gos re­mon­to dar­bus, to­dėl ke­lioms sa­vai­tėms bus už­da­ry­tas au­to­mo­bi­lių eis­mas iš J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės.
Skel­bi­me taip pat bu­vo nu­ro­dy­ta, jog, esat bū­ti­ny­bei, į „Po­sū­kio“ ga­ra­žus ga­li­ma pa­tek­ti ir iš Gan­din­gos gat­vės.
Ta­čiau ir spa­lis įpu­sė­jo, o dar­bų pa­bai­gos LIDL skly­pe ne­ma­ty­ti, te­bė­ra už­tver­tas ir ben­dro nau­do­ji­mo ke­liu­kas link ga­ra­žų.

Pra­dė­jus do­mė­tis su­si­da­riu­sia si­tu­a­ci­ja, „Plun­gės ži­nios“ ga­vo in­for­ma­ci­ją, kad pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bos va­do­vas spa­lio 19-osios ry­te bu­vo su­si­ti­kęs su ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­ku ir ap­ta­rė pa­dė­tį. Kal­bė­ta, jog dar­bai už­si­tę­sė dėl blo­gų oro są­ly­gų. Šiuo me­tu ak­li­gat­vy­je li­ko iš­as­fal­tuo­ti pas­ku­ti­nį as­fal­to sluoks­nį ir su­tvar­ky­ti ža­li­ą­ją zo­ną prie ga­ra­žų li­ni­jos – įreng­ti grio­vį at­bė­gan­čiam nuo ga­ra­žų van­de­niui nu­ves­ti.
Ga­ra­žų ben­dri­jos at­sto­vams bu­vo pa­aiš­kin­ta, jog jei da­bar ati­da­ry­tų ak­li­gat­vį, vi­sas van­duo nuo ga­ra­žų su­bėg­tų į LIDL skly­pą ir pa­tvin­tų pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bos aikš­te­lė. Bė­da ta, kad ga­ra­žų ben­dri­ja jo­kio van­dens su­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo įsi­ren­gu­si, tik ke­li ne­le­ga­liai pa­klo­ti vamz­džiai bu­vo nu­kreip­ti į LIDL skly­pe bu­vu­sią kūd­rą. Ka­dan­gi šį ru­de­nį van­dens kie­kiai iš­ties la­bai di­de­li, be su­for­muo­to grio­vio ak­li­gat­vio ati­da­ry­ti ne­ga­li­ma.
Per su­si­ti­ki­mą su ga­ra­žo pir­mi­nin­ku su­tar­ta, jog sta­ty­bi­nin­kai pa­ly­gins ben­dri­jos žvy­ruo­tus pra­va­žia­vi­mus, at­veš dar šiek tiek žvy­ro, kad bū­tų kuo ma­žiau nu­si­skun­di­mų.
Ak­li­gat­vis bus iš­as­fal­tuo­tas ir grio­vys van­dens nu­ve­di­mui su­for­muo­tas iki lap­kri­čio 10 die­nos. Ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­kas su ter­mi­nais ir įvar­dy­tais spren­di­niais su­ti­ko.
Tai­gi iš­ei­tų, kad Plun­gės me­ras ke­liu­ko į ga­ra­žus nie­kam ne­par­da­vė ir to­kių min­čių net ne­tu­rė­jo. Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ir me­ro ins­ti­tu­ci­jai pa­vy­ko pa­siek­ti, kad UAB „Lidl Lie­tu­va“ įsi­pa­rei­go­jo su­pro­jek­tuo­ti ir įreng­ti pra­va­žia­vi­mo ke­lią tarp že­mės skly­pų J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 110 ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 112, o ša­lia J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 110 skly­po iki J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 110A skly­po įreng­ti ša­li­gat­vį, įva­žia­vi­mus, lie­taus van­dens su­rin­ki­mo sis­te­mą ir ap­švie­ti­mą, pa­sta­ty­ti rei­kia­mus ke­lio žen­klus.
Šiuos dar­bus, nu­ma­ty­tus 2016 me­tų gruo­džio 6 die­ną pa­si­ra­šy­to­je in­fra­struk­tū­ros plė­to­ji­mo su­tar­ty­je, ben­dro­vė įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti ir ne­at­ly­gin­ti­nai per­duo­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei iki pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 110 sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­to pa­si­ra­šy­mo.
„Plun­gės ži­nių“ duo­me­ni­mis, ke­liu­kas link ga­ra­žų bus baig­tas iki šių me­tų lap­kri­čio 10 die­nos, o nau­jas pre­ky­bos cen­tras pa­sta­ty­tas iki sau­sio 1 die­nos. Par­duo­tu­vės ati­da­ry­mo da­ta bus skel­bia­ma ofi­cia­liai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama