Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Tarp pa­ro­dos eks­po­na­tų – net Ma­žo­sios Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas!

Iki spalio 6 die­nos Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks se­nų do­ku­men­tų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui. Tar­pu­ka­rio ir po­ka­rio Lie­tu­vos do­ku­men­tus iš as­me­ni­nių ar­chy­vų rug­sė­jo 5-ąją pri­sta­tė pa­tys pa­ro­dos au­to­riai – kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­riai Bro­nis­lo­vas Po­cius ir Al­gir­das Ma­tas Duob­lys.

Apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes su­kur­ti fil­mai

Rug­pjū­čio 18 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne re­ži­sie­rius Jus­ti­nas Lin­gys pri­sta­tė du fil­mus apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes – Rū­tą Ka­va­liaus­kie­nę ir Ie­vą Stumb­rai­tę.

Kal­ba Ru­si­jos Si­bi­ro trem­ti­niai (II)

 

Pir­mo­ji so­vie­tų val­džios oku­pa­ci­ja 1940 me­tais, Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, hit­le­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­ja, po­ka­rio oku­pa­ci­nės so­vie­tų val­džios te­ro­ras žiau­riai nai­ki­no Lie­tu­vos mies­tų ir kai­mų žmo­nes, su­jau­kė ir iš­dras­kė jų gy­ve­ni­mus, su­nai­ki­no pri­va­čią nuo­sa­vy­bę.

Pabaiga. Pradžia Nr. 62 (1531).

Kal­ba Ru­si­jos Si­bi­ro trem­ti­niai (I)

Pir­mo­ji so­vie­tų val­džios oku­pa­ci­ja 1940 me­tais, Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, hit­le­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­ja, po­ka­rio oku­pa­ci­nės so­vie­tų val­džios te­ro­ras žiau­riai nai­ki­no Lie­tu­vos mies­tų ir kai­mų žmo­nes, su­jau­kė ir iš­dras­kė jų gy­ve­ni­mus, su­nai­ki­no pri­va­čią nuo­sa­vy­bę.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro sėk­mė Tai­lan­de

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas Al­fon­so Vil­džiū­no, sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tai­lan­de vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me cho­rų fes­ti­va­ly­je bei pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se.

Bol­še­vi­kų vyk­dy­tas ge­no­ci­das Tel­šių ap­skri­ty­je 1940–1949 me­tais

At­ver­ki­me ke­le­tą so­vie­tų oku­pa­ci­nės val­džios KGB slap­tų­jų by­lų, kad su­si­mąs­ty­tų jau­nas ir se­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

De­vin­tą kar­tą Plun­gė­je nu­skam­bė­jo „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai“

Ko­vo 22 die­ną Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je įvy­ko jau de­vin­ta­sis tarp­tau­ti­nis vai­kų ir jau­ni­mo pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų an­sam­blių kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Pa­va­sa­rio tri­mi­tai 2017“, ku­ria­me da­ly­va­vo 260 jau­nų­jų pū­ti­kų. Įvai­rio­se ka­te­go­ri­jo­se var­žė­si net 37 ko­lek­ty­vai.

Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si ska­tin­ti už pui­kius pa­sie­ki­mus

Ko­vo pra­džio­je su­si­rin­ku­si Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­riai va­do­vau­ja Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, svars­tė tvar­ką, kaip pa­ska­tin­ti sa­vo dar­bu kul­tū­rai ir me­nui nu­si­pel­niu­sius žmo­nes ar aukš­tų įver­ti­ni­mų res­pub­li­ki­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se pa­sie­ku­sius ko­lek­ty­vus. Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met tam nu­ma­ty­ta skir­ti 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Mo­ky­to­ja, my­lė­ju­si mo­ki­nius ir Lie­tu­vą

Vy­res­ni plun­giš­kiai pri­si­me­na ger­bia­mą pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją, kraš­to­ty­ri­nin­kę, ke­liau­to­ją, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rę Jad­vy­gą Če­ka­vi­čiū­tę. Gruo­džio 27 d. jai bū­tų su­ėję 85 me­tai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama