Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Bu­vu­sį plun­giš­kį į gim­tą mies­tą su­grą­ži­no me­nas

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre šven­ti­niu lai­ko­tar­piu eks­po­nuo­ja­ma itin šil­ta ir jau­ki pa­ro­da – „An­ge­lų so­das“. Gruo­džio 9 die­ną, kai vy­ko jos ati­da­ry­mas, pa­ro­dų sa­lė­je ren­gi­nio da­ly­viams bu­vo pri­sta­ty­ti net 28 au­to­rių, tarp ku­rių – ir ke­le­tas me­ni­nin­kų iš kai­my­ni­nių mies­tų, dar­bai. Vie­nas pa­ro­dos da­ly­vių – me­džio meist­ras Vir­gi­li­jus Vai­čiū­nas. Pa­ro­do­je jis at­sto­va­vo tiems, ku­rie į Plun­gę at­vy­ko sve­čio tei­sė­mis, ta­čiau su mū­sų mies­tu šį kū­rė­ją sie­ja ar­ti­mas ry­šys. Plun­gė – jo gim­ta­sis mies­tas.

Žmo­nės, ku­rie į pa­sau­lį žvel­gia pro me­no akį

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras tu­ri tra­di­ci­ją kas­met pa­gerb­ti Plun­gės kraš­to tau­to­dai­li­nin­kus, ku­rie ei­na­mai­siais me­tais šven­čia ap­va­lią am­žiaus su­kak­tį. Lap­kri­čio 7 die­ną cen­tre ati­da­ry­to­je pa­ro­do­je kū­ry­bą pri­sta­tė šie tau­to­dai­li­nin­kai: Ri­man­tas Ba­gins­kis, Do­mas Kaz­ra­gis, Jo­nas Ša­ki­nis, Ra­sa Bru­žie­nė, Jur­gi­ta Bal­vo­čie­nė, Eri­ka Smul­kie­nė, Vla­dė Mi­šei­kie­nė ir Ka­zi­mie­ras Striau­pa.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je – ypa­tin­ga pa­ro­da

Šeš­ta­die­nį My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se, kur vei­kia Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus, vy­ko iš­skir­ti­nis ren­gi­nys-kon­fe­ren­ci­ja „Že­mai­čių vys­ku­pi­ja: pra­ei­tis ir da­bar­tis“, skir­ta Že­mai­čių vys­ku­pi­jos 600 me­tų įkū­ri­mo ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.

Miš­ki­nin­kai apie miš­ką: bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta nau­ja kny­ga

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je-laik­ro­di­nė­je spa­lio 10 die­ną vy­ko nau­jos kny­gos „Miš­kas bu­vo, yra ir bus: Tel­šių urė­di­ja: is­to­ri­ja ir žmo­nės. Tel­šiai, 2017“ pri­sta­ty­mas.

Tarp pa­ro­dos eks­po­na­tų – net Ma­žo­sios Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas!

Iki spalio 6 die­nos Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks se­nų do­ku­men­tų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui. Tar­pu­ka­rio ir po­ka­rio Lie­tu­vos do­ku­men­tus iš as­me­ni­nių ar­chy­vų rug­sė­jo 5-ąją pri­sta­tė pa­tys pa­ro­dos au­to­riai – kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­riai Bro­nis­lo­vas Po­cius ir Al­gir­das Ma­tas Duob­lys.

Apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes su­kur­ti fil­mai

Rug­pjū­čio 18 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne re­ži­sie­rius Jus­ti­nas Lin­gys pri­sta­tė du fil­mus apie Pla­te­lių me­ni­nin­kes – Rū­tą Ka­va­liaus­kie­nę ir Ie­vą Stumb­rai­tę.

Kal­ba Ru­si­jos Si­bi­ro trem­ti­niai (II)

 

Pir­mo­ji so­vie­tų val­džios oku­pa­ci­ja 1940 me­tais, Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, hit­le­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­ja, po­ka­rio oku­pa­ci­nės so­vie­tų val­džios te­ro­ras žiau­riai nai­ki­no Lie­tu­vos mies­tų ir kai­mų žmo­nes, su­jau­kė ir iš­dras­kė jų gy­ve­ni­mus, su­nai­ki­no pri­va­čią nuo­sa­vy­bę.

Pabaiga. Pradžia Nr. 62 (1531).

Kal­ba Ru­si­jos Si­bi­ro trem­ti­niai (I)

Pir­mo­ji so­vie­tų val­džios oku­pa­ci­ja 1940 me­tais, Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, hit­le­ri­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­ja, po­ka­rio oku­pa­ci­nės so­vie­tų val­džios te­ro­ras žiau­riai nai­ki­no Lie­tu­vos mies­tų ir kai­mų žmo­nes, su­jau­kė ir iš­dras­kė jų gy­ve­ni­mus, su­nai­ki­no pri­va­čią nuo­sa­vy­bę.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro sėk­mė Tai­lan­de

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas Al­fon­so Vil­džiū­no, sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tai­lan­de vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me cho­rų fes­ti­va­ly­je bei pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se.

Bol­še­vi­kų vyk­dy­tas ge­no­ci­das Tel­šių ap­skri­ty­je 1940–1949 me­tais

At­ver­ki­me ke­le­tą so­vie­tų oku­pa­ci­nės val­džios KGB slap­tų­jų by­lų, kad su­si­mąs­ty­tų jau­nas ir se­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama