Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Kle­vų gat­vės as­fal­te liks lo­pas

Kle­vų gat­vės as­fal­te liks lo­pas

„Ar­do­mas asfaltas Kle­vų gat­vė­je. At­vy­ki­te pa­žiū­rė­ti. Ką tik baig­ta gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, ku­ri tę­sė­si dau­gy­bę me­tų, o šian­dien vėl ar­do­mas as­fal­tas ties Kle­vų g. 29 na­mu! Ar be­ga­li bū­ti di­des­nė ne­tvar­ka mū­sų mies­te? Kas dar li­ko ne­pa­da­ry­ta?“ – lap­kri­čio 9 die­ną emo­ci­jų ne­val­dė apie ne­aiš­kius ka­si­nė­ji­mus re­konst­ruo­to­je gat­vė­je ži­niask­lai­dą in­for­ma­vu­si gy­ven­to­ja.

„Plun­gės ži­nioms“ pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kad to­kią mo­ters rūs­ty­bę iš­pro­vo­ka­vo ESO sam­dy­ti ran­go­vai, ku­rie nui­ma ori­nį aukš­tos li­ni­jos elek­tros ka­be­lį ir klo­ja elek­tros li­ni­ją po že­me.
Kaip in­for­ma­vo Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja, ESO įsi­pa­rei­go­jo pa­keis­ti 10 ki­lo­va­tų elek­tros li­ni­ją, ei­nan­čią per mū­sų mies­tą nuo par­duo­tu­vės „Ma­xi­ma“ iki Jo­vai­šiš­kės ka­pi­nių.
Dar­bai vyks­ta eta­pais, dir­ba ESO sam­dy­ti ran­go­vai, ku­rie įpa­rei­go­ti su ati­tin­ka­mo­mis ins­tan­ci­jo­mis su­de­rin­ti že­mės ka­si­nė­ji­mo dar­bus.
„Iš­duo­ta­me lei­di­me ka­si­nė­ti že­mę lei­di­mas ar­dy­ti re­konst­ruo­tos Kle­vų gat­vės as­fal­tą ne­bu­vo nu­ma­ty­tas. ESO ran­go­vus kvie­tė­me pa­si­aiš­kin­ti, ko­dėl jie su­ga­di­no švie­žiai pa­klo­to as­fal­to plo­te­lį“, – sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas.
G. Do­mar­kas in­for­ma­vo, kad ran­go­vai bus įpa­rei­go­ti su­ga­din­tą as­fal­to dan­gą at­sta­ty­ti, tai­gi re­konst­ruo­to­je Kle­vų gat­vė­je at­si­ras pir­ma­sis as­fal­to lo­pas.
„Jei bū­tu­me ži­no­ję, bū­tu­me su ran­go­vais ki­taip kal­bė­ję“, – pik­ti­no­si se­niū­nas, ne­at­me­tęs ga­li­my­bės, kad už to­kius dar­be­lius ka­si­nė­to­jams bus tai­ko­mos ir fi­nan­si­nės sank­ci­jos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama