Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Kur iš mies­to din­go uo­siai ir ki­ti me­džiai?

Kur iš mies­to din­go uo­siai ir ki­ti me­džiai?

Aky­las plun­giš­kis iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Plun­gė, jo žo­džiais ta­riant, šiais me­tais ėmė spar­čiai... „plik­ti“, o kal­ta dėl to esanti pra­dė­ta tam tik­rų mies­to da­lių re­konst­ruk­ci­ja. „Kur din­go lie­pos iš re­konst­ruo­ja­mos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės da­lies, kur din­go uo­siai iš per­sta­to­mo cen­tri­nio sta­dio­no te­ri­to­ri­jos?“, – klau­sia vy­riš­kis.

Tiek J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė, tiek cen­tri­nis Plun­gės mies­to sta­dio­nas, ku­ris po re­konst­ruk­ci­jos bus dar la­biau pri­tai­ky­tas vi­suo­me­nės po­rei­kiams (ne tik spor­tuo­ti, bet ir ak­ty­viai leis­ti lais­va­lai­kį) per­tvar­ko­mi pa­gal pro­jek­tuo­to­jų pa­siū­ly­mus. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ne vie­ną de­šimt­me­tį au­gu­siems se­nie­siems me­džiams tvar­ko­mo­se te­ri­to­ri­jo­se vie­tos ne­be­li­ko, ta­čiau re­konst­ruo­tos te­ri­to­ri­jos, bai­gus dar­bus, vėl bus ap­žel­din­tos jau­nais me­de­liais.
Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, kad, pra­dė­jus nu­ma­ty­tus dar­bus, cen­tri­nia­me sta­dio­ne bu­vo nu­pjau­ta apie 100 uo­sių, o san­kry­žo­je prie „Mil­dos“ de­ga­li­nės – iš­kirs­ta 15 ber­žų.
Nu­kirs­ti me­džiai bu­vo su­vež­ti į vie­ną už­da­rą sa­vi­val­dy­bės įmo­nės kie­mą, čia pjaus­to­mi trin­ke­lė­mis ir skal­do­mi.
„Iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus gau­na­me so­cia­liai rem­ti­nų Plun­gės mies­to gy­ven­to­jų, ku­rie pa­tal­pas šil­do­si kie­tuo­ju ku­ru, są­ra­šus. Šie­met mal­ko­mis jau ap­rū­pi­no­me dau­giau kaip 30 plun­giš­kių“, – in­for­ma­vo G. Do­mar­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama