Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Gat­vė jau yra, o va­žiuo­ti ne­ga­li­ma?

Gat­vė jau yra, o va­žiuo­ti ne­ga­li­ma?

Į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją gruodžio 7-ąją pa­skam­bi­nusi Plun­gės mies­to Piet­vės gat­vės gy­ven­to­ja pik­ti­no­si ne­su­pran­tan­ti val­di­nin­kų spren­di­mo ne­leis­ti va­žiuo­ti nau­ja gat­ve. Kal­ba­ma apie vi­siš­kai nau­ją gat­vę, ne­se­niai iš­pil­tą už „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, de­ši­nė­je pu­sė­je (va­žiuo­jant nuo mies­to), ku­ri dar net ne­tu­ri pa­va­di­ni­mo.

„Vi­si dar­bai pa­baig­ti, as­fal­tas iš­pil­tas gal prieš dvi sa­vai­tes, bet val­di­nin­kai su­gal­vo­jo, kad rei­kia pės­čių­jų per­ėjos, tai eis­mo ta gat­ve „ne­pa­lei­džia“! Ne­gi dėl žen­kli­ni­mo ne­ga­li ati­da­ry­ti ke­liu­ko? Įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­kia bai­sia Luk­nos gat­ve mes da­bar tu­ri­me pa­siek­ti na­mus? Nu­pa­veiks­luo­ki­te, ko­kios ten duo­bės, ko­kios pel­kės! Va­žiuo­ja­me tie­siog per „Plun­gės bal­dų“ kie­mą!“, – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sio­ji.
Mo­ters tei­gi­mu, nau­jo­ji gat­vė nu­ves tie­siai į jų Piet­vės gat­vę. Jos anks­čiau iš­vis ten ne­bu­vo, gy­ven­to­jai ra­šė raš­tus Sa­vi­val­dy­bei su pra­šy­mais ir jos iš­si­rei­ka­la­vo. Tai – nau­ja gat­vė, esan­ti tuoj už „Bab­run­go“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Į gat­vę bus pa­ten­ka­ma iš Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės. Ta­čiau kol kas Piet­vės gat­vės gy­ven­to­jai į sa­vo na­mus va­žiuo­ja Luk­nos gat­ve, ku­ri yra iš­kart už ge­le­žin­ke­lio, prieš mo­kyk­lą. Pa­šne­ko­vė ti­ki­no, jog jiems bu­vo pa­ža­dė­ta, kad nau­jo­ji gat­vė bus ati­da­ry­ta jau gruo­džio 5 die­ną, bet gruo­džio 7-ąją au­to­mo­bi­liai va­žiuo­ti dar ne­ga­lė­jo. Plun­giš­kė, pa­skam­bi­nu­si į Sa­vi­val­dy­bę, su­ži­no­jo, jog nau­jo­jo­je gat­vė­je dar su­ma­ny­ta įreng­ti pės­čių­jų per­ėją, nors pla­nuo­se to ne­bu­vo!
Gruo­džio 8 die­ną kal­bin­ta Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė As­ta Stan­ku­vie­nė pa­tvir­ti­no, jog lauk­ti teks ne­be­il­gai – iki pir­ma­die­nio. Il­giau­siai – iki ant­ra­die­nio. Taip, per­ėjos pla­nuo­se ne­bu­vo, ta­čiau su­si­klos­tė to­kia si­tu­a­ci­ja, jog nė­ra kur nu­kreip­ti ei­nan­čių­jų – už­si­tę­sė su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas su Ke­lių di­rek­ci­ja dėl žie­di­nės san­kry­žos, pa­lei ku­rią bu­vo nu­ma­ty­tas pės­čių­jų srau­tas. Mo­ki­nių sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas bū­ti­nas, to­dėl iš­ki­lo klau­si­mas, kur da­ry­ti pės­čių­jų per­ėją. Nau­jo­jo­je gat­vė­je ji bus pa­da­ry­ta ne­to­li mo­kyk­los, įstri­ža, į pės­čių­jų ta­ką link gy­ve­na­mų­jų na­mų. Tai­gi, rei­ka­lin­gas ho­ri­zon­ta­lus ir ver­ti­ka­lus žy­mė­ji­mas, įspė­ja­mie­ji ke­lio žen­klai.
Gruo­džio 11-osios ry­te, pa­sak A. Stan­ku­vie­nės, to­je vie­to­je jau bu­dės po­li­ci­ja, žiū­rės, kad vai­kai ne­si­blaš­ky­tų ir tin­ka­mai per­ei­tų nau­ją­ją gat­vę. Tą­dien pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti ir rei­ka­lin­gus žen­klus. Tai­gi pra­šė gy­ven­to­jų tu­rė­ti dar tru­pu­tį kan­try­bės – lauk­ti li­ko tik­rai ne­daug.
Nau­jo­ji gat­vė grei­čiau­siai va­din­sis Skyp­lai­čių, nes „įsi­jun­gia“ į ši­tą ir Alan­to gat­ves. Iš­as­fal­tuo­ta 242 met­rai, taip pat iš­as­fal­tuo­ta 120 m Alan­to gat­vės. Kon­kur­są dar­bams per du mė­ne­sius bu­vo lai­mė­ju­si „Eu­ro­vi­ja Lie­tu­va“, ku­ri sam­dė su­bran­go­vus – „Plun­gės La­gu­ną“. Duo­bė­ta Luk­nos gat­vė dėl oro są­ly­gų kol kas ne­bus nei žvy­ruo­ja­ma, nei grei­de­riuo­ja­ma. Be to, kai bus da­ro­mas tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu, šios gat­vės iš­vis ne­liks.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama