Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Iš kur jau re­no­vuo­to na­mo gy­ven­to­jams „iš­dy­go“ tas mo­kes­tis?

Iš kur jau re­no­vuo­to na­mo gy­ven­to­jams „iš­dy­go“ tas mo­kes­tis?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės 84-ojo na­mo gy­ven­to­ja Ire­na Dau­kan­tie­nė. Mo­te­ris kal­bė­jo, jog ne tik ji, bet ir ki­ti na­mo gy­ven­to­jai nie­kaip ne­su­pran­ta, ko­dėl jie tu­ri mo­kė­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, nors dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ja baig­ta dar va­sa­ros pra­džio­je.

Kaip sa­kė skam­bi­nu­sio­ji, ben­dri­jos jie ne­tu­ri – na­mą ad­mi­nist­ruo­ja sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Plun­gės būs­tas“. Dau­gia­bu­tyje bu­vo at­lik­ta re­no­va­ci­ja, ku­ri, pa­sak mo­ters, baig­ta jau bir­že­lio mė­ne­sį, na­mas, kaip sa­ko­ma, „pri­duo­tas“. Tai, kad jiems rei­kės dar mo­kė­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, bu­vu­si nau­jie­na – to nie­kas ne­pa­aiš­ki­no, su­si­rin­ki­mo ne­da­rė, iš anks­to ne­įspė­jo.
Pir­ma­sis pra­ne­ši­mas, jog pra­šo­ma su­si­mo­kė­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, gy­ven­to­jus pa­sie­kė bir­že­lio mė­ne­sį. Pri­klau­so­mai nuo bu­to dy­džio su­ma svy­ra­vo nuo 8 iki 10 eu­rų. Pa­sak I. Dau­kan­tie­nės, jai už 47 kv. m plo­to bu­tą te­ko mo­kė­ti 8,57 eu­ro. Žmo­nės pa­krai­pė gal­vas, nu­si­ste­bė­jo, kad nie­kas nie­ko ne­ži­no­jo, bet su­mo­kė­jo.
Lie­pos mė­ne­sį pra­ne­ši­mų ne­be­su­lau­kė, tad mo­kes­tį pa­mir­šo. Ta­čiau rug­pjū­tį vėl ga­vo. „Mes ne­su­pran­ta­me, iš kur „iš­dy­go“ tas mo­kes­tis? Kaip iš dan­gaus bū­tų nu­kri­tęs... Nie­kas nie­ko ne­aiš­ki­no, su­si­rin­ki­mo ne­da­rė... Ko­dėl mes tu­ri­me mo­kė­ti, kai re­no­va­ci­ja se­niai pa­si­bai­gu­si?“ – pik­ti­no­si skam­bi­nu­sio­ji.
Pa­klaus­ta, ar krei­pė­si į „Plun­gės būs­tą“ pra­šy­da­ma pa­aiš­ki­ni­mo, mo­te­ris ti­ki­no, jog di­rek­to­rius atos­to­gau­ja, o įstai­gos bu­hal­te­ri­jo­je nie­ko kon­kre­taus jiems ne­pa­sa­kė, nie­kas ne­pa­aiš­kė­jo. Pa­si­kal­bė­ję kai­my­nai nu­ta­rė skam­bin­ti į laik­raš­čio re­dak­ci­ją ir pra­šy­ti „tar­pi­nin­ka­vi­mo“ pa­gal­bos.
„Plun­gės ži­nios“ šiuos gy­ven­to­jų klau­si­mus už­da­vė sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­riui Zig­man­tui Dau­gė­lai ir ga­vo to­kį at­sa­ky­mą: „Pa­gal LR Vy­riau­sy­bės 2009 m. gruo­džio 16 d. Nr. 1725 nu­ta­ri­mą „Dėl vals­ty­bės pa­ra­mos dau­gia­bu­čiams na­mams at­nau­jin­ti (mo­der­ni­zuo­ti) tei­ki­mo ir dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros tai­syk­lių pa­tvir­ti­ni­mo ir dau­gia­bu­čio na­mo at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­to kau­pia­mo­jo įna­šo ir ki­tų įmo­kų di­džiau­sios mė­ne­si­nės įmo­kos nu­sta­ty­mo“ 2.6. pa­punk­ty­je sa­ko­ma, jog vals­ty­bės pa­ra­ma už dau­gia­bu­čio na­mo at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas, su­teik­tas iki 2016 m. gruo­džio 31 d., bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kams ap­mo­ka­ma ar­ba kom­pen­suo­ja­ma 100 pro­cen­tų fak­ti­nių, ta­čiau ne­vir­ši­jan­čių 0,1 eu­ro per mėn. už kv. met­rą bu­to nau­din­go­jo ar ki­tų pa­tal­pų ben­dro­jo plo­to be PVM pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų. Ta­čiau už dau­gia­bu­čio na­mo at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­slau­gas, su­teik­tas nuo 2017 m. sau­sio 1 d., ap­mo­ka­ma ar­ba kom­pen­suo­ja­ma jau tik 50 pro­cen­tų iš­lai­dų.
Pa­gal šio nu­ta­ri­mo 38 punk­tą pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos ap­mo­ka­mos ar­ba kom­pen­suo­ja­mos iki ter­mi­no, ku­ris ne il­ges­nis kaip 45 dar­bo die­nos nuo sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­to su­ra­šy­mo.
Šiuo at­ve­ju J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 84 sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tas su­ra­šy­tas 2017 m. bir­že­lio 30 d. To­dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dos bus skai­čiuo­ja­mos iki 2017 m. rug­sė­jo 4 d. Dar 2015 m. rug­sė­jo 17 d. bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­mo me­tu bu­vo pa­teik­ti var­di­niai bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai, ku­rių 5 punk­te yra mi­nė­tas spren­di­mas apie ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mą“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama