Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Kultūra, paveldas » Bu­vu­sį plun­giš­kį į gim­tą mies­tą su­grą­ži­no me­nas

Bu­vu­sį plun­giš­kį į gim­tą mies­tą su­grą­ži­no me­nas

Plun­gės kul­tū­ros cen­tre šven­ti­niu lai­ko­tar­piu eks­po­nuo­ja­ma itin šil­ta ir jau­ki pa­ro­da – „An­ge­lų so­das“. Gruo­džio 9 die­ną, kai vy­ko jos ati­da­ry­mas, pa­ro­dų sa­lė­je ren­gi­nio da­ly­viams bu­vo pri­sta­ty­ti net 28 au­to­rių, tarp ku­rių – ir ke­le­tas me­ni­nin­kų iš kai­my­ni­nių mies­tų, dar­bai. Vie­nas pa­ro­dos da­ly­vių – me­džio meist­ras Vir­gi­li­jus Vai­čiū­nas. Pa­ro­do­je jis at­sto­va­vo tiems, ku­rie į Plun­gę at­vy­ko sve­čio tei­sė­mis, ta­čiau su mū­sų mies­tu šį kū­rė­ją sie­ja ar­ti­mas ry­šys. Plun­gė – jo gim­ta­sis mies­tas.

Pri­pa­žin­tas me­džio meist­ras
Vir­gi­li­jus Vai­čiū­nas šiuo me­tu gy­ve­na Kre­tin­gos ra­jo­ne, ta­čiau jo šak­nys – Plun­gė­je. „Esu plun­giš­kis“, – tie­siai švie­siai pri­sis­ta­to me­ni­nin­kas. Šia­me mies­te jis gi­mė ir už­au­go, bai­gė tuo­me­ti­nę Plun­gės pir­mą­ją vi­du­ri­nę mo­kyk­lą (da­bar Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė mo­kyk­la – red. past.). Stu­di­juo­ti pa­si­rin­ko ar­chi­tek­tū­rą. Ta­čiau pa­gal pro­fe­si­ją dir­bo ne­il­gai. At­ra­do sa­vy­je me­ni­nin­ko ta­len­tą ir štai jau 27 me­tai ke­liau­ja kū­ry­bi­niu ke­liu. Vir­gi­li­jus Vai­čiū­nas – me­džio meist­ras, 2007 me­tais jam su­teik­tas me­no kū­rė­jo sta­tu­sas, yra Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys. „Esu su­kū­ręs ne­ma­žai dar­bų iš me­džio: kop­lyt­stul­pių, bal­dų, skulp­tū­rų, da­ly­vau­ju pa­ro­do­se. Pa­da­riau ąžuo­lo skulp­tū­ras trims miš­ko par­kams Klai­pė­dos ir Kau­no ra­jo­nuo­se“, – sa­ko me­ni­nin­kas. Ta­čiau tai – tik da­lis jo kū­ry­bi­nio ba­ga­žo.
„Vi­sa šir­di­mi ir min­ti­mis pa­ni­ręs į me­dį“. Šis V. Vai­čiū­no au­to­biog­ra­fi­jos sa­ki­nys tur­būt ge­riau­siai at­sklei­džia jo san­ty­kį su kū­ry­ba. Už­mirš­da­mas lai­ką, jis be­veik kas­dien ima į ran­kas įrankius ir įgy­ven­di­na su­ma­ny­mus. Vir­gi­li­jaus dar­bai – įspū­din­gos sta­tu­los, uni­ka­lūs, for­ma iš­si­ski­rian­tys bal­dai.
Pir­mą­ją as­me­ni­nę pa­ro­dą Vai­čiū­nas su­ren­gė 1996 me­tais Klai­pė­dos pa­ro­dų rū­muo­se. Vė­liau se­kė įvai­rūs dar­bų pri­sta­ty­mai. Pa­ro­da su­reng­ta ir Sei­me, dar­bai eks­po­nuo­ti už­sie­ny­je, da­ly­vau­ta Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­do­se ir kt. Me­ni­nin­ko dar­bų yra įsi­gi­jęs Či­ka­gos lie­tu­vių dai­lės mu­zie­jus. Be šio kū­rė­jo ir jo iš­si­ski­rian­čių dar­bų tur­būt ne­įsi­vaiz­duo­ja­mos Ka­ziu­ko mu­gės Vil­niu­je: 2016 me­tais šio­je mu­gė­je Vir­gi­li­jus iš­dro­žė re­kor­di­nį šaukš­tą, ku­rio il­gis – net 12 met­rų. Šiais me­tais mu­gės da­ly­viams de­monst­ra­vo di­džiu­les klum­pes.
Tra­di­ci­nių ama­tų meist­ro var­dą tu­rin­tis V. Vai­čiū­nas di­džiuo­ja­si, kad jam pa­vy­ko įgy­ven­din­ti ir dar vie­ną tiks­lą – iš­leis­ti jo kū­ry­bą pri­sta­tan­čią kny­gą-al­bu­mą „Iš me­džio iš­kirs­ti ste­buk­lai“.
V. Vai­čiū­no kny­ga Plun­gės au­di­to­ri­jai bu­vo pri­sta­ty­ta Plun­gės kul­tū­ros cen­tre pa­ro­dos „An­ge­lų so­das“ ati­da­ry­mo me­tu. Lei­dyk­los „Cha­rib­dė“ iš­leis­ta kny­ga rep­re­zen­tuo­ja vi­są šio tau­to­dai­li­nin­ko kū­ry­bi­nį ke­lią. Kaip pa­ste­bė­jo kul­tū­ros cen­tro Tau­

to­dai­lės sky­riaus spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Mil­te­nė, ge­rai bū­tų, kad daž­nas me­ni­nin­kas tu­rė­tų ga­li­my­bę įam­žin­ti sa­vo kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą kny­go­je...
Kny­go­je „Iš me­džio iš­kirs­ti ste­buk­lai“ pri­sta­to­mi 120 V. Vai­čiū­no dar­bų nuo­trau­kų su ap­ra­šy­mais. Lei­di­niui da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą sky­rė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Au­to­riaus pa­si­di­džia­vi­mui ši kny­ga-al­bu­mas sėk­min­gai įver­tin­ta ir Klai­pė­dos kny­gų mu­gė­je. Sve­čiuo­da­ma­sis gim­to­jo­je Plun­gė­je, vie­ną sa­vo al­bu­mą V. Vai­čiū­nas do­va­no­jo ir Plun­gės kul­tū­ros cen­trui.
Įspū­din­gas „An­ge­lų so­das“
Vie­nas iš Vir­gi­li­jaus Vai­čiū­no pa­ro­dai „An­ge­lų so­das“ pa­teik­tų dar­bų – trip­ti­kas „An­ge­las no­rė­tų skris­ti“. Pa­sta­ty­tas pa­ro­dos pra­džio­je jis pui­kiai rep­re­zen­tuo­ja iš­skir­ti­nę eks­po­zi­ci­ją kul­tū­ros cen­tre. Kaip pa­ro­dą pri­sta­ty­da­ma kal­bė­jo J. Mil­te­nė, ši pa­ro­da gi­mė iš no­ro cen­tro lan­ky­to­jams do­va­no­ti ge­rų emo­ci­jų. „Prieš šven­tes vi­si tam­pa­me sa­vo­tiš­kais an­ge­lais, nes vie­nas ki­tam no­ri­me su­teik­ti ši­lu­mos, mei­lės, jau­ku­mo“, – kal­bė­jo tau­to­dai­li­nin­kų ku­ra­to­rė. Pa­ro­da iš­ties nu­tei­kia ma­lo­niai, nes vi­si dar­bai spin­du­liuo­ja ra­my­bę.
Eks­po­zi­ci­jo­je ga­li­ma iš­vys­ti ir pa­ty­ru­sių, ir jau­nų kū­rė­jų dar­bų. Ka­zi­mie­ras Striau­pa, Rū­ta Ka­va­liaus­kie­nė, Bi­ru­tė Dau­kan­tie­nė, Eri­ka Smul­kie­nė, Ovi­di­jus Bū­ta, Au­ri­mas Jur­gai­tis, Dai­no­ra Ged­vi­lie­nė, Val­das Bart­kus, Ge­di­mi­nas Čer­niaus­kas, Vla­dė Mi­šei­kie­nė – tik da­lis tau­to­dai­li­nin­kų, ku­rie pri­sta­tė sa­vo kū­ri­nius „An­ge­lų so­dui“. Prie šių Plun­gės tau­to­dai­li­nin­kų pri­si­jun­gė ir ke­le­tas kū­rė­jų ir Tel­šių, Pa­lan­gos, Kre­tin­gos.
„Į se­nat­vę jau rei­kia pra­dė­ti kal­bė­tis su an­ge­lais. Nuo vie­nat­vės ne­pa­de­da jo­kie vais­tai, jo­kia tab­le­tė. Skai­ty­mas, dro­ži­mas, ben­dra­vi­mas, ra­šy­mas – tai, kuo aš gy­dau­si. Drož­da­mas kiek­vie­ną sa­vo „bai­bo­ką“, no­riu, kad jis tu­rė­tų sa­vo vei­dą, žmo­giš­ką cha­rak­te­rį. To­dėl ma­no an­ge­lai – žve­jo­jan­tys, lin­guo­jan­tys vai­ką, pu­čian­tys triū­bą – jie da­ro vis­ką, kas yra že­miš­ka“, – kal­bė­da­mas apie sa­vo an­ge­lus sa­kė tau­to­dai­li­nin­kas Vy­tas Dau­gė­la.
„Nors sa­ko­ma, kad eks­po­na­tai ran­ko­mis ne­lie­čia­mi, ta­čiau šį­kart ne­bi­jo­ki­te ir pa­lies­ki­te, pa­lin­guo­ki­te, pa­glos­ty­ki­te an­ge­lus, pa­ma­ty­si­te, ko­kį ge­rą jaus­mą tai su­tei­kia“, – kvie­tė J. Mil­te­nė. An­ge­liš­ka pa­ro­da Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veiks vi­są gruo­dį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama