Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Dėl upės plau­na­mo skar­džio, ant ku­rio sto­vi na­mu­kas: „Tai – sti­chi­nė ne­lai­mė“

Dėl upės plau­na­mo skar­džio, ant ku­rio sto­vi na­mu­kas: „Tai – sti­chi­nė ne­lai­mė“

Prieš sa­vai­tę „Plun­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją Prū­sa­lių kai­me, Bab­run­go gat­vė­je, kur so­do na­me­ly­je ant upės skar­džio gy­ve­na plun­giš­kio Min­dau­go Ra­kaus­ko ma­ma. Bė­da, jog Bab­run­go upės van­duo, kas­kart stip­riai pa­ky­lan­tis at­si­da­rius si­fo­nui prie Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės, šniokš­da­mas nu­plau­na vis dau­giau pa­kran­tės, ir skar­dis, ant ku­rio yra mi­nė­tas na­mu­kas, grei­tai tu­rė­tų griū­ti – li­ko vos ke­li met­rai. Va­sa­rio 1 die­ną šią si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) spe­cia­lis­tas.

Pri­me­na­me, jog M. Ra­kaus­ko iš­dės­ty­tą pro­ble­mą ap­ra­šė­me straips­ny­je „Upė mal­ki­nę jau nu­si­ne­šė, grei­tai nu­pluk­dys ir na­mu­ką su šei­mi­nin­ke“. Plun­giš­kis pa­sa­ko­jo, jog ma­ma so­do na­me­lį nu­si­pir­ko prieš pen­kio­li­ka me­tų. Bė­dos pra­si­dė­jo prieš de­šimt­me­tį – ta­da upė „nu­grau­žė“ apie 10 met­rų že­mės skly­po, nu­ar­dė šlai­tus, griu­vo mal­ki­nė ir nu­plau­kė su vi­so­mis mal­ko­mis. Da­bar jau ir iki na­mo li­ko tik 3–4 met­rai. Vis­kas dėl to, jog Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio hid­ro­tech­ni­nis įren­gi­nys, va­di­na­ma­sis si­fo­nas, at­si­da­ro au­to­ma­tiš­kai, ir van­duo pa­lei­džia­mas ko­ne kas­dien. Ta­da upė stai­giai pa­ky­la per ko­kį met­rą, ir di­džiu­lė sro­vė plau­na vis­ką pa­ke­liui – ver­čia me­džius, griau­na kran­tus.
Plun­giš­kiui ne­ra­mu, kad upė nu­plaus ir na­mu­ką su ten gy­ve­nan­čia jo ma­ma. Žmo­gus ne kar­tą krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, se­niū­ni­ją ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, bet si­tu­a­ci­ja ne­si­kei­čia. Vy­ras svars­tė, kad si­fo­no dar­bą bū­tų ga­li­ma kaip nors su­re­gu­liuo­ti, kad van­dens kie­kis per už­tvan­ką bū­tų lei­džia­mas ma­žes­nis, to­ly­giai, o ne iš­kart „ban­go­mis“.
Sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis sa­kė, jog se­niū­nas su eko­lo­ge bu­vo nu­vy­kę į vie­tą pa­žiū­rė­ti su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos, kad skun­das pa­gal kom­pe­ten­ci­ją per­siųs­tas ŠRAAD, mat hid­ro­tech­ni­nio įren­gi­nio nau­do­ji­mą pri­žiū­ri šis de­par­ta­men­tas, o hid­ro­e­lek­tri­nės ir už­tvan­kos eks­plo­a­tuo­to­jas yra už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė.
Se­niū­nas Da­rius Prei­bys aiš­ki­no, jog si­fo­nas nė­ra re­gu­liuo­ja­mas – įren­gi­nys vei­kia au­to­ma­tiš­kai: kai Plun­gės jū­ros van­duo Bab­run­go už­tvan­ko­je pa­ky­la iki tam tik­ro ly­gio ir at­si­ran­da per­tek­lius, si­fo­nas įsi­jun­gia ir van­duo pa­ša­li­na­mas, o kai ly­gis su­ma­žė­ja, at­si­ran­da oro tar­pas, įren­gi­nys vėl iš­si­jun­gia. No­rint vis­ką pa­keis­ti, rei­ka­lin­gos di­džiu­lės in­ves­ti­ci­jos. Se­niū­ni­ja, su­ra­du­si grun­to, sa­vo ruož­tu ga­lė­tų ne­bent ke­le­tą met­rų prie skar­džio už­pil­ti, bet su­tvir­ti­ni­mas tu­rė­tų bū­ti rim­tes­nis – rei­kė­tų už­tan­kin­ti skar­dį, kal­ti po­lius, pa­kran­tės po­sū­kį iš­grįs­ti ak­me­ni­mis ir kt.
Va­sa­rio 1 die­ną ko­men­ta­rą dėl šios si­tu­a­ci­jos at­siun­tė ŠRAAD Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir tei­sės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Kon­de­raus­kas:
„Dar 1961 me­tais bu­vo su­for­muo­tas Gan­din­gos HE tven­ki­nys, įren­gus že­mių už­tvan­ką su si­fo­ni­ne dvie­jų an­gų van­dens per­tek­liaus pra­lai­da. Bab­run­go upės hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio hid­ros­ta­ti­nių eks­plo­a­ta­vi­mui pa­gal LAND (Lie­tu­vos ap­lin­kos nor­ma­ty­vi­nio do­ku­men­to) nuo­sta­tas, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos 1997-06-25 įsa­ky­mu Nr. 109 „Dėl tven­ki­nių nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros ti­pi­nių tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo“ bu­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka UAB „Eko­e­lek­tra“ (UAB „Vaiz­ga“) ir 2005 m. pa­reng­tos Gan­din­gos HE tven­ki­nio nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros tai­syk­lės. ŠRAAD Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ra Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu Gan­din­gos HE įra­šė į tik­ri­na­mų ob­jek­tų są­ra­šus ir tik­ri­na kas­met.
At­lie­kant pa­tik­ri­ni­mus, nu­sta­to­mi tik ne­žy­mūs eks­plo­a­ta­ci­jos tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mai: ne­nu­da­žy­tos me­ta­li­nės da­lys (ma­tuok­lės, tu­rėk­lai), že­mių py­li­mo pa­pė­dė­je au­go krū­mai, bu­vo iš­tru­pė­ju­sios plokš­čių siū­lės ir pan. Pa­žei­di­mai vis pa­ša­li­na­mi, ad­mi­nist­ra­ci­nės bau­dos ne­bu­vo tai­ky­tos. Pas­ku­ti­nis pa­tik­ri­ni­mas at­lik­tas 2017 m. lap­kri­čio 13 d., jį at­li­ko Kel­mės ra­jo­no agen­tū­ros spe­cia­lis­tai, ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta.
Pa­gal Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2018 m. sau­sio 26 die­nos raš­te nu­ro­dy­tas pro­ble­mas ŠRAAD taip pat at­lie­ka pa­tik­ri­ni­mą, siek­da­ma iš­si­aiš­kin­ti, ar ne­bu­vo pa­žeis­ti van­dens ly­giai Gan­din­gos HE tven­ki­ny­je (UAB „Vaiz­ga“ tu­ri pa­teik­ti šiuos duo­me­nis). Taip pat in­for­muo­ja­me, kad Gan­din­gos HE hid­ro­tech­ni­kos sta­ti­nių būk­lė tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma va­do­vau­jan­tis Sta­ty­bos tech­ni­nių reg­la­men­tu STR 1.07.03:2017 „Sta­ti­nių tech­ni­nės ir nau­do­ji­mo prie­žiū­ros tvar­ka. Nau­jų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­dast­ro ob­jek­tų for­ma­vi­mo tvar­ka“. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai šios būk­lės ne­ver­ti­na, taip pat jie ne­ga­li ri­bo­ti ir van­dens pra­lai­di­mo per už­tvan­ką.
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, rug­pjū­tį ir rug­sė­jį ša­ly­je iš­kri­tu­sių kri­tu­lių kie­kis ke­lis­kart vir­ši­jo dau­gia­me­tį vi­dur­kį. Dėl liū­čių eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją yra pa­skel­bę dau­giau nei penk­ta­da­lis iš 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. 2017 m. spa­lio 4 d. Vy­riau­sy­bė yra pri­ėmu­si nu­ta­ri­mą dėl eks­tre­ma­lios pa­dė­ties pa­skel­bi­mo Lie­tu­vo­je. Kaip ži­nia, eks­tre­ma­li pa­dė­tis dėl di­de­lio van­dens kie­kio bu­vo pa­skelb­ta ir Plun­gės ra­jo­ne. Va­sa­rio 6 d. jū­sų sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­tų vyk­ti eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­ria­me ŠRAAD Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­ja pri­sta­tys si­tu­a­ci­ją dėl plau­na­mo kran­to. Ta­čiau tai nė­ra ap­lin­ko­sau­gi­nis pa­žei­di­mas – grei­čiau sti­chi­nės ne­lai­mės pa­da­ri­nys“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama